Három generációval az egészségért

Hazai

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

“Három generációval az egészségért II.”

c. kiíráshoz

A pályázati kategória kódja: 3GEN-19

1. A Pályázati Kiírásban és az Útmutatóban használt fogalmak
a) Pályázó: amennyiben a Pályázati Kiírás másként nem rendelkezik, a támogatást pályázati úton igénylő jogi személy.
b) Kedvezményezett: az előirányzatból részesülő kérelmező, pályázó. Végső kedvezményezett az előirányzat terhére folyósított támogatás végső felhasználója.
c) Számlatulajdonos: az önálló pénzforgalmi számlával nem rendelkező Pályázónak pénzforgalmi számlával rendelkező szervezetet kell megjelölni a pályázatban, aki/amely a támogatási összeg fogadására saját pénzforgalmi számláját az önálló pénzforgalmi számlával nem rendelkező kedvezményezett részére biztosítja.
d) Támogató: az előirányzat felett rendelkezésre jogosult, annak felhasználásáért felelős szerv, illetve szervezet, aki a kedvezményezetteket támogatásban részesíti (pl.: Emberi Erőforrások Minisztériuma).
e) Támogatási időszak: a pályázat meghirdetésének napjától 21 hónapig terjedő időszak. Ezen időszakban kell a Pályázónak a pályázati programot megvalósítania. A támogatást kizárólag a fentiek szerint meghatározott időszakban bekövetkezett gazdasági események költségeinek kiegyenlítésére használhatja fel.
f) Lebonyolító: jogszabály vagy a támogatóval kötött megállapodás alapján a pályáztatás technikai lebonyolítását végző, illetve a pályázati programok tartalmi és pénzügyi megvalósítását ellenőrző szerv, azaz az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: Támogatáskezelő).
g) Saját forrás: saját forrás a Pályázó által biztosított pénzbeli és nem pénzbeli önrész. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás, kivéve az EU Önerő Alapból és a Kbt. alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezetnek a részben európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításához nyújtott önerő támogatást (az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. §).
h) Kliens: az a személy, akinek a részére a kedvezményezett a megvalósítás során a pályázati dokumentációban vállalt egészségügyi szolgáltatást nyújt

2. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat beadásának határideje: 2019. november 10.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely elektronikusan a határidőben jelzett napon 23:59 óráig beérkezik, illetve addig postára adták.
Az Ávr. 66. § (3) bekezdése alapján a pályázat beadására a pályázat közzétételétől számított 30 nap áll rendelkezésre, ezután a pályázatot az EPER rendszerben véglegesíteni nem lehet.

3. A pályázaton igényelhető támogatás
A költségvetés úgynevezett fő- és alsorokra oszlik, melyet betűtípussal és számozással is megkülönböztetünk.
A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak. A teljes támogatási összegre vetített, egy bevont kliensre jutó havi költség nem haladhatja meg a 10 000 forintot.
A költségvetés úgynevezett fő- és alsorokra oszlik, melyet betűtípussal és számozással is megkülönböztetünk.
A- Működési kiadások
A1- Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések
A2- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
A3- Dologi kiadások
A3/1- anyagköltség, készletbeszerzés
A3/2- szellemi tevékenységek költségei, szakértői, előadói díja
A3/3- bérleti díjak
A3/4- rezsi jellegű kiadások
A3/5- szállítási, utazási költségek
A3/6- egyéb szolgáltatások vásárlása
A3/7- egyéb dologi kiadások
B- Felhalmozási kiadások
B1- Beruházások (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)
Fősornak nevezzük például a Működési kiadások sort (jelölése “A”), melynek egyik alsora a A2- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (jelölése például: “A2”). Az összegző sorok (fősorok) közvetlen kitöltése nem lehetséges (pl. “A” jelölésű Működési kiadások összesen), ezeket a rendszer a bevitt adatok alapján számolja ki.
A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak.
A teljes támogatási összegre vetített, egy bevont kliensre jutó havi költség nem haladhatja meg a 10 000 forintot.
Jelen pályázat keretében elszámolhatóak a megvalósítást támogató egyéb szolgáltatások, (előkészítés, adminisztráció, koordinációs költségek, irodaszer, banki költségek, könyvelési díjak) igénybevétele.
A pályázati program költségvetését, különösen az igényelt összeget úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak.
Nem elszámolható költségek
A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem elszámolható költségek vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható költségének.
A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem elszámolható költségei vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható költségének.

4. A pályázat elkészítése és benyújtása
A pályázatot magyar nyelven, kizárólag a Pályázati adatlapon, papír alapon és elektronikusan is szükséges benyújtani. Eltérés esetén a papír alapon benyújtott pályázati tartalom tekintendő hitelesnek.
A Pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Az elektronikus benyújtás jelen kiírásban a kitöltött, aláírt dokumentumok Pdf, továbbá Word és Excel formátumban történő e-mailen keresztüli megküldését jelenti.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a Pályázati adatlapot, a Szakmai-szervezési programot (1. sz. melléklet valamint annak 1. sz. függeléke), a költségtervet (2. sz. melléklet), valamint az együttműködési megállapodást (5. sz. melléklet).
A csatolandó nyilatkozatokat (3. sz. mellékelt, 4., sz. melléklet) konzorciumi tagonként külön-külön szükséges kitölteni és aláírni, majd együtt benyújtani.
A Pályázati adatlapot és valamennyi mellékletet a Pályázó cégszerű aláírásával, továbbá minden oldalt a hivatalos képviselő szignójával ellátva szükséges benyújtani.
A pályázatot papír alapon, zárt borítékban a következő címre kell eljuttatni:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
1525 Budapest 114. P.O.B. 32.
A borítékon szükséges feltüntetni a “Három generációval az egészségért program” elnevezést.
A pályázat anyagát elektronikusan a  email címre kell megküldeni.
A pályázat benyújtásának határideje (email beérkezése, valamint a postára adás időpontja): 2019. november 10. 23:59
A pályázat beadására a pályázat meghirdetésétől kezdődően folyamatosan van lehetőség. A határidő módosítására nincs lehetőség.
A pályázattal kapcsolatban további információk érhetők el http://www.aeek.hu weboldalon, felmerülő kérdéseiket pedig a  e-mail címre küldhetik.

5. A pályázat befogadása
A pályázat befogadásához a pályázati dokumentumok papír alapú (postai úton) és elektronikus formátumban történő, határidőn belüli, beérkezése egyaránt szükséges. A két formátum közül a később beérkező átvételét követő 1 munkanapon belül a pályázat befogadásáról értesítést küldünk arra az elektronikus levelezési címre, amelyről a pályázati anyag beküldésre került.

6. A pályázatok érvényességének vizsgálata, hiánypótlás
Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a felhívásban és mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az alábbi kritériumoknak:
A pályázat érdemi vizsgálata során megállapított esetleges hiányosságok pótlására, az erről szóló értesítés elektronikus formában történő megküldését követő 2 munkanapon belül van lehetősége a pályázónak.
A hiánypótlás során benyújtott dokumentumokra ugyanazok a formai előírások vonatkoznak, mint a pályázati anyag egyéb elemeire, a 2 munkanapos határidő az elektronikus formátum beérkezésére és a postai úton küldött dokumentumok postára adására vonatkozik.
Amennyiben a pályázó e hiánypótlási eljárás során sem tud eleget tenni a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek, illetve a hiánypótlást a fent leírt határidőn belül nem teljesíti, akkor a benyújtott pályázat érvénytelennek minősül.
Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amely a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidő utolsó napján postára adtak, vagy elektronikus formában beérkezett.

7. A pályázatok elbírálása
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ a pályázók támogatási igényeit összesíti, előbírálatot végez és a rendelkezésre álló forrás figyelembevételével a támogatás felosztásra vonatkozó javaslatát a pályázatok elbírálására a Miniszter által létrehozott 5 tagú Bíráló Bizottság részére döntéshozatal céljából.
A Bíráló Bizottság tagjai:
– Egészségügyért Felelős Államtitkár, illetve az általa delegált tag,
– Egészségügy Szakmai Irányításáért Felelős Helyettes Államtitkár, illetve az általa delegált tag,
– Egészségügyi Fejlesztésekért Felelős Helyettes Államtitkár, illetve az általa delegált tag,
– az Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatója, illetve az általa delegált tag,
– a Nemzeti Népegészségügy Központ országos tisztifőorvosa, illetve az általa delegált tag
– a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet főigazgatója, illetve az általa delegált tag
A Bíráló Bizottság 2019. november 27-én dönt a nyertes pályázatok köréről és a támogatás mértékéről. A Bizottság döntését jóváhagyásra előterjeszti a Miniszter részére. A Miniszter jóváhagyását 2019. december 2-ig adja meg.
A döntéshozó a program költségvetésének részbeni támogatásáról is dönthet, ha a pályázat tervezett elszámolható költségei között olyan költségtétel szerepel, amely nem elszámolható, nem szükséges a projekt céljának teljesítéséhez vagy aránytalanul magas, vagy az a rendelkezésre álló szabad előirányzatra tekintettel csak ekként lenne támogatható. A részbeni támogatásról szóló döntés ellen kifogás nem nyújtható be. Részbeni támogatásról szóló döntés esetén a Pályázónak módosított költségtervet szükséges benyújtania a Lebonyolító részére az erről szóló értesítés keltétől számított 7 napon belül.

8. Kihirdetés, közzététel
A benyújtott pályázatokról a Támogató dönt. A Lebonyolító a nyertes pályázók listáját a döntés kézhezvételét követően írásban tájékoztatja a pályázókat.
A döntést követően a Támogatáskezelő 2 napon belül írásbeli értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Az értesítés tartalmazza a támogatási döntést, a pályázatban megjelöltnél alacsonyabb költségvetési támogatás biztosítása, a költségvetési támogatás feltételekhez kötése vagy elutasítása esetén ennek indokait, a kedvezményezett által teljesítendő feltételeket és annak határidejét, a támogatói okirat kiadásának a támogató által megállapított ésszerű határidőre utalást, a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.aeek.hu honlapon kerülnek közzétételre.

9. A támogatói okirat kiadásának feltételei
A Pályázónak a jogszabályok (Ávr. 75. §-ában felsorolt nyilatkozatok és dokumentumok, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdése szerinti követelmények igazolását) továbbá a Támogató, illetve a Lebonyolító által előírt nyilatkozatok, dokumentumok benyújtását kell megtennie. A dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a pályázat benyújtásának napjától számított 90 napnál régebbi.
A szükséges dokumentumokat a Kedvezményezettnek az értesítésben megjelölt határidőre kell megküldenie.
A Lebonyolító a benyújtott dokumentumokat megvizsgálja, és amennyiben annak valamelyike a támogatói okirat kiadásának feltételeként nem áll rendelkezésére, vagy hiányos, illetve a Kedvezményezett elmulasztotta az értesítésben szereplő határidőt, a Lebonyolító a Kedvezményezettet nyolc munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.

A támogatói okirat kiadásához az alábbiakban felsorolt dokumentumok szükségesek:
– Aláírási címpéldány – A kedvezményezett szervezet nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolatát.
Az Ávr. 75. § (3a) bekezdése alapján, amennyiben a kedvezményezett három éven belül már nyújtott be a Lebonyolítóhoz aláírási címpéldányt és az aláíró személye nem változott, elegendő nyilatkozatot benyújtania az adatok változatlanságáról megnevezve a kedvezményezett korábbi pályázati azonosítóját. A nyilatkozat formanyomtatványa letölthető a Lebonyolító honlapjáról.
– A pályázó szervezet létezését igazoló okirat – A szervezet létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának eredeti példánya (különösen cégkivonat, hatályos nyilvántartási adatokról szóló igazolás vagy kivonat) vagy hatályos létesítő okiratának eredeti példánya (alapító okirat, alapszabály).
Az Ávr. 75. § (3a) bekezdése alapján, amennyiben a kedvezményezett három éven belül már nyújtott be a Lebonyolítóhoz létezést igazoló okiratot, elegendő nyilatkozatot benyújtania az adatok változatlanságáról megnevezve a kedvezményezett korábbi pályázati azonosítóját.
A nyilatkozat formanyomtatványa letölthető a Lebonyolító honlapjáról.
– Felhatalmazó levél – A kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére.
A nyilatkozat formanyomtatványa letölthető a Lebonyolító honlapjáról.

FIGYELEM! Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti dokumentumokat postai úton szükséges benyújtani az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. címen.
A Lebonyolító a beérkezett iratokat megvizsgálja, és amennyiben a támogatói okirat kiadásához szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére, vagy hiányos, illetve a kedvezményezett elmulasztotta az értesítésben szereplő határidőt, a Lebonyolító a kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.

10. A támogatói okirat kiadása előtti módosítási kérelem
Módosítási kérelem benyújtható az okirat kiadása előtt és után. A támogatói okirat kiadása előtt a módosított pályázati programot, projektet jóváhagyás céljából a Lebonyolító részére a támogatói okirat kiadása előtt be kell nyújtani az eredeti pályázattal azonos módon. A támogatói okirat kiadására csak a Támogató, a Lebonyolító által elfogadott módosítások esetén kerülhet sor.
A támogatásról szóló döntés rendelkezhet oly módon, hogy meghatározza azokat a programrészeket vagy költségeket, amelyekre a támogatás felhasználható. Ebben az esetben, a Lebonyolító felhívja a Pályázót arra, hogy a Támogató határozatának megfelelően módosítsa a pályázati programját. A módosított pályázati programot jóváhagyás céljából a Lebonyolító részére a támogatói okirat kiadása előtt be kell nyújtani az eredeti pályázattal azonos módon. A támogatói okirat kiadására csak a Támogató és a Lebonyolító által elfogadott módosítások esetén kerülhet sor.

11. A támogatói okirat kiadása utáni módosítási kérelem
A kedvezményezettnek kötelezettséget kell arra vállalnia, hogy ha a támogatott program megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, vagy a pályázati program megvalósításával kapcsolatban bármely körülmény megváltozik, akkor legkésőbb 8 napon belül bejelenti ezt a Lebonyolítónak, módosítási kérelem formájában.
A támogatói okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható. A módosítási kérelem benyújtásának határideje a támogatás felhasználásának véghatárideje.
A beszámoláskor szerződésmódosítási kérelem benyújtása nélkül is eltérhet – a Kedvezményezett írásbeli indoklási kötelezettsége mellett – a pályázatban rögzített, elfogadott költségtervtől az alábbiak szerint:
– a tervezett összegtől lefelé korlátlan mértékben eltérhet, vagyis kevesebb összeget elszámolhat az elnyert támogatásból, de a betervezett önerővel el kell számolni, arról lemondani nem lehet;
– a részletes költségvetési terv egyes költségvetési fősorai között a jóváhagyottakhoz képest legfeljebb 10%-kal térhet el (költségvetési sor alatt a részletes költségvetési tervben meghatározott fősorokat kell érteni);
– a pénzügyi elszámolás során a költségvetés egyes fősorain belül új költségvetési sor (alsor) nyitása nem megengedett. Csak olyan alsorra számolható el költség, amelyre a Kedvezményezett korábban is tervezett támogatásból és saját forrásból, valamint az államháztartásból származó támogatásokból finanszírozott költséget.
A 10%-ot meghaladó módosulás esetén az okirat módosítása szükséges. A támogatói okirat módosítását a Lebonyolítóhoz benyújtott módosítási kérelemmel kell kezdeményezni. Módosítási kérelem benyújtására legkésőbb a támogatói okiratban megjelölt projekt vége dátumig van lehetőség. A fősoron belüli, alsorok közötti átcsoportosítás okirat módosítás nélkül megengedett.
A módosítás nem zárhatja ki azoknak a programrészeknek a megvalósulását, amelyeket a Támogató a pályázat elbírálása során – a felhívásban rögzített szempontoknak megfelelően – kötelező szakmai feladatként előírt.

12. A támogatási összeg folyósítása
A Lebonyolító a támogatási összeget támogatói okirat kiadása és a folyósításhoz szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén utalja át. A támogatói okirat kiadására, illetve a megítélt támogatás folyósítására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a Pályázati Kiírásban meghatározott forrás összegének felhasználását a vonatkozó jogszabályok a Lebonyolító részére is lehetővé teszik.
A támogatás folyósítása a támogatói okiratban meghatározott időpontig, a kiírásban meghatározott forrás terhére, banki utalás útján közvetlenül a kedvezményezett pénzforgalmi számlájára, illetve amennyiben nincs saját pénzforgalmi számlája, az általa a pályázatban megjelölt Számlatulajdonos szervezet számlájára történik. A támogatás folyósítása egy összegben történik.
A kedvezményezett köteles a támogatás igénybe vételének jogosságát igazoló számviteli bizonylatait elkülönítetten kezelni és nyilvántartani.
Amennyiben az államháztartáson kívüli természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet Pályázónak (kedvezményezettnek) esedékessé vált és meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve a helyi adókat -, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozása) van, a köztartozás összegét a Magyar Államkincstár visszatartja, melyről értesíti a kedvezményezettet. Az Ávr. 90.§ (4) bekezdés alapján a visszatartás a kedvezményezett támogatói okirat alapján vállalt kötelezettségeit nem érinti.
Az Áht. 51. § (3) bekezdése szerinti nem állami intézmény fenntartójának vagy az általa fenntartott intézménynek az állami adó- és vámhatóság adatszolgáltatása alapján köztartozása van, és a fenntartó előzetesen benyújtott kérelme alapján a fejezetet irányító szerv vezetője a Kincstárnak – legkésőbb a költségvetési támogatás fenntartó részére történő folyósításának jogszabályban meghatározott határidejének leteltét megelőző ötödik napig – úgy nyilatkozik, hogy a köztartozás levonása a nem állami intézmény fenntartója vagy az általa fenntartott intézmény közfeladatai ellátását súlyosan veszélyeztetné, a költségvetési támogatást a Kincstár a köztartozás levonása nélkül utalja át a kedvezményezettnek. A köztartozással terhelt nem állami intézmény fenntartókról a Kincstár a költségvetési támogatás folyósítását követő öt napon belül értesíti a fejezetet irányító szerv vezetőjét.

A pályázattal kapcsolatos további információkat a http://www.aeek.hu honlapon, e-mailben, levélben, a Lebonyolító alábbi elérhetőségein kaphat:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
1525 Budapest 114. P.O.B. 32.
Ügyfélszolgálat:
E-mail: