Esélyteremtő programok megvalósítása

Hazai
FELHÍVÁS
A gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatását és sikeres társadalmi integrációját célzó programok megvalósítására

A Felhívás címe:
Esélyteremtő programok megvalósítása
A Felhívás kódszáma:
EFOP-1.2.12-17.
Magyarország Kormányának felhívása civil szervezetek, és egyházi jogi személyek1 részére a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása és a gyermekeket érintő nélkülözés felszámolásának elősegítése érdekében.
1 Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a Felhívás jogosultsági feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben!
2 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a Felhívás további fejezeteiben!
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a gyermekek esélyeinek növelését, a gyermekeket érintő nélkülözés felszámolását, a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatását, a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzését, a gyermekek egészséges életmódjának kialakítását és a társadalmi együttműködés erősítését. A cél elérését a Kormány közhasznú civil szervezetek és egyházi jogi személyek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
– a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 500 000 000 Ft és 13 500 000 000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
– a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít;
A támogatási kérelmet benyújtó szervezet az együttműködés keretében vállalja2, hogy a projekt megvalósításával hozzájárul
– a gyermekek esélyeinek növeléséhez,
– a kialakult, gyermekeket érintő hátrányos helyzet következményeinek mérsékléséhez,
– a gyermekek egészséges életmódjának kialakításához,
– a köznevelés a tanulókkal kapcsolatos felzárkóztatási feladatainak megerősítéséhez kiegészítő komplex programok biztosításával
– a társadalmi együttműködés erősítéséhez, valamint
– a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozza projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban EFOP) egyedi célként tűzte ki a gyermekeket sújtó nélkülözés és a társadalmi kirekesztődés megszűntetését. A 2014/15. évi oktatási adatok alapján Magyarországon minden tizedik gyermek halmozottan hátrányos helyzetű és a hátrányos helyzet aránya területileg igen nagy eltéréseket mutat. Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön a hátrányos helyzetű gyermekek aránya az országos átlag közel kétszerese (29, illetve 28%). A gyerekeket sújtó nélkülözés a gyermekek jövőbeni életesélyeit is csökkenti; kétszer annyi a végzettség nélküli iskolaelhagyók aránya a körükben.
Az alacsony tanulói teljesítmény és a végzettség nélküli iskolaelhagyás jelensége szoros összefüggést mutat a gyermekek társadalmi helyzetével (minél szegényebb egy gyermek, annál kisebb eséllyel tudja sikeresen befejezni az iskolai tanulmányait), illetve ezen keresztül a területi jellemzőkkel. A hátrányos, halmozottan hátrányos, köztük roma gyermekek helyzetének javítása, a szegénység átörökítésének megakadályozása kulcskérdése a társadalmi felzárkózásnak.
A fentiekben leírt problémát kívánja kezelni a felhívás a felzárkózási célú integrációs, esélyteremtő és képesség-kibontakoztató élménypedagógiai alapú programok megvalósításával a folyamatos felzárkózás érdekében. A tanítási időn kívül megvalósuló programok által elérhető, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolában, a tanév során elkezdett fejlesztése, felzárkóztatása ne szakadjon meg az őszi, téli, tavaszi szünetekben, és ne érjen véget a nyári szünet kezdetén.
Az iskolarendszeren kívüli fejlesztések legjobb terepe a tanulók szervezett foglalkoztatása, amely széles tematikájú kínálatával a közösségépítés és a szociális kompetencia fejlesztés hatékony eszköze is egyben. A közösségi szerepvállalás erősítése az önkéntesség által szintén alapvető cél.
Jelen felhívás keretében a köznevelésben részt vevő tanulók számára esélyteremtő programok, a programkínálat bővítése, a támogatni kívánt célcsoport létszám növelése, a gyermekekkel/fiatalokkal sokoldalúan foglalkozni képes pedagógusok felkészítése, szakemberek, gyakornokok, önkéntesek bevonása valósul meg.

Jelen felhívás átfogó célja:
A Partnerségi Megállapodásban foglaltakhoz igazodva a felhívás célul tűzi ki, hogy hozzájárul a gyermekek esélyeinek növeléséhez, a gyermekeket sújtó nélkülözés felszámolásához, a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatásához, a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzéséhez, a gyermekek egészséges életmódjának kialakításához és a társadalmi együttműködés erősítéséhez a közösségépítés élményalapú eszközeivel.
Jelen felhívás részcéljai – a fenti stratégiai célkitűzések elérése érdekében:
– a gyermekek és fiatalok társadalmi integrációjának elősegítése, társadalmi aktivitásuk és társadalmi kohéziójuk növelése, az élménypedagógia eszközeivel fizikai aktivitásra építő programok során,
– az iskolázottsági, egészségügyi, lakókörnyezeti, közösségi, szociokulturális hátrányok felszámolásának elősegítése.

A felhívás célcsoportja:
– A kevésbé fejlett régiókban lévő köznevelési intézmények 1-11. évfolyamra járó tanulói (beleértve a migráns, kisebbségi és roma származású tanulókat is), kiemelt tekintettel a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a fogyatékossággal élő tanulókra3.
3 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről: sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. Jelen felhívás az indikátor számításánál is e definíciót veszi alapul, tekintettel arra, hogy a köznevelés főfogalomként a sajátos nevelési igényt (a továbbiakban: SNI) használja, egyéb jogszabályok az SNI helyett (annak valamennyi kategóriájára kiterjedve) a fogyatékosság fogalmát alkalmazzák (1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról).

A program kapcsolódása az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program prioritásaihoz
A konstrukció az EFOP Együttműködő társadalom 1. prioritási tengelyén belül, a 9. tematikus célkitűzésen (A társadalmi együttműködés előmozdítása és a szegénység, valamint hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem) belül “Az aktív befogadás, többek között az esélyteremtés és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében” beruházási prioritás 1.2 “A család társadalmi szerepének megerősítése, továbbá a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása” intézkedéséhez kapcsolódik.

A program stratégiai Illeszkedése:
A 2016. évi Nemzeti Reform Program (NRP) összeállítása során Magyarország feladata strukturális reformok végrehajtásával a gazdasági növekedés dinamizálása, a foglalkoztatás bővítése, az államadósság fenntartható szintre történő mérséklése. Az intézkedések, összhangban az Európa 2020 stratégiai céllal, a társadalmi együttműködés erősítésének elősegítése a társadalmi aktivitás fokozásával, a közösségek megerősítésével, közösségfejlesztéssel, a hátrányos megkülönböztetés mérséklésével és szemléletformáló programokkal, a családok társadalmon belüli szerepének erősítésével kívánják elérni a 2014-2020-as fejlesztési időszakban.

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában (NTFS) – összhangban az EU 2020 és az NRP-ben rögzített célokkal – a társadalmi felzárkózással kapcsolatban megfogalmazott intézkedések alapeleme az együttműködés, a társadalmi kohézió, a közösségért, a személyes sorsért vállalt felelősség megerősítése. Az NTFS előtérbe helyezi a kisközösségi – családi, iskolai – színterek nevelő hatásainak erősítését, a társadalmi integráció érdekében a gyermekek szocializációs esélyeinek javítását, valamint a generációk közötti szolidaritás erősödését célzó programokat. Átfogó szempont az érintettek aktivitásának, személyes részvételének előmozdítása, az önmaguk és családjaik helyzetéért viselhető felelősség megerősítése. Az NTFS nyomán olyan programok megalkotására van szükség, amelyeknek közvetlen célja az érintettek önálló életvezetési képességeinek megerősítése, a munkaerő-piacra való belépést segítő munkakultúra kialakítása. Ezek nyomán szükséges a szegénység, a hátrányos helyzet átörökítését eredményező deprivációs ciklusok megtörése, a közösségi megoldások támogatása.

A “Legyen Jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia célkitűzéseiből elsősorban a gyermekek fejlődési esélyeinek növeléséhez kíván hozzájárulni a konstrukció. A Nemzeti Stratégiában foglaltak alapján a gazdasági fejlődés alapja a fenntartható társadalmi fejlődés, az egészséges, összetartozó, békés társadalom, amelynek alapjait a gyermekek/fiatalok körében kell megépíteni, a szolidaritás erősítésével. Közös érdek az ország fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődése.

Az “Egészséges Magyarország 2014-2020” egészségügyi ágazati stratégia specifikus népegészségügyi célkitűzései a születéskor várható, egészségben eltöltött életévek növelése 2 évvel 2020-ra (EU-átlag elérése 2022-re), a fizikai és mentális egészség egyéni és társadalmi értékének növelése, egészségtudatos magatartás elősegítése, valamint az egyéni felelősségvállalás érvényesítése. A specifikus célok teljesítéséhez a konstrukció a gyermekek és fiatalok fizikai aktivitásának növelésével, egészségtudatos magatartásuk kialakításával és mentális egészségük fejlesztésével járul hozzá szervezett foglalkozások keretében.
A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 alapvető célja a magyarországi önkéntesség, az önkéntes kultúra, az önkéntes, karitatív tevékenységek népszerűsítése, terjedése, társadalmi beágyazódása – hozzájárulva ezzel a fiatalok munka iránti elköteleződésének erősödéséhez, munkaerőpiaci kompetenciáik fejlődéséhez. A Felhívásban szereplő célok és tervezett tevékenységek közvetlenül járulnak hozzá a Nemzeti Önkéntes Stratégiában megfogalmazott “a 18 és 26 év közötti fiatalok önkéntes tevékenységben való részvétele 25%-kal növekszik 2020-ig” cél eléréséhez az önkéntesek és animátorok bevonásával.

A Duna Régió Stratégia (DRS) jelen felhívás keretében megvalósuló fejlesztései támogatják és szolgálják a DRS-ben a makro-régió egyes területei közötti nagyfokú regionális fejlettségbeli különbségek felszámolására, lényeges mérséklésére meghatározott célok megvalósulását. A Duna Régió Stratégia 9. prioritásának (Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés) beavatkozási területei kapcsán célul tűzi ki az elmaradott régiók, térségek versenyképes tudáshoz való hozzájárulását. A felhívás ezen cél megvalósulását a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatásán és a gyermekeket sújtó nélkülözés felszámolásán keresztül támogatja.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 17 390 000 000 Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2-34 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban Támogató) hirdeti meg 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

A PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
a. Célcsoport bevonása
a. a célcsoport toborzása, kiválasztása
b. adminisztrációs feladatok ellátása,

b. A szervezett foglalkozások teljes körű lebonyolítása
a. bentlakásos szervezett foglalkozás keretei között a gyermekek aktivitására építő élménypedagógiát alkalmazó, a hátrányokat közvetlenül kompenzáló programok szervezése és lebonyolítása.

c. Foglalkozások megvalósításában résztvevők, önkéntesek, segítők felkészítése és érzékenyítése
a. szakmai műhelyek, programok, workshopok szervezése és lebonyolítása

d. Programok fejlesztése és azok ismertetése
a. Jó gyakorlatok disszeminációja jelen felhívás során projekteket megvalósítók között (pl. online felület segítségével)

e. Programcsomag
a. szükséges felszerelés biztosítása (pl. tisztasági csomag) a bentlakásos foglalkozásokon résztvevő tanulóknak (személyenként legfeljebb 6000 Ft)

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Jelen felhívásra a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet alapján az alábbi GFO kódokkal rendelkező szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet:
– Egyéb szövetség – (GFO kód: 517)
– Vallási tevékenységet végző szervezet – (GFO kód: 525)
– Nemzetiségi egyesület (GFO kód: 528)
– Egyéb egyesület – (GFO kód: 529)
– Bevett egyház – (GFO kód: 551)
– Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy – (GFO kód: 552)
– Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy – (GFO kód: 555)
– Egyházi szervezet technikai kód – (GFO kód: 559)
– Közalapítvány (GFO 561)
– Közalapítvány Önálló intézménye (GFO: 562)
– Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO: 563)
– Egyéb alapítvány (GFO kód: 569)
– Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO: 599)
Az egyházi jogi személyek esetében az elvárt (fő)tevékenységi kör egyházi szervezetek esetében nem releváns.
Jelen felhívásra csak olyan szervezet nyújthat be támogatási kérelmet, amely rendelkezik a programok megvalósításához szükséges infrastruktúrával.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség, amennyiben a konzorciumi partnerek egyenként is megfelelnek a támogatást igénylők körének és legalább egy szervezet rendelkezik a programok megvalósításához szükséges infrastruktúrával. A konzorciumi partnerek száma legfeljebb négy lehet. Jelen felhívásban egy szervezet csak egy támogatási kérelemben szerepelhet.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
A 4.1 pontban szereplő szervezeteken kívül más nem nyújthat be támogatási kérelmet jelen felhívásra.
Lásd az ÁÚF “Kizáró okok listája” c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 8. naptól 2018. január 2. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
I. szakasz: 2017. május 8-2017. május 22.
II. szakasz: 2017. május 24-2017. június 6.
III. szakasz: 2017. június 8-2017. július 5.
IV. szakasz: 2017. július 10-2017. augusztus 10.
V. szakasz: 2017. augusztus 17-2017. szeptember 18.
VI. szakasz: 2017. szeptember 25-2017. október 25.
VII. szakasz: 2017. október 31-2017. november 30.
VIII. szakasz: 2017. december 7-2018. január 2.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el – postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397 Budapest, Pf. 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 500 000 000 Ft, maximum 13 500 000 000 Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

https://www.palyazat.gov.hu/efop-1212-17-eslyteremt-programok-megvalstsa-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag