Fogyatékos személyekkel foglalkozóknak

Hazai

Pályázati felhívás
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet
„Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása
(FOF2018)
címmel
A pályázat meghirdetésének napja: 2017. október 20.
A pályázat kiírója a lebonyolítással kapcsolatos feladatok ellátására a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban Lebonyolító) bízta meg.
A Lebonyolító abban az esetben köti meg a támogatási szerződést a kedvezményezettekkel, amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériumával a programra vonatkozóan a lebonyolítási szerződés megkötésre kerül.
Fontos! Nyertes FOF2017 pályázat esetén is lehetőség van a pályázat benyújtására. Már folyamatban lévő támogatott programra/tevékenységre kiegészítő támogatást nem lehet igényelni. Kizárólag új projektre vagy folytatásra lehet programot beadni. Folytatás esetén a program megvalósítási időszakának kezdő dátuma 2018. július 1. lehet.
A pályázat hivatkozási száma
FOF2018
A pályázat kiírója
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Továbbiakban EMMI)
A pályázat célja
Jelen pályázati konstrukció célja, hogy támogatást nyújtson a fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szervezetek számára meglévő szolgáltatásaik folyamatos fenntartásához és fejlesztéséhez, illetve újonnan beindítani kívánt szolgáltatásaik működtetéséhez.
Jelen pályázati konstrukcióval az alábbi területek fejlesztéseit, szolgáltatásait, programjait kívánjuk támogatni:
– A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet, kedvező irányú megváltoztatásához szükséges projektek támogatása.
– A fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítását célzó projektek támogatása.
– A fogyatékos személyeknek a társadalom életében való aktív részvételének elősegítését célzó projektek támogatása.
Támogatható programok, a támogatás mértéke
A) Komplex szolgáltatásfejlesztés, terjesztés és szervezés
Célja:
Olyan komplex, a szervezet stratégiájába illeszkedő, helyzetelemzésen és igényfelmérésen alapuló, a fogyatékos személyek minőségi ellátását rendszerszinten támogató szolgáltatásfejlesztés, terjesztés és szervezés megvalósítása, mely lehetőséget ad a pályázó szervezet hosszú távú működésének megalapozására.
A pályázat célja, hogy együttműködő partnerek bevonásával teret kapjon a kialakult jó gyakorlat, innováció terjesztése, hálózati rendszerbe történő beillesztése.
Megpályázható területek:
Az A) kategóriában megpályázott projektek vonatkozhatnak a fogyatékos személyek ellátáshoz kapcsolódó valamennyi területre, pl. szociális szolgáltatások, komplex rehabilitáció, foglalkoztatás, fogyatékos személyek társadalmi befogadását támogató szakmai fejlesztések, egészségügy, korai fejlesztés, oktatás, képzés, önrendelkezés, önálló életvitel, fogyatékos személyek és családjaik, többszörösen veszélyeztetett csoportok stb.
Maximálisan pályázható összeg az A) kategóriában: 10.000.000 Ft
B) Fogyatékosságügyi projektek
Választható tevékenységtípusok:
– személyes életvezetést, önálló életvitelt és otthoni segítségnyújtást támogató szolgáltatások
– engedélyezett képzés
– érzékenyítés és/vagy szakmai fórum (pl. társadalom érzékenyítése, érzékenyítés a köznevelés rendszerén belül, orvosok és egészségügyi szakdolgozók érzékenyítése, integrált kulturális, művészeti, szabadidős és sportprogramok)
– felzárkóztató és/vagy tehetséggondozó programok
– infokommunikációs akadálymentesítés
– foglalkoztatást támogató programok (pl. atipikus, nyílt munkaerő-piaci, munkakörülmények javítása, hozzátartozók visszahelyezése a munkaerőpiacra)
– szervezetfejlesztés*
Konferencia szervezése bármelyik választható tevékenységtípusba beilleszthető.
*Szervezetfejlesztés alatt olyan komplex tevékenységet értünk, amely
civil szervezetek fenntartható működése fejlesztése terén referenciával rendelkező külső szakértő bevonásával valósul meg
a pályázó szervezet fenntartható működésének helyzetértékelésére épül
a pályázó szervezet fenntartható működésének fejlesztésére, társadalmi hatása mérhetővé tételére, és a szervezet tevékenységében vezetőként közreműködők vezetői készségeinek fejlesztésére irányul.
Kiemelt területek:
képzés/érzékenyítés/szakmai fórum esetében előnyben részesülnek a következő tematikák mentén tervezett programok: fogyatékos személyekkel kapcsolatos abúzus téma (bántalmazás), pszichoszociális fogyatékosság, súlyosan-halmozottan fogyatékos célcsoport, fogyatékos nők, fogyatékos gyermeket nevelő nevelőszülők, koragyermekkori intervenció, beszédfogyatékosság, ágazatközi együttműködések
Maximálisan pályázható összeg a B) kategóriában: 3.000.000 Ft
A B) kategórián belül lehetőség van több tevékenységtípust is választani, azzal a kritériummal, hogy a programban megvalósítani kívánt tevékenységek összefüggenek egymással, illetve a megpályázható összeg ebben az esetben is maximum 3.000.000 Ft.
Egy pályázó csak egy szolgáltatástípusra pályázhat! Nem lehet egyszerre az A) és a B) szolgáltatástípusra is pályázni.
A program forrása
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 170 700 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat lebonyolítója között létrejövő együttműködési megállapodás fog biztosítani.
Az A) kategóriához tartozóan rendelkezésre álló keretösszeg 70 700 000 Ft, a B) kategóriához tartozóan rendelkezésre álló keretösszeg 100 000 000 Ft.
A Pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben valamelyik kategóriához kapcsolódóan nem érkezik megfelelő számú vagy színvonalú pályázat, akkor a keretösszeget a másik kategória javára átcsoportosítsa.
Önrész vállalása nem feltétel.
A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.
Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma
– A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C törvényben nem nevesített, magyarországi székhelyű, fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek, intézmények.
ÉS az alábbi gazdálkodási formák valamelyikébe beletartoznak:
– Egyesület, alapítvány (GFO 529, 569)
– Egyházi jogi személy (GFO 551, 552)
– Nonprofit Kft. (GFO 572)
– Közalapítvány (GFO 561, 562)
– Sportegyesület (GFO 521)
– Szövetség (GFO 517, 522)
– Sportszövetség (GFO 515,516, 523)
– Szociális szövetkezet (GFO 121)
A fenti kritériumok kiegészítéseként:
– A pályázó szervezet alapdokumentumában nevesítetten szerepelnek a fogyatékos személyek, mint célcsoport.
Egy pályázó egy pályázatot adhat be.
A pályázat nyilvános.
A pályázati program megvalósítási időszaka
A megvalósítási időszak 2018. április 1–től 2019. június 30-ig tart.
A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk
Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet. A pályázati dosszié az FSZK honlapjáról letölthető: www.fszk.hu.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót!
Benyújtási határidő: 2018. január 2.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.
A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (FOF2018)
A pályázatot (pályázati adatlap és a kötelező mellékletek) 1 eredeti + 1 másolati példányban, spirálozva/fűzve kérjük benyújtani. A példányokra írják rá, hogy melyik az eredeti, és melyik a másolati példány. Továbbá kötelezően benyújtandó 1 db elektronikus adathordozón (CD/DVD/egyéb) a teljes pályázati dokumentáció az alábbi módon:
– Az elkészített, aláírt pályázati adatlap és az összes melléklete szkennelve (pdf vagy jpg, egyéb képformátumban)
– külön a Pályázati adatlapot Word formátumban is (doc, docx kiterjesztésben),
– költségterv Excel formátumban (xls, xlsx kiterjesztésben),
– Adatok tábla Excel formátumban (xls, xlsx kiterjesztésben)
Formai hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség a pályázati útmutatóban részletezett esetekben, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig. A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül.
További információ
FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail:
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet feltenni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.
A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.
Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás a Pályázati Útmutató rövidített, kivonatos változata, ezért a Pályázati Felhívásban szereplő információk a Pályázati Útmutatóban is szerepelnek.
http://fszk.hu/palyazat/fof2018/