Felsőoktatási fejlesztési projektek

Hazai
Felsőoktatási fejlesztési projektek

Ez a pályázattípus az Európai Bizottság által 1990 óta működtetett Tempus program folytatása, amely 2014-től az Erasmus+ programon belül működik tovább. 
FELSŐOKTATÁSI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK 
(Capacity Building in the Field of Higher Education)
Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részletes szabályokat az Erasmus+ programútmutató, ill. az ahhoz kapcsolódó mellékletek tartalmazzák. Minden esetben a programútmutató angol nyelvű változata tekintendő hitelesnek. 
Ez a pályázattípus az Európai Bizottság által 1990 óta működtetett Tempus program folytatása, amely 2014-től az Erasmus+ programon belül működik tovább.

1. A pályázattípus célja
A pályázattípus célja, hogy támogassa a partnerországok (korábbi szóhasználat szerint harmadik országok) felsőoktatásának modernizációját, elérhetőségét és nemzetköziesítését, így hozzájárulva az Európai Unió külpolitikai célkitűzéseihez. 
Az Erasmus+ fejlesztési projektek olyan nemzetközi együttműködések, amelyek mindenekelőtt a programországok és a partnerországok felsőoktatási intézményei valósítanak meg a fenti célok érdekében. A projektek az oktatási szektoron kívüli partnereket is bevonhatnak, hogy elősegítsék a társadalom egészével, az üzleti szektorral való kapcsolatokat, és megerősítsék a rendszerszintű hatásokat.

2. A pályázásra jogosultak köre
A pályázatot minden esetben az adott konzorcium vezetője nyújtja be, amely a következő körből kerülhet ki:
– felsőoktatási intézmény,
– felsőoktatási intézményeket tömörítő egyesület vagy szervezet,
– kizárólag a strukturális projektek esetén: jogszerűen elismert nemzeti vagy nemzetközi rektori, oktatói vagy hallgatói szervezet.
A pályázó székhelye lehet akár programországban, akár partnerországban.
Kivétel: líbiai, szíriai és az Orosz Föderáció területén lévő szervezetek nem nyújthatnak be pályázatot, a projektekben csak partnerként vehetnek részt.
További részt vevő szervezetek: 
– felsőfokú oklevéllel és más elismert felsőfokú képesítéssel záruló teljes képzést nyújtó állami vagy magánintézmény (amely az illetékes hatóság által is elismert módon felsőoktatási intézménynek minősül);
– a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúságügy terén tevékenykedő állami vagy magánintézmények (pl. vállalatok, közintézmények, kamarák, kutatóintézetek, alapítványok, iskolák, nonprofit szervezetek, könyvtárak stb.
A konzorcium összetételére vonatkozó legfontosabb feltételek:
– Legalább egy partnerország részvétele szükséges.
– Egyetlen partnerország részvétele estén legálább 3 felsőoktatási intézmény.
– Több partnerország esetén: az egyes partnerországokból legalább két-két felsőoktatási intézmény vesz részt.
– A partnerországokban működő felsőoktatási intézmények száma legalább annyi legyen, mint ahány programországbeli felsőoktatási intézmény vesz részt.
– Legalább két programország legalább egy-egy felsőoktatási intézménye vesz részt. (Újdonság a 2018-as fordulóban, hogy elegendő csupán két programország egy-egy intézménye.) 
– Kizárólag a strukturális projektek esetén: a fenti kritériumokon túl a partnerországok felsőoktatásért felelő minisztériumai is részt vesznek.
– Ukrajna esetében csak azok a felsőoktatási intézmények vehetnek részt, amelyek az ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium által elismertek.
A teljes jogú partnereken (full partners) kívül társult tagok (associated partners) is bevonhatók a projektbe.
A programországokban bejegyzett felsőoktatási intézményeknek ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) tanúsítvánnyal kell rendelkezniük. 
A konzorcium összetételére vonatkozó további szabályokat és a részleteket az Erasmus+ programútmutató tartalmazza.

3. A programban részt vevő országok
A) Programországok
Az Európai Unió tagállamai* (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)
*A tengerentúli országok és területek (TOT), és ahol releváns azok köz- és magánintézményei is jogosultak az Erasmus+ programban való részvételre.
Nem EU-tag programországok
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország
B) Partnerországok
Ebben a pályázatban az Erasmus+ partnerországok csaknem mindegyike részt vehet. Kivételt képez az 5. régió (Andorra, Monaco, San Marino, Vatikán és Svájc) és a 12. régió (Bahrein, Kuvait, Oman, Katar, Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emirátusok).
A 11. régió országai (ún. ACP országok: Afrika, Karib-térség, Csendes-óceáni térség) új régióként, ám egyelőre feltételesen szerepelnek a részt vevő országok között. Részvételük a felülvizsgált Cotonou Partnerségi Megállapodás és a 2014-2020 pénzügyi keret intézkedéseitől függ.

4. Támogatható tevékenységek
A következő kategóriákban lehet pályázni:
A) Közös projektek (Joint Projects, a lista nem teljes): mindenekelőtt és közvetlenül a partnerországok intézményeit célozzák.
– Fejlesztés, tesztelés, adaptálás: 
– curriculum-fejlesztés
– új tanulási és oktatási módszertan
– IKT és szabad hozzáférésű tananyagok és eszközök
– szakmai gyakorlatok
– felsőoktatási intézmények és cégek együttműködése
– a felsőoktatási intézmények vezetésének, menedzsmentjének és működésének modernizációja
– a felsőoktatási intézmények és a szélesebb gazdasági, társadalmi környezet közötti kapcsolatok erősítése
– tanácsadási és kapcsolódó szolgáltatások, coaching
– modern szolgáltatások a pénzügyek, a nemzetközi kapcsolatok, a kutatás stb. terén
– A felsőoktatási intézmények nemzetköziesítése, és a nemzetközi kutatási, tudományos és innovációs kapacitások fejlesztése.
– Technikai fejlesztések az innovatív gyakorlatok érdekében
– Tréningek szervezése
B) Strukturális projektek (Structural Projects): a felsőoktatási rendszerekre fejtik ki a hatásukat, akár nemzeti, akár regionális szinten.
– a felsőoktatási rendszerek szakpolitikai, irányítási és menedzsment szintű reformja
– nemzetköziesítés
– Bologna-típusú reformok
– kreditrendszerek, akkreditációs eljárásrendek stb. megvalósítása
– nemzeti képesítési keretrendszerek kidolgozása
– a felsőoktatási rendszerek és a szélesebb gazdasági, társadalmi környezet közötti kapcsolatok erősítése
Konkrétabban: kutatások, felmérések megvalósítása; szemináriumok, konferenciák, tréningek, kampányok szervezése.
A partnerországok körétől függően az alábbi módon lehet a projekteket megvalósítani:
– Nemzeti projektek:egyetlen partnerország intézményeivel
– Egy régió több országának bevonásával, országonként min. 2 intézmény
– Több régió országaival, mindegyik régióból legalább egy ország bevonásával.

5. Prioritások
A pályázat kiírója mindegyik pályázattípussal kapcsolatban prioritásokat jelentethet meg. Az ezeknek való megfelelés a pályázat támogathatóságának feltétele.
A pályázati prioritások részletes listája a Végrehajtó Ügynökség honlapján elérhető (a Guidelines menüpontra kattintva).

6. A támogatás mértéke, pénzügyi alapelvek
Az Erasmus+ felsőoktatási fejlesztési projektek pénzügyi támogatása az egységköltséghez való hozzájárulást és tényleges költségeket kombináló becsült költségvetésen alapul.
A “támogatás” kifejezés alatt a program keretében igényelhető összeg, tehát az Európai Uniónak a projekt megvalósításához való pénzügyi hozzájárulása értendő, ami nem tévesztendő össze a projekt teljes költségével, mivel ez utóbbi a partnerintézmények és külső érintett szereplők általi társfinanszírozást is tartalmazza. A konzorciumi partnerek által tervezett társfinanszírozással (önrésszel) már a tervezési fázisban is kalkulálni kell.
Közös és strukturális projektek uniós támogatásának minimális összege : 500 000 euró
Közös és strukturális projektek uniós támogatásának maximális összege: 1 000 000 euró

7. A pályázás folyamata
A pályázatot közvetlenül az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez kell online benyújtani.
– Minden pályázó és partner intézménynek rendelkeznie kell ún. PIC (Participant Identification Code kóddal). Erre az ECAS (European Commission Authentication Service) rendszerben történő regisztráció során lehet szert tenni. A PIC kódot minden pályázó intézménynek csupán egyszer kell igényelnie, így igénylés előtt mindenképp érdemes ellenőrizni, hogy rendelkezik-e már ezzel a kóddal. Ehhez nyújt segítséget ez a kereső
– Töltse ki az elektronikus pályázati űrlapot (eForm)
– Töltse ki és csatolja az eFormhoz a kötelező mellékleteket:
o A projekt részletes bemutatása
o Költségvetési táblák
o “Declaration of Honour”: a pályázó intézmény hivatalos képviselőjének hitelesítő nyilatkozata, és meghatalmazás (Mandate)
– Validálja majd nyújtsa be elektronikusan az eForm-ot .
– A pályázati anyag megküldése az Erasmus+ Nemzeti Irodánakerasmus.mundus{kukac}tpf.hu (nem kötelező, csupán tájékoztatási célokat szolgál).
Figyelem! Sem e-mailben, sem postai úton nem szükséges beküldeni a pályázatot a Végrehajtó Ügynökségnek.

8. Pályázati határidő
2018. február 9. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint) 
http://tka.hu/palyazatok/737/felsooktatasi-fejlesztesi-projektek