Budapest Bank Békéscsabáért Program

Hazai
Budapest Bank Békéscsabáért Program

Pályázati felhívás 
Pályázati ciklus: 2018. 

A pályázat célja: A “Budapest Bank Békéscsabáért Program” pályázatot hirdet olyan közcélú, közérdekű tevékenységek, civil kezdeményezések támogatására, amelyek Békéscsabához kötődnek, a város és a megye fejlődését szolgálják az alábbi területeken:
1. természeti és kulturális örökség;
2. fiatalok munkaerőpiaci és vállalkozási esélyei

A támogatásra pályázni olyan tevékenységekkel lehet, amelyek az adott témán belül felsorolt kategóriákba tartoznak. Az elbírálás során előny, ha a pályázati program közvetlen elérése minél szélesebb körű, ill. hatása mélyebb. Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek a megvalósítani kívánt célt innovatív módon közelítik meg.

Pályázati szabályok
I. Pályázati téma
1. A természeti és kulturális értékmegőrzést szolgáló tevékenységek, programok megvalósítása.
– Példák támogatható kezdeményezésekre: a fenti célokat szolgáló program, kampány, kiadvány, szakmai vagy nyilvános rendezvény, előadás, kiállítás, bemutató, szakmai együttműködés, internetes vagy mobil eszköz vagy felület fejlesztése.
2. A 14-30 éves korosztály munkaerőpiaci és vállalkozási esélyeit, eredményességét támogató tevékenységek, programok megvalósítása:
a. Digitális írástudást fejlesztő képzések. 
A munka világához ma már nélkülözhetetlen digitális eszközök megismertetését célzó kezdeményezések.
b. Vállalkozási ismeretek és készségek fejlesztése.
Olyan kezdeményezések, amelyek segítik a vállalkozói ismeretek megszerzését vagy bővítését, készségek fejlesztését, a vállalkozói szemléletformálást, a vállalkozóvá válást, vagy a vállalkozás továbbfejlesztését.
c. Kommunikációs és problémamegoldó készségeket fejlesztő programok. 
A fiatalok kommunikációs képességeinek fejlesztését, például a prezentációs készségek, tárgyalástechnikai ismeretek, konfliktuskezelési technikák, asszertív kommunikáció elsajátítását célzó kezdeményezések, programok, stb. 

Pályázók köre: 
Pályázatot nyújthatnak be a Magyarországon bejegyzett, ténylegesen működő nonprofit (civil) szervezetek az alábbi, témánkénti külön feltételekkel:
1. Az első pályázati témára pályázhatnak a Békéscsabán és közvetlen agglomerációjában (Gerla, Mezőmegyer és Fényes településekhez – a továbbiakban: Agglomeráció) működő nonprofit szervezetek.
2. A második pályázati témára az egész országból jelentkezhetnek nonprofit szervezetek azzal a feltétellel, hogy pályázatukat Békéscsabán vagy annak közvetlen agglomerációjában, ill. annak javára valósítják meg. 

A pályázaton nem vehetnek részt: 
– bírósági bejegyzés előtt álló vagy nem működő szervezetek,
– politikai pártok,
– állami-, kormányzati-, költségvetési szervek és intézményeik; köztestületek, közalapítványok,
– kórházak és rendelőintézetek,
– profitorientált szervezetek, gazdasági társaságok
– magánszemélyek.

II. Egyéb pályázati előírások
A pályázat megvalósításának időtartama: A pályázati cél/tevékenység megvalósításának, valamint a számlák beszerzésének időtartama: 2018. december 1.-2019. december 31. közötti időszak. 

Támogatási forrás: A pályázat meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg 6 millió forint, amelyből 3 millió forintot a Budapest Bank, 3 millió forintot Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítanak. A támogatási forrás elosztásáról a Program Bírálóbizottsága dönt.

A támogatás jellege: A támogatás formája vissza nem térítendő, egyszeri támogatás, amely 2020. 01.31-ig elszámolás-köteles. A támogatás elnyeréséhez önrész felmutatása nem szükséges. 

Az igényelhető/elnyerhető támogatás összege: minimum 100 000 Ft, maximum 1 000 000 Ft (bruttó összeg, amely a számlák bruttó értékét jelenti). A 6 millió forint keretösszeg egyenlő mértékben kerül szétosztásra, így 3-3 millió forint vissza nem térítendő támogatás nyerhető el pályázati témánkként 
A Bírálóbizottság fenntartja magának azt a jogot, hogy az igényelt összegtől eltérő mértékű támogatást nyújtson. 

Egyéb szabályok: Csak olyan tevékenység megvalósítására lehet pályázni, amelynek költségei számlával, pénzügyi bizonylatokkal vagy egyéb, a felhasználást alátámasztó dokumentumokkal igazolhatók, és nem tartoznak a “nem megpályázható költségek” körébe. 
Nem pályázható meg olyan, kizárólag magánigényt kielégítő cél, amely nem tekinthető dokumentáltan másokat is szolgáló, alkotó jellegű, értékteremtő, a jelen kiírásban “pályázati cél” alatt megjelölt tevékenységnek.
Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. Hosszabb távú program külön-külön meghatározott szakaszainak támogatása – megismételt pályázatok alapján – lehetséges, de valamely szakasz, fázis támogatása önmagában további támogatásra nem jogosít.
Ha a pályázó a “Budapest Bank Békéscsabáért Program” keretében már támogatást nyert és egy éven belül kíván újabb pályázatot benyújtani a jelen kiírásra, akkor az eredeti elszámolási határidő semmis, és az elnyert támogatás összegével az újabb pályázat beadása előtt soron kívül el kell számolnia legkésőbb az új pályázat beadási határidejéig.

Nem megpályázható költségek: jelen kiírás keretében az alábbi költségek nem pályázhatók, illetve ezen költségek nem számolhatók el:
– munkabér,
– közüzemi díjak,
– szervezeti- és egyéb tagsági díjak,
– bármilyen jellegű pénzügyi tartozás-, hitel törlesztésének költsége.
A már megvalósított programok/tevékenységek utófinanszírozása sem támogatható.

A pályázat beadásának módja és határideje: A pályázatokat postán lehet küldeni, végső határidő a postai pecsét szerint 2018. november 23. (péntek) éjfél.

Postai cím: 1138, Budapest, Váci út 193. PR Osztály. A borítékra kérjük ráírni: “Budapest Bank Békéscsabáért Program” – pályázat. 

Pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálásáról a Program Bírálóbizottsága dönt. A Bírálóbizottság ellenőrzi, hogy a Pályázó minden tartalmi és formai előírásnak megfelelt-e. A Bírálóbizottság értékeli a pályázatokban szereplő tevékenység jelentőségét, közérdekűségét, indokoltságát, a pályázat tartalmát, a tevékenység színvonalát, a megvalósítani kívánt program innovativitását, és vizsgálja, hogy annak megvalósítása összhangban van-e a beadott költségvetéssel, az megalapozott, indokolt és reális célkitűzéseket tartalmaz-e. 
A Program Bírálóbizottsága a fent említett kritériumokat figyelembe véve dönt a támogatott szervezetekről 2018. november 29-ig. Ezzel egyidejűleg kiválasztja azt a – Bírálóbizottság döntése alapján támogatást nem nyert – 3 pályázót, amelyek közül szavazással a Budapest Bank békéscsabai Bankműveleti Központjának dolgozói választhatnak ki egy további támogatott szervezetet (lásd: Dolgozói szavazás).

A pályázók értesítése: A Bírálóbizottság a döntését nem indokolja, az ellen fellebbezésnek nincs helye. A Bírálóbizottság döntéséről 2018. november 30-án a zsűri által kiválasztott minden pályázó írásban (email-ben) értesítést kap. A támogatást elnyert pályázókat a döntést követően e-mailben értesítjük a teendőikről, a számukra rendezendő eredményhirdetés időpontjáról, amelyre várhatóan 2018. december 12 én 13.00 órakor kerül sor. A nyertes pályázati anyagokat, mint dokumentációt archiváljuk. 
A támogatást el nem nyert pályázatot abban az esetben küldjük vissza, ha a Pályázó megfelelő méretű borítékot mellékelt a pályázati anyaghoz, ellenkező esetben megsemmisítjük azt.

A támogatás folyósítása, elszámolása: A támogatás folyósítására 2019. 12. 31-ig kerülhet sor abban az esetben, ha a pályázó az e-mailen küldött értesítésnek megfelelően a Támogatási Szerződést aláírva rendelkezésre bocsátotta. 

Dolgozói szavazás: A Budapest Bank békéscsabai Bankműveleti Központjának dolgozói 2018. december 3-ig tartandó belső szavazással választanak a Bírálóbizottság által kijelölt 3 pályázó közül. A dolgozói szavazáson legtöbb szavazatot elérő egy szervezet részesül támogatásban.
Az elszámolás menete, dokumentumai: lásd az “elszámolás szabályai” nevű dokumentumot.

További információk:
Rózsa Nikolett, projektvezető, Goodwill Communications Kft. 

+36 70 199 7877 

Kérjük, a pályázat beadása előtt saját érdekükben ellenőrizzék, hogy a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően állították-e össze a dokumentumokat, mert az ettől való eltérés esetén a pályázat – értékelés nélkül – elutasításra kerül. A pályázati határidőn túli hiánypótlásra nincs lehetőség.
https://www.budapestbank.hu/info/bekescsaba/index.php