Erasmus+ hallgatói mobilitás

Erdély Külhoni

Az Európai Unió Erasmus+ Programjának keretében a Sapientia EMTE pályázatot hirdet hallgatók számára tanulmányi mobilitáson való részvételre a 2021/2022-es tanév második félévében.

Jelen pályázati felhívás célja a hallgatók tanulmányi jellegű külföldi mobilitásának támogatása a 2021/2022-es tanév II. félévében, a megpályázható mobilitási időtartam egy egyetemi félév (a fogadó egyetem tanévbeosztása szerint, magába foglalva a vizsgaidőszakot is, minimum 3 hónap, ugyanabban a fogadó intézményben). A mobilitás kizárólag fizikai lehet, azaz feltételezi a fogadó országba történő kiutazást és ott-tartózkodást a mobilitás teljes ideje alatt.
A pályázattal elnyerhető ösztöndíj

 • Az ösztöndíj folyósításának pénzneme az euró. Az ösztöndíj összege a fogadó intézmény országa és a teljesített mobilitás napok száma alapján kerül kiszámításra.
 • Az ösztöndíj mértéke a fogadó ország szerint (kizárólag fizikai mobilitás esetén folyósítható):
  – Bulgária, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Szerbia, Szlovákia, Törökország: 470 EUR/hónap;
  – Ciprus, Franciaország, Írország, Németország, Olaszország, Spanyolország, Portugália: 520 EUR/hónap.
 • A mobilitás félévében kari szociális ösztöndíjra jogosult hallgatókat a mobilitás időszakára havi 200 EUR ösztöndíj-kiegészítés illeti meg kari igazolás és szerződéskiegészítés alapján.
 • Fogyatékkal élők (és esetenként kísérőik) számára indokolt esetben lehetőség van kiegészítő támogatásra a reális költségek alapján, a támogatási kérelmek elbírálása a bukaresti országos ügynökség hatásköre, nyertes pályázat esetén kérjük az értesítés kézhezvétele után azonnal jelezni az igénylést a kari Erasmus+ koordinátornál.
Pályázati feltételek
Nem pályázhat második féléves tanulmányi mobilitásra az, aki:
 • a 2021/2022-es tanévben végzős;
 • a 2021/2022-es tanévben újra beiratkozott hallgató;
 • kiegészítő éves hallgató;
 • korábbi, azonos ciklusban megvalósított Erasmus+ mobilitása alatt nem teljesítette az előírt kreditszámot vagy valamely más szerződéses kötelezettségét (kivéve, hogyha vis maior okokból nem teljesülhettek a szerződésben vállaltak).
Hogyha a hallgató párhuzamosan több szakra van beiratkozva, akkor mindegyik szakhoz kötődően pályázhat, de csak az egyik szakhoz kötődően nyerhet el mobilitási támogatást.
A pályázó olyan alapképzésben vagy mesteri képzésben részt vevő hallgató lehet, aki:
 • aktív hallgatói jogviszonyban van a Sapientia EMTE-vel (vagyis a folyó tanévben beiratkozott, aktív félévre regisztrált a Neptun rendszerben, és Tanulmányi szerződést kötött a szakkoordinátorral való egyeztetés szerint), valamint teljesíti a pályázat részvételi feltételeit, illetve alapképzésben részt vevő hallgatók esetében van legalább két befejezett féléve;
 • román állampolgár vagy Romániában érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik abból a nyelvből, amelyen az oktatás folyik a fogadó intézményben, és ezt igazolni is tudja (amennyiben az oktatás nyelve nem a magyar);
 • a tervezett külföldi képzési program beilleszkedik a tantervébe (évet halasztani Erasmus+ ösztöndíj miatt nem lehet);
 • vállalja, hogy szükség esetén elvégzi a nyelvi kompetenciák felmérésére szolgáló OLS online teszteket (kiutazás előtt és a mobilitás után egyaránt), és az online nyelvtanfolyamot;
 • nyilatkozza, hogy ismeri és elfogadja a Sapientia EMTE Erasmus+ hallgatói mobilitás szabályzatát, amely elérhető a karok honlapjainak Erasmus+ oldalán;
 • eleget tesz a kari Erasmus Bizottság által meghatározott egyéb pályázati feltételeknek.

Adott képzési ciklusban a hallgató összesített mobilitási időtartama nem haladhatja meg az Erasmus+ ösztöndíj-kalkulátorral számolt 12 hónapot, azaz 360 napot a megpályázott mobilitás időtartamával együtt (beleértve a zero grantos mobilitást is), ebbe beleszámít a korábban LLP-ben teljesített Erasmus mobilitási idő is.

A pályázat beküldésének módja
A pályázáshoz szükséges dokumentumok beküldése kizárólag a kari Erasmus+ koordinátor címére küldött e-mailben lehetséges, kérjük, hogy a csatolmányok jól olvasható, lehetőség szerint A4-es méretű PDF formátumú dokumentumok legyenek.

A pályázatok 2021. október 8. péntek déli 12:00 óráig küldhetők be a kari Erasmus+ koordinátor e-mail címére:

További információk: http://www.sapientia.ro/hu/erasmus/erasmus-kiutazo-diakok-palyazati-felhivasok-beszamolok/614b0960095b5178513970