Felhívás tudományos művek kiadására

Online tér Külhoni

A Scientia Kiadó, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kiadója nyílt pályázatot hirdet Erdély közelmúltjával, jelenével, aktuális és jövőbeni kihívásaival foglalkozó bölcsészet- és társadalomtudományi könyvek megjelentetésére, nem kizárva más földrajzi térségek társadalmi kérdéseit, problémáit tárgyaló műveket sem, amennyiben ezek erdélyi nézőpontból is relevánsak.
Olyan kéziratok beérkezését várjuk, amelyek a 21. századi erdélyi léthelyzettel összefüggő sajátos problémákat vetnek fel és tárgyalnak (regionalitás, lokalitás, globalitás, digitalizáció, liminalitás, marginalitás, transznacionális migráció, határtapasztalat, identitás, interkulturalitás, átmenetek, köztesség, két- és többnyelvűség, válság és változás, kihívások és perspektívák stb.)

  • a régi/új erdélyi kérdések újszerű kontextusba való helyezésével,
  • a kortárs irodalmi és filmes társadalomreprezentációk, aktuális nyelv-, kultúra-, média-, kommunikáció-, fordítás- és oktatástudományi témák eredeti módon való problematizálásával és / vagy
  • ezek inter- vagy multidiszciplináris megközelítésével.

Pályázni magyar nyelvű, tudományos igénnyel megírt, kész kézirattal lehet.
A tudományos igény a pályamű tartalmára, szerkezetére, szakmai szempontból megfelelő dokumentáltságára vonatkozik, stílusa lehet szabadabb, esszéisztikus vagy más, a bölcsészet- és társadalomtudományi művekben alkalmazott szerzői stílus.
Pályázatot bárki benyújthat, aki a vázolt kérdésekkel tudományos szinten foglalkozik, a pályázók köre nem korlátozódik erdélyi szerzőkre.
Nem lehet pályázni más nyelven már megjelent mű magyar nyelvű fordításával vagy olyan kézirattal, amely részben vagy egészben már publikálásra került hazai vagy külföldi kiadóknál.
Nem lehet pályázni oktatási anyagokkal (jegyzetek, tankönyvek), valamint konferenciakötetekkel.
A pályázatra benyújtott kéziratok terjedelme (mellékletekkel, ábrákkal, bibliográfiával stb. együtt) 200-250 oldal lehet (350 000-500 000 leütés szóközökkel), kevés színes ábrával, esetleg térképpel.

A pályázatot elektronikusan kell beküldeni a  címre.
Leadási határidő: 2021. december 15.

A Kiadói Tanács a beérkezett kéziratok kiadására vonatkozó döntését legkésőbb 2022. február 15-ig meghozza.
A döntésről a Kiadó minden pályázót írásban értesít.
Sikeres pályázat esetén a Kiadó a kéziratot saját költségén megjelenteti, az érvényben lévő publikálási szabályzata szerint.
A szerző(k) a Kiadónak átadott kéziratokért nem részesülnek díjazásban.
A Kiadó szerződést köt a szerzővel/szerzőkkel, amelyben rögzíti a kiadás feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit, a kiadási folyamat időbeni ütemezését, a kiadvány példányszámát (ezen belül a szerzőnek járó tiszteletpéldányok számát), valamint a terjesztésre vonatkozó kitételeket.

További információk: http://www.sapientia.ro/hu/kutatas/kutatasi-palyazatok/egyeb-palyazatok/palyazati-felhivas-21-szazadi-tarsadalmi-kerdesekkel-foglalkozo-tudomanyos-muvek-kiadasara-2021