Elektromos kocsi vásárlás támogatása

Hazai
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
“Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása”
GZR-D-Ö-2016

I. A pályázati kiírás általános ismertetése, feltételei
1. A pályázati konstrukció tárgya, célja
A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM vagy Támogató) pályázati kiírást tesz közzé cselekvőképes természetes személyek, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, civil szervezetek, helyi önkormányzatok, köztestületek, költségvetési szervek részére, az elektromobilitás elterjedésének ösztönzése érdekében, új, a pályázat benyújtását megelőzően forgalomba még nem helyezett, vagy a márkakereskedő, illetve az importőr által tesztautóként saját tulajdonban forgalomba helyezett (az első forgalomba állítástól eltelt maximum 6 hónap vagy 6000 km futásteljesítményen belül), tisztán elektromos személygépkocsik és/vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tisztán elektromos tehergépkocsik (a továbbiakban együtt: elektromos gépkocsik) megvásárlásának támogatására (ide értve a zárt végű pénzügyi lízing szerződés keretében történő megvalósulását is).
A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása.
A Támogató pályázatkezelési feladatait lebonyolító szervként az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Lebonyolító szerv) végzi.

2. A pályázati konstrukció forrása
A pályázat forrása a Gazdasági Zöldítési Rendszer (XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 5. alcím, 1. jogcímcsoport) fejezeti kezelésű előirányzat.
A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában kerül folyósításra.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2016. évben 2 000 000 000 forint, azaz kétmilliárd forint, ami a keret kimerülése esetén a Támogató által további feltöltésre kerülhet.

3. Támogatás igénybevételére jogosultak köre
Jelen pályázati forrásból támogatásra:
– a magyarországi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes természetes személyek, vagy
– Magyarországon székhellyel, vagy telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozók, civil szervezetek, helyi önkormányzatok, köztestületek, gazdasági társaságok, költségvetési szervek jogosultak.
Az egyéni vállalkozók, civil szervezetek, helyi önkormányzatok, köztestületek, gazdasági társaságok és költségvetési szervek részére a pályázati kiírás alapján nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelete (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti támogatásnak minősül.
Abban az esetben minősül az elektromos autó vásárlásához nyújtott támogatás állami támogatásnak, ha a gépjármű uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági tevékenység érdekében kerülne felhasználásra.
Nem jogosult pályázatot benyújtani aki:
a) nem rendelkezik lakcímkártyával igazoltan érvényes magyarországi lakóhellyel (állandó lakóhellyel és/vagy ideiglenes tartózkodási hellyel), vagy nem rendelkezik igazoltan érvényes magyarországi székhellyel, vagy telephellyel, fiókteleppel;
b) az elektromos gépkocsi vásárlást már végrehajtotta, vagy a pályázat benyújtása előtt a forgalomba helyezése megtörtént (kivéve a tesztautóként regisztrált gépkocsit);
c) nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel, adószámmal;
d) a pályázattal érintett tranzakcióban a kereskedő cég vezető tisztségviselője, többségi tulajdonosa;
e) a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett;
f) a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője;
g) az e) és f) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó;
h) a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – az e)-f) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság;
i) az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a sportszövetség kivételével – az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az f)-g) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja;
j) lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással bír, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve akinek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van;
k) ellene az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá azon Pályázó, aki a pályázat benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatói Okiratban vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette;
l) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatásban nem részesülhet:
la) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás;
lb) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás;
lc) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.
Amennyiben egy vállalkozás az e pont szerinti ágazatokban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet, ez utóbbi tevékenységekre a vállalkozás jogosult támogatást igényelni, feltéve, hogy – a tevékenységek szétválasztásával és a költségek elkülönített nyilvántartásával – bizonyítja, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek a támogatásban.
m) nem felel meg az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek;
n) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll;
A pályázat elutasítását eredményezi, ha a pályázatot nem a támogatásra jogosult, vagy meghatalmazottja nyújtotta be. Azok a pályázatok, melyek a jogosultsági ellenőrzés során nem felelnek meg az előírt követelményeknek, elutasításra kerülnek.

4. A pályázat tárgya
a) Jelen kiírás keretében természetes személyenként, egyéni vállalkozónként legfeljebb egy elektromos gépkocsi beszerzése támogatható.
Jelen kiírás keretében civil szervezetként, helyi önkormányzatként, köztestületként, költségvetési szervenként legfeljebb öt elektromos gépkocsi beszerzése támogatható.
Jelen kiírás keretében gazdasági társaságonként – a b) pontban szereplő gazdasági társaságok kivételével – legfeljebb öt elektromos gépkocsi beszerzése támogatható.
b) Jelen kiírás keretében azon gépjármű lízinggel foglalkozó gazdasági társaságok esetében, melyek az alábbi feltételeknek megfelelnek, mennyiségi korlát nélkül támogatható az elektromos gépkocsi beszerzése, amennyiben:
– jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek, és
– jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon tevékenységi körükben a TEÁOR ’08 szerinti 6491, Pénzügyi lízing szerepel, vagy
– jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon fő tevékenységi körükben (preferáltan fő tevékenységként) a TEÁOR ’08 szerinti 7711, Személygépjármű kölcsönzése szerepel;
– vállalja, hogy a Pályázókra meghatározott I. 4. a) pontja szerinti mennyiségi korlátokat önmaga érvényesíti és alkalmazza a vele lízingszerződést kötő ügyfelek tekintetében.
– a 4. sz. mellékletben részletezett de minimis korlátokat figyelembe veszi.
A beszerzésre kerülő elektromos gépkocsikra vonatkozó általános elvárások:
4.1 Jelen kiírás szerinti támogatást kizárólag a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendeletben foglalt “M1” (személygépkocsik) és “N1” (legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsik és vontatók) járműkategóriákba sorolt, jelen kiírás fogalomtára szerinti tisztán elektromos gépkocsira lehet igényelni.
“N1” járműkategóriákba sorolt tisztán elektromos gépkocsi beszerzés esetén meg kell felelni jelen pályázati kiírás 5. sz. mellékletében, különös tekintettel annak 3. f) pontjában foglaltaknak.
4.2 Kizárólag a pályázati portálon található “Regisztrált kereskedők listáján” feltüntetett kereskedőtől vásárolt elektromos gépkocsira nyújtható támogatás (kiskereskedelmi tevékenység végzése esetén a márkaképviselet [importőr] is szerepelhet a listán) (a továbbiakban: kereskedő).
Kizárólag a pályázati portálon megjelenő “Elektromos gépkocsi katalógusban” feltüntetett, általános forgalomba helyezési engedéllyel rendelkező, a pályázat benyújtását megelőzően forgalomba még nem helyezett, vagy tesztautóként forgalomba helyezett elektromos gépkocsik beszerzéséhez nyújtható támogatás.
A “Regisztrált kereskedők listáját“, és az “Elektromos gépkocsi katalógust” a márkaképviseletek (importőrök) által megadott információk alapján a Lebonyolító szerv tölti fel a pályázati portálra és tartja karban.
Zárt végű pénzügyi lízing finanszírozási forma igénybevétele esetén a Pályázónak, mint lízingbevevőnek, kizárólag a “Regisztrált finanszírozók listáján” feltüntetett finanszírozó által finanszírozott elektromos gépkocsikra nyújtható támogatás.
A “Regisztrált finanszírozók listáját” a Magyar Lízingszövetség által megadott információk alapján a Lebonyolító szerv tölti fel a pályázati portálra és tartja karban.
A Regisztrált finanszírozók listájában kizárólag azon vállalkozások kerülhetnek feltüntetésre, melyek:
– jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek, és
– jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon tevékenységi körükben a TEÁOR ’08 szerinti 6491, Pénzügyi lízing szerepel, vagy
– jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon fő tevékenységi körükben (preferáltan fő tevékenységként) a TEÁOR ’08 szerinti 7711, Személygépjármű kölcsönzése szerepel.
4.2.1 Tesztautók speciális esete:
A “Regisztrált kereskedők listájánszereplők a pályázat népszerűsítésére az “Elektromos gépkocsi katalógusban” feltüntetett modellekből ún. tesztautókat helyezhetnek forgalomba jelen pályázati kiírás megjelenését követően és azokat legfeljebb a forgalomba helyezés napjától 180 napig e célra hasznosíthatják.
A tesztautó célra forgalomba helyezett gépkocsik listáját a “Tesztautó katalógus” tartalmazza, ahol a forgalmi rendszám mellett fel kell tüntetni a gépkocsi alvázszámát és azt a kereskedést (helyszínt), ahol a gépkocsi fizikailag elérhető.
A legfeljebb 180 napig tartó tesztelési hasznosítási időszakot követően a kereskedőnek (márkaképviselet) a “Tesztautó katalógusban” meg kell jelenítenie az egyes gépkocsik tekintetében:
– a tesztelési időszak alatt futott kilométerek számát és
– az EUROTAX számítási módszer alapján számított, amortizációval csökkentett bruttó eladási árat
A tesztautóként forgalomba helyezett és hasznosított gépkocsik megvásárlására is igényelhető támogatás, melynek összege ez esetben az EUROTAX számítási módszer alapján számított, az amortizációval csökkentett bruttó eladási árból számítandó.

5. A pályázattal elnyerhető támogatás
Az “Elektromos gépkocsi katalógusban” szereplő jármű beszerzése esetén a támogatás mértéke a vásárlás időpontjában érvényes bruttó eladási ár 21 százaléka, de legfeljebb 1,5 millió forint.
Bruttó 15 millió forintot meghaladó eladási árú elektromos gépkocsi beszerzésére a támogatás nem vehető igénybe.
A maximális támogatási intenzitás mértéke: 21%.
A támogatást a támogatási döntés meghozatala után megküldött Támogatói Okirat kézhezvételét követően lehet igénybe venni az elektromos gépkocsi megvásárlása céljából a kiírás elszámolásra vonatkozó feltételei szerint.
A Támogatói Okirat hiányában vagy nem a pályázati kiírás feltételei szerint megvásárolt elektromos gépkocsi vásárlásához támogatás nem vehető igénybe.

6. Saját forrás
Az elektromos gépkocsi vásárláshoz biztosítandó saját forrást a Kedvezményezett az elektromos gépkocsi vásárlásakor:
– a kereskedőnek egy összegben,
– finanszírozás (hitel, vagy zárt végű pénzügyi lízing) esetén részletekben a finanszírozást nyújtónak
köteles kifizetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás.

7. A támogatásból elszámolható költségek köre
A támogatás terhére kizárólag az “Elektromos gépkocsi katalógusban” szereplő jármű beszerzése érdekében fizetendő bruttó eladási ár költsége számolható el az I.5. pontban meghatározott mértékben.
Támogatói Okirat kézhezvételét megelőzően megvásárolt elektromos gépkocsira támogatás nem nyújtható!

8. A nem támogatható (nem elszámolható) költségek köre
A támogatott gépkocsi forgalomba helyezési, biztosítási, üzemben tartási díja, illetékek, egyéb szolgáltatások, további kiegészítők nem támogatott költségek.
II. Pályázói információk
A pályázati konstrukcióval kapcsolatos információk, kommunikáció, segédletek a http://www.e-mobi.hu portálon (a továbbiakban: pályázati portál) érhetőek el.
1. A pályázatok benyújtásának módja
Pályázatra történő kérelem benyújtása elektronikus úton, magyar nyelven, a pályázati portálon keresztül nyújtható be.
A papír alapú dokumentumok benyújtásának helye: e-Mobi Elektromobilitás NKft.,
Budapest, 1387, pf. 17
A pályázatot benyújtani a pályázati kiírás meghirdetésétől számított 30. naptól lehetséges.
A pályázatok benyújtására 2017. május 1-ig van lehetőség, mely határidő 2017. év első negyedévében felülvizsgálatra és meghosszabbításra kerülhet.
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumok