Gyermekeknek szánt projektumok támogatása

Zenta Külhoni

 

Zenta község  statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 61. szakasza 1. bekezdésének 33) pontja alapján, kapcsolatban a Zentai Községi Képviselő-testület  ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja,  3/2017. sz.) 73. szakasza 1. bekezdésének 1) pontjával,  és Zenta község területén   a   gyermekes  családok pénzügyi támogatásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 11/2021. sz.) 14. szakaszának 2. bekezdésével Zenta község gyermekjogi tanácsának a javaslatára Zenta  község   polgármestere  a jelentkezőknek   az eszközök felosztása céljából Zenta község  költségvetésének   kereteiben, illetve   Zenta község 2021. évi költségvetéséből   a  gyermekek projektumainak finanszírozására vagy társfinanszírozására a 2021-es évben  kiírja az alábbi

 

P Á L Y Á Z A T O T

a 2021. évben Zenta  községnek  a  költségvetési eszközeiből  a  gyermekeknek szánt  projektumok  finanszírozására  vagy társfinanszírozására

  • A pályázaton intézmények, szervezetek, kormányon kívüli szervezetek, illetve polgárok egyesületei (a továbbiakban: pályázók) vehetnek részt, amelyek Zenta község területén vannak bejegyezve, illetve amelyek Zenta község területén tevékenykednek községi, községközi vagy köztársasági szervezetekként.

A polgárok egyesületei, amelyeknek a projektum  megvalósításában   partnerként  van  közegészségügyi, szociális vagy  kulturális intézményük, amelynek a székhelye Zenta község területén  van,   előnyt élveznek  ezen   pályázat kapcsán.

2.)    A  gyermekeknek szánt  projektumok  finanszírozására vagy társfinanszírozására Zenta  község  2021. évi költségvetéséből 500.000,00 dinárt tesz ki és  elő van irányozva Zenta község  2021-es évi költségvetésében  (Zenta Község Hivatalos Lapja, 41/2020. sz.) a 0901-es program  keretében a SZOCIÁLIS-ÉS GYERMEKVÉDELEM néven,  mint  4003-as  számú projektum és  a Helyi Gyermekjóléti Akcióterv néven,   a  040-es funkcionális osztályozási kódon a család és gyermekek néven,   a  42/0-ás pozíción, mint  426000 közgazdasági osztályozás,  mint SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK a 42/0-ás pozíciószám alatt, mint  426000 közgazdasági osztályozás, leírva mint  ANYAG,   a  44/0-ás pozíciószámon,  mint  481000 közgazdasági osztályozás,  leírva  mint  MÁS HATALMI SZINTEK  ÁTUTALÁSAI,  a  46/0-ás pozíciószámon,  mint  481000 közgazdasági osztályozás, leírva mint KORMÁNYON KÍVÜLI  SZERVEZETEK DOTÁLÁSA.

3) Az elsőbbségi  területek   az intézmények, szervezetek, kormányon kívüli szervezetek, illetve  polgárok egyesületei projektumaira, amelyeket   Zenta  község  költségvetéséből finanszírozunk vagy társfinanszírozunk a  2021-es évi  nyilvános pályázat útján az alábbiak:

  • Gyermekhét 2021-es program megvalósítása kapcsán
  • Poligon rajzolása, készségek az ugróiskolában nyílt terepen az előirányozott egységes terv szerint (3 Zenta település területén és egy-egy minden falusi környezetben),         
  • Művelődési programok szervezése gyermekeknek,
  • A gyermek folklór fesztivál megszervezése és
  • A különleges szükségletű tanulók őszi találkozójának megszervezése.            

 

4.) A pályázat résztvevői, akiknek a  2019. év folyamán odaítéltek dotációs eszközöket,   csak akkor vehetnek részt  a  pályázaton, ha átadták a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési és pénzügyi osztályának a 2019. évben odaítélt eszközök elszámolását.

 

5.) A pályázatra jelentkezni csak a pályázati űrlapon lehet.   Az űrlap és a pályázat szövege személyesen igényelhető Zenta Község Közigazgatási Hivatalának 31-es irodájában (cím:  Fő tér 1.,24400 Zenta) munkanapokon 7.30 és  14.30 óra   között, vagy   letölthető   Zenta   község    hivatalos honlapjáról: www.zenta-senta.co.rs

 

A pályázati dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:

–    jelentkezési űrlap,

–    a projektum koordinátorának és kulcsfontosságú munkatársainak az  életrajza,

–    a szervezetnek a nyilvántartásba vételéről szóló végzésének  fénymásolata,

–    az alapítói okirat (alapszabály)  fénymásolata.

 

6.) A jelentkezéseket zárt borítékban az alábbi jelzéssel kell benyújtani: Nyilvános pályázat a  gyermekeknek szánt  projektumok finanszírozására vagy társfinanszírozására Zenta  község 2019. évi költségvetési eszközeiből (gyermekjogi tanács) a 24400 Zenta, Fő tér 1. sz. alatti címen.

 

A pályázattal kapcsolatos kiegészítő információk telefonon kaphatóak: 024/655-428.

 

7.)  A jelentkezések benyújtásának határideje 2021. augusztus 16. , 12.00 óra.

A kitöltött űrlapot egy példányban kell megküldeni posta útján, vagy személyesen átadni a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélfogadó- irodájának tolóablakánál. Hogy  a  jelentkezés  határidőn belüli  legyen  a  pályázati  dokumentációnak   legkésőbb a  Zentai Községi Közigazgatási Hivatalban kell lennie  a  fent  megjelölt határidőben.

 

8.) A kérelmeket  csak azokra  a  projektumokra  lehet  benyújtani, amelyek 2021. december  31-éig megvalósulnak.

 

9.) A  pályázati dokumentációt nem juttatjuk vissza.

 

10.) A pályázat eredményeiről a Zentai Községi Képviselő-testület gyermekjogi tanácsa posta útján értesíti a jelentkezések benyújtóit.

 

11.) A döntés meghozatalát  követően  a  projektum kiválasztásáról, amelyeket  a  2019. év  folyamán finanszírozunk,  azok benyújtóival  szerződést kötünk  a  projektum finanszírozásáról.

 

12.) A dotáció igénybevevője kötelezettséget vállal, hogy a pályázat útján odaítélt pénzeszközöket rendeltetésszerűen fogja felhasználni.

 

Az odaítélt eszközök nem használhatóak alkohol beszerzésére. A honoráriumokat csak az előadóknak  lehet kifizetni,  olyan  projektumra, amelynek célja az edukáció. Reprezentációra a jóváhagyott összeg legtöbb 30 %-a költhető.

 

13.)  A  dotáció  igénybevevője  kötelezettséget     vállal,     hogy     a     jóváhagyott     pénzeszközök felhasználásáról jelentést nyújt be a Községi Közigazgatási Hivatal gazdasági és pénzügyi osztályának legkésőbb 2019. december  31-éig a  Zentai  Községi Közigazgatási Hivatal  ügyfélfogadó-irodája   útján. Amennyiben a dotáció használója nem tesz eleget ennek a kötelezettségnek, úgy elszámolási kötelezettsége nem évül el, és a dotáció igénybevevőjét a Zentai Községi Képviselő-testület Gyermekjogi Tanácsa kizárja a 2020-ban esedékes pályázati körből.

 

14.)   A Zentai Községi Képviselő-testület gyermekjogi tanácsa fenntartja jogát, hogy a jelentkezés benyújtójától, ha ez szükséges, további dokumentációt és információt kérjen, vagy helyszíni ellenőrzést végezzen.

 

15.) A dotáció használója kötelezettséget  vállal,  hogy  az eszközök odaítéléséről szóló szerződés megkötése előtt, a projektum költségvetési javaslatát összehangolja   az odaítélt eszközök mértékével.  Amennyiben  nem tesz eleget  ennek a kérelemnek  az írásos felhívás  kézhezvételétől számított   7 napon belül, elveszíti jogát  a dotációra.

 

16.) A Zentai Községi Képviselő-testület gyermekjogi tanácsa nem köteles megindokolni  a  gyermekeknek szánt projektumok  finanszírozási vagy társfinanszírozási javaslatát,  és  Zenta  község polgármesterének  a  döntése  az  eszközök odaítéléséről végleges.