Agrárgazdasági képzések

Hazai

A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek” című (VP1-1.1.1-17 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:
https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=73057


FELHÍVÁS 
Az agrárágazat szereplői részére biztosítandó szakmai képzések megvalósítására 

A felhívás címe: Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek 
A Felhívás kódszáma: VP1-1.1.1-17 
Magyarország Kormányának felhívása képző szervezetek részére, az agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek megvalósítására. 
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az egész életen át tartó tanulásban való részvétel ösztönzését. A cél elérését a Kormány a képzéseket szolgáltató szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén. 
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 
a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. 
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy: 
projektjük megvalósításával hozzájárulnak az egész életen át tartó tanulásban való részvétel ösztönzéséhez.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 
1.1. A felhívás indokoltsága és célja 
A felhívás célja az agrárgazdaság szereplői számára igényeiknek megfelelő, változatos tartalmú és formájú ismeretszerzési lehetőségek biztosítása szakmai képzéseken való részvétel keretében. 
A felhívás keretében az agrárágazat humán hátterének fejlesztését célozzuk, ami hozzájárul a vidéki területek gazdasági növekedéséhez, a mezőgazdasági termelők, élelmiszer feldolgozók, valamint erdőgazdálkodók fenntartható, környezetkímélő, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdálkodásának elősegítéséhez, továbbá a vidéki területek népesség-megtartó képességének erősítéséhez. A termelők versenyképességét alapjaiban határozza meg a meglévő tudásszint minősége, azaz korszerűsége, alkalmazhatósága, mélysége. A szakmai képzésben résztvevőknek átadott tudás pozitívan hat a fogyasztói oldalra is, mivel közvetlen hatásként az új többlettudás emeli a termelés, szolgáltatás minőségét. 
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 
1.2. A rendelkezésre álló forrás 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,20 milliárd Ft célterületenként az alábbi bontásban: 
I. célterület: 2,98 milliárd Ft 
II. célterület: 1,71 milliárd Ft 
III. célterület: 0,49 milliárd Ft 
IV. célterület: 1,02 milliárd Ft
Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 20 db. 
1.3. A támogatás háttere 
Jelen felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága hirdeti meg az 1248/2016. (V. 18.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján. 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását. 
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja! 

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek: 
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 
I. célterület esetében: 
– kizárólag a felnőttképzés keretében induló, az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerinti agrár-szakképesítések, 
– kizárólag a felnőttképzés keretében induló, az agrárterülethez kapcsolódó hatósági jellegű képzések, 
– szakképesítést nem adó, egyéb szakmai képzések szolgáltatása. 
A támogatható képzések körét a 4. számú szakmai melléklet tartalmazza. 
Az I. célterület esetében a képzések az alábbi tevékenységeket végzők (a továbbiakban: közvetett kedvezményezett, illetve képzésen részt vevő közvetett kedvezményezettek) részére nyújthatóak: 
– mezőgazdasági termelő vagy 
– erdőgazdálkodó vagy 
– élelmiszer-feldolgozó 
tevékenységet végzők, illetve nem természetes személy ügyfél esetén a vezető tisztségviselője vagy az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, tagja, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja, mint meghatalmazott.
II. célterület esetében: 
Az alábbi műveletek kedvezményezettjei számára kötelező egyéb képzések szolgáltatása:
A II. célterület esetében a képzések azon műveletek kedvezményezettjei részére nyújthatóak, amelyeknél képzési kötelezettség került előírásra. 
A képzésen részt vehet a fenti műveletek valamelyikének kedvezményezettje saját maga, illetve nem természetes személy ügyfél esetén a vezető tisztségviselője vagy az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, tagja, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja, mint meghatalmazott. 
A támogatható képzések körét a 4. számú szakmai melléklet tartalmazza. 
III. célterület esetében: 
“A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” (a felhívás azonosítója: VP2-6.1.1-16) kedvezményezettjei részére a II. célterületen belül feltüntetett kötelező képzésen túli, egyéb képzés, illetve egyéb szakmai képzés szolgáltatása. 
A III. célterület esetében a képzések “A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” (a felhívás azonosítója: VP2-6.1.1-16) kedvezményezettjei részére nyújthatóak. 
A képzésen részt vehet a fenti művelet kedvezményezettje saját maga, illetve nem természetes személy ügyfél esetén a vezető tisztségviselője vagy az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, tagja, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja, mint meghatalmazott. 
A támogatható képzések körét a 4. számú szakmai melléklet tartalmazza. 
IV. célterület esetében: 
“Az együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért” (a felhívás azonosítója: VP3-16.4.1-16) támogatás kedvezményezettjei részére a II. célterületen belül feltüntetett kötelező képzésen túli, egyéb képzés szolgáltatása. 
A IV. célterület esetében a képzések “Az együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért” (a felhívás azonosítója: VP3-16.4.1-16) támogatás kedvezményezettjei részére nyújthatóak. 
A képzésen részt vehet a fenti művelet kedvezményezettje saját maga, illetve nem természetes személy ügyfél esetén a vezető tisztségviselője vagy az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, tagja, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja, mint meghatalmazott. 
A támogatható képzések körét a 4. számú szakmai melléklet tartalmazza.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 
4.1. Támogatást igénylők köre 
Támogatási kérelmet az a szervezet nyújthat be, amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél. 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 
Konzorciumnak a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő együttműködés minősül. 
Konzorcium esetében minden egyes tagnak külön meg kell felelni a 4.1 pontban meghatározott jogosultsági feltételeknek. 
További benyújtási feltételek: 
I., II., III., IV. célterület esetében: 
A támogatott képzés keretében oktatni kívánt valamennyi képzés engedélyezett képzési programjának és tematikájának, valamint a felnőttképzési törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott hatósági engedély, továbbá valamennyi, kizárólag hatósági engedéllyel végezhető, a támogatott képzés keretében oktatni kívánt képzésre vonatkozóan a felnőttképzési törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott hatósági engedély vagy a felnőttképzési tevékenység engedélyezésére jogosult hatósághoz beadott, a felnőttképzési engedély megszerzésére irányuló kérelem benyújtása a támogatási kérelemhez valamennyi, kizárólag hatósági engedéllyel végezhető, oktatni kívánt képzésre vonatkozóan. 
Amennyiben a támogatási kérelem mellékleteként a felnőttképzési tevékenység engedélyezésére jogosult hatósághoz beadott, a felnőttképzési engedély megszerzésére irányuló kérelem kerül benyújtásra, abban az esetben a hatósági engedélyt legkésőbb a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 90 napon belül kell benyújtani.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően – az ÁÚF 8.6.1 pontjától eltérően – megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. 
A támogatást igénylő egy célterületre kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be, azonban kérelmét több célterületre is benyújthatja. 
Amennyiben a támogatási kérelem konzorciumi formában került benyújtásra, úgy a konzorcium tagjai önállóan kizárólag arra a célterületre nyújthatnak be további támogatási kérelmet, amelyre konzorciumi formában támogatási kérelmet nem nyújtottak be. 
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 27. napjától 2019. március 26. napjáig lehetséges
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 
– 2017.április 28. 
– 2017. május 19. 
– 2017. augusztus 21. 
– 2017. november 20. 
– 2018. február 19. 
– 2018. május 21. 
– 2018. augusztus 21. 
– 2018. november 19. 
– 2019. március 26. 
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, az irányító hatóság a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja. 
Szakaszos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése csak a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges. 
A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez. 
Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be a Magyar Államkincstár http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén. 
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon lehet benyújtani. 
A támogatási kérelem benyújtásának részletes szabályait az ÁÚF 3.1. pontja tartalmazza.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak! 
A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik. 
5.1. A támogatás formája 
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 
5.3. A támogatás mértéke, összege 
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 
Az I., III. és IV. célterület esetében a közvetett kedvezményezettek 3.4.1.1 fejezet 2. pont c), 4. pont a), 5. pont a) alpontjaiban meghatározott hozzájárulását az elszámolható költség kalkulációba kötelező beszámítani (levonni). 
A vidéki térségekben működő kkv-k számára tudástranszferhez nyújtott támogatás esetében a támogatási intenzitás 
a) középvállalkozások esetében az elszámolható költségek 60%-át, 
b) mikro- és kisvállalkozások esetében az elszámolható költségek 70%-át nem haladhatja meg. 
https://www.palyazat.gov.hu/vp1-111-17-agrrgazdasgi-kpzsek-s-felkszt-trningek
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag