Erasmus+ Európai Egyetemek

Hazai
Erasmus+ Európai Egyetemek

(European Universities)
Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részletes szabályokat az Erasmus+ programútmutató, illetve az ahhoz kapcsolódó mellékletek tartalmazzák. Minden esetben a programútmutató angol nyelvű változata tekintendő hitelesnek.
Az első felhívás nyomán 2019. őszi kezdéssel hat, ideálisan 5-8 egyetemet tömörítő szövetség pályázata nyerhet egyenként 5 millió euró támogatást egy három éves periódusra. A hat kiválasztott szövetséget az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA), illetve az érintett programországok és egyetemek képviselőiből álló monitoring csoport fogja támogatni. Az ily módon szerzett tapasztalatot a következő pályázati kiírások finomhangolásakor fogják hasznosítani.

1. A pályázattípus célja
A Bizottság hosszú távú stratégiai célja az európai felsőoktatási intézmények nemzetközi versenyképességének növelése, a meglévő oktatási, kutatási és adminisztratív kapacitások hatékonyabb kihasználása, a tudástranszfer és mobilitás további ösztönzése. Lényeges szándék továbbá az európai értékek és identitás erősítése, valamint az európai felsőoktatás vonzóbbá tétele.
A koncepció értelmében a tagintézmények egy közös működési modellt dolgoznak ki, törekednek a szakok tanterveinek harmonizálására, és a jövőben szoros adminisztratív, oktatási és kutatási együttműködés alapján folytatják tevékenységüket. Távlati cél a hallgatók 50 százalékának, valamint az oktatók és az alkalmazottak jelentős részének zökkenőmentes mobilitása a tagintézmények között. Fontos szempont a komplementaritás, más szóval az, hogy a szövetség a partnerek egymást kiegészítő erősségeire építsen.
A Bizottság kitüntetett szerepet szán az Európai Egyetemeknek az Európai Felsőoktatási Térség kialakításában, amely túlmutat a meglévő felsőoktatási együttműködési modelleken.

2. A pályázásra jogosultak köre
Pályázó/koordinátor: az a résztvevő szervezet, amely valamennyi partner nevében benyújtja a pályázatot. A koordinátor viseli a teljes felelősséget azért, hogy a pályázat megvalósítására a megállapodással összhangban kerüljön sor. Koordinációs tevékenységei a következőkre terjednek ki:
– képviseli az Európai Egyetemi Szövetséget, és eljár annak nevében az Európai Bizottság előtt;
– pénzügyi és jogi felelősséget vállal az Európai Egyetemi Szövetség megfelelő operatív, adminisztratív és pénzügyi megvalósításáért;
– a partnerekkel együttműködve koordinálja az Európai Egyetemi Szövetséget.
Pályázó lehet bármely EU tagállamban vagy más programországban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmény.
Teljes jogú partnerek azok a résztvevő szervezetek, amelyek aktívan hozzájárulnak az európai egyetemek célkitűzéseinek megvalósításához. Támogatható részt vevő szervezet lehet bármely érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával (ECHE) rendelkező felsőoktatási intézmény, valamint annak társult jogalanyai (’affiliated entity’).
Társult partnerek (opcionális) azok a részt vevő szervezetek, amelyek hozzájárulnak konkrét feladatok/tevékenységek megvalósításához, vagy támogatják a szövetség eredményeinek terjesztését és a szövetség fenntarthatóságát. A “társult partnerek” nem minősülnek az európai egyetem partnerének, és nem részesülnek támogatásban.
Társult jogalanyok (opcionális): Olyan szervezetek, amelyek hozzájárulnak az európai egyetemek célkitűzéseinek és tevékenységeinek megvalósításához. A fogalom magyarázatához lásd a pályázati útmutató III. sz. mellékletét.
A konzorcium összetételére vonatkozó legfontosabb feltételek:
– Legalább három EU tagállamon vagy más programországon belül működő, legalább három felsőoktatási intézmény. (Megj: A kiírás 5-8 tagból álló konzorciumokat tart ideálisnak.)
– Társult partner lehet az oktatás és képzés, illetve a kutatás és az innováció területén, vagy a munka világában tevékenykedő bármely állami/magánszervezet.

3. A programban részt vevő országok
Programországok:
Az Európai Unió tagállamai* (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság**, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)
*A tengerentúli országok és területek (TOT), és ahol releváns, azok köz- és magánintézményei is jogosultak az Erasmus+ programban való részvételre.
**Amennyiben az Egyesült Királyság a támogatási időszak alatt kilép az Európai Unióból, és nem köt olyan megállapodást, amelynek értelmében biztosított a brit kérelmezők folyamatos jogosultsága, az EU-s támogatás folyósítását meg kell szüntetni (amennyiben lehetséges, a projektben történő további részvétel fenntartásával), vagy a támogatási megállapodásban foglalt, a megállapodás felbontására vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően ki kell lépni a projektből.
Nem EU-tag programországok:
Izland, Liechtenstein, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Norvégia, Szerbia, Törökország

4. Támogatható tevékenységek
Az uniós támogatás egésze a fent bemutatott, innovatív és strukturális modellek fokozatos kialakítását szolgáljaúj együttműködő partnerségek létrehozása, vagy a már meglévők fejlesztése révén.
E cél elérése érdekében a szövetség minden tagja elfogad egy küldetési nyilatkozatot, amelynek teljes körű közös stratégiát kell tartalmaznia a szervezet különböző szintjein (pl. menedzsment, felsőoktatási szakemberek, szakmai/támogató személyzet és hallgatók) és a különböző tevékenységi területeken folytatott fokozott és fenntartható együttműködés magas szintjének elérése érdekében (erősen az oktatásra összpontosítva, és ahol lehetséges, kapcsolódási pontokkal a kutatáshoz, az innovációhoz és a társadalom szolgálatához), egymást kiegészítő erősségeikre építve.
A program támogatja a felsőoktatási intézményeket egy közös munkaterv első lépéseinek megvalósításában. Tekintettel a szövetségek sokszínűségére, a nyertes projektek nagy szabadságot fognak élvezni a közös munkatervük létrehozásában. Ezt a folyamatot közös irányítási struktúrák kialakításával célszerű támogatni.
Példák az intézményi irányítási struktúrák közötti szoros együttműködés kialakítására: közös testületek létrehozása, fizikai és virtuális szellemi és adminisztratív erőforrások közös készletének létrehozása, megosztott erőforrások elosztása, az infrastruktúra, adatok és szolgáltatások közös használata, mint például hallgatói, kutatói és személyzeti támogatás, adminisztráció és nemzetközi kapcsolatok, lehetőség szerint digitalizált közös folyamatokkal).

5. A támogatás mértéke, pénzügyi alapelvek
Az egyes szövetségek költségvetése a szövetség tevékenységeivel kapcsolatban ténylegesen felmerült költségeken alapul. Az EU-támogatás célja ezek társfinanszírozása az összes elszámolható költség legfeljebb 80 százalékáig.
A szövetségek által elnyerhető uniós támogatás maximális összege három éves periódusra: 5 000 000 euró

6. A pályázás folyamata
A pályázatot közvetlenül az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez online kell benyújtani.
– Minden pályázó és partnerintézménynek rendelkeznie kell ún. PIC (Participant Identification Code) kóddal. Erre az ECAS (European Commission Authentication Service) rendszerben történő regisztráció során lehet szert tenni. A PIC-kódot minden pályázó intézménynek csupán egyszer kell igényelnie, így igénylés előtt mindenképp érdemes ellenőrizni, hogy rendelkezik-e már ezzel a kóddal. Ehhez nyújt segítséget ez a kereső.
– Töltse ki az elektronikus pályázati űrlapot (a bal oldalon található eForm menüpontra kattintva érhető el).
– “Declaration of Honour”: a pályázó intézmény hivatalos képviselőjének hitelesítő nyilatkozata és meghatalmazás a partnerektől (Mandate)
– Validálja, majd nyújtsa be elektronikusan az eForm-ot .
A pályázati anyag megküldése az Erasmus+ Nemzeti Irodának: (Nem kötelező, csupán tájékoztatási célokat szolgál.)
Figyelem! Sem e-mailben, sem postai úton nem szükséges beküldeni a pályázatot a Végrehajtó Ügynökségnek.

7. Pályázati határidő
2019. február 28. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)

8. Elérhetőségek
– Hazai pályázók kérdéseiket feltehetik, ill. konzultációs időpontot egyeztethetnek a címen, ill. a 237 13 00 / 271-es vagy 237-es melléken.
Kérjük, hogy a hazai pályázók, ill. más országok pályázataihoz csatlakozó intézmények jelezzék pályázati szándékukat a Tempus Közalapítványnál a fenti elérhetőségeken.
– Tartalmi kérdések (Brüsszel): EACEA-euró
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action2-european-universities-2019_en