EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás

Hazai
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása

2019-2.1.2-NEMZ
A pályázati konstrukció a nemzetközi együttműködésekben való részvételhez szükséges hazai forrás biztosításával ösztönzi magyarországi szereplők bekapcsolódását az alábbi – részben az EU Horizont 2020 keretprogram költségvetéséből, részben a tagállamok hozzájárulásaiból finanszírozott – közös programokba és kezdeményezésekbe:

– Tevékeny és önálló életvitel – Active and Assisted Living (AAL)
– EUROSTARS Program (EUROSTARS)
Az ezen programokban való részvétel hozzájárul az Európa 2020 stratégia keretében tett nemzeti K+F célkitűzések eléréséhez, valamint a tagállamok nemzeti kutatás-fejlesztési programjainak összehangolásához és ezen keresztül a kutatás-fejlesztésre fordított európai források hatékonyabb felhasználásához. A források koncentrálásával olyan nagyléptékű kutatási programok valósulnak meg, amelyek fontos társadalmi problémák megoldására irányulnak, másrészt az európai ipar versenyképességét fokozzák.

A pályázat keretében finanszírozott közös programok célja
– AAL: Az infokommunikációs eszközökkel segített tevékeny és önálló életvitelt célzó program középpontjában az idős emberek életminőségének, önállóságának és alkalmazhatóságának javítása áll, a végfelhasználók (idősek, gondozók, családtagok, finanszírozók) igényeit kiszolgáló, innovatív infokommunikációs termékek, szolgáltatások és rendszerek kifejlesztése által.
– EUROSTARS: Az EUROSTARS az EUREKA tagállamok és az Európai Bizottság közös programja, amely az innovatív, jelentős növekedési potenciállal rendelkező, K+F tevékenységet végző, kis- és középvállalkozások támogatását tűzte ki célul. A program minden technológiai terület felé nyitott és olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek legalább két különböző, az EUROSTARS programhoz csatlakozott államban működő intézmény (kis- és középvállalkozás, nagyvállalat, felsőoktatási intézmény, kutatóintézet) együttműködésében valósulnak meg, és amelyek eredményeként innovatív termék, eljárás, szolgáltatás jön létre és ezek piaci hasznosítása a projekt lezárását követő két éven belül megkezdődik.
A pályázatok benyújtásának határideje
A támogatási kérelmek elektronikus benyújtása a kitöltő program élesítésétől folyamatosan, de legkésőbb 2019. július 15-én 12:00 óráig lehetséges. Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.

A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be – önállóan vagy ugyanazon nemzetközi konzorcium magyar tagjaiként közös nemzeti konzorciumban – Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:
– a kiírás szerinti vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak az EVA vagy a KATA hatálya alá, 
– államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek,
– a kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
A nemzeti pályázati felhívásra támogatási kérelmet önállóan kizárólag profitorientált gazdasági társaságok nyújthatnak be. A nonprofit gazdasági társaságok a további két pontban megjelölt szervezetek csak vállalkozásokkal nemzeti konzorciumot alkotva adhatnak be támogatási kérelmet.
Pályázat benyújtására az adott nemzetközi program keretében nemzetközi pályázati felhívásokra projektjavaslatot benyújtó és az adott program nemzetközi értékelési rendszere alapján támogatásra javasolt nemzetközi projekt magyar résztvevői jogosultak.

Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2019. július 15. 12:00
Postára adás határideje: elektornikus benyújtást követő 3 naptári napon belül

A támogatható tevékenységek
Az adott nemzetközi program pályázati felhívásainak keretében megvalósuló projektek esetében
– önállóan támogatható tevékenység: alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés.
– önállóan nem támogatható: a projekt nyilvánosságával, koordinációjával, piacra jutásával, iparjogvédelmével kapcsolatos tevékenység, eszközök és immateriális javak beszerzése.
A támogatás mértéke
Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból összesen 395 millió forint keretösszeget biztosít, az alábbi megosztásban:
– az AAL 2018-as nemzetközi pályázatán nyertes magyar pályázók számára összesen 155 millió forint (a 2019-es nemzetközi pályázaton sikeres magyar pályázók a következő évi keretből 2020-ban pályázhatnak hazai támogatásra);
– a EUROSTARS 2018 őszi és 2019 tavaszi nemzetközi pályázati fordulóiban sikeresen szereplő magyar pályázók számára összesen maximum 240 millió forint
Az NKFI Alapból nyújtott támogatás mellett a pályázók európai uniós (Horizont 2020) forrásból jutnak finanszírozáshoz.
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kozos-eu-kezdemenyezesekbe-bekapcsolodas-2019-212-nemz/palyazati-felhivas-2019-212-nemz