Élvonal – Kutatói Kiválósági Program

Hazai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÉLVONAL – KUTATÓI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM

KÓDSZÁM: KKP_20

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvénnyel (a továbbiakban: KFItv.) összhangban a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) a 2020 – 2024 időszakra a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) pályázatot hirdet a nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe tartozó kutatók támogatására, az Európai Kutatási Tanács (European Research Council, a továbbiakban: ERC) által meghirdetett támogatási programokhoz kapcsolódóan, projektjük magyar fogadóintézményben történő megvalósításához, elősegítve ezzel, hogy Magyarország a térség kutatás-fejlesztési és innovációs központjává fejlődjön.

A.1. A pályázati kiírás célja
Az Élvonal – Kutatói Kiválósági Program egy olyan, az élvonalbeli felfedező kutatásokat támogató pályázati modell, amely a legdinamikusabb alkotási szakaszban lévő, kiváló, a nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe tartozó, kutatásaikat magyarországi kutatóhelyen megvalósítani kívánó kutatók számára nyújt jelentős, legfeljebb öt éves támogatást.
Jelen pályázati kiírás célja, hogy az Európai Kutatási Tanács (ERC) által meghirdetésre kerülő támogatási programokban való sikeres részvételre nyújtson felkészülési lehetőséget olyan kutatók számára, akik a nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe tartozásukat bizonyították – elsősorban, de nem kizárólagosan – azzal, hogy
– 2017. január 1-jét követően sikeresen zártak le egy ERC által támogatott – Starting Grant (StG), Consolidator Grant (CoG), Advanced Grant (AdG), vagy Synergy Grant (SyG) – projektet, vagy
– 2017. január 1-jét követően az ERC támogatására benyújtott (StG, CoG, AdG, SyG) pályázatuk a nemzetközi zsűri értékelés döntése alapján a kiválasztás második körébe jutott, de ott forráshiány miatt támogatást nem nyert.
A felfedező kutatások támogatásának hazai rendszerében az NKFI Hivatal egymásra épülő pályázati rendszert alakított ki, a kutatói életpályán elinduló kutatók ösztönzésétől a már működő önálló kutatócsoportok támogatásáig. A kezdő kutatókat segíti a posztdoktori program, ezt követi az önálló kutatásokat támogató, még fiatal kutatók számára meghirdetett kutatási témapályázat. A már stabil kutatói háttérrel rendelkező kutatók számára a kutatási témapályázat egy adott kutatási projekt megvalósítására alkalmas kutatási hátteret biztosít. A kutatási témapályázatok programja egészül ki a nemzetközi együttműködésben végzett kutatási témapályázattal, a nemzetközi hatású kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatásával és az Élvonal – Kutatói Kiválósági Programmal.
A program célja olyan kutatói kezdeményezésű, ígéretes kutatási projektek megvalósulásának ösztönzése, amelyektől általában különböző természeti és társadalmi jelenségek megismerése, az emberiség ismeretanyagának bővülése várható. Így különösen olyan eredmények, amelyek nemzetközi szinten a legnagyobb hatást váltják ki, megalapozzák és meghatározzák a kutatás és fejlesztés nemzetközi kiválóságon és versenyképességen alapuló jövőjét, mivel azokból új módszerek és eljárások kidolgozása is várható.
A kiemelkedő, világszinten elismert és tudományos, társadalmi vagy gazdasági hatással rendelkező kutatási eredmények adják egyrészt a jövőbeli fejlesztések és innovációs folyamatok alapját, másrészt ezek határozzák meg az egyetemi-kutatóintézeti rangsorokat is. Az egyetemi rangsorok megállapításánál beszámítanak az elnyert nemzeti és nemzetközi támogatások is. A legkiválóbb kutatók számára megfelelő hazai források biztosításával a nemzetközi támogatási források megszerzésének a lehetősége is növekszik. Ezzel mind az egyetemek nemzetközi rangsorban elfoglalt helye, mind az oktatás színvonala javul, amely már tényleges társadalmi és gazdasági eredményeket is jelent.
A KKP_20 pályázat keretében kizárólag alapkutatási témákkal lehet pályázni, tematikus prioritások nélkül. A felhívás szerinti támogatásban az a pályázó részesíthető, akinek tudományos eredményei és kutatási terve egyaránt megfelelnek a pályázati kiírásban foglaltaknak. A támogatás elnyerésére elsősorban azok a pályázók esélyesek, akik – a jelen kiírásban meghatározott követelmények mellett – az elmúlt tíz évben nemzetközileg is számon tartott, kimagasló tudományos eredményeket értek el és kutatási tervük alapján a következő tíz évben is reális esélyük van ilyen teljesítményre.

A.2. A rendelkezésre álló forrás
A támogatás forrása az Élvonal – Kutatási Kiválósági Programról szóló 1185/2017. (IV. 10.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) alapján a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap.
A támogatás jogcíme: a KFItv. 24. § (1) bekezdés a), e), f), g), h) és j) pontjai.
Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a 2020 – 2024 közötti időszakra a Korm. határozat alapján 3 milliárd forint keretösszeget biztosít KKP_20 típusú pályázatokra, ebből a 2020. évre 600 millió forintot.

A.3. A támogatható pályázatok várható száma
A támogatott KKP_20 pályázatok száma várhatóan 10-15 db.

A.4. A pályázat nyelve
A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani. A pályázat néhány része – összefoglalók, munkaterv, költségterv indokolása – magyar nyelven is elkészítendő.

B. A PÁLYÁZÓK KÖRE

B.1. Jogi forma, székhely és egyéb feltételek
B.1.1. Jogi forma és székhely
A jelen pályázati kiírásra magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező
– felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a KFItv. alapján kutatóhelynek minősül;
– nonprofit szervezet, ha főtevékenysége alapján kutatás-fejlesztést végző szervezetnek minősül
(a továbbiakban: befogadó intézmény) és magyar vagy külföldi állampolgárságú, PhD/DLA tudományos fokozattal rendelkező kutató (a továbbiakban: vezető kutatópályázhat együttesen, amennyiben a vezető kutató megfelel a B.1.2. pontban leírt feltételeknek.
A támogatás elnyerését követően a projekt megvalósítási időszakában a vezető kutatónak a befogadó intézménynél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.
A projekt megvalósítására konzorciumi együttműködésben nincs lehetőség.
B.1.2. A vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltételek
A PhD/DLA fokozat igazolására a pályázathoz elektronikus úton, másolatban csatolni kell az oklevelet2. A vezető kutatónak a pályázat benyújtásakor igazolnia kell továbbá, hogy a következő feltételek egyikének eleget tesz:
a) 2017. január 1-jét követően sikeresen zárt le, vagy 2020. szeptember 1-je előtti tervezett zárással jelenleg is vezet egy ERC által támogatott Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant, vagy Synergy Grant projektet;
b) 2017. január 1-jét követően nyújtott be pályázatot az ERC Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant, vagy Synergy Grant kategóriában, amely pályázata az értékelés második fordulójában részt vett, de forráshiány miatt nem nyert támogatást;
c) 2018. január 1-jét követően sikeresen lezárt, legalább 100 millió Ft költségvetéssel, vezető kutatóként megvalósított egyéni alapkutatási pályázata volt valamely jelentős nemzetközi kutatási alapnál3 (pl. Wellcome Trust, Howard Hughes Medical Institute, NIH).
A fenti alapkövetelményeken kívül meg kell adni az Európai Kutatási Tanács által az ERC pályázatokhoz kért, az elmúlt 10 év nemzetközi beágyazottságát mutató szakmai eredményeket is:
1) tíz tételből álló válogatott közleményjegyzék, mely tartalmaz legalább öt, az elmúlt öt évben megjelent tudományos közleményt;
2) konferencia-előadások tartása meghívott előadóként (konferencia adatai, előadás absztrakt);
3) konferenciaszervezési tevékenység (konferencia adatai, szervezői munka leírása);
4) tudományos díjak, elismerések, (megválasztott) akadémiai tagságok felsorolása;
5) bejegyzett szabadalmak felsorolása;
6) elnyert kutatási támogatások felsorolása;
7) a vezető kutató témavezetésével vagy társ-témavezetésével tudományos fokozatot szerzett PhD hallgatók felsorolása.

A pályázathoz csatolni kell a tervezett projekt részletes kutatási tervét, annak megvalósítására vonatkozó munkatervet éves munkaszakaszonkénti bontásban, a projekt publikációs tervét, várható eredményeit, költségtervét, valamint a résztvevő kutatók eddigi tevékenységének leírását. A pályázó kutatóknak a pályázatban nyilatkozniuk kell az összes érvényben lévő támogatásukról és a folyamatban lévő más pályázataikról is.
A vezető kutató a pályázat benyújtásával vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén a program futamidejének első 30 hónapjában ERC Starting, Consolidator vagy Advanced Grant pályázatot nyújt be magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező befogadó intézménnyel közösen, és e pályázat esetleges sikertelen eredménye esetén a program futamidején belül a fentiek szerinti újbóli ERC pályázatot nyújt be. Ez irányú kötelezettségét a vezető kutató a támogatási szerződésben rögzíti.
E felhívás alapján támogatást nyert projekt vezetője a támogatás első 36 hónapjában nem nyújthat be kutatási témapályázatot az NKFI Hivatalhoz. A KKP_20 pályázat vezető kutatója egyidejűleg nem lehet támogatott KKP_17, KKP_19, K_19, FK_19 vagy ANN/SNN_19 pályázat vezető kutatója is. A 2019. év előtti kutatási témapályázatok támogatási jogviszonyaira nem vonatkozik ezen kizáró ok, de a vezető kutató a KKP_20 projekt vezetése mellett egyidejűleg legfeljebb egy NKFI Alapból finanszírozott alapkutatási témapályázat (K, FK, NN, ANN, SNN) és további legfeljebb egy “Jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért csoportok támogatása” projekt (KH) vezető kutatója lehet. A fennálló támogatási jogviszonyok szerinti, az egy kutatóra vonatkozó maximális összesített kutatói munkaidő-ráfordítás (továbbiakban: FTE) értéke nem léphető túl.
A vezető kutató más (nem NKFI Alapból támogatott) pályázatnak lehet résztvevője, de az FTE-érték a kutató részvételével működő projektekben együttesen nem haladhatja meg egyik időszakban sem az 1,3 értéket. A KKP pályázatban vezető kutatónak legalább 0,5 FTE értéket a pályázat megvalósítására kell fordítania.

C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
C.1. A támogatható tevékenységek köre
Az Élvonal – Kutatói Kiválósági Program pályázat részeként benyújtott kutatási és munkaterv alapján kidolgozott, a támogatási szerződés mellékletét képező kutatási projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett tevékenységek támogathatók.

C.2. Kutatási- és költségterv
A pályázónak egy rövid kutatási tervet (hivatkozásokkal együtt legfeljebb 6 oldal, Times New Roman betűtípus, 11-es betűméret, másfeles sorköz, 2,5 cm-es margó), annak ütemezését munkaszakaszonkénti bontásban meghatározó munkatervet és indoklással ellátott költségtervet kell benyújtania. A kutatási tervben és a költségtervben a pályázó bemutatja, hogy a jelen pályázatban az NKFI Alapból igényelt forrásból a rendelkezésére álló időtartam alatt milyen kutatást, milyen időbeli ütemezéssel és milyen költségekkel kíván megvalósítani, illetve munkaszakaszonként meddig jut el a projekt megvalósításában. A kutatás lépéseit és folyamatait, valamint a projekt megvalósításához szükséges költségek felhasználását részletesen indokolni szükséges, a kutatási tervnél ki kell térni a kutatócsoport felépítésére, tagjaira és a tagoknak a projektben betöltött szerepére is. Be kell mutatni végül a befogadó intézmény szakmai hátterét és a projekthez nyújtott infrastruktúra lehetőségét.
A költségtervet a Pályázati útmutató 5. melléklete alapján kell elkészíteni.

C.3. A projekt futamideje
Jelen pályázati kiírás alapján a projekt futamideje 60 hónap.

C.4. A projekt megkezdése
A projekteket 2020. február 1. és szeptember 1. között kell megkezdeni. Amennyiben a vezető kutató 2020-ban záró ERC projektet vezet, a jelen kiírás szerint támogatott Élvonal projekt kezdésének időpontja az ERC projekt zárását követő hónap első napja. A felmerülő költségek elszámolása leghamarabb a projekt támogatási szerződésben meghatározott kezdési időpontjától lehetséges.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
D.1. A támogatás formája
A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás), amely nem minősül uniós versenyjogi értelemben véve állami támogatásnak.

D.2. A támogatás összege, mértéke
Jelen pályázati kiírás alapján projektenként 60 hónapra maximum 300 millió forint, azaz átlagosan évi 60 millió Ft támogatás igényelhető. Ebből a közvetlen költségek 20%-a tervezhető közvetett költség (rezsi) jellegű kiadásokra, amelynek felhasználását elkülönített számviteli nyilvántartással kötelező alátámasztani.
Az éves ütemezés összegének tervezése során ±10%-ban lehet eltérni az átlagos éves támogatás (a teljes támogatás 20%-a) összegétől, az államháztartáson kívüli befogadó intézmény esetében az utolsó munkaszakasz költségére vonatkozó, a Pályázati útmutató 5. mellékletében foglalt rendelkezés figyelembevételével.
A támogatás intenzitása 100%.
Kérjük a pályázókat, hogy a költségtervet a szakterületre általában jellemző kutatási költségek figyelembevételével készítsék el. Az értékelő szakértői csoport a költségterv realitását is megvizsgálja a pályázat értékelése során: a költség alultervezése és túltervezése is a pályázat hátrányos megítélését okozhatja.

D.3. A biztosítékok köre
Az államháztartáson kívüli kedvezményezettek – azon 599-es gazdálkodási formakóddal rendelkező államilag elismert egyetemek kivételével, amelyek fenntartói jogát a Kormány vagy a Magyar Állam által alapított jogi személy gyakorolja – kötelesek valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájukra az NKFI Alap javára szóló, beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot adni a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.

D.4. A támogatás ütemezése, előleg
A projekt megvalósítása 12 hónapos bontásokban (munkaszakasz) tervezhető. A munkaszakaszonként tervezett támogatási összegek az Áht. hatálya alá eső befogadó intézmények esetében, valamint azon 599-es gazdálkodási formakóddal rendelkező államilag elismert egyetemek esetében, amelyek fenntartói jogát a Kormány vagy a Magyar Állam által alapított jogi személy gyakorolja, 100%-ban előlegként folyósításra kerülnek. Minden más befogadó intézmény esetében az első négy munkaszakaszra eső támogatás munkaszakaszonkénti előlegként, az utolsó munkaszakaszra eső támogatás utófinanszírozással kerül kifizetésre.
Az első munkaszakaszra tervezett támogatási összeget előlegként a támogatási szerződés megkötését követően – a szerződésben rögzített határidőn belül – utalja az NKFI Hivatal a támogatási szerződésben meghatározott bankszámlára. A további munkaszakaszokra tervezett előleg összeg csak a megelőző munkaszakasz befejezését, az erről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló (részjelentés) benyújtását és – az NKFI Hivatal részéről történő – elfogadását követően folyósítható.
A támogatás folyósítása kizárólag forintban történik.
Amennyiben a projekt költségei meghaladják a támogatási szerződésben rögzített összeget, a többletráfordítást a Kedvezményezett saját forrásból köteles biztosítani.

E. PÁLYÁZATKEZELÉS
E.1. A pályázatok benyújtásának módja, határideje és helye
E.1.1. A pályázatok benyújtásának módja és határideje
A pályázatokat az NKFI Hivatal Elektronikus Pályázatkezelő Rendszer (EPR) felületén keresztül kell elkészíteni és benyújtani (https://www.otka-palyazat.hu/). A benyújtás technikai részleteiről a Pályázati útmutató nyújt tájékoztatást.
A pályázatok értékelése az elektronikus pályázati dokumentumok alapján történik.
Az elektronikus példányt az NKFI Hivatal honlapján közzétett eljárással, az NKFI Hivataltól kapott felhasználói névvel és jelszóval lehet benyújtani.
A pályázat elektronikus beadásának végső határideje 2019. december 17-e, közép-európai idő szerinti 16:00 óra (ekkor az elektronikus rendszer lezárja a pályázatok fogadását).
Jelen pályázati felhívás H. pontja felsorolja azon dokumentumokat, amelyeket postai úton vagy elektronikus aláírással ellátva, elektronikus úton is el kell juttatni az NKFI Hivatalhoz az alábbiak szerint.
Postai benyújtás esetén: A postai úton beküldendő dokumentumokat legkésőbb 2019. december 20-ai feladási határidővel egy példányban, eredeti aláírásokkal és bélyegzővel ellátva, minden más pályázati és egyéb anyagtól elkülönítve, zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti időgarantált szolgáltatás igénybevételével (expressz postai szolgáltatás; futár-postaszolgáltatás) kell beküldeni akként, hogy kézbesítéskor az NKFI Hivatal a küldeményen feltüntetett adatok alapján egyértelműen megállapíthassa, hogy a pályázó a jelen pályázati kiírás szerinti határidőben adta át a küldeményt a kézbesítési szolgáltatónak.
Postai beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus benyújtási határidőig a kutató elektronikusan véglegesített és a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint a pályázati kiírásnak a H. pontban postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait legkésőbb 2019. december 20-ai feladási határnappal megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére.
Elektronikus aláírással ellátott, elektronikus benyújtás esetén: Az NKFI Hivatal – az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény végrehajtása érdekében – lehetőséget biztosít a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására. Ebben az esetben a H. pontban postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat a H. pontban megjelölt módon elektronikus aláírással kell ellátni és az elektronikus beadási határidőig – 2019. december 17-én közép-európai idő szerinti 16:00 óráig – az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a pályázathoz csatolni.
Elektronikus beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a vezető kutató elektronikusan véglegesített és a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá ahhoz az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben csatolták a H. pontban postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat elektronikus aláírással ellátva.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumok mindegyikét azonos módon kell benyújtani, tehát minden ilyen dokumentumot egységesen vagy papír alapon vagy elektronikusan, elektronikus aláírással ellátva kell eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a határidő lejártakor “szerkesztés alatt” levő és a “véglegesített” állapotú pályázatok intézményi jóváhagyás hiányában nem minősülnek benyújtottnak, ezért automatikusan elutasításra kerülnek.
E.1.2. A pályázatok benyújtásának helye
Amennyiben a megjelölt dokumentumok benyújtása postai úton történik, úgy azokat az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatának levelezési címére kell beküldeni:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. II. emelet
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség.
Kérjük, hogy a benyújtandó/beküldött csomagon jól látható módon tüntesse fel a pályázat betűjeles azonosítóját (KKP_20) és a pályamű EPR rendszer által adott 6 karakteres azonosítóját:
KKP_20 – <pályamű azonosító>

E.2. Az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálata és elérhetőségei
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatos információk az NKFI Hivatal hivatalos honlapján (http://nkfih.gov.hu/) érhetők el, további felvilágosítás e-mailen és telefonon kérhető az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatán:
E-mail: 
Telefon: +36 (1) 795 9500
Ügyfélfogadási idő: H-Cs 09:00-16:00; P 09:00-12:00
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/elvonal-kutatoi-kivalosagi-program-kkp-20/palyazati-felhivas-kkp-20