Európai Unió Horizont 2020

EU
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
AZ EURÓPAI UNIÓ HORIZONT 2020 PROGRAMJÁBAN, VALAMINT EGYÉB KÖZÖS EU-S ÉS REGIONÁLIS PROGRAMOKBAN VALÓ MAGYAR RÉSZVÉTEL ÖSZTÖNZÉSE TÁRGYÚ PÁLYÁZATHOZ

KÓDSZÁM: EU_KP_16

1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA 
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) pályázatot hirdet vállalkozások, költségvetési szervek és nonprofit szervezetek számára nemzetközi hálózatépítő és forrásbevonási kapacitásaik erősítése, az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában, egyéb kutatási, fejlesztési és innovációs közös programjaiban, illetve regionális együttműködéseiben való magyar részvétel előmozdítása érdekében. 
A Felhívás célja, hogy ösztönözze a magyar pályázókat az EU kutatási, fejlesztési és innovációs keretprogramjában (Horizont 2020 program), közös programjaiban (ECSEL, AAL, EUROSTARS) és regionális együttműködéseiben (Duna Régió Stratégiához kapcsolódó együttműködés) való minél nagyobb számú és támogatási részesedésű részvételre, valamint arra, hogy minél többször vállaljanak koordinátor szerepet ezekben a programokban. 
A Felhívásban elnyerhető támogatással a kedvezményezetteknek lehetőségük nyílik arra, hogy felépítsék a sikeres pályázat benyújtásához szükséges nemzetközi konzorciumukat, illetve előkészítsék a konzorciumi megállapodást és a pályaművet. 
A pályázati felhívás a projekt előkészítő tevékenység támogatásával a magyar pályázók nemzetközi ismertségét, hálózatépítő és forrásbevonási kapacitásának növelését, valamint a pályázat előkészítés folyamatát, a magyar pályázók formálódó konzorciumban betöltött szerepének megerősítését, új pályázók, különösen a kkv-k bevonását kívánja elősegíteni. 
A felhívás két alprogramból áll: 
A alprogram: 
Célja a Horizont 2020, ECSEL, AAL és EUROSTARS programok pályázataira való felkészülés támogatása. 
B alprogram: 
Célja a Duna Régió stratégiához kapcsolódóan nemzetközi értékelésében kiválasztott projektek magyar partnerei konzorciumépítő együttműködésének támogatása. 
A hazai pályázat benyújtására csak olyan pályázó jogosult, amely a Duna régió stratégiához kapcsolódó nemzetközi pályázati felhívásra konzorcium vezetőjeként/tagjaként pályázatot nyújtott be és a nemzetközi értékelés során a finanszírozó felek kiválasztották a projektjavaslatot. 
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung.php?B=1071 
Az Alprogramok részletes ismertetése az Útmutató 1. pontjában található. 

2. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS 
A támogatás forrása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 2. (Nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása) címe. 
Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 230 millió forint. 
“A” alprogram (Horizont 2020, ECSEL, AAL és EUROSTARS programok pályázataira való felkészülés támogatása): az alprogramra rendelkezésre álló teljes 
pályázati keretösszeg 200 millió Ft; a maximálisan igényelhető támogatás pályázatonként 1,5 millió Ft (koordinátor1 esetén 3 millió Ft). 
“B” alprogram (Duna Régió stratégiához kapcsolódóan nemzetközi értékelésében kiválasztott projektek magyar partnereinek konzorciumépítő együttműködése): az alprogramra rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 30 millió Ft; a maximálisan igényelhető támogatás pályázatonként 5 millió Ft. 
A támogatott pályázatok várható száma 70-135. A támogatható pályázatok száma indikatív jellegű, a pályázók által igényelt és elnyert támogatás függvényében változhat. 

3. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK 
3.1 Támogatást igénylők köre 
A jelen pályázati felhívásra pályázhatnak: 
a) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet (GFO: 11X, GFO: 12X); 
b) Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepe (GFO: 226); 
c) költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei (GFO: 3XX); 
d) jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezetek (GFO: 57X). 
Jelen pályázati felhívás keretében a pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. Amennyiben a jelen pályázat keretében előkészített nemzetközi pályázatban több magyar partner is részt vesz, ők külön-külön jogosultak az EU_KP_16 pályázati felhívás keretében támogatásért pályázni. 
A pályázókkal szemben támasztott egyéb feltételek az Útmutató 6. pontjában találhatóak. 
3.2 A projekt területi korlátozása 
Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. 

4. A PÁLYÁZATI PROJEKTTEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK 
4.1 Támogatható tevékenységek bemutatása 
A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 
“A” alprogram esetében: 
a) Külföldi konzorciumi partnerkereső rendezvényen való részvétel, amennyiben az esemény szerepel az adott program hivatalos honlapján és a részvétel meggyőzően szolgálja a jelen felhívásra benyújtott pályázatban megjelölt nemzetközi pályázat benyújtását. Amennyiben előadásra vagy partnerkereső tárgyalásra lehetőséget biztosítottak, a pályázó ennek vállalásával kell, hogy regisztráljon a rendezvényre és/vagy fel kell töltenie profilját a rendezvényhez vagy a tématerülethez kapcsolódó partnerkereső felületre. 
b) Pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítésére irányuló külföldi projekt előkészítő ülésen történő részvétel. 
c) Pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítésére irányuló hazai projekt előkészítő ülés szervezése. 
d) Koordinátor esetében a pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítése saját munkavállalók által, illetve jogi, szabadalmi ügyvivői tanácsadás igénybevételével 
“B” alprogram esetében 
a) Pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítésére irányuló külföldi projekt előkészítő ülésen történő részvétel az alábbi korlátozással: 
a. a külföldi projektülésre ülésenként legfeljebb 3 résztvevő utazási költségtérítése támogatható;
b) Pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítésére irányuló hazai projekt előkészítő ülés vagy workshop szervezése. 
A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolását az Útmutató 3. pontja részletezi.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 
A támogatás mértéke: 100% 
A támogatás összege alprogramonként és pályázatonként: 
“A” alprogram: összesen 200 millió Ft, pályázatonként maximum 1,5 millió Ft (koordinátor esetén 3 millió Ft) támogatás, 
“B” alprogram: összesen 30 millió Ft, pályázatonként maximum 5 millió Ft támogatás. 
Előleg: Az NKFI Hivatal az Útmutatóban az előlegre vonatkozóan előírt feltételeknek megfelelő projektek esetén az elszámolható költségekhez a támogatás 50%-ának megfelelő előleget biztosít. Az előleg folyósításának ütemét és feltételeit a támogatási szerződés határozza meg. 
A szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül. 
A finanszírozással kapcsolatos kiegészítő információk az Útmutató 2. pontjában találhatók.

7. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 
7.1 A pályázatok benyújtásának módja 
A pályázatot (az NKFI Hivatal honlapjáról letölthető5 elektronikus kitöltőprogrammal kitöltött projekt adatlapot és a pályázati felhívásban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (xzip6 formátumban, kizárólag nem újraírható, írásvédett CD lemezen), valamint a kinyomtatott és cégszerűen aláírt pályázati adatlapot és a mellékleteit együtt, 1 példányban zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti időgarantált szolgáltatás igénybevételével (express postai szolgáltatás; futárposta-szolgáltatás) kell beküldeni akként, hogy kézbesítéskor az NKFI Hivatal a küldeményen feltüntetett adatok alapján egyértelműen megállapíthassa, hogy a pályázó a Felhívásban rögzített határidőben adta át a küldeményt a kézbesítési szolgáltatónak. 
Kérjük, hogy a csomagoláson és a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát (EU-KP_16), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, és győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! 
A pályázatok személyes, illetve kizárólag elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség. 
7.2 A pályázatok benyújtásának helye 
A pályázatokat az NKFI Hivatal pályázati levelezési címére kell beküldeni: 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatos információk az NKFI Hivatal hivatalos honlapján (http://nkfih.gov.hu/) találhatóak meg. További felvilágosítás kérhető e-mailen és telefonon az NKFI Hivatal ügyfélszolgálatán: 
E-mail:  
Telefon: +36 (1) 795 9500 
Pályázati ügyfélszolgálat és ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-16:00; P 09:00-12:00 
7.3 A pályázatok benyújtásának határideje 
A pályázatok benyújtása az “A” alprogram esetében a pályázat kitöltő programjának megjelenésétől a keret kimerüléséig folyamatosan lehetséges. 
A pályázatok értékelése és elbírálása egyszerűsített eljárásrendben történik szakaszos elbírálással. 
Értékelési határnapok: 
– 2017. április 10. 
– 2017. július 10. 
– 2017. október 10. 
Az értékelési határnapig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek elbírálásra. 
“B” alprogram esetében a pályázatok benyújtása a nemzetközi értékelés eredményéről szóló tájékoztatást (BMBF tájékoztatást ad a nyertes konzorcium részére) követően lehetséges. 
Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható. 
7.4 A pályázati felhívás felfüggesztése és megszüntetése 
Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az NKFI Hivatal a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a pályázatot lezárhatja, és az erről szóló tájékoztatást az NKFI Hivatal honlapján közzéteszi. A benyújtási lehetőség felfüggesztése az erről szóló tájékoztató NKFI Hivatal honlapján való megjelenését követő harmadik naptól lehetséges. Ha a felfüggesztés dátuma előtt beérkezett projektjavaslatokról hozott döntést követően a támogatásra rendelkezésre álló keret nem merült ki, a felfüggesztést meg lehet szüntetni, és új benyújtási határidőt lehet meghatározni.
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2016/magyar-reszvetel-osztonzese/europai-unio-horizont
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag