Akvakultúra ösztönzése

Hazai

A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése” című (MAHOP-2.1-2016 kódszámú) felhívás.
https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=68389


FELHÍVÁS 
A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tudásalapú akvakultúra, a technológiai fejlődés, az innováció és a tudástranszfer megerősítésének támogatása érdekében 

A Felhívás címe: Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése 
A Felhívás kódszáma: MAHOP-2.1-2016 
Magyarország Kormányának Felhívása, a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése, a halászati és akvakultúra ágazat versenyképességének javítása érdekében. 
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hazai akvakultúra ágazat technológiai fejlődésének elősegítését az innováció és a tudástranszfer alkalmazásával. Az intézkedés fő célja a KFI együttműködések elterjesztése, a kiválóság felkarolása (a tudásáramlás, a tudásfelhasználás és a tudásbázisok erősítésével), az innovációk elterjesztése, a K+F infrastrukturális kapacitás erősítése, kutatói utánpótlás biztosítása az akvakultúra ágazat vállalkozásaiban, valamint a víztakarékos technológiákat elősegítő beruházások ösztönzése. 
A cél elérését a Kormány a tagállam által elismert, a műveletek eredményeit hitelesítő köz- vagy magánjogi tudományos vagy műszaki testületek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. 
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 
– a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket minimum 5 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; 
– a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít. 
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy: 
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt, az akvakultúra ágazatra vonatkozó célok eléréséhez; 
– a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet. 

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 

1.1. A Felhívás indokoltsága és célja 
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Programban (a továbbiakban: MAHOP) meghatározott 2.1 intézkedés céljai: 
– olyan műszaki, tudományos vagy szervezeti ismeretek fejlesztésének támogatása a haltermelésben, amelyek többek között csökkentik a környezetre gyakorolt negatív hatásokat; 
– haltermelő létesítményekből elfolyó víz szervesanyag-tartalmának csökkentése innovatív víztisztító technológiák alkalmazásával; 
– halolaj- és hallisztfüggőség csökkentése innovatív takarmányozási technológiák bevezetésével; 
– fenntartható erőforrás-hasznosításra irányuló innovatív technológiák alkalmazásának támogatása; 
– fenntartható termelési módszerek támogatása; 
– jó piaci potenciállal rendelkező új akvakultúra fajok termelésbe vonásának, illetve piaci bevezetésének támogatása; 
– új, vagy jelentősen tökéletesített termékek, új vagy továbbfejlesztett folyamatok kialakításának, vagy piaci bevezetésének támogatása. 
A Felhívás a Nemzeti Akvakultúra Stratégiai Tervben rögzített célok alapján, a MAHOP-ban meghatározott célkitűzések teljesítése érdekében került meghirdetésre. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hazai akvakultúra ágazat technológiai fejlődésének elősegítését az innováció és a tudástranszfer alkalmazásával. Az intézkedéssel várhatóan széles körben valósulnak meg KFI együttműködések, tudásáramlás, tudásfelhasználás és tudásbázisok. Az innovációk elterjesztése, a K+F infrastrukturális kapacitás erősítése és innovatív technológiák alkalmazása jelentős fejlődést eredményez az akvakultúra ágazat vállalkozásaiban. 
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzések közül legalább egy célkitűzésnek,. 
1.2. A rendelkezésre álló forrás 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,2 milliárd Ft
Jelen Felhívás forrását az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (a továbbiakban: ETHA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 
Az elszámolható költségek maximum 50%-a támogatható (amelynek maximum 75%-át az ETHA, 25%-át a nemzeti költségvetés biztosítja). 
Amennyiben a projekt végrehajtása megfelel az Európai Parlament és a Tanács Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU (2014. május 15.) rendeletének (a továbbiakban: ETHA rendelet) 95. cikk (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak (lásd jelen Felhívás 5.3 fejezet), az elszámolható költségek 100%-a támogatható (amelynek maximum 75%-át az ETHA, 25%-át a nemzeti költségvetés biztosítja). 
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 30 db. 
1.3. A támogatás háttere 
Jelen Felhívást az Európai Bizottság által 2015. december 7. napján elfogadott MAHOP keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a MAHOP Irányító Hatósága hirdeti meg az 1056/2016. (II. 17.) számú Korm. határozatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását. 
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja! 

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek: 
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 
– olyan műszaki, tudományos vagy szervezeti ismeretek fejlesztésének támogatása a haltermelésben, amelyek többek között csökkentik a környezetre gyakorolt negatív hatásokat; 
– haltermelő létesítményekből elfolyó víz szervesanyag-tartalmának csökkentése innovatív víztisztító technológiák alkalmazásával; 
– halolaj- és hallisztfüggőség csökkentése innovatív takarmányozási technológiák bevezetésével; 
– fenntartható erőforrás-hasznosításra irányuló innovatív technológiák alkalmazásának támogatása; 
– fenntartható termelési módszerek támogatása; 
– jó piaci potenciállal rendelkező új akvakultúra fajok termelésbe vonásának, illetve piaci bevezetésének támogatása; 
– új, vagy jelentősen tökéletesített termékek, új vagy továbbfejlesztett folyamatok kialakításának, vagy piaci bevezetésének támogatása. 

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 
4.1. Támogatást igénylők köre 
Jelen Felhívásra önállóan támogatási kérelmet nyújthat be 
a. akvakultúra kutatással és/vagy oktatással foglalkozó közjogi szervek úgy, mint költségvetési kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények. 
Konzorciumi tag lehet: 
a. a Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, szövetkezet amennyiben mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül, valamint akvakultúra termeléssel, kutatással és/vagy oktatással foglalkozik; 
b. akvakultúrás tevékenységet folytató termelői szervezetek. 
Az intézkedést a tagállam által elismert, a műveletek eredményeit hitelesítő köz- vagy magánjogi tudományos vagy műszaki testületeknek kell végrehajtaniuk, vagy azokat ezekkel együttműködésben kell végrehajtani. A megvalósuló projektek célja a technológiai fejlődés, az innováció és a tudástranszfer megerősítése, amennyiben a fejlesztés összhangban áll az akvakultúra fejlesztésére vonatkozó többéves Nemzeti Akvakultúra Stratégiai Tervvel. 
Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 
Konzorciumnak az a 272/2014. Korm. r. 3. § (1) bekezdés 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő együttműködés minősül. A konzorcium minden egyes tagjának külön-külön meg kell felelni a jogosultsági feltételeknek, továbbá nem lehetnek egymásnak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti partner, illetve kapcsolódó vállalkozásai. 
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 
Az ÁÚF “Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére: 
1. aki vagy amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a jelen Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban; 
2. aki vagy amely a jelen – MAHOP-2.1-2016 kódszámú – Felhívás keretében, adott telephely vonatkozásában már részesült támogatásban, kivétel költségvetési kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények; 
3. akinek vagy amelynek az ETHA rendelet 10. cikke alapján a támogatási kérelme nem fogadható be. 
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra. 
A támogatást igénylő jelen Felhívás keretében egy megvalósítási helyre vonatkozóan egy támogatási kérelmet nyújthat be. 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. február 9. napjától 2019. március 13. napig van lehetőség. Az adott szakasz zárásáig beérkező kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra. 
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 
2017. marcius 9. 
2017. június 9. 
2017. szeptember 9. 
2017. december 9. 
2018. március 9. 
2018. június 9. 
2018. szeptember 9. 
2018. december 9. 
2019. február 11. 
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, a https://eptk.fair.gov.hu/ oldalon elérhető elektronikus kitöltő programon keresztül. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással2 látták el – postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Miniszterelnökség 
Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 
MAHOP Irányító Hatóság 
1357 Budapest, Pf. 6. 
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak! 
5.1. A támogatás formája 
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége 
Jelen Felhívás esetében nem releváns. 
5.3. A támogatás mértéke, összege 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió Ft. 
Támogatási intenzitás: 
– az elszámolható költségek 50%-a támogatható. 
– az elszámolható költségek 100%-a támogatható egyetemek és kutató intézetek esetében, amennyiben a művelet végrehajtása az ETHA rendelet 95. cikke (3) a. pontja alapján történik, és megfelel az összes alábbi kritériumnak: 
o kollektív érdeket képvisel; 
o a kedvezményezett kollektív jellegű; 
o adott esetben, helyi szinten innovatív tulajdonságokkal rendelkezik. 
https://www.palyazat.gov.hu/mahop-21-2016-az-akvakultra-tern-trtn-innovci-sztnzse-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumetumok