Állami földterületek előbérleti joga

Zenta Külhoni

A mezőgazdasági földterületről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye,  62/06., 65/08. – más törv.,  41/09., 112/2015., 80/17. és  95/18. sz. – más törv.)  és    az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület bérlete és  használata feltételeiről és  az eljárásáról szóló  szabályzattal (az SZK Hivatalos Közlönye,  16/2017.,  111/2017., 18/2019., 45/2019., 3/2020., 25/2020., 133/20 és 63/21 sz.) összhangban  Zenta község polgármestere  kiírja a nyilvános felhívást minden természetes és jogi személynek, amellyel tájékoztatja:

 

 • az öntözési rendszerek, lecsapolási rendszerek, halastavak, mezőgazdasági létesítmények, üvegházak,  melegházak  és  többéves  ültetvények (gyümölcsösök és  szőlősök amelyek termésben vannak) tulajdonosait  az állami tulajdonú   mezőgazdasági földterületen, és  akik bejegyzésre kerültek  a mezőgazdasági birtokok regiszterébe és  aktív státuszuk  van   legalább három éve (a továbbiakban: infrastruktúra)  és
 • a háziállatok tulajdonosait, akik tulajdonosai, illetve bérlői a létesítményeknek ezen jószágok tenyésztésére a helyi önkormányzati egység területén, amelyen az előbérleti  jogot érvényesítik,  amelyek bejegyzettek  a  mezőgazdasági birtokok regiszterébe  és  aktív státuszuk van  legalább egy éve (a továbbiakban: állattenyésztés),

 

hogy küldjék meg  a szükséges dokumentációt az előbérleti  jog   érvényesítésére  Zenta  község területén az állami tulajdonú  mezőgazdasági  földterületekre 2021. október 31-éig.

 

AZ ELŐBÉRLETI JOG IGAZOLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ

 

 1. A mezőgazdasági infrastruktúra feletti tulajdonjog alapján  az előbérleti jog érvényesítéséhez az alábbi dokumentáció szükséges:

 

 1. Az előbérleti jog elismerése iránti kérelem a mezőgazdasági  infrastruktúra feletti tulajdon alapján, aláírva  a természetes személy, illetve a jogi személy felelős személye  által (a kérelem benyújtója küldi meg),
 2. A mezőgazdasági infrastruktúra  feletti  tulajdonra vonatkozó bizonyítékot
 1. Az ingatlan nyilvános ingatlan-nyilvántartási kivonatát, a mezőgazdasági infrastruktúrára, amely könyvelve van az ingatlan nyilvános nyilvántartásában (a helyi önkormányzati egység szerzi be) és / vagy
 2. A leltári jegyzéket és a könyvelőségi dokumentációt, aláírva és hitelesítve összhangban a   számvitelről szóló törvénnyel a jogi személy esetében, és  a  mezőgazdasági infrastruktúrát  illetően, amely  nincs könyvelve  a  nyilvános  ingatlan-nyilvántartásban  (a kérelem benyújtója küldi meg),
 3. A mezőgazdasági teendőkben illetékes minisztérium egyetértését/jóváhagyását a beruházási befektetésekre a  mezőgazdasági infrastruktúrába, amely  2006 júliusa után lett emelve, illetve  a  természetes személy (a kérelem benyújtója) adásvételi szerződését a  jogi személlyel, amely  emelte a mezőgazdasági infrastruktúrát, összhangban az akkor érvényes   jogszabályokkal (a kérelem benyújtója küldi meg),
 4. A Köztársasági Mezőgazdasági Felügyelőség jegyzőkönyvét (a kérelem benyújtója küldi meg),
 5. Bizonyítékot, hogy a kérelem benyújtója hordozója vagy tagja a regisztrál mezőgazdasági birtoknak, amely  aktív státusban van legalább három éve (a helyi önkormányzati egység szerzi be),

 

 

 1. Az állattenyésztés alapján  az előbérleti jog érvényesítéséhez az alábbi dokumentáció szükséges:

 

 1. Az előbérleti jog elismerése iránti kérelem állattenyésztés alapján, aláírva a természetes személy, illetve a jogi személy felelős személye által (a kérelem benyújtója küldi meg),
 1. Bizonyítékot, hogy a kérelem benyújtója hordozója vagy tagja a regisztrál mezőgazdasági birtoknak, amely aktív státusban van legalább egy éve (a helyi önkormányzati egység szerzi be),
 1. Bizonyítékot, hogy a  jogi, illetve természetes személy tulajdonosa a háziállatoknak és  tulajdonosa, illetve bérlője  ezen jószágok  tenyésztését szolgáló  létesítménynek,   a  feltételes  jószágszám megállapítására:
 1. A feltételes jószágszámról szóló igazolást, amelyet a  belgrádi-zimonyi  Állattenyésztési Intézet  ad  ki (kivéve a lovakat, amelyeket  a  belgrádi-zimonyi Mezőgazdasági Kar  ad  ki), illetve  a  Vajdaság  AT területére   az Újvidéki Mezőgazdasági Kar  – Állattenyésztési Osztálya – a jószágok számára, amelyek   törzskönyvezettek  a  rendszerben (a kérelem benyújtója küldi meg),
 2. A Köztársasági Állategészségügyi Felügyelő jegyzőkönyvét – a jószágokra, amelyek nincsenek a törzskönyvezési rendszerben (a kérelem benyújtója küldi meg),

(Megjegyzés: A Köztársasági Állategészségügyi Felügyelő jegyzőkönyvben megállapítja a feltételes jószágszámot, amelyet a talált állapot alapján számolnak el, illetve  a személy okirata alapján az eladásról, vágásra való átadásról és  a jószág  kiviteléről)

 1. A mezőgazdasági földterület bérletéről szóló szerződést, amelyet más személyekkel kötött a

földre, amely a helyi önkormányzati  egység területén  található,  amelyre a kérelem benyújtásra kerül,  és  amelyek   hitelesítve vannak   a hatásköri  szerv által (a kérelem benyújtója küldi meg),

 1. A kérelem benyújtójának a nyilatkozata, amellyel jóváhagyását adja, hogy eszközöljük az               adatok ellenőrzését a  hatásköri szerveknél, amelyek szükségesek   a  nyilvános felhívás  megvalósításához,
 2. A kérelem benyújtójának a nyilatkozata az adatok pontosságáról, aláírva a természetes

személy,  illetve a jogi személyben  a  felelős személy által,  amelyet teljes  büntetőjogi, szabálysértési és  anyagi felelőssége tudatában ad, amely tartalmazza:

– a nyilatkozatot, miszerint megküldött minden bizonyítékot, amely a helyi  önkormányzat területén levő mezőgazdasági földterület  bérletére  vonatkozik, amelyre benyújtotta  a kérelmét,

– a kapcsolódó személyek jegyzékét (a jogi személy nevét, törzsszámmal / a természetes személy nevét, rokonságot  és  a személyi számot)

(Megjegyzés: a természetes személyek kapcsolódó személyeinek tekintendők: nagyapa, nagyanya, anya, apa, gyermekek, házastársak, örökbe fogadottak,  házasságon kívüli partner, amennyiben ezeknek   a  tartózkodási helye ugyanazon a címen van, jogi személyek  esetében kapcsolódó személynek tekintendők: a jogi személy és/vagy természetes személy,  akinek  legalább 25%-os részvétele  van a tőkében, a szövetkezetnél kapcsolódó személynek tekintendő: a természetes személy –  szövetezeti tag.

 1. Bizonylatot a nyilvános ingatlan-nyilvántartóból,  amellyel  bizonyítja  a  teljes

mezőgazdasági földterület felületét,  amellyel a kérelem benyújtója rendelkezik a tulajdonában a  helyi önkormányzati egység területén, amelyre  a  kérelmet nyújtja be (a helyi önkormányzati egység szerzi be),

 1. Bizonylatot a nyilvános ingatlan-nyilvántartóból, amellyel bizonyítja  a  teljes  mezőgazdasági földterület felületét, amely  a kérelem benyújtójához  kapcsolódó személyek tulajdonában van (a helyi önkormányzati egység szerzi be,  miután betekintést végzett   ezen személyek jegyzékébe a  pont  szerinti nyilatkozat  alapján, amelyet  a  kérelem benyújtója küld meg.)

A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 64a. szakaszának 17. bekezdése  szerinti  minden

korlátozás (szerződés más személyekkel, tulajdonjog a mezőgazdasági földterületen, a  kapcsolódó személyek   tulajdonjoga a mezőgazdasági földterületen,   állami tulajdonú mezőgazdasági földterület  bérlete) a  helyi  önkormányzati egység területére vonatkozik, amelyen a létesítmény, illetve a jószágok találhatóak.

 

            Megjegyzés: Minden érdekelt személy   az előbérleti  jog  érvényesítésében a   mezőgazdasági infrastruktúra alapján   köteles  időben, de legkésőbb 2021. szeptember 1-jéig benyújtani a  kérelmét  a  Köztársasági Mezőgazdasági Felügyelőség kiszállására,  illetve  az állattenyésztés alapján   a  kérelmet  a  Köztársasági Állategészségügyi Felügyelőség kiszállására  legkésőbb 2021. szeptember  1-éig.

A Köztársasági Mezőgazdasági Felügyelőség jegyzőkönyve alkotó része a dokumentációnak, amelyet   meg kell küldeni 2021. október 31-éig és  kötelezően tartalmaznia kell a  pontosan  felsorolt összes kataszteri  parcellát, vagy parcellarészeket,  amelyeken   megállapításra került  a  működő locsolórendszer, lecsapolási rendszer, halastó, mezőgazdasági létesítmény,   üvegház,  melegház,  valamint   a  gyümölcsös és szőlős terménye.

Az I. rész 2a és 4. pontjai, illetve a II. rész 2., 7. és 8. pontjai  szerinti  dokumentációt a helyi önkormányzati egység szerzi be legkésőbb 2021. november 30-áig.

Megjegyezzük, hogy  a  személyek esetében, akik   eleget tesznek   az előbérleti  jog   érvényesítése feltételeinek az állattenyésztés alapján, összhangban a jelen  nyilvános felhívással,   az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület  felületének a meghatározásában a mezőgazdasági földterületek   védelme, rendezése  és használata éves  programjában  oly  módon történik, hogy  a  felület, amely  számukra megállapításra került  a  feltételes jószágszám alapján,  csökken a  mezőgazdasági földterület felületével,  összhangban   a  mezőgazdaságról szóló törvény  64a. szakaszának 17. bekezdésével.

Az összes dokumentációt, amelyet   a  jelen nyilvános   felhívással összhangban  küldenek meg  ugyanarra  a jogi vagy természetes személyre kell, hogy szóljon, aki, vagy amely hordozója  vagy  tagja   a  regisztrált mezőgazdasági  birtoknak, és  hitelesítve  és aláírva kell, hogy legyen az iratot kiadó  hatásköri szerv által. 

            Ha a természetes vagy jogi személy tulajdonosa többfajta jószágnak, minden jószágfajra megküldi a külön igazolást, illetve a  II. rész 3. pontja szerinti jegyzőkönyvet.

            A bérlet idején,  amely hosszabb egy évnél,   az első bérleti évre a bérleti  díj  befizetése  mellett,  a  bérleti szerződés megkötése  céljából szükséges   megküldeni a biztosíték eszközét,  amely  lehet: az üzletviteli bank garanciája a mezőgazdasági földterület   éves  bérletének a mértékében vagy kezességi szerződés a minisztérium, mint hitelező  és  a  jogi  személy, mint  kezes  között, vagy bizonyíték az egyéves bérleti díj mértékének  a letétbe helyezéséről,   mint  biztosítéki eszköz a  bérleti díj fizetésére,   amelyet  a  rendszeres  fizetés  esetén, megfizetett bérleti díjként számolunk el   a bérlet utolsó évében.

Ha a kataszteri  parcellát illetően, amely a személyek számára került megállapításra  az előbérleti  jog alapján,  változásra kerül sor a  felületét illetően bármely  törvényes alapon,   a  további eljárást   a  mezőgazdasági földterület bérbeadására  az előbérleti jog alapján, csak  az  így megállapított földfelületre folytatjuk le.

A kérelem űrlapja átvehető  minden munkanapon   7-től 15 óráig a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal  gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési  osztályának  helyiségeiben,  Zentán, a Fő tér 1-es szám alatt, a II.  emeleten, a 76-os számú irodában, vagy a letölthető a honlapról, címe www.zenta-senta.co.rs.

A kérelmek és a szükséges  dokumentáció  megküldésének  határideje a jelen  nyilvános felhívás szerint  2021. október 31. A kérelmet, amely a  jelen nyilvános felhívásban   megállapított dátum letelte után    érkezik be,   határidőn kívülinek tekintjük és  a  bizottság   azt a   benyújtójának bontatlanul  visszajuttatja.

A kérelmet a szükséges dokumentációval közvetlenül az iktatóba kell benyújtani vagy posta útján küldeni, zárt borítékban, az elülső oldalon a megjelöléssel: Kérelem az előbérleti  jog érvényesítésére  az állattenyésztés alapján  a 2022-es évre vonatkozóan Zenta község területén   a mezőgazdasági  földterületek  védelme, rendezése  és  használata éves programjának a kidolgozásában illetékes bizottságnak,  a következő címre: Zentai Községi Közigazgatási Hivatal,   gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési  osztály, Zenta, Fő tér 1,  a  boríték hátulján fel kell tüntetni  a kérelem benyújtójának a   megnevezését / családi és utónevét és  a lakcímét.

A kapcsolattartó személy minden információt illetően ezzel a nyilvános felhívással kapcsolatban Kóródi Mihály, telefonszáma: 024/655-463, e-mail: , vagy személyesen a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal gazdasági és hely gazdaságfejlesztési osztály helyiségeiben, Zenta, Fő tér 1, II. emelet, 76-os számú iroda.

A jelen nyilvános felhívást közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján és a helyi irodákban, valamint Zenta község honlapján.