Az ígéret földje

Hazai
“AZ ÍGÉRET FÖLDJE”

című pályázati felhívása –
csoportos felsőoktatási hallgatói tanulmányutak támogatására

A Wacław Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói számára együttes csoportos lengyelországi tanulmányút finanszírozására.
1. A pályázat célja
A pályázat célja, hogy a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói lehetőséget kapjanak a lengyelországi egyetemi, tudományos életben való részvételre, tapasztalatszerzésre, kutatásra.

2. A pályázat benyújtására jogosult
Valamennyi magyarországi felsőoktatási intézményben aktív nappali hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató vagy doktorandusz. Alapképzés (BA/BSc) esetén legalább négy lezárt félév igazolása szükséges. Az adott csoport nevében pályázó hallgató felel a pályázati anyag hiánytalan benyújtásáért, a pályázati tevékenység megvalósításáért, valamint a szakmai és pénzügyi beszámolási kötelezettség teljesüléséért.
Egy pályázati kiírás keretében bármely kérelmező legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.
A pályázó csoport létszáma legalább 5, legfeljebb 15 fő lehet.

3. A támogatható tevékenységek köre
A pályázati kiírás keretében lehetőség van tudományos diákkonferenciákon, a tanulmányokhoz kapcsolódó programokon, terepgyakorlatokon, rövidtávú képzéseken (szakmai nyári/téli egyetemeken), rövid távú lengyel-magyar tanulmányi vagy kutatási projektekben való részvételre.
A támogatás során a következő típusú lengyelországi intézmények lehetnek potenciális fogadóhelyek: felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, közgyűjtemények, levéltárak, könyvtárak, kulturális intézmények.
A pályázat során előnyt élveznek, akik lengyel-magyar témához kapcsolódóan nyújtanak be támogatási kérelmet.
A pályázathoz kapcsolódó lengyelországi tartózkodás időtartama a csoport számára egységesen 2-28 nap között lehet (az oda és visszautazás napjait is beleszámítva).

4. A támogatás formája, mértéke
A pályázattal igényelhető támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, támogatási előleg formájában.
Az Alapítvány Kuratóriuma fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a projektet részfinanszírozással támogassa.
Az egy pályázó csoport számára igényelhető támogatás maximális összege: 500 000 Ft.
A pályázathoz saját forrás megléte nem szükséges. A sikeres pályázók a pontos támogatási összeggel a megvalósítást követően, a támogatási szerződésben szereplő módon és határidőig kötelesek elszámolni az Alapítvány felé.

5. A támogatható költségek köre
Pályázni a 3. pontban szereplő tevékenységek megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:
utazási költség;
szállásköltség;
étkezés.

6. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja
A pályázatok benyújtási határideje: 2019. február 15. 12:00
A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton van mód a e-mail címre történő megküldéssel. Az Alapítvány nem tudja elfogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, vagy a fenti határidőt követően kerülnek megküldésre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 18.

7. Megvalósítási időszak
Jelen pályázati kiírás keretében a 2019. június 15-ig megvalósításra kerülő tevékenységek támogathatók.

8. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre
1. Pályázati adatlap, adatkezelési hozzájárulás és nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt korlátozás alatt;
2. Támogatási kérelem, amely tartalmazza a támogatandó tevékenység(ek) tervezetét (munkaterv), és lényegi elemeinek részletes leírását és ütemezését;
3. Részletes költségterv, az igényelt támogatási összeghez kapcsolódóan;
4. A pályázó csoport tagjainak névsora és minden csoporttag aktív hallgatói jogviszonyának igazolása;
5. A csoporttagok 4 lezárt félévének meglétét hitelesen igazoló dokumentum, MA/MSc és doktorandusz képzés esetén a már megszerzett diploma másolata;
6. A küldő intézmény támogató nyilatkozata;
7. A fogadó intézmény fogadó levele (magyar/lengyel/angol nyelven).
Az 1-3. pontban foglalt dokumentumok sablonjai a pályázati kiírás mellékleteit képezik, így benyújtásuk csak ezen formában lehetséges. A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

9. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata
A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:
1. a pályázó határidőre nyújtotta-e be a pályázatát;
2. a jelentkező a pályázat benyújtására jogosult körbe tartozik-e;
3. az igényelt támogatás mértéke nem haladja-e meg a maximálisan igényelhető támogatás mértékét;
4. az igényelt támogatás mértéke összhangban áll-e a projekt megvalósításának várható költségeivel;
5. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került-e benyújtásra.

10. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai
A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom, továbbá a benyújtott költségterv alapján történik.
A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.
A sikeres pályázatot benyújtó jelentkezők az adategyeztetést követően, a támogatási szerződést személyesen az Alapítvány székhelyén kötelesek aláírni.

11. A pályázati kiírás teljes kertösszege: 3 750 000 Ft
Kapcsolat és további információ:
Wacław Felczak Alapítvány
1062 Budapest, Andrássy út 77. II/13.
Telefon: 06-1-416-9229
E-mail: