Civil háló támogatási program

Hazai
A PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ PROGRAMJÁNAK
“CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2017”
ELNEVEZÉSŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a társadalmi felelősségvállalás stratégiai céljai között feladatának tekinti a pénzügyi kultúra és ismeretterjesztés, a pénzügyi tudatosság, valamint az ezt megalapozó közgazdasági és társadalmi gondolkodás, illetve az ehhez kapcsolódó intézményrendszer és infrastruktúra fejlesztését, ezért részt vállal a civil fogyasztóvédelmi szervezetek pénzügyi fogyasztóvédelmi tevékenységének támogatásában.
A magyar lakosság pénzügyi fogyasztóvédelmi tájékoztatása és pénzügyeikhez kapcsolódó jogorvoslati lehetőségeinek biztosítása kiemelt társadalmi és gazdasági érdek. Kiemelten fontos a fogyasztók pénzügyi kiszolgáltatottságának jelentős mértékű csökkentése, a pénzügyi fogyasztóvédelmi jogorvoslati érdekeik érvényesítésének széleskörű elősegítése, valamint a lakosság pénzügyi tudatosságának növelése.
Felismerve ezen területek fejlesztési lehetőségeit a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja (PFK) országos lefedettséget biztosító integrált pénzügyi fogyasztóvédelmi rendszert alakított ki. A Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Civil Háló a fenti elveknek megfelelően arra törekszik, hogy az MNB és a civil szervezetek közötti együttműködés során a valós pénzügyi fogyasztóvédelmi szemléletváltás megvalósuljon hazánkban.
Az aktuális piaci helyzetre vonatkozóan és a fenti célok megvalósításának érdekében a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek számára a fogyasztók pénzügyi kultúrájának fejlesztésére és a pénzügyi tudatosság növelésére.

1. A PÁLYÁZAT CÉLJAI ÉS TÉMAKÖREI
A támogatható projektek megvalósítása során a pályázók a pénzügyi fogyasztóvédelmet, a pénzügyi tudatosság és a pénzügyi kultúra fejlesztését szolgáló össztársadalmi értékeket hoznak létre.
A pályázat során elnyert források kizárólag a pályázati kiírásban körülírt témakörökhöz kapcsolódó projektek megvalósítására fordíthatók.
A pályázó lehetőséget ad arra, hogy az MNB – “Pénzügyek felsőfokon – Légy kreatív!” elnevezésű – ötletpályázatán döntős helyezést elérők közül kiválasztott egyetemi hallgatók (maximum 3 fő), az alábbi témakörök mentén kidolgozott projekt megvalósításába bekapcsolódjanak. A kapcsolatfelvétel és a hallgatók kiválasztása az MNB-vel együttműködve történik.
1.1. Pénzügyi kultúra fejlesztő oktatási program a közfoglalkoztatottak1 számára
1A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (4) bekezdése szerinti természetes személyek.
A pályázat során a pályázóknak a “felelős hitelfelvétel” témakörhöz kapcsolódóan a közfoglalkoztatottak részére – regionális szintű vagy országos elérésű – oktatási programot kell indítaniuk, amelynek során egyszerű példákon keresztül, innovatív módon járják körbe a felelős hitelfelvétel témáját. Ennek eredményeként az oktatási programon résztvevők nem csupán az alapfogalmakat sajátítják el, hanem az összefüggéseket is megtanulják. Az oktatás a “hagyományos” előadások mellett szimulációs gyakorlatokon keresztül fejleszti a résztvevők képességeit, amelyek valós életből merített ok-okozati összefüggéseket mutatnak be. (Szimulációs alapú oktatási technika: valóságos szituáció feldolgozása mesterségesen előállított helyzetben. Az oktatáson résztvevők így például kockázatok nélkül számszerűsíteni tudják a pénzügyi döntéseikkel járó költségeket, valamint megtapasztalhatják a kockázatokat is. A közoktatásban egyre inkább elterjedt interaktív táblák alkalmasak arra, hogy szemléletesen bemutassák a különböző helyzeteket.)
1.2. Pénzügyi tudatosságot növelő kommunikációs program elmaradott térség(ek)ben
A pályázat célja helyi, regionális szinten szervezett oktatási program megszervezése és végrehajtása egyrészt a pénzügyi tudatosság növelése, illetve a pénzügyi kultúra fejlesztése – különösen a felelős és tudatos kölcsönfelvételi magatartás elősegítése – témakörökben.
A pályázat további célja az oktatási programot és annak fő üzeneteit támogató kommunikációs aktivitás(ok) megvalósítása, amelyek során az információ a lehető legtöbb fogyasztót elérő kommunikációs csatornákon keresztül (pl. lokális, regionális és országos kültéri, nyomtatott, televíziós, rádiós és online felületek) közérthető formában jut el a célcsoporthoz. A projekt(ek) megszervezésére Borsod-Abaúj-Zemplén megye elmaradott térségeiben van lehetőség. A pályázó szervezet a program hatékonyságát az adott településhez valamilyen módon kötődő, országosan ismert és népszerű személyiség (pl. zenész, színész, médiaszereplő) bevonásával biztosítja oly módon, hogy a kiválasztott személy a kampány során létrehozott kommunikációs tartalmakon kreatív módon és jól felépített koncepció mentén megjelenik, és a pénzügyi tudatossággal kapcsolatos üzeneteket hitelesen közvetíti.
A két programelem – az oktatás, valamint a kommunikációs kampány – kizárólag egymást kiegészítő és segítő módon kerülhet megszervezésre.
2. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KERETÖSSZEG
2.1. Keretösszeg
Az MNB igazgatósága a “Civil Háló Támogatási Program 2017” pályázati kiírás keretösszegét 60 000 000 Ft, azaz hatvan-millió forint összegben határozta meg.
2.2. Keretösszeg forrása
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 170. § (2) bekezdés alapján az MNB által kiszabott és megfizetett bírságok képezik a 170. § (3) bekezdés c) pontban meghatározott céloknak megfelelő Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Civil Háló Program finanszírozásának forrását.
3. TÁMOGATÁS FORMÁJA
A “Civil Háló Támogatási Program 2017” című pályázat nyilvános, támogatási kérelmet a feltételeket teljesítő bármely civil szervezet benyújthat. A támogatási összeg a projekt 100%-át fedezheti, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező, de annak megléte a bírálat során előnyt jelent. A támogatási összeg rendelkezésre bocsátása a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően egy vagy több részletben, utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás formájában történik, a pályázati anyagban vállalt kötelezettségek teljesítésére figyelemmel.
A támogatás – szerződésszerű teljesítés esetén – vissza nem térítendő támogatás formájában kerül odaítélésre.
5. TÁMOGATÁSI IDŐSZAK
Jelen kiírás keretében a pályázati kiírás feltételeinek megfelelő, 2017. december 1-től induló, legkésőbb 2018. december 31-ig megvalósuló projektekkel lehet pályázni.
6. JOGOSULTAK KÖRE, JOGOSULTSÁGI KRITÉRIUMOK
A pályázat keretében az a civil szervezet juthat támogatáshoz, amely
– az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó nonprofit szervezet,
– a mindenkori politikától függetlenül, magánjogi szabályok alapján működik,
– alapszabályban rögzített céljai és tevékenységei között legalább egy szerepel az alábbiak közül:
– fogyasztóvédelem/pénzügyi fogyasztóvédelem,
– pénzügyi kultúra fejlesztése,
– pénzügyi fogyasztói tudatosság növelése,
– pénzügyi fogyasztói jogérvényesítés elősegítése,
– a tevékenység a bírósági nyilvántartásban szerepel, vagy bejegyzése folyamatban van,
– tevékenységét oly módon folytatja, amely nem sérti vagy veszélyezteti az MNB jó hírét.
6.1. A benyújtott projekttervek elbírálásánál előnyben részesül az a szervezet, amely
– elsősorban a pénzügyi fogyasztóvédelem területén működik,
– a tevékenysége során széles társadalmi rétegeket, sérülékeny vagy speciális csoportokat ér el.
6.2. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
– a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
– a korábban nyújtott MNB-s támogatásokkal az előírt határidőre nem számolt el,
– a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
– korábban az MNB-vel, mint támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
– a szervezetnek adótartozása, járulék, illetve adók módjára behajtható köztartozása van,
– csőd-, felszámolási– illetve végelszámolási eljárás alatt áll,
– munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek.

7. JELENTKEZÉSI FOLYAMAT
7.1. Pályázat benyújtásának módja
A támogatási kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány a Magyar Nemzeti Bank honlapjának “Fogyasztó-védelem” aloldalán, a “Pályázatok” menüpont “Civil Háló pályázatok” részében (https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/palyazatok/civil-halo-palyazatok) érhető el. A formanyomtatvány általános, a civil szervezet működésére vonatkozó részét, továbbá a megpályázandó projektre vonatkozó projektadatlapot kinyomtatva és cégszerű aláírással ellátva, a szükséges igazolásokkal és egyéb okirati másolatokkal postai úton, vagy személyesen kell eljuttatni.
A támogatási kérelmet postai úton a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ, 1013 Budapest, Krisztina körút 39. címre kell eljuttatni, személyes benyújtásra a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ Ügyfélszolgálatán (1013 Budapest, Krisztina körút 39.) nyitvatartási időben van lehetőség.
A pályázati borítékon fel kell tüntetni a “Civil Háló Támogatási Program 2017” pályázat elnevezést.
A pályázatot folyamatos oldalszámozással ellátva, összefűzés nélkül, minden oldalán aláírt 1 eredeti példányban kell benyújtani.
7.2. Benyújtható pályázatok száma
Egy civil szervezet egy kérelmet nyújthat be. Kérelmenként maximum egy projekt megvalósításának támogatását kérheti annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló keretösszegből minél szélesebb körben részesülhessenek a civil szervezetek.
7.3. Benyújtandó dokumentumok
7.3.1. Szervezeti dokumentumok
– Hiánytalanul kitöltött és cégszerűen aláírt Szervezeti adatlap.
Létesítő okirat másolati példánya.
– 30 napnál nem régebbi Bírósági nyilvántartási kivonat eredeti példánya.
Közhasznúságot bizonyító okirat másolati példánya (amennyiben rendelkezésre áll).
– Aláírásra jogosult képviselő 30 napnál nem régebbi, eredeti aláírási címpéldánya.
2016. évi beszámoló és mellékletei másolati példánya.
Nyilatkozat, hogy a Pályázó szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Amennyiben nem szerepel, akkor 30 napnál nem régebbi NAV köztartozás-mentességi igazolás, a köztartozás-mentes adózói adatbázis regisztrációt bizonyító dokumentumok (kitöltött “KOMA” nyomtatvány, valamint az elektronikus úton benyújtást bizonyító “Nyugta”) benyújtása szükséges.
7.3.2. Projektdokumentumok
– Hiánytalanul kitöltött Projektadatlap.
Részletes projektköltségvetés, annak adatait alátámasztó okiratokkal (árajánlat, szerződés stb.). o Oktatások időbeli ütemezése.
o Oktatási program rövid, maximum kétoldalas bemutatása.
o Az oktatások helyszínére vonatkozó részletes árajánlatok, szerződéstervezetek.
o A támogatandó tevékenység részletes tematikája, témakörök és szakmai tartalom ismertetése.
o Előadók, közreműködők bemutatása (szakmai végzettség, pénzügyi fogyasztóvédelmi tapasztalatok, projektben végzett feladatok).
o Az oktatásokon használni kívánt (saját készítésű) tájékoztató anyagok felsorolása, azok másolati példányai.
o Az oktatásokhoz kapcsolódó kommunikációs terv, valamint a tervezett médiamegjelenések, marketing-kommunikációs eszközök (plakátok, szórólapok stb.) árajánlattal történő bemutatása.
– “Pénzügyi kultúra fejlesztő oktatási program a közfoglalkoztatottak számára” kategória esetén
o A projekt sikerességét mérő mutatószámok ismertetése, elvárt eredmény bemutatása, számszerűsítése. o A projekt során használni kívánt (saját készítésű) tájékoztató anyagok felsorolása, azok másolati példányai.
o Oktatások időbeli ütemezése.
o Oktatási program rövid, maximum kétoldalas bemutatása.
o Az oktatások helyszínére vonatkozó részletes árajánlatok, szerződéstervezetek.
o A támogatandó tevékenység részletes tematikája, témakörök és szakmai tartalom ismertetése.
o Előadók, közreműködők bemutatása (szakmai végzettség, pénzügyi fogyasztóvédelmi tapasztalatok, projektben végzett feladatok).
o A kommunikációs kampány részleteinek bemutatása (alkalmazandó kommunikációs csatornák és eszközök, tervezett média és egyéb megjelenések (plakátok, szórólapok stb.) árajánlattal).
o A kampányban résztvevő ismert személy, valamint a vele tervezett együttműködés részleteinek bemutatása (pl. együttműködési megállapodástervezet)
o A projekt sikerességét mérő mutatószámok ismertetése, elvárt eredmény bemutatása, számszerűsítése.
– “Pénzügyi tudatosságot növelő kommunikációs program elmaradott térség(ek)ben” kategória esetén
– Egyéb, a projekt értékelésénél fontos dokumentum.
7.4. A pályázat benyújtási határideje
A támogatási kérelmek beérkezésének határideje 2017. október 5. (csütörtök), 16 óra. A postán beérkező pályázatok határidőben történő benyújtásával összefüggő felelősség a pályázót terheli, az MNB-re semmilyen módon át nem hárítható. A postán benyújtott pályázat akkor tekintendő határidőben benyújtottnak, ha a pályázat a benyújtására nyitva álló határidőn belül, azaz legkésőbb 2017. október 5. napján a megadott címre beérkezik. A postai feladásból származó valamennyi kockázatot (késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése, eltérítése, elirányítása stb.) a Pályázó viseli.
A bármilyen ok miatt a határidőn túl beérkezett támogatási kérelmeket az MNB érvénytelenné nyilvánítja és elutasítja.

8. DÖNTÉSHOZATAL
8.1. A pályázat formai vizsgálata
A határidőben, szabályszerűen beérkezett pályázatok bontására és formai vizsgálatára a 7.4. pontban szereplő határidőtől számított 3 munkanapon belül kerül sor. A bontási eljárás nem nyilvános, arról a PFK külön felvilágosítást nem ad. A pályázatok bontásáról jegyzőkönyv kerül felvételre. A határidőn túl beérkezett pályázatokat a bizottság nem bontja fel, azokról a határidőben benyújtott pályázatok bontásának befejezését követően külön jegyzőkönyvet vesz fel.
8.3. Bíráló bizottság
A támogatási kérelmek – az MNB igazgatósága által jóváhagyott alapelvek alapján történő – elbírálásáért öttagú bizottság a felelős. A bizottság Elnöke a Fogyasztóvédelemért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető igazgató, tagjai a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ igazgatója, a Fogyasztóvédelmi Kommunikáció és Információs Főosztály vezetője, a felügyeleti szóvivő, továbbá egy, a Pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök által felkért kijelölt MNB-s munkavállaló.
8.4. A pályázat tartalmi elbírálása
A Magyar Nemzeti Bank társadalmi felelősségvállalási programjának szempontjait figyelembe véve azok a projekt-támogatási kérelmek részesülhetnek a pályázati eljárásban pozitív elbírálásban, amelyek elősegítik a meghatározott célok megvalósulását, tükrözik a hitelességet és szakmaiságot, széleskörű elérést biztosítanak, valamint értéket teremtenek.
A bíráló bizottság a kérelmeket tételesen és projektenként megvizsgálja, tartalmi szempontok alapján minősíti a 8.5 pontban meghatározott szempontrendszer szerint.
A bírálat során a bíráló bizottság kérheti – a döntés meghozatalának elősegítése érdekében -, hogy a pályázatot benyújtó civil szervezet képviselője személyes előadás (prezentáció) megtartásával is szemléltesse a projekttervben foglaltakat.
A bíráló bizottság az értékelést végző által írásban tett, bírálati lapban foglalt javaslata alapján döntési javaslatot tesz a pályázat támogatására vagy elutasítására. Minden szakmailag elfogadható pályázathoz kapcsolódóan a bíráló bizottság meghatározza, hogy mekkora (a támogatási igényben szereplőnél kisebb vagy egyenlő) támogatási összegben részesül a pályázó, amennyiben a pályázóra vonatkozó keret rendelkezésre áll.
A döntéshozatal során a bíráló bizottság érvénytelennek minősítheti azokat a kérelmeket, amelyek nem felelnek meg teljes mértékben a formai követelményeknek, vagy a pályázati kiírásban foglaltaknak.
A bíráló bizottság szavazással, egyszerű többséggel határoz a döntési javaslatról.
A bizottság a bírálat során az alábbi támogató döntéseket hozhatja:
– a pályázat támogatása,
– a pályázat csökkentett összegű és/vagy módosított tartalmú támogatása.
A bíráló bizottság további döntése lehet a tartalmi bírálat során:
– a pályázat elutasítása.
8.5. Értékelési szempontok
A pályázatok elbírálásakor az alábbi szempontok kerülnek vizsgálatra:
a) formai és tartalmi követelményeknek való megfelelés (határidőben történő benyújtás, szükséges alaki és formai követelmények teljesítése, szükséges iratok rendelkezésre állása stb.),
b) a szervezet alapító okirata és bírósági nyilvántartása szerinti tevékenységének besorolása (bírósági nyilvántartás),
c) a szervezet finanszírozása,
d) a szervezet saját tevékenységére vonatkozó, létesítő okiratában vagy nyilvánosan elérhető fórumain meghatározott céljai, működési elvei, ezek összhangja az MNB által megfogalmazott támogatási célokkal és elvekkel,
e) a szervezet szakmai múltja, az elmúlt 6 hónapban végzett pénzügyi fogyasztóvédelmi tevékenységének főbb eredményei, a pénzügyi tudatosság és kultúra fejlesztése érdekében kifejtett tevékenysége, a szervezet ügyfélelérésének száma,
f) a szervezet korábbi, az elmúlt 6 hónapban kifejtett oktatási, tájékoztatási és információs tevékenysége,
g) a szervezet médiakapcsolatai,
h) a szervezet marketingtevékenysége és kommunikációs gyakorlata,
i) a szervezet korábbi munkássága a társadalmi felelősségvállalás témakörében,
j) a szervezet tevékenységében külön figyelmet fordít-e a sérülékeny, hátrányos helyzetű csoportokra,
k) a szervezet tevékenységének földrajzi kiterjedése (országos hatáskörrel vagy regionális kiterjedéssel végzi-e tevékenységét),
l) a szervezet korábbi innovációi (pl. széles körben alkalmazott, a fogyasztók tájékozódását elősegítő megvalósítások),
m) a szervezet saját tartalom-előállítási rendszere, módszerei,
n) az elkészített támogatási kérelem/projektterv szakmaisága (megalapozottsága, az MNB céljainak és elveinek történő megfelelés),
o) az elkészített projektterv megvalósíthatósága, pénzügyi tervének megalapozottsága,
p) az elkészített projektterv átláthatósága (a szervezet vezetőinek és a támogatások felhasználásának transzparenciája), a támogatás felhasználására vonatkozó tervek,
q) a projekt várható eredményei.
8.6. A támogatás nem fordítható:
a) gazdasági, vállalkozási tevékenység ellátására,
b) politikai tevékenységre, pártokkal összefüggő bármilyen feladat ellátására,
c) olyan tevékenységre, amely sérti vagy veszélyezteti az MNB jóhírét,
d) egyéb, a Pályázati kiírás 11.3.1 pontjában részletezett kiadásokra.
8.7. A pályázat érvénytelensége
Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha
a) nem felel meg a Pályázati Kiírásban a pályázat formai követelményeire meghatározott feltételeknek,
b) nem felel meg a Pályázati Kiírás tartalmi követelményeire meghatározott feltételeknek,
c) nem csatolták hiánytalanul a Pályázati Kiírásban meghatározott mellékleteket,
d) a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejártát követően érkezett be,
e) olyan pályázó nyújtotta be, aki nem felel meg a Pályázati Kiírásban foglalt személyi feltételeknek,
f) a pályázatban közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak,
g) a pályázat nem tartalmazza az előírt adatokat,
h) pályázó a pályázatát egy másik pályázathoz kötötte,
i) a pályázó a Kiírásban közölt feltételeket nem vállalja vagy eltérő feltételeket ajánl.
8.8. Eredménytelen pályázati eljárás
Eredménytelen a meghirdetett pályázat, ha
a) nem érkezett érvényes pályázat vagy pályázatot egyáltalán nem nyújtottak be,
b) a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a jelen Pályázati Kiírásban foglalt feltételeknek,
c) amennyiben a nyertes pályázóval a szerződés bármely okból nem köthető meg, és a pályázatot az MNB eredménytelennek nyilvánítja.
8.9. Az elbírálás határideje
A bíráló bizottság a befogadást követően az érvényes támogatási igények végleges adatait tartalmazó lista és előterjesztés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül dönt.
A bíráló bizottság szakmai véleményezése és döntési javaslata alapján a projektekhez kapcsolódó támogatási összegeket az MNB Igazgatósága hagyja jóvá.
8.10. Döntést követő értesítés
A nyertes pályázókat az MNB postai úton és e-mailben, Támogató levél formájában értesíti a döntést követő 8 munkanapon belül.
Az értesítésben a támogatási szerződés megkötése érdekében az MNB tájékoztatja a támogatást igénylő civil szervezetet, és egyben megküldi a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat.
Támogatási igény feltételes elfogadása, továbbá elutasító döntés esetén az MNB postai úton, levélben küld értesítést 8 napon belül, amely tartalmazza a feltételes támogatás feltételeit, illetve az elutasítás indokait.
8.11. Jogorvoslati lehetőség
A pályázó kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói levél kiadására vagy a támogatási szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő. A kifogást jelen kiírás 7.1. pontjában feltüntetett módon és címre postai úton, vagy személyesen kell benyújtani a kifogásolt döntés közlésétől számított öt munkanapon belül.
A kifogás kivizsgálását a PFK végzi, javaslata alapján a bíráló bizottság dönt a rendelkezésre álló 30 napon belül.
9. SZERZŐDÉSKÖTÉS
A támogatási döntésről szóló értesítő levél tartalmazza a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját, valamint a támogatási szerződéstervezet megküldésének határidejét.
A támogatás igénybevételére a támogatási szerződés keretei között van lehetőség.
Amennyiben a pályázó mulasztásából az MNB által meghatározott határidőtől számított további harminc napon belül nem kerül sor a szerződéskötésre, a támogatási döntés hatályát veszti. Ha a pályázó ezen időszak alatt a mulasztását kimenti, és az az MNB megítélése szerint méltányolható okból származik, a szerződéskötésre az általa megállapított határidőt követő 30 napon belül az eredeti határidőnél nem hosszabb időtartamú új határidőt állapíthat meg.
Az MNB a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a pályázót 8 napos határidővel, egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást nem teljesíti a támogatási szerződés nem kerül aláírásra.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén az MNB köti meg a támogatási szerződést. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követő 15 napon belül kerül sor.
Szerződéskötés után a pályázó szervezetnek csak indokolt esetben, MNB jóváhagyásával van lehetősége a projekt és költségvetésének módosítására.

10. KIFIZETÉSEK
10.1. Határidők
A támogatások kifizetésének határideje a mindkét fél által aláírt támogatási szerződésben szereplő folyósítási feltételek teljesítésétől számított 15 munkanap.
10.2. Kifizetési mód
A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás formájában történik.
A pályázati összegek folyósítása egy vagy több részletben történik banki átutalással a Támogatási szerződésben szereplő fizetési számlaszámra annak érdekében, hogy a fenti célok maradéktalanul teljesülhessenek.
Az MNB az esedékes részletet a támogatási szerződésben rögzített feltételek teljesülése esetén folyósítja.
Amennyiben a pályázó szervezet ellen a pályázati összeg teljes, vagy időarányos kifizetésének időpontjáig felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás indul, az MNB a pályázati támogatási összeg vagy részösszeg kifizetését felfüggeszti.

11. KIÉRTÉKELÉS, MONITOROZÁS ÉS JELENTÉS
11.1. Jelentési kötelezettségek, következmények
A támogatott civil szervezet a megvalósult projektekről és a támogatás pénzügyi felhasználásáról a projekt záróidőpontjától számított 30 napon belül, de legkésőbb 2019. január 31-ig kötelesek teljes körűen az MNB-t tájékoztatni.
A tájékoztatás két részből áll:
– Szakmai beszámoló
– Pénzügyi elszámolás
Mindaddig, amíg a civil szervezet a támogatás felhasználásáról, a projekt megvalósulásáról nem tájékoztatja az MNB-t, a következő évi támogatásból nem részesülhet.
11.2. Szakmai beszámoló
A szakmai beszámoló a pályázatban vállalt feladatok megvalósulását mutatja be. A pályázónak a szakmai beszámoló adatlapot a Magyar Nemzeti Bank honlapjának “Fogyasztóvédelem” aloldaláról (https://www.mnb.hu/fogyasztovede-lem/palyazatok/civil-halo-palyazatok) kell letöltenie. A beküldött szakmai beszámoló ellenőrzése kiterjed annak vizsgálatára, hogy az elfogadott, érvényes programterv az elszámolásban rögzített kérdések megválaszolásával megvalósultnak tekinthető-e.
11.3. Pénzügyi elszámolás
A pénzügyi elszámolás keretében a pályázónak a támogatási szerződésben megjelölt időszakban megvalósult projekt események költségeit igazoló számviteli bizonylatokat és azok pénzügyi teljesítését (kifizetését) igazoló bizonylatokat egy számlaösszesítő valamint teljességi nyilatkozat melléklettel együtt kell benyújtani a szakmai beszámolóval együtt.
A támogatás terhére a támogatási szerződésben rögzítettek alapján felmerült és a támogatási időszak kezdete, valamint az elszámolási határidő vége között keletkezett, de pénzügyileg nem rendezett költségek számolhatók el a civil szervezet projektjével összefüggésben.
11.3.1. Támogatásból el nem számolható költségek köre
A pályázat terhére nem számolhatók el a támogatási szerződés Projektköltségvetésében nem szereplő tételek, továbbá nem számolhatók el a pályázó fenntartásában működő intézmények költségei.
Ilyen költségek különösképpen a 8.6. pontban említetteken túl:
– Vagyonszerzéshez kapcsolódó adók, vagyonadók.
– Köztartozás, bírságok, büntetések, késedelmi pótlék/kamat, kötbér.
– Adósságszolgálat teljesítése.
– Hitel-, kölcsön-, pénzügyi lízing tőketörlesztése.
11.3.2. Elszámolható tárgyi eszköz költségek köre
A támogatási összeg terhére kizárólag olyan tárgyi eszköz számolható el, amely a projekt nélkülözhetetlen elemének tekinthető.
Indokolt esetben egyéb tárgyi eszköz a támogatás 10%-áig, de maximum 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint összegig számolható el. A tárgyi eszköz beszerzéseknél kérjük figyelembe venni a költségarányosság elvét és a pénzügyi, gazdaságossági szempontokat!
11.4. Értékelés és lezárás
Az MNB a megküldött beszámoló és pénzügyi elszámolás, valamint az esetlegesen bekért további információk alapján a projektzárást követően írásos értékelést készít. Az értékelés elkészítésével kerül sor a pályázat lezárására. A PFK a döntésről tértivevényes elfogadó/elutasító tájékoztató levelet küld a pályázó részére.

12. EGYÉB
12.1. Szerződéses kötelem
Az MNB a támogatás felhasználásával kapcsolatos részletes szabályokat a Támogatási szerződésben rögzíti.
12.2. Nyilvánosság
A pályázat keretén belül megkötött támogatási szerződések aláírását követő 8 munkanapon belül sajtóközlemény formában az MNB honlapján közzéteszi a nyertes pályázókat.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény III. Gazdálkodási adatok mellékletének 6. pontja alapján, az MNB a nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések jogszabályban előírt tartalmi elemeit köteles a jogszabályban és belső szabályzatában előírt módon és időtartamban közzétenni.
A Civil Program keretén belül nyújtott támogatások – összeghatártól függetlenül – negyedéves bontásban a https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/palyazatok/civil-tamogatasok aloldalon közzétételre kerülnek.
A támogatásban részesült pályázónak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az MNB támogatja. Ettől a támogatási szerződésben az MNB elállhat.
A nyilvánosság minimális követelményei:
– A szervezet székhelyén/működési helyén kihelyezett tájékoztató felirat,
– honlap működtetése esetén az MNB támogatóként történő megjelenítése,
– esemény megvalósítása esetén az esemény hivatalos irataiban történő feltüntetés (meghívó, jelenléti ív, sajtóközlemény), az esemény helyszínén tájékoztató felirat, továbbá
– kiadványok esetén a kiadványban támogatóként történő feltüntetés.
12.3. További információ
A Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ a hatékony és magas színvonalú projektek megvalósítása érdekében minden pályázó részére konzultációs lehetőséget biztosít a pályázatok beadására nyitva álló időszak alatt.
Az MNB a pályázati kiírással kapcsolatos, esetlegesen felmerülő kérdéseket a e-mail címen fogadja. További információkat telefonon Bors László István fogyasztóvédelmi szakértőtől, a 06-1-489-9306 telefonszámon kaphatnak.
Az MNB rögzíti, hogy a pályázati eljárással kapcsolatos valamennyi költség a pályázat eredményességétől függetlenül a pályázót terheli. Az MNB kizárja a feltételek bármely jogszabályváltozás folytán bekövetkező változásából eredő felelősségét.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumetumok