GINOP-2.1.8-17

Hazai
FELHÍVÁS 
A mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonására az innovációs láncba, valamint a vállalkozások KFI tevékenységének intenzitása fokozódására.

A Felhívás címe: 
A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén 
A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.8-17 
Magyarország Kormányának Felhívása a vállalkozások számára, a vállalati K+F+I tevékenységek intenzitásának növelése érdekében. 
1. Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a Felhívás jogosultsági feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben. 
2. A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a Felhívás további fejezeteiben. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítését. Kiemelt cél a K+F+I együttműködések elterjesztése és a kiválóság felkarolása, illetve a KKV szektor kiaknázatlan K+F+I lehetőségeinek ösztönzése. A cél elérését a Kormány az önállóan innovációs tevékenységet végző vállalkozások támogatásával tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. 
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 
– a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket minimum 5 millió Ft – maximum 15 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig, 
– a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek jelen Felhívás keretében a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 75%-ának megfelelő támogatási előleget biztosít. 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy: 
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak a K+F+I tevékenység intenzitásának növelése cél eléréséhez; 
– a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet. 
– a projektben adaptív innovációs tevékenységet végeznek; 
– a fenntartási időszak végéig a projektet működtetik. 

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja 
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (továbbiakban GINOP) kiemelt célcsoportja a magyar Kormány és az Európai Unió újraiparosítási stratégiájával összhangban a termelő szektor vagy más néven feldolgozó ipar, melyet első sorban az TC3, illetve kisebb fókuszáltsággal a TC1, TC2 és TC4 alatt támogat a program. A termelő tevékenységek Európából Ázsiába történő áttelepülése előnytelenül hatott a gazdasági szerkezetre, a munkanélküliségi ráta növekedett, különös tekintettel az alacsonyabban képzettek körében. A fejlesztések eredményeként a vállalkozások termelékenysége növekszik, árbevételük emelkedik, új export piacokra léphetnek be. A folyamat eredményeként fenntartható munkahelyek jönnek létre, illetve az így generált gazdasági növekedés idővel növeli a fogyasztást a belső piacon is. Jelen Felhívás célja a hazai mikro, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése adaptív technológiai innovációs tevékenységek támogatásával. 
A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál 
– új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy 
– új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor. 
Jelen Felhívás esetében innováció alatt a 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról 3. § 6. pontja alapján meghatározott innováció fogalmát, beleértve az adaptív innovációt értjük, tehát a gazdasági tevékenység hatékonyságának, jövedelmezőségének javítása, a kedvező társadalmi és környezeti hatások elérése érdekében végzett tudományos, műszaki, szervezési, gazdálkodási, kereskedelmi műveletek összessége, amelyek eredményeként új vagy lényegesen módosított termék, eljárás, szolgáltatás jön létre, új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor, ideértve azokat a változásokat, amelyek csak adott ágazatban vagy adott szervezetnél minősülnek újdonságnak. 
Az OSLO Kézikönyv alapján minimum elvárás az innováció vonatkozásában, hogy a vállalkozás termékeiben vagy eljárásaiban létrejövő változás a cég szintjén legyen új vagy jelentősen javított. Az Oslo Kézikönyv 103. szakasz vi. bekezdése kimondja, hogy többek között az eszköz- és szoftverberuházás szintén beletartozik az innováció fogalmába. A Kézikönyv három kapcsolódási típust határoz meg: nyílt információs források, tudás és technológia beszerzése (ld. 269. szakasz). Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 
1.2. A rendelkezésre álló forrás 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 17 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 850-3400 db. 
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 
Amennyiben a GINOP-2.1.8-17 konstrukcióra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az Irányító Hatóság a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a Felhívást lezárhatja. 
1.3. A támogatás háttere 
Az Európai Bizottság 2015. február 13-i határozatában elfogadta a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programot (GINOP), melynek fő célkitűzése a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztése és növekedésének elősegítése. 
A vállalkozások hozzáadott értékének, profitjának, méretének növekedése a gazdasági és foglalkoztatás növekedés alapja, illetve a versenyképesség megőrzésére, javítására irányuló elképzelések motivációjának és pénzügyi hátterének forrása. Versenyképes cégekre van szükség ahhoz, hogy egy térség és az ország egésze képes legyen megőrizni lakosságát. 
A Partnerségi Megállapodás 5 fő gazdaságfejlesztési fókuszálási szempontot jelöl meg, melyek érvényesítésével a támogatni kívánt projektekben a hazai kkv-k technológiai fejlesztéseket valósíthatnak meg. Ennek egyik fókusza a kutatás-fejlesztésben és a technológiai innovációban rejlő potenciál kiaknázása: a hazai tudásbázisokra is építve és azokat erősítve a vállalati K+I tevékenységet hátráltató szűk keresztmetszetek feloldása, a technológiatranszfer mechanizmusok beindítása a vállalati prototípus-, termék-, technológia-, illetve szolgáltatásfejlesztések intenzitásának növekedése érdekében. 
Jelen Felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a Kormány a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozata alapján. 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását. 
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja. 

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek: 
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 
Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében: 
(Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe) 
a) Eszközbeszerzés 
Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. 
b) Immateriális javak beszerzése 
Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szoftver, gyártási licenc vagy know-how, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor. 
3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
Jelen Felhívás esetében nem releváns.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe. 
4.1 Támogatást igénylők köre 
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 
1. mikro-, kis-, és középvállalkozások, 
a) amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), 
b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, 
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, 
d) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá. 
A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie. 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
A GINOP-2.1.8-17 Felhívás esetében nem nyújthat be támogatási kérelmet azon támogatást igénylő, amely a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2. prioritásában benyújtott támogatási kérelme kapcsán már részesült támogatásban, vagy a támogatási kérelmének elbírálása folyamatban van (beleértve a kifogáskezelési eljárást is). Kivéve ez alól, ha a támogatás részére történt megítélése ellenére nem kötött Támogatási Szerződést/nem kapott Támogatói Okiratot, vagy elállt attól. 
4.1.1. Jogi forma szerint: 
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, 
4.1.2. Gazdálkodási formakód szerint: 
– 113 Korlátolt felelősségű társaság 
– 114 Részvénytársaság 
– 116 Közkereseti társaság 
– 117 Betéti társaság 
– 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre 
Az ÁÚF Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére: 
a) amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban, 
b) amely nem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, 
c) amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben nem érte el a minimum 1 főt. 
d) amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
e) akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent, 
f) amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, 
g) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete, az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában, 
h) amely vállalkozás ezen Felhívás keretéből már részesült támogatásban, 
i) amely a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2. prioritásában benyújtott támogatási kérelme kapcsán már részesült támogatásban, vagy a támogatási kérelmének elbírálása folyamatban van (beleértve a kifogáskezelési eljárást is). Kivéve ez alól, ha a támogatás részére történt megítélése ellenére nem kötött Támogatási Szerződést/nem kapott Támogatói Okiratot, vagy elállt attól. 
j) amely vállalkozás fejlesztendő tevékenysége nem a Felhívás 2. számú mellékletében található TEÁOR számok alá tartozik, 
k) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, 
l) amely a beszerzést olyan vállalkozástól veszi igénybe, mely vállalkozás tagja(i), tulajdonosa(i), alkalmazottja(i), továbbá a vállalkozás képviseletére jogosult(ak) személy(ek) a támogatási kérelem benyújtását megelőzően, támogatást igénylő vállalkozásban döntési, felügyeleti, irányítói jogkört gyakorolt(ak), vagy jelenleg gyakorol(nak). 
A fentieken túl az egyes támogatási kategóriák esetében az alábbiak szerint további kizáró okok állnak fenn: 
Csekély összegű támogatás keretében nem nyújtható támogatás: 
a) halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás, 
b) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben 
i. a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy 
ii. a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ, 
c) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik, 
d) elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott támogatás, 
e) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé, 
f) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget, 
g) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi, 
h) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására. 
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
a) Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. december 11-én 12 órától 2018. február 15-én 12 óráig lehetséges. 
b) Amennyiben a támogatást igénylő a jelen Felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. Újabb támogatási kérelem az előzőleg benyújtott támogatási kérelem visszavonását vagy az elutasító döntés meghozatalát követően nyújtható be. 
c) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül. 
d) Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. Felhívjuk figyelmét, hogy aláírás bélyegző használata nem minősül cégszerű aláírásnak, így az ezzel ellátott nyilatkozatok nem minősülnek cégszerűen aláírtnak 
A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el – postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül. Felhívjuk a figyelmét, hogy ha a határidő kezdőnapja nem munkanap, a határidő kezdő napja a következő munkanap, illetve ha a határidő utolsó napja nem munkanap, a határidő a következő munkanapon jár le. 
A nyilatkozatot zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás11/futárposta-szolgáltatás12 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre: 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 
1539 Budapest, Postafiók 684. 
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak. 
5.1 A támogatás formája 
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 
5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége 
Jelen Felhívás keretében a projekt az elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét. 
Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 300 millió Ft lehet. 
5.3 A támogatás mértéke, összege 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió forint, maximum 15 millió forint. 
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség: 50%-a lehet. 
5.4 Előleg igénylése 
Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 75%-a lehet. Egyszeri elszámolás esetén támogatási előleg nem igényelhető. 
5.5 Az elszámolható költségek köre 
A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Felhívásban rögzített elszámolható költségek között, és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.
https://www.palyazat.gov.hu/node/65755
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag