AranyCORE – zenebajnokság

Hazai

 

AranyCORE – zenebajnokság
Arany János versei nyomán

1. A nyereményjáték szervezője Az AranyCORE – zenebajnokság Arany János versei nyomán (a továbbiakban: Játék) szervezője a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.; a továbbiakban: a továbbiakban: Szervező). 

2. A Játékban résztvevő személyek 
A Játékban részt vehet bármely 14. életévét betöltött természetes személy, különösen bármely magyarországi vagy határon túli középiskolai köznevelési intézményben vagy felsőoktatási intézményben tanuló diák (a továbbiakban: Játékos), aki megfelel a Jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek. A Játékra Szervező elsősorban amatőr zenészek jelentkezését várja. Kiskorú Játékos a Játékban csak törvényes képviselője hozzájárulásával – a jelen Játékszabályzat 4.1.3. pontjában rögzített Hozzájáruló nyilatkozat törvényes képviselő általi aláírásával – vehet részt. A Játékban a Szervező dolgozóinak és alvállalkozóinak Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A Játékos a jelentkezéssel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

3. A Játék időtartama A Játék 2017. november 27. 10:00 órától 2018. március 02. 10:00 óráig tart. 

4. A Játék menete 
4.1. A jelentkezés módja 
4.1.1. A játék a http://www.aranycore.hu linken érhető el, itt olvashatók a Játék leírásai, innen tölthető le a jelentkezéshez elengedhetetlen, kitöltendő – 4.1.3. pont szerinti – Hozzájáruló nyilatkozat, Adatkezelési Tájékoztató, illetőleg a Játék zsűrije által feltöltött néhány vers is, amely igény esetében (nem kötelezően) felhasználható a Játék során. 
4.1.2. A Jelentkezőknek Arany János egy általuk szabadon választott versének (akár a weboldalra a zsűri által feltöltött versnek) egészét vagy valamely részletét kell megzenésíteniük bármilyen műfajban és terjedelemben. Az elkészült dalt mp3, flac, m4a, ogg, wav, vagy wma formátumban a http://www.aranycore.hu weboldalra kell majd feltölteni. A Játékos a dal feltöltésével, továbbá a 4.1.3. pont szerinti Hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével és postázásával jelentkezik a Játékra. A jelentkező Játékos szavatolja, hogy a feltöltött zenemű tekintetében a felhasználási jogokkal rendelkezik. A zenemű felhasználásának jogosságáért, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a jelentkezőt terheli a felelősség. A Játékos által a Szervező részére elküldött tartalom és az ahhoz kapcsolódó személyes adat nem sértheti harmadik személy szerzői és egyéb jogait. 
4.1.3. A jelentkezés elválaszthatatlan részét képezi a http://www.aranycore.hu weboldalról letölthető Hozzájáruló nyilatkozat postai úton való megküldése a következő címre: MTVA – „AranyCORE – zenebajnokság Arany János versei nyomán” 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Amennyiben a jelen pont szerinti Hozzájáruló nyilatkozat legkésőbb a 4.2. pont szerinti beküldési határidő lejártának napján 10:00 óráig nem érkezik meg a jelen pont szerinti postacímre, úgy Szervezőnek nem áll módjában a Játékos jelentkezését elfogadni. 
4.1.4. A feltöltött zeneműveket a Szervező előzetesen ellenőrzi, és amely zenemű vonatkozásában jogsértést nem tapasztal, azt a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi a http://www.aranycore.hu honlapon. A jelentkező Játékos a jelen Játékszabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szervezőt felelősség abban az esetben sem terheli, amennyiben az általa közzétett tartalom jogsértő volta a közzétételt követően válik ismertté, a zenemű jogszerűségéért a 4.1.2. pontban rögzítettek alapján minden esetben a jelentkező Játékos felel. 
4.1.5. A Játékra történő jelentkezés kizárólag a jelen pont szerinti feltételek együttes teljesülése esetén érvényes 
4.1.6. A http://www.aranycore.hu honlapon közzétett dalokat a Szervező 2018. március 02. napján, Arany János születésének 201. évfordulóján 10:01 órakor szavazásra bocsátja, a szavazás 2018. március 18. napján 10:00 órakor zárul. A szavazás úgynevezett „social like” szavazással történik ugyanezen honlapon keresztül. 
4.1.7. A Játék négy nyertese az alábbiak szerint kerül kiválasztásra: Szervező egy háromtagú zsűrit állít fel, amely zsűri az alábbi tagokból áll: Ákos, Margaret Island és Wolfie, a Punnany Massif-ból. A zsűri 2018. március 18. napjáig egy nyertes dalt választ ki. A további három nyertes dal kiválasztása pedig szavazás útján történik majd a 4.1.6. pontban meghatározott időszakban beérkezett szavazatok alapján. Fentiek alapján a játék nyertesei a zsűri által kiválasztott nyertest dalt beküldő Játékos, valamint a három legtöbb „like”-ot kapó dalt beküldő Játékos. 
4.1.8. A fentiekben meghatározott nyertesek mellett Lobenwein Norbert fesztiváligazgató is odaítél egy különdíjat; a díjazott szintén március 18. napjáig kerül kiválasztásra. A különdíj keretében díjazott nyereményéről Szervező a későbbiekben ad felvilágosítást. 
4.1.9. A Játék nyertesei és a Játék különdíjasa 2018. március 18. napján 10:00 óra után kerülnek kihirdetésre. 
4.2. Beküldési határidő: 2018. március 02. napja 10:00 óra 
4.3. Nyeremény 
4.3.1. A nyertes Játékosok elutazhatnak a tavaszi szünetben Arany János szülőfalujába, Nagyszalontára, ott előadhatják dalukat, illetőleg különböző programokon vehetnek majd részt. Az utazást, a szállást, illetőleg az egyéb programokat a Szervező biztosítja. Az utazás tervezett időpontja 2018. március 29. napjától 2018. március 31. napjáig terjedő időszak, Szervező fenntartja azonban a jogot ennek egyoldalú módosítására. A Szervező – figyelemmel arra, hogy a Jelentkezők között csapatok is lehetnek – rögzíteni kívánja, hogy legfeljebb tíz fő utaztatását vállalja. A Szervezővel szemben abból eredő igény, hogy a négy nyertes dal előadóinak összlétszáma (figyelemmel arra, hogy csapatok is jelentkezhetnek a Játékra) a tíz főt meghaladja, semmilyen módon és formában nem érvényesíthető. 
4.3.2. Szervező rögzíteni kívánja, hogy – tekintettel arra, hogy a Játékra jelentkezni határon innen és határon túlról is lehet – az esetleges külhoni győztesek utaztatását is kizárólag Magyarországról vállalja, a határon túl élő Játékosok a jelentkezéssel ezt vállalják, a Szervezővel szemben ebből eredően bármilyen nemű igény érvényesítése kizárt. 
4.3.3. Jelentkező tudomásul veszi, hogy Szervező feladata kizárólag a nyereményutazás megszervezése (utazás, szállás, programok, stb.), egyéb felelősség a Szervezőt nem terheli, gyermekfelügyeletet a Szervező az utazás során nem vállal, így a Szervező felelőssége e körben kizárt. 
4.3.4. A különdíjas nyereményéről Szervező a későbbiekben ad felvilágosítást. 
4.3.5. A nyeremények másra át nem ruházhatóak és pénzre át nem válthatóak. 
4.4. A Nyeremények átvétele A négy nyertest a Szervező a Játékos által a Hozzájáruló nyilatkozatban megadott kapcsolattartási e-mail címen keresztül elektronikusan értesíti, és egyeztetést kezdeményez a nyereményutazás részleteiről. 

5. A Szervező jogai 
5.1. Amennyiben a nyereményjáték során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje. A Szervező nem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből (pl. regisztrációs adatok elvesztése), a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizárja minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősségét. 
5.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a játékossal szemben, aki a) a nyereményjáték internet oldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni, b) visszaél más Játékos regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel). Amennyiben a nyereményjáték során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön. 
5.3. A nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező teljesíti. 
5.4. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a hivatalos Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja. 

6. Adatkezelés 
6.1. A Játékos a jelentkezéssel hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa feltöltött és a Szervező által közzétett tartalmat nyertesnek nyilvánítják, úgy a Szervező, illetve a közmédiához tartozó egyéb szervezet a nyertes művet kizárólagosan, térítésmenetesen, tér és időbeli korlátozás nélkül, a nyilvánossághoz közvetítésre alkalmas bármely technológia útján korlátlan számban nyilvánossághoz közvetítse, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben rögzített valamennyi ismert felhasználási módon [így különösen földi és/vagy műholdas sugárzással vagy bármely más módon – a hozzáférés lehetőségét a nyilvánosság tagjai számára egyénileg megválaszthatóan is – történő nyilvánossághoz közvetítéssel, átdolgozással, kiadással, bármely ismert eljárással (pl. kép- vagy hangfelvételen rögzítéssel, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolással) történő többszörözés és a többszörözött műpéldányok terjesztésének (beleértve azok forgalomba hozatal céljából az országba történő behozatalát is) útján] felhasználja. A Játékos a jelentkezéssel tudomásul veszi, hogy a nyereményutazásról, vagy az egyéb ezzel összefüggő, Szervező által meghatározott műsorokban történő részvétel esetén kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, amelyet a közszolgálati médiaszolgáltató, vagy az általa meghatározott más médiaszolgáltató nyereményjátékkal kapcsolatos – akár utólagos – kommunikáció során bemutathat, és az Interneten közzétehet. Nyertes egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, a Szervező, illetve a közmédiához tartozó egyéb szervezet, vagy az általuk meghatározott személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez tér-, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. 
Játékos továbbá hozzájárul, hogy a feltöltött műveket a Szervező a művek meghallgatása, és a nyertes kiválasztása érdekében harmadik fél részére továbbítsa, részére a megtekintést engedélyezze. 
6.2. A Játékos a jelentkezéssel hozzájárul ahhoz, hogy Szervező az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően kezelje, tárolja és feldolgozza. 
6.3. A Játékos a jelentkezéssel hozzájárul, hogy nyertessége esetén neve a http://www.aranycore.hu oldalon és a Szervező egyéb felületein megjelenjen. 
6.4. A Játékos kijelenti, hogy a Játék feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a részvételhez, illetve a nyeremény kiadásához kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a nyertesként való elismeréshez megadott személyes adatokat Szervező a Játék lebonyolításához szükséges mértékben nyilvántartsa, kezelje, tárolja és feldolgozza, harmadik személy részére adatfeldolgozás, valamint a nyereményátadás céljából a nyeremény felajánlójának továbbítsa. A Játékosok bármikor tájékoztatást kérhetnek az adataik kezeléséről, és kérhetik azok helyesbítését. Abban az esetben, ha a nyertes a nyeremény átadását követően a továbbiakban az adatai kezeléséhez mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a Szervező székhelyén, a 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. szám alatt személyesen, vagy az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban megadott elektronikus címen. Az adatbázis harmadik félnek – a fentiek kivételével és céllal – nem kerül átadásra. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-93729/2016 Az MTVA adatkezelési szabályzata az alábbi internetes linken érhető el: http://mtva.hu/hu/jogiesadatvedelminyilatkozat 

7. Vegyes rendelkezések 
7.1. A Szervező nem oszt szét a jelen hivatalos Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt. 
7.2. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó. 
7.3. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolaltban jog úton eljárás nem kezdeményezhető.
https://www.aranycore.hu/