Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház

Hazai

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
pályázati kiírása 
“Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház” 
cím elnyerésére 

1. Alapvető háttér információ, pályázati és jogszabályi háttér 
A magyar civil szektor nélkülözhetetlen szerepet tölt be a különböző társadalmi csoportok esélyegyenlőségének biztosításában, a társadalmi szolidaritás megerősítésében, a családok fontosságára való figyelemfelhívásban és az önkéntes tevékenység széles körű elterjesztésében valamint népszerűsítésében. 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény) 52/B – (1) bekezdése szerint a családpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gondoskodik a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak működéséről. A Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házakat nyilvános pályázat útján kiválasztott civil szervezetek működtetik. 
A Civil törvény meghatározza a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak kiválasztásának módját valamint azok alapvető feladatait. 
A Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak feladata: 
– a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal szemben fennálló előítéletek lebontása érdekében szemléletformáló programok megvalósítása; 
– az esélyteremtés az önkéntesség és a családügy területéhez kapcsolódóan tevékenységet végző civil szervezetek közötti helyi párbeszéd erősítésében koordináló szerep ellátása. 

A Civil törvény lehetővé teszi, hogy a pályázat alapján megkötött támogatási szerződések egyéb, az önkéntesség és a családügy területéhez kapcsolódó feladatokat határozzanak meg a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak (rövidítése CSEÖH) számára. 
2. A pályázat célja, célterülete 
A pályázat célja, hogy a pályázó civil szervezetek a pályázati kiírásban foglalt feltételek teljesítése esetén a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház címet elnyerhessék. 
A címbirtokost a címhasználathoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek a megkötésre kerülő címbirtokosi kinevezés alapján 2018. április 1-től, 2021. március 31-ig illetik meg. 
A pályázat nyertesei jogosultságot nyernek a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak működtetésre az adott megyében, valamint a fővárosban. A címbirtokosságot elnyert szervezet tevékenységét megyei/fővárosi hatókörrel kell, hogy ellássa. A Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak működtetésére a minisztérium pénzügyi forrást biztosít, ennek mértéke 2018-ban 800 ezer forint/CSEÖH/hó. 
A támogatást a minisztérium évenként megkötött támogatási szerződés keretében biztosítja. A támogatás összegének maximum 60%-a fordítható bérjellegű költségekre (beleértve a vállalkozói szerződés, megbízási szerződés díjait is) továbbá maximum 5%-a tervezhető beruházás jellegű kiadásokra. 
A Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak kötelesek az e pályázati kiírásban foglalt feladatok ellátására. 
3. A pályázók köre, a pályázat benyújtásának feltételei 
3.1. A pályázók köre 
Jelen pályázat keretében kizárólag a Civil törvény 2.-6. pont b) és c) alpontja szerinti civil szervezet, így a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével – továbbá – a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével – alapítvány vehet részt, amely az alábbi feltételek mindegyikének teljesítését biztosítja: 
– székhelye vagy telephelye a megpályázott megye/főváros egyik településén/fővárosban található; 
– a CSEÖH működését megyeszékhelyen/fővárosban biztosítja; 
– A Civil törvény 52/B – 3. a) és b) pontja tekintetében legalább 3 éves releváns szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársakat foglalkoztat (A foglalkoztatni kívánt munkatársak szakmai tapasztalatának a Civil törvény 52/B – 3. a) és b) pontjában meghatározott területekre együttesen kell kiterjednie); 
– rendelkezik az adott megyében/fővárosban jól megközelíthető, frekventált helyen lévő, akadálymentesített vagy könnyen (mobil eszközökkel) akadálymentesíthető, megfelelő tárgyi eszközökkel ellátott irodával; 
– A CSEÖH keretei között foglalkoztatni kívánt munkatársak közül 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott-, és legalább 1 fő (teljes vagy részmunkaidőben, főállásban vagy másodállásban, megbízási vagy vállalkozói szerződéses jogviszonyban dolgozó) munkatárs foglalkoztatását vállalja. 
– Az irodavezető felsőfokú végzettséggel és minimum 3 éves, a területhez kapcsolódó szakmai tapasztalattal kell, hogy rendelkezzen. 
– A munkatárs legalább középfokú végzettséggel kell, hogy rendelkezzen. 

A pályázat elbírálásánál előnyt élvez az a civil szervezet, amelyik vállalja, hogy a korábban a megyében a minisztérium által egyedi támogatási szerződéssel működtetett Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház munkatársait a pályázat keretében foglalkoztatja 
3.2. A pályázat benyújtásának feltételei 
– A pályázat célterülete: az ország 19 megyéje és a főváros. 
– Jelen pályázati kiírás keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be egy Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház működtetése érdekében. 
– Konzorcium nem nyújthat be pályázatot. 
4. Támogatható pályázatok száma, a pályázatok elbírálásának szempontjai 
– A pályázati kiírás alapján 19 megyei és 1 fővárosi cím elnyerésére van lehetőség. A pályázat eredményeképpen összesen 20 civil szervezet nyerheti el a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház címet. 
– A pályázati kiírás függelékei: 

1. számú függelék: A Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak által megvalósítandó kötelező feladatok és elvárt minimum értékek egy évre vonatkozóan, azzal, hogy a pályázó vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a címbirtokosi időszak 3 éve alatt a vállalt célértékeket évente teljesíti. 
Az 1. számú függelékben meghatározott kötelező feladatok és elvárt minimum értékek a címbirtokosokkal évente megkötésre kerülő támogatási szerződések elválaszthatatlan részét képező szakmai programok kötelező elemei. Beszámolni róluk a támogatási szerződés kapcsán előírt elszámolás keretében szükséges. 
2. számú függelék: Pályázatok elbírálásának szempontrendszere 
A pályázat formai vizsgálata során ellenőrzésre kerül: 
a) a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra, 
b) a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik, 
c) a pályázó az összes szükséges dokumentum eredeti példányát hivatalosan aláírva és ajánlott küldeményként feladva – postai úton benyújtotta, 
d) a Pályázati adatlap a megadott terjedelmi követelményeknek megfelelően került kitöltésre. 

A feltételek teljesülése esetén a pályázat érvényes. 
Felhívjuk figyelmét, amennyiben a Pályázati adatlap formai vizsgálati szempontoknak nem felel meg, a pályázat tartalmi ellenőrzésére nem kerül sor. 
A pályázatok tartalmi elbírálására a pályázati kiírás 2. számú függeléke szerinti szempontrendszer szerint, a pályázatok rangsorba állításával kerül sor. 
Amennyiben utóbb megállapítást nyer, hogy a pályázó nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek vagy az elbírálását követően a címet elnyert pályázó a címről lemond, a miniszter a szakmailag megfelelő pályázatok rangsorában a következő helyen álló pályázót jogosítja fel a cím viselésére. 
Ha nincs rangsorban következő pályázó, akkor az adott megyében (fővárosban) új címpályázatot kell kiírni, az utolsó címpályázati kiírásban rögzített, Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház cím használati időszak végéig. A támogató továbbá fenntartja azt a jogot, hogy szakmailag nem megfelelő pályázatok érkezése esetén az adott megye vonatkozásában, a pályázati döntést követő 30 napon belül új pályázati felhívást tegyen közzé. Az új kiírás közzétételének módja azonos az eredeti pályázati felhívás közzétételének módjával. 
5. A pályázat kötelező és nem kötelező mellékletei 
Kötelező mellékletek 
– Pályázati adatlap (1. számú melléklet) 
– Nyilatkozat a Civil törvény 52/B – 3. a) és b) pontja tekintetében a foglalkoztatni kívánt munkatársak legalább 3 éves releváns szakmai tapasztalatáról. (2. számú melléklet) 
– A CSEÖH keretei között foglalkoztatni kívánt személyek szakmai önéletrajza (Europass minta szerint) és motivációs levele (max. 2000 karakter) 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az irodavezető és munkatárs végzettségét igazoló dokumentumokat másolatban a pályázathoz csatolni kell. 
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja, hogy címbirtokosság esetén a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házat akadálymentes, vagy könnyen (beruházási költségeket nem igénylő módon) akadálymentesíthető helyen működteti. (3. számú melléklet) 

Nem kötelező mellékletek: 
– Együttműködési szándéknyilatkozat(ok) (4. számú melléklet) 
– Nyilatkozat a korábban a megyében a minisztérium által egyedi támogatási szerződéssel működtetett Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház munkatársai a pályázat keretében való foglalkoztatásáról (5. számú melléklet) 

6. Adminisztratív információk 
A pályázati kiírás megjelenik az Emberi Erőforrások Minisztériuma hivatalos honlapján, melynek címe: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma, valamint a Civil Információs Portálon: http://civil.info.hu honlapon. 
6.1. A pályázat benyújtásának határideje 
A pályázat benyújtásának határideje 2017. december 10. 
6.2. A pályázat benyújtásának módja és helye 
A pályázat magyar nyelven, a pályázati adatlap és a mellékletek felhasználásával,elektronikus () és postai úton együttesen nyújtható be. 
pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázati felhívás 5. pontjában felsorolt kötelező és nem kötelező mellékletek hivatalosan aláírt eredeti példánya papíralapon, postai úton, legkésőbb 6.1 pontban megjelölt határidőig, ajánlott küldeményként is megküldésre kerüljenek az alábbi címre. 
Postacím: 1054 Budapest, Szalay u. 10-14, 535-ös szoba, Esélyteremtési Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) titkárság. 
A Pályázati adatlap és a mellékletek szerkezete és formája nem változtatható meg, a tartalmi változtatás csak a kitöltésre vonatkozik. 
6.3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók 
Felhívjuk a figyelmet az alábbiakra: 
– A pályázati dokumentumok kitöltése során ügyelni kell a megadott tartalmi és terjedelmi követelmények pontos betartására. 
– A pályázati dokumentumok (formanyomtatvány) szerkezetének és formájának megváltoztatása esetén a pályázat érvénytelennek minősül. 
– A pályázati felhívás 1. számú függeléke tartalmazza a támogatható és a nem támogatható tevékenységek körét. 
– Pályázati adatlap sem formai, sem tartalmi hiánypótlására nincs lehetőség. 

A mellékletek, nyilatkozatok esetében 1 alkalommal van lehetőség hiánypótlásra, melynek határideje a hiánypótlásra való felhívás kézhezvételétől számított 3 munkanap. 
6.4. Döntés 
A pályázatokról a 4. pontban foglaltak szerint a családpolitikáért felelős miniszter dönt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) munkatársaiból kiválasztott döntés-előkészítő bizottság javaslata alapján. 
6.5 Pályázatok elbírálásának határideje: 2018. február 10. 
6.6. A pályázat eredményéről történő értesítés módja és helye: 
A pályázati döntésről az EMMI a döntés meghozatalától számított 10 napon belül elektronikus úton értesítést küld a Pályázók részére, és az eredményeket közzéteszi a http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma és a http://civil.info.hu/ honlapokon. 
A döntésről szóló értesítésnek a pályázat elutasítása esetén tartalmaznia kell az elutasítás indokait, a kifogás benyújtásának lehetőségét, módját. 
6.7 A kifogás benyújtásának határideje és módja 
A pályázó kifogást nyújthat be – az Ávr. 102/D. §-a szerint – ha a pályázati eljárás jogszabálysértő, vagy a pályázati kiírásba ütközik. 
A kifogást a döntés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül az indok megjelölésével írásban lehet benyújtani a Főosztályon (postacím: 6.2.) a döntéshozónak címezve. 
A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. 
A kifogást a Főosztály a beérkezéstől számított tíz napon belül – a kifogás elbírálásához szükséges dokumentumokkal együtt – a döntéshozónak továbbítja. 
A döntéshozó a kifogást annak kézhezvételétől számított harminc napon belül érdemben elbírálja: 
a) a kifogásban foglaltaknak helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról és erről haladéktalanul értesíti a pályázót vagy 
b) a kifogást elutasítja és erről a kifogást tevőt haladéktalanul értesíti. 
A kifogásnak tartalmaznia kell: 
a) a kifogást tevő nevét, székhelyét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét, 
b) a kifogással érintett pályázat azonosításához szükséges adatokat, 
c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, 
d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és 
e) a kifogást tevő aláírását. 

A kifogással érintett megyében/fővárosban a címpályázat eredménye csak a kifogás elbírálását követően lesz hatályos. 
6.8 A pályázattal kapcsolatos információ kérésének lehetősége: 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kapható: 
EMMI 
Esélyteremtési Főosztálya 
e-mail:  
7. Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház cím visszavonása 
Ezen pályázat keretében odaítélt címbirtokosság megszűnik a pályázati felhívásban megjelölt határidő lejártával. A címbirtokosság a határidő lejárta előtt visszavonható, amennyiben: 
– a pályázó nem teljesíti jelen felhívás 1. számú függelékében meghatározott feladatokat és indikátorokat; 
– a pályázó az éves támogatási szerződésben foglalt feladatokat nem vagy nem az elvárt szakmai színvonalon teljesíti; 
– a pályázó a támogatási szerződés keretében biztosított forrásokkal nem tud szerződésszerűen elszámolni; 
– a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak szakmai munkájának koordinációjáért felelős Esélyteremtési Főosztály helyi látogatások vagy a napi szintű szakmai kapcsolattartás kertében olyan szabálytalanságot észlel, amely indokolja a cím visszavonását. 

A címet az Esélyteremtési Főosztály kezdeményezésére a miniszter vonja vissza. Cím visszavonás esetén – az címbirtokosi időszak fennmaradó idejére – új címbirtokosi pályázatot kell kiírni. 
http://civil.info.hu/-/cseoh-palyazati-kiiras?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fkezdje-itt%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_X3nVlVWAUbeG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag