Arany János Tehetséggondozó Program

Hazai
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívása 
8. évfolyamos tanulók számára 
az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételre

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet helyi (települési és megyei) önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok számára a településükön – elsősorban kistelepülésen, tanyán vagy nagyobb település külterületén, leromlott lakóterületein – lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, tehetséges, nyolcadik évfolyamos tanulóinak az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre

A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását. 
A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki 
a) tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és 
b) az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel: 
ba) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) szerint hátrányos helyzetű vagy 
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor a szociális törvény (1993. évi III. tv.) 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. 
bb) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy 
bc) a Gyvt. 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal van elhelyezve, nevelésbe vett, vagy 
bd) a gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti – az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslat alapján rászorult. A gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e az Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie. 
A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos felvételi pontszám esetén kötelesek előnyben részesíteni a felvétel során. 
Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést. 
Az önkormányzatok által benyújtott pályázatokat a programhoz tartozó középiskolák bírálják el. A tanulók 
– a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban (2018. január 19-én, illetve pótló válogatási eljárás során 2018. január 26-án) – egy nem szaktárgyi jellegű – felvételi eljárást megelőző válogatáson vesznek részt: egy elbeszélgetést követően fogalmazást írnak és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki. 
– A tanulóknak e mellett részt kell venniük a kilencedik évfolyamra felvételiző tanulók számára szervezett központi írásbeli felvételi vizsgán abban az intézményben, amely intézménybe az Arany János Tehetséggondozó Program keretében a felvételüket kérik. A központi írásbeli felvételi vizsga egy magyar nyelvi és egy matematika feladatlap kitöltéséből áll. A vizsgák időpontját a tanév rendjéről szóló rendelet határozza meg: 2018. január 20. 10 óra (pótló központi írásbeli felvételi vizsga 2018. január 25. 14 óra). 
A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó Programot működtető középiskolájába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra. A tanulók egyéves előkészítő évfolyam, az iskola helyi tantervében foglaltak teljesítése és az érettségi vizsgaszabályzatban előírt feltételek esetén tehetnek érettségi vizsgát. Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, matematika- és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt. A Programban tanuló diákok felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára (C típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek) elsősorban angol nyelvből, a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek informatikából, mindemellett térítésmentesen szerezhetnek gépjármű-vezetői jogosítványt. 
A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek. A programról további információk érhetők el a http://www.ajtp.hu honlapon. 
Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a programban már részt vevő középiskolákban szerezhetők be, vagy letölthetők az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapjáról (http://www.kormany.gov.hu / Emberi Erőforrások Minisztériuma / Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság). 
A pályázatnak tartalmaznia kell 
a. a helyi önkormányzat vagy nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének – lehetőleg anyagi támogatásról is szóló – határozatát (1. sz. melléklet), 
b. a nevelőtestület támogató nyilatkozatát (2. sz. melléklet),
c. a szülő nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves nevelést, oktatást és a kollégiumi ellátást (3. sz. melléklet), 
d. a tanuló személyi adatlapját (4. sz. melléklet), 
e. az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését – 2 példányban, 
f. a tanuló kézzel írott önéletrajzát – 2 példányban, 
g. azt, hogy a programban részt vevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét (5. sz. melléklet), 
h. a szociális helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző igazolása a hátrányos helyzet megállapításáról vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról vagy a nevelésbe vételről), 
i. valamint az illetékes gyermekjóléti szolgálat – az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslatát a tanuló rászorultságára vonatkozóan abban az esetben, ha a h. pontban foglalt igazolás kiállításának feltételei nem állnak fenn (6. számú melléklet). 
(Kérjük a tanulót, önéletrajzában mutassa be életkörülményeit, családi hátterét; eddig elért iskolai, művészeti és sporteredményeit; hobbiját, érdeklődési körét; a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit; valamint írja le, hogy miért akar az Arany János Tehetséggondozó Programban részt venni.) 
A programban részt vevő intézmények/intézménypárok (középiskolák és kollégiumok) közül hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek felvételt. 
A pályázónak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára 2017. december 8-áig. A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapja 2017. november 15-étől lesz elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu). A jelentkezési lapot abba az intézménybe kell benyújtani, amely intézménybe a tanuló az Arany János Tehetséggondozó Program keretében a felvételét kéri. 

A pályázatot legkésőbb 2017. december 12-éig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) – postai úton – a települési önkormányzat juttatja el az első helyen kiválasztott középiskola címére. 
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: “Arany János Tehetséggondozó Program”. 
A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat az intézmény nem értékeli. 
A pályázat eredményéről 2018. február 9-éig a középiskola tájékoztatja a jelentkezőket.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban részt vevő intézmények programfelelőseitől vagy az EMMI Köznevelés-igazgatási Főosztályán Spohn Beáta referenstől (). 
A program leírása letölthető: 
Arany János Tehetséggondozó Program kerettanterve 
A kollégiumi nevelés alapprogramja (59/2013. (VIII. 9.) EMMI rend.) – 4. melléklet, Arany János Tehetséggondozó Program 
A program keretében az alábbi köznevelési intézményekbe kérhetik a tanulók felvételüket: Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium 
(Madách Imre Kollégium) 
(OM azonosító: 032284) 2660 Balassagyarmat, Deák F. u 17. Tel: 35/300-011 http://www.balassi-bgy.sulinet.hu 
Programfelelős: Pénzes Attila 
Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 
(OM azonosító: 036378) 7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4. Tel.: 74/451-719 
http://www.pseg.hu 
Programfelelős: Gűth Tamás 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakgimnáziuma 
(Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium) 
(OM azonosító: 203058) 1097 Budapest, Gyáli út 22. Tel.: 1/280-4500 http://www.puskas.hu/100 
Programfelelős: Gyarmati Krisztina 
Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium 
OM azonosító: 031598) 3300 Eger, Ifjúság u. 2. Tel.: 36/324-808 
http://szilagyi-eger.hu 
Programfelelős: Antal Andrea 
Eötvös József Gimnázium és Kollégium 
(OM azonosító: 201173) 
2890 Tata, Tanoda tér 5. 
Tel.: 34/587-568 
http://www.eotvos-tata.sulinet.hu 
Programfelelős: Szabó Andrea 
Földes Ferenc Gimnázium 
(Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium Teleki Tehetséggondozó Kollégium Tagintézménye) 
(OM azonosító: 029379) 3525 Miskolc, Hősök tere 7. Tel.: 46/508-459 http://www.ffg.huProgramfelelős: Kovács Attiláné 
Jurisich Miklós Gimnázium 
(OM azonosító: 036725) 9730 Kőszeg, Hunyadi u. 10. Tel.: 94/360-131 http://www.jurisich-koszeg.sulinet.hu 
Programfelelős: Oroszné Kupi Teréz 
Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 
(Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium) 
(OM azonosító: 034141) 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 17. Tel.: 82/512-128 http://www.tancsics.hu 
Programfelelős: Tóthné Berzsán Gabriella 
Kecskeméti Katona József Gimnázium 
(Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium) 
(OM azonosító: 027944) 6000 Kecskemét, Dózsa György út 3. Tel.: 76/481-583 
http://www.kjg.hu 
Programfelelős: Buday Rezső 
A pályázat eredményéről történt értesítés után 2018. február 19-éig a felvételi eljárás keretében a programba jelentkező valamennyi tanuló Tanulói adatlapját az azon feltüntetett címre, a Jelentkezési lapo(ka)t pedig a középiskolákba kell elküldeni! (A 2018. február 9-éig esetleg elutasító határozatot kapott tanulók is – más tanuló visszalépése esetén – bekerülhetnek az Arany János Tehetséggondozó Programba.)

Arany János program