Campus Mundi külföldi szakmai gyakorlat

Ösztöndíj
Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi szakmai gyakorlatra
elsősorban ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére
Campus Mundi ösztöndíj külföldi szakmai gyakorlathoz

A Tempus Közalapítvány a Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program (EFOP-3.4.2-VEKOP/15) projekt keretében ösztöndíjpályázatot hirdet 2016. június 1. és 2017. szeptember 30. között megvalósítható külföldi szakmai gyakorlat támogatására felsőoktatási hallgatók számára.

A pályázat célja
A pályázat célja, hogy a hallgató a külföldi cégnél, fogadó szervezetnél teljesített szakmai gyakorlata alatt tanulmányaihoz szorosan kötődő szakmai tapasztalatokat, kompetenciákat és készségeket szerezzen, melyek hazatérését követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt biztosítanak. Mester- és doktori képzés esetén kutatási tevékenység is támogatható, amennyiben ez a tanulmányi követelményekhez szorosan kapcsolódik. A hallgatók az Erasmus+ programországaiban, vagy egyéb országban teljesíthetik szakmai gyakorlatukat. Jelen felhívás keretében nem pályázható a Stipendium Hungaricum programban részt vevő országba és területre történő kiutazás, erre vonatkozóan külön felhívás fog megjelenni. A külföldi szakmai gyakorlat minimális időtartama 2 hónap (60 nap) az utazási napokon kívül, legfeljebb pedig 5 hónap lehet a tanéven belül, de legkésőbb 2017. szeptember 30-ig tarthat.
Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek

A szakmai gyakorlat helyszíne
A szakmai gyakorlat fogadó helye bármely intézmény lehet, ahol a szakos tanulmányokhoz kötődő szakmai gyakorlatot vagy kutatási tevékenységet biztosítani tudják (cég, államilag elismert külföldi felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.). Nem lehet fogadó hely az Erasmus+ szabályok szerint:
– Az Európai Unió intézményei és ügynökségei (http://ec.europa.eu/institutions/index_en.htm);
– EU-s programokkal foglalkozó szervezetek (érdekütközés, kettős finanszírozás elkerülése végett);
– A küldő ország diplomáciai és közintézményeinek képviseletei a fogadó országban (nagykövetségek, konzulátusok, kulturális képviseletek, iskolák stb.) a nemzetköziség követelménye miatt.
A szakmai gyakorlatnak legalább heti 30 órás tevékenységnek kell lennie.

A pályázat benyújtására jogosultak köre
Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:
– alapképzés esetében legalább 2 lezárt félévvel rendelkezik (mester- és doktori szinten legalább 1 lezárt félév az előfeltétel)
– a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik;
– a fogadó intézmény/vállalkozás munkanyelvéből/munkanyelveiből megfelelő (legalább B2 szintű, komplex) nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó fél ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó);
– Erasmus+ programországba tervezett kiutazás esetén benyújtotta Erasmus+ szakmai gyakorlatra vonatkozó pályázatát;
– vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét.
Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat.

Az elnyerhető támogatás összege
A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a nyertes pályázó havi 186 000-277 200 Ft ösztöndíjban részesül. A támogatás összege időtartam-arányosan kerül meghatározásra (félhavi kerekítés elvével). Az ösztöndíjas időszak időtartamába európai országok esetén 1+1 napot, míg Európán kívüli országokba 2+2 napot számítunk be az utazási napokra. (Az ösztöndíj utalása két részletben történik, a támogatási szerződés aláírását követően az ösztöndíj 90%-át utaljuk, a fennmaradó 10%-ot pedig hazaérkezés és a mobilitás lezárását követően.)

Kiegészítő pályázati lehetőségek:
– Szociális kiegészítő támogatás: az a pályázó hallgató jogosult a szociális kiegészítő támogatásra, aki a felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során:
o hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként többletpontokat kapott,
vagy az elmúlt két tanév valamelyik félévében
o Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül(t), vagy
o rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t), vagy
o HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt), vagy
o az “Út a felsőoktatásba” – “Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt), vagy
o a Roma szakkollégium tagja (volt).
– A szociális kiegészítő támogatásra vonatkozó igényt a jogosultság alapjának megjelölésével a pályázati űrlapon kell jelezni. A jogosultságra vonatkozó igazolást a csatolandó mellékletek között fel kell tölteni a pályázati felületre. Amennyiben a pályázó a fenti jogosultságok egyikét igazolja, és Campus Mundi ösztöndíj-támogatást nyer, a kiegészítő támogatásra automatikusan jogosult lesz.
– A szociális kiegészítő támogatással emelt ösztöndíj összege célország-kategóriánként eltérő:
o alacsonyabb megélhetési költségű európai országok esetében 217 000 Ft/hó,
o közepes megélhetési költségű európai országok esetében 232 500 Ft/hó,
o magas megélhetési költségű európai országokba 248 000 Ft/hó,
o egyéb országokba 300 000 Ft/hó.
– Szociális kiegészítő támogatásra nem jogosult az a hallgató, aki a fogadó szervezettől természetbeni vagy anyagi juttatást kap a szakmai gyakorlat időtartama alatt (fizetés, szállás vagy lakhatási támogatás, ingyenes étkezés stb.).
– Tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élő hallgatók kiegészítő támogatása: a látássérült, mozgássérült, hallássérült, cukorbeteg, tej- vagy lisztérzékeny, illetve fogyatékossággal élő vagy a betegségük miatt folyamatos orvosi felügyeletre szoruló személyek a betegségükből vagy speciális helyzetükből adódó, a külföldi tartózkodás során felmerülő pluszköltségek finanszírozásához benyújthatnak támogatási igényt, amennyiben a betegségük igazolhatóan jelentős többletköltségeket okoz a külföldi tartózkodás során az átlagos külföldi megélhetési költségekhez képest. A kiegészítő támogatásra vonatkozó igény összegét, felhasználásának tervezett módját és indoklását a jogosultság alapjának megjelölésével a pályázati űrlapon kell jelezni. A pályázati űrlapon a pályázónak tételesen fel kell sorolnia, hogy milyen tételekre mekkora összegű támogatást igényel. Nem igényelhető támogatás olyan tételekre, amelyek Magyarországon is felmerülnek, beszerezhetők itthon, és kivihetők külföldre (pl. első háromhavi gyógyszeradag). A támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt tételekre használható fel. A jogosultság igazolásához a csatolandó mellékletek között fel kell tölteni a pályázati felületre a kezelőorvos (háziorvos vagy az illetékes szakorvos) által három hónapnál nem régebben kiállított kórtörténeti összefoglalót a betegségről (amely tartalmazza a kórelőzményt, az eddigi diagnosztikus vizsgálatokat, kezeléseket, eredményeket), vagy krónikus betegség esetén a betegség megállapításának igazolását. Amennyiben a pályázó a jogosultságot megfelelően igazolja, és Campus Mundi ösztöndíj-támogatást nyer, a kiegészítő támogatásra jogosult lesz. A kiegészítő támogatás összegét független orvosszakértők közreműködésével a Tempus Közalapítvány határozza meg. A döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség. Az elszámolás feltételeit a támogatási szerződés határozza meg.

A pályázat benyújtása
Pályázatot a http://www.scholarship.hu oldalon elérhető on-line pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával lehet beadni.

Csatolandó mellékletek:
– Szaktanári ajánlás és intézményi jóváhagyás (szakvezető vagy tanszékvezető/intézetvezető és a nemzetközi kapcsolatokért felelős szervezeti egység jóváhagyása) (minta);
– A fogadó szervezet által kitöltött és aláírt fogadólevél (minta) – ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre, akkor később pótolható, de ennek megérkezéséig nem kaphat a pályázó ösztöndíjas státuszt (várólistára kerül)
– A kitöltött és aláírt motivációs levél és tanulmányi terv / munkaterv;
– Tanulmányi Osztály által kiadott Törzslap a hallgató tanulmányainak adatairól, melyen szerepel az összesített korrigált kreditindex;
– A munkanyelv(ek) megfelelő ismeretét igazoló dokumentum(ok): legalább B2 szintű (középfokú), komplex nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) vagy más hitelt érdemlő igazolás a legalább B2 szintű (középfokú), komplex nyelvtudás(ok) meglétéről (amennyiben a fogadó szervezet ettől eltérő nyelvi követelményeket támaszt a kiutazó hallgatókkal szemben, akkor az az irányadó!);
– OTDK, TDK 1-3. helyezés vagy különdíj esetén igazolás; tudományos munka vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás (szakmailag elismert kiadványban publikációs tevékenység, tudományos cikk) elérhetősége (linkje), nemzetközi szintű versenyen elért helyezés vagy különdíj igazolása vagy nemzetközi szakmai konferencián előadás megtartására vonatkozó oklevél vagy igazolás;
– A jelenlegi tanulmányokhoz kapcsolódó egyéb kiemelkedő tudományos, művészeti és sporttevékenység igazolása;
– Egyéb közéleti tevékenység igazolása (pl. külföldi hallgatók mentorálása, mobilitási órán történő előadás, HÖK, ESN, egyéb nemzetközi hallgatói szervezetben betöltött tagság stb.);
– Szociális kiegészítő támogatásra való jogosultság esetén hivatalos igazolás (minta);
– Tartósan beteg vagy fogyatékkal élő hallgatók 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglalója, vagy krónikus betegség esetén a betegség megállapításának igazolása;
– Egyéb, a pályázat szempontjából fontosnak tartott dokumentumok.
Pályázat benyújtásának módja:
– amennyiben a hallgató Erasmus+ programországban teljesítendő szakmai gyakorlatra pályázik, akkor az Erasmus+ szakmai gyakorlatra vonatkozó pályázatot is be kell nyújtania a küldő felsőoktatási intézmény Erasmus+ ügyekkel foglalkozó szervezeti egységéhez a helyi Erasmus+ pályázati felhívásnak megfelelően;
– amennyiben a hallgató egyéb országba pályázik, akkor csak a Campus Mundi pályázatot kell beadnia, de feltétlenül konzultáljon az intézmény nemzetközi irodájával.
Pályázat véglegesítésének határideje:
2017.02.28

A pályázatok bírálata, döntés
Az értékelés menete:
– A benyújtott pályázatokat a küldő felsőoktatási intézmény formailag elbírálja. A formai hibás pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek;
– A formailag elfogadott pályázatokat a küldő intézmény az előre meghatározott bírálati szempontrendszer alapján (kutatási tevékenység esetén külső szakértő bevonásával) értékeli (1. sz. melléklet) az elektronikus pályázati rendszerben;
– A Tempus Közalapítvány kuratóriuma a rendelkezésre álló keretösszeg figyelembevételével dönt az ösztöndíjasok létszámáról és az egyéni ösztöndíjak összegéről. A döntés várható időpontja a beadási határidőtől számított legfeljebb 2 hónap;
– A döntést követően a pályázati rendszerben a Tempus Közalapítvány beállítja a pályázat státuszát (támogatott/várólistás/elutasított). Az Erasmus+ programországba utazó, ösztöndíjat nyert hallgatók számára a küldő intézmény előkészíti az Erasmus+ zéró grant támogatási szerződést;
– A pályázati rendszerből letölthető lesz a Tempus Közalapítvánnyal megkötendő Campus Mundi egyéni támogatási szerződés. (A várólistás hallgatók ösztöndíjas hallgató visszalépése esetén kaphatnak támogatott státuszt; ezt a pályázati rendszerben jelezzük majd.)

A Tempus Közalapítvány kuratóriumának döntése ellen fellebbezésre nincs lehetőség.

A pályázatot benyújtók pályázatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy a szerződéskötés elmaradása, a pályázati felhívás visszavonása, módosítása, új pályázati felhívás közzététele, valamint a meghirdetett pályázati tevékenység elmaradása miatt kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem léphetnek fel sem a küldő intézménnyel, sem a Tempus Közalapítvánnyal szemben.

A Campus Mundi ösztöndíj más, a Tempus Közalapítvány által kezelt mobilitási ösztöndíjjal, EU-s anyagi támogatással nem vonható össze, és semmilyen más olyan pályázattal, anyagi támogatással, mely ugyanarra a tevékenységre, illetve időtartamra nyújt finanszírozást. Amennyiben rendelkezik, vagy rendelkezni fog ilyen ösztöndíjjal, és a jelen kiírásra benyújtott pályázatáról pozitív támogatói döntés születik, a pályázónak nyilatkoznia kell, melyiket veszi igénybe. Nyertes pályázat esetén az ösztöndíjszerződés aláírásával az ösztöndíjas vállalja a fentiek maradéktalan betartását.

Kiegészítő információk:
– A pályázat eredményességének feltétele, hogy a pályázó Erasmus+ programországban történő szakmai gyakorlat teljesítéséhez az intézményi Erasmus+ pályázaton is benyújtotta Erasmus+ státusz elnyerésére szóló pályázatát, és annak megvalósítását a küldő intézmény támogatja. (Csak nyertes Erasmus+ pályázattal rendelkező hallgató kaphat Campus Mundi ösztöndíjat.)
– Nem magyar állampolgárok vagy kettős állampolgárságú hallgatók az állampolgárságot adó ország irányába nem nyújthatnak be pályázatot.
– Nem nyújthat be pályázatot, illetve nem kaphat Campus Mundi ösztöndíjat:
o akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, vagy ezt követően a pályázat elbírálása során bármikor;
o aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésében foglaltakat nem vagy csak részben teljesítette;
o aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, a 2007. évi CLXXXI.tv. 6.§ és 8.§-a értelmében;
o akinek a részvételből való kizártságának tényét a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 13. §-a alapján az erre vonatkozó hivatalos honlapon (http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu) közzétették.
– A pályázati határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség, kivéve a fogadó szervezet által kitöltött és aláírt fogadólevelet, ha ez a pályázat beadásának időpontjában még nem állt rendelkezésre.
– Egy pályázati fordulóban a hallgatók ösztöndíj-típusonként egy-egy pályázatot nyújthatnak be. Amennyiben egyszerre több ösztöndíjtípusra pályázik, a pályázott tevékenységek és a megvalósítás időszakai nem eshetnek egybe.
– A Campus Mundi program teljes futamideje alatt (2016-2021) egy hallgató képzési ciklusonként legfeljebb 12 hónap időtartamban nyerhet el támogatást (részképzés és szakmai gyakorlat összes időtartama). Ebbe a rövid tanulmányút ideje nem tartozik bele.
– A pályázati határidő előtt már megkezdett tevékenységre visszamenőleges támogatás nem igényelhető.

A pályázat beadásával a pályázó egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat megvalósításával kapcsolatos valamennyi adatát küldő intézménye és a Tempus Közalapítvány kezelje.

Bővebb információ és a pályázat benyújtásával kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdésekre adott válaszok a http://www.campusmundi.hu honlapon megtalálhatók. További kérdések esetén a e-mail címen vagy a +36-1-237-1310 telefonszámon érdeklődhet. Telefonos információs vonalunkon hétköznapokon 8:30 és 14:30 között fogadjuk a hívásokat.
Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a Campus Mundi pályázati felület a http://www.scholarship.hu oldalon várhatóan egy héten belül nyílik meg. Az alábbi mintadokumentumok kitöltését elkezdhetik, azok kitöltött, aláírt verzióit a pályázati felületen kell majd feltölteni.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Motivációs levél, tanulmányi terv;
Szaktanári ajánlás és intézményi jóváhagyás;
Fogadólevél (szakmai gyakorlat);
Igazolás közéleti, önkéntes tevékenységről;
Szociális kiegészítő támogatásra való jogosultság igazolása