Hagyományos nógrádi és gömöri falatok

Rimaszombat Pályázati eredmények

Az elmúlt tanévben a Pro scholis és az SZMPSZ Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja közös szervezésében a 12. pedagógiai projekt értékösszefoglaló projektként zárult, melynek központi gondolata az volt, vajon mit érdemes megmutatnunk a világnak Gömörből és Nógrádból. Mindazt, amit a több hónapon át tartó munkával összegyűjtöttünk, Gömör és Nógrád helyi értékei, természeti kincsei, szellemi és kulturális öröksége címmel közkinccsé tesszük, bemutatjuk.

A rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola tornatermét 2019. június 7-én a gömöri és a nógrádi alap- és középiskolás tanulók töltötték meg, hogy meghívják egymást egy régiós sétára, melynek célja Gömör és Nógrád szellemi értékeinek, hagyományainak, természeti kincseinek a bemutatása volt a Megmutatjuk, megéri! projektnap keretén belül.

A Pro scholis és az SZMPSZ Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központ szervezésében a pedagógiai projektben 17 iskola prezentálta a témában 15-20 percben saját kutatásainak eredményét.

A projektnapon két kíváncsi turista segítségével ismerkedett a mintegy 300 résztvevő és meghívott kedves vendég a történelmi táj kultúrkincseivel, megőrzésre érdemes szellemi értékeivel, természeti adottságaival, páratlan művelődéstörténeti gazdagságával.

Vendégeink között örömmel üdvözöltük többek között Czimbalmosné Molnár Évát, a Nemzetpolitikai Államtitkárság Felvidéki Főosztálya vezetőjét, valamint a régió iskoláinak igazgatóit, akik tanúi lehettek tehetséges tanítványaik élményt teremtő munkájának, illetve megtapasztalták azt a vibráló atmoszférát, amit az egyes projekttermékek bemutatása váltott ki a hallgatóságból.

A pedagógiai projektet két szorgalmi feladat is gazdagította: a témán belül az egyes iskolák által kutatott téma feldolgozott anyagának bemutatása egy-egy értéktabló elkészítésével, valamint a gömöri/nógrádi hagyományos ételeket összefoglaló színes, leporellószerű összefoglaló.

Már a 12. projektnap előkészítése szakaszában megszületett a gondolat, hogy támogatással akár értékes kiadvánnyá is bővülhetne az összegyűjtött anyag. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatára benyújtott tervezet támogatást nyert.

2020-ban újabb kiadvánnyal gazdagodott immár a régió értékeit tartalmazó kiadványok sorozata Hagyományos gömöri és nógrádi falatok címmel.

A tartalmas kiadvány bevezetőjében olvassuk a szellemi termékről: „Értékét és egyediségét mindenképpen az adja, hogy 10-15 éves projektes tanulók kutatták fel, válogatták össze szülőfalujuk, iskolájuk településének gömöri, nógrádi és a településre jellemző ételeit…

Célja a gömöri és a nógrádi régió értékeinek, kincseinek, hagyományainak, egyediségének felkutatása volt, mindaz, amit Európának, egymásnak értékként, többletként meg szeretnénk mutatni. Évszázadok hosszú sora emberi tevékenységének, a táj alakulásának, a természettel, az egymással való együttélésnek nyomait viseli magán ember, közösség, környezet, hagyomány.

A szellemi és épített örökség nemcsak a tájat alakította, gyarapította, gondozta, hanem a régióban élők személyiségét, életét is meghatározta, egyedi bélyeget nyomott lelkületükbe, alakította és formálta viszonyukat a tájhoz, szoros kötődést alakított ember és ember, táj, épületek, kulturális intézmények, értékek súlyának megítélése között.

Gömör és Nógrád a magyar művelődéstörténet kincsestára, tájékszer, akár Toscána is lehetne, ha a bőkezű természettel való együttélés, a táj szeretete találkozna az itt élők alkotó figyelmével, tevékenységével. A felnevelő szülőföld ízei, terményeinek színpompája, egyedi zamata, a dolgos ember furfangja, (hogy testét és szellemét életben tartsa, munkára fogja), a gömöri ember találékonysága, ízlése, ízvilága mind-mind a régió szellemi, dologi, tárgyi értéktárházának kincse. Az ősöktől kapott évszázados hagyomány és adottság ez, mélyen a tudatalattiba égve, az érzékszervek idegrostjaiba épülve ösztönösen tárul fel a létfenntartás érdekében. (…)”

A kiadvány külön értéke, hogy teljes egészében bemutatja a pedagógiai projekt értékteremtésének folyamatát, a tehetséges tanulók alkotó munkáját, az őket irányító pedagógusok elkötelezettségét a tájhaza tisztelete, értékeinek megbecsülése iránt.

A könyv minden iskola projektjét, jellegzetes ételreceptjeit külön-külön mutatja be képekkel szemléltetve. A bemutatásnak keretet ad az iskola környezetének megismerése, az értéktabló gazdagságának bemutatása, a projektben dolgozó csapatok közös képe, névsora a munkát vezető pedagógusok nevének feltüntetésével.

A színes kiadványt a Pro scholis adta ki, s a komáromi KEMAR vállalat nyomdájának a terméke.

A gömöri/nógrádi hagyományos ételeket összegyűjtő projekt csapatok:

Almágyi Óvoda és Alapiskola
Várgedei Alapiskola
Szombathy Viktor Alapiskola, Feled
Mocsáry Lajos Alapiskola, Fülek
Nagydaróci Alapiskola
Tompa Mihály Alapiskola, Rimaszombat
Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat
Bátkai Alapiskola
Nagybalogi Alapiskola
Cakói Alapiskola
Rimaszécsi Alapiskola
Rimaszécsi Speciális Alapiskola
Kazinczy Ferenc Alapiskola
Sajógömöri Alapiskola
Dénes György Alapiskola, Pelsőc
Dernői Alapiskola
Szádalmási Alapiskola

A mintegy 100 oldalas könyv Gömör és Nógrád hagyományos ízértékeinek állít maradandó emléket, bemutatva a történelmi tájban élő magyar iskolák folyamatos értékteremtő tevékenységét. A projekt és minden abból eredő termék a közös munka élménye, aminek lenyomata a személyiséget gazdagítja, ami révén a tanuló felismeri a munka lényegét: amivé lehet válni általa.

Köszönet a projekt elkészítésében résztvevő tanulóknak kitartó munkájukért, a régióbeli iskolák vezetőinek, pedagógusainak, szülőknek, segítőknek a projekt megvalósításában tanúsított lelkesedéséért, az élmény magasztosságáért, ami segíti az értékek beépülését az önbecsülésbe, a nemzeti identitásba. Köszönet a Bethlen Alap odafigyelő támogatásának, ami segít szülőföldként élni a tájhazában minden értékeivel együtt.

Gömör és Nógrád megismerését az ízeken keresztül is érdemes megkísérelni, az élmény és érték az érzékeken keresztül a szívünkbe talál. Aki egyszer megkóstolja ezeket a falatokat, Gömör/Nógrád tájai, dolgos emberei nem engedik el, visszavárják, jobblétéről odafigyelő házigazda módján gondoskodnak.