Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

Hazai
FELHÍVÁS
Egészségfejlesztés a megyei jogú városokban

A felhívás címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
A felhívás kódszáma: TOP-6.6.1-15

Magyarország Kormányának felhívása a megyei jogú városok önkormányzatai, a központi költségvetési szervek, az egyházak, a civilszervezetek, továbbá az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások számára, az egészségügyi alapellátást biztosító intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztését. A cél elérését a Kormány a megyei jogú városok önkormányzatai, a központi költségvetési szervek, az egyházak, acivil szervezetek, továbbá az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
– a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt.
– A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
– Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projekt megítélt támogatási összegének legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 300 millió Ft összegű előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak az egészségügyi alap ellátórendszer eredményességének és hatékonyságának javításához,
– a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet,
– a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt a fenntartását.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozását.
Az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését célozza, különös tekintettel az alábbi célcsoportokra: várandósok, nők, gyerekek és fiatalkorúak, fogyatékkal élők és idősek. Az egészségügyi alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás és alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) fejlesztésének fontosságát az adja, hogy ez a szint képes leginkább elvégezni az alapvető szűrővizsgálatokat és egészségügyi állapotfelméréseket, ezáltal kiemelt szerepe van a prevencióban, a lakosság közvetlen környezetében (lakóhelyén). Az egészségügyi infrastrukturális fejlesztések a lakosság egészségben eltöltött életéveinek növekedését, a megelőzést, a korai felismerést, a korai fejlesztést, az egészséges fejlődést, az életminőség javítását és a munkaképesség mielőbbi visszaállítását, valamint az erőforrások koncentrálásával az egészségügyi alapellátással kapcsolatban álló, többi ágazathoz tartozó közszolgáltatásokkal való hatékonyabb együttműködést, a szolgáltatások költség-hatékonyságának és minőségének javítását segítik elő. Az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztései hozzájárulnak a Semmelweis Tervben és az “Egészséges Magyarország 2014-2020” c. Egészségügyi Ágazati Stratégiában foglalt célkitűzések megvalósulásához is.
Az intézkedést az indokolja, hogy az egészségügyi alapellátási rendszer infrastruktúrája területileg egyenetlen, nagyszámú a rossz állapotú, illetve hiányos vagy elavult eszközökkel rendelkező orvosi rendelő, védőnői tanácsadó, iskola-egészségügyi rendelő.
Az alapellátáshoz sorolt szolgáltatások fejlesztésének keretében a háziorvosi szolgálatnak – felnőtt, gyermek, vegyes praxis -, a fogorvosi szolgálatnak, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásnak és a védőnői szolgáltatásoknak helyt adó épületek, épületrészek fejlesztésére, új építésére, továbbá a nem iskolai épületekben működő iskolaorvosi rendelők infrastruktúra fejlesztésére is lehetőség van annak érdekében, hogy az egyes településeken, minden lakos számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények szolgáltatásai.
Tárgyi felhívás a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon a TOP beavatkozási területén: 7408 millió Ft.
A Felhívás teljes keretösszegének becsült támogatástartalma 7408 millió Ft, amely mértéke minden esetben a támogatott projektek támogatási intenzitása alapján kerül odaítélésre.
Az egyes területi szereplő területén felhasználható forrás összegét a vonatkozó területspecifikus melléklet tartalmazza.
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (IH) hirdeti meg az 1811/2015. (XI. 10.) Korm. határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A) Egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése, ezen belül támogatható:
a) Közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelőnek, fogorvosi rendelőnek, védőnői tanácsadónak, alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásnak helyt adó helyiségek felújítása, átépítése, bővítése, meglévő – jelenleg más funkciót betöltő – épületben történő kialakítása, valamint új helyiség/épület építése. Kizárólag meglévő, működő praxisok/védőnői szolgálatok fejlesztése támogatható.
b) Hajléktalanok ellátására létrehozott, területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgálatnak helyt adó helyiségek építése, felújítása, átépítése, bővítése.
4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:
a megyei jogú város önkormányzata (GFO 321).
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A konzorciumi formában megvalósítandó projekt esetén Konzorciumvezető kizárólag a támogatást igénylő helyi önkormányzat lehet.
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:
a) Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31);
b) Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327);
c) Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott gazdasági társaságok, amelyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel7 rendelkeznek (GFO 57);
d) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);
e) Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55);
f) Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezetek (GFO 59).
Támogatási kérelmet azon támogatást igénylők nyújthatnak be, amelyek tulajdonában, vagy vagyonkezelésében, állami tulajdon esetén vagyonkezelésében, használatában lévő ingatlanban: az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdésének a) – e) pontja szerinti valamely feladatot ellátó, működési engedéllyel és OEP finanszírozási szerződéssel, területi ellátási kötelezettséggel (kivéve hajléktalanok ellátását biztosító szolgálatok) rendelkező egészségügyi szolgáltató működik, vagy a projekt eredményeképpen működni fog.
Amennyiben a beruházással érintett egészségügyi szolgáltatást nem a helyi önkormányzat, vagy annak társulása működteti, úgy az egészségügyi szolgáltató és az önkormányzat között az egészségügyi ellátásra vonatkozó megállapodást8 csatolni kell a támogatási kérelemhez.
Ugyanarra az egészségügyi szolgálatra/szolgáltatásra és/vagy ugyanazon ingatlan fejlesztésére csak egy projektjavaslat nyújtható be, ellenkező esetben valamennyi benyújtott projektjavaslat elutasításra kerül.
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF 2. fejezetében szabályozott Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:
a) Amely (amennyiben releváns) nem rendelkezik az Esélyegyenlőségi tv. 31. §-a szerinti öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programmal (társulás esetén településenkénti bontásban).
b) Amely (amennyiben releváns) nem rendelkezik az Esélyegyenlőségi tv. 63.§-a szerinti esélyegyenlőségi tervvel.
Az ÁÚF 2. fejezetében szabályozott Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás azon támogatási kérelemre:
a) Amely annak a háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelőnek, fogorvosi rendelőnek, védőnői tanácsadónak, alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásnak helyt adó épületek/épületrészek fejlesztésére irányul, amely korábban az államháztartás alrendszereiből, vagy a Strukturális Alapokból az adott egészségügyi alapellátásnak a fejlesztésére – az adott épületre/épületrészre – vonatkozóan támogatásban részesült. Ez alól kivételt képez, ha a jelen Felhívásra benyújtandó fejlesztési igény az intézmény meglévő kapacitásainak bővítésére vagy minőségi fejlesztésére irányul a korábbi projekt eredményeinek fenntartásával. A korábbi pályázati konstrukciók bemutatását és a jelen fejlesztéstől való lehatárolását a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni.
b) Amely nem illeszkedik a vonatkozó integrált területi programhoz.
c) Amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.
d) Amely olyan egészségügyi szolgáltatás fejlesztését célozza, amely nem rendelkezik érvényes működési engedéllyel (kivéve: új építés, ingatlankiváltás, funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, valamint funkcióváltás esetét) és OEP finanszírozási szerződéssel.
e) Amennyiben a projekt benyújtásának időpontjában a fejlesztéssel érintett védőnői szolgálat/ háziorvosi/fogorvosi/iskola-egészségügyi szolgáltató praxis betöltetlen, a Támogatást igénylő a Támogatási Szerződésben a támogatás visszafizetésének terhe mellett nem vállalja, hogy projektzárásig a praxis betöltésre kerül. A helyettesítéssel betöltött praxis betöltetlen praxisnak minősül.
f) Amennyiben a jelen felhívásra benyújtott projekt más, azonos célú forrásból támogatásban részesül. A támogatást igénylő több felhívásra is benyújthat támogatási kérelmet, de több nyertes projekt esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik forrást veszi igénybe. Jelen felhívás keretében támogatható tevékenységekre elnyert támogatás más hazai vagy európai uniós támogatással nem kombinálható.
g) Háziorvosi rendelő fejlesztése azon települések esetében, ahol a fejlesztendő háziorvosi szolgálat által ellátott betegek száma nem éri el az 900 főt, gyermek háziorvosi szolgálat esetén 300 főt. Vegyes praxis esetében az ellátási körzetbe tartozó felnőtt és gyermek létszámnak együttesen nem éri el a 900 főt. Az ellátott beteg száma esetében kizárólag az ellátási körzetbe tartozó OEP által igazolt lakosságszám vehető figyelembe.
h) Amennyiben a tervezett beruházás nem tartalmazza legalább egy önállóan támogatható tevékenység megvalósítását (jelen felhívás 3.1. és 3.2. pontjával összhangban).
i) Amennyiben ugyanarra az egészségügyi szolgálatra/szolgáltatásra és/vagy ugyanazon ingatlan fejlesztésére több projektjavaslat kerül benyújtásra.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.
https://www.palyazat.gov.hu/node/57025

 

Forrás: www.pafi.hu