Ágazati szakképzettség-fejlesztés

Hazai

Az ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek olyan nemzetközi projektek, amelyek vagy azonosítják, vagy a meglévő és új készségekre építenek egyes gazdasági ágazatokban, és/vagy lefordítják ezeket az igényekre válaszoló szakmai tantervekre. Centralizált pályázattípus.

Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részletes szabályokat az Erasmus+ Útmutató, ill. az ahhoz kapcsolódó mellékletek tartalmazzák. Minden esetben az Útmutató angol nyelvű változata tekintendő hitelesnek. 

1. A pályázattípus célja
Az ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek célja a készséghiány felszámolása egy adott ágazat egy vagy több foglalkozási profilja vonatkozásában. Ennek során meghatározzák az aktuális vagy körvonalazódó ágazatspecifikus munkaerőpiaci igényeket (keresleti oldal), és minden szinten fokozzák a szakmai alap- és továbbképzési rendszerek munkaerőpiaci igényekhez (kínálati oldal) igazodását. Az ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek a készségigényekre vonatkozó tényekre alapozva támogatják a transznacionális szakképzési tartalom, valamint az európai szakmai alapprofilokhoz kapcsolódó tanítás- és képzésmódszertan kialakítását és átadását.
A készségekkel kapcsolatos stratégiai ágazati együttműködéssel foglalkozó ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek konkrét intézkedések meghatározásával és kialakításával igazítják egymáshoz a készségek keresletét és kínálatát, így támogatva az átfogó ágazatspecifikus növekedési stratégiát.
Ezt a következő célokat kitűző intézkedésekkel kell megvalósítani:
– adott ágazatokon belüli szakmák vonatkozásában az aktuális és a körvonalazódó készségek meghatározása;
– az oktatási és képzési intézmények és a munkaerőpiac közötti tudás- és gyakorlatcsere megerősítése;
– a szakoktatás és -képzés modernizálása a készségigényekhez igazításával;
– a munkaalapú tanulás beépítése a szakoktatásba és -képzésbe, valamint a gazdasági fejlődés és az innováció előmozdítására való képességének kiaknázása, az érintett ágazatok versenyképességének növelése;
– a kölcsönös bizalom kiépítése, a határokon átnyúló képességigazolás elősegítése, és ezáltal az egyes ágazatokon belüli szakmai mobilitás megkönnyítése, továbbá a képesítések európai szintű elismerésének fokozása egy-egy ágazaton belül;
– a készségekkel kapcsolatos információgyűjtés javítása, valamint egyértelmű stratégia és eszközök biztosítása az adott gazdasági ágazatokon belüli szakemberhiány kezeléséhez.
A projektek oly módon valósíthatják meg ezeket a célokat, hogy az alábbi részek közül egyre vagy többre pályáznak (egy-egy szervezet/intézmény részt vehet több pályázatban és részben, amennyiben a pályázatok különböző ágazatokra vonatkoznak):

1. rész: A készségigények felmérésére létrehozott ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek ágazati szinten végzik tevékenységüket annak érdekében, hogy egyértelmű és részletes tényekkel szolgáljanak az igényekre és a hiányosságokra vonatkozóan. Így képzéssel – akár szakoktatással és -képzéssel (2. rész), akár más oktatással és képzéssel – pótolhatóak lennének ezek a hiányosságok.

2. rész: A szakoktatás és -képzés megtervezésére és megvalósítására létrehozott ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek egy adott ágazaton belül egy szakma vagy több rokonszakma szakképzési programja vonatkozásában egységes képzési tartalmat, valamint tanítás- és képzésmódszertant alakítanak ki és adnak átKülön hangsúlyt érdemel a munkaalapú tanulás, amely a tanulókat a munkaerőpiac által elvárt készségekkel ruházza fel. 2. rész – Az ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségeknek az Unió egészében alkalmazott eszközöket (például az EKKR-t, az ECVET-et vagy az EQAVET-et) kell alkalmazniuk.

3. rész: A készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködés új stratégiai megközelítésének (tervének) megvalósítására létrehozott ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek: A készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködés terve1 az új európai készségfejlesztési program tíz intézkedésének egyike (a leírást lásd az Europa honlapon2). A jelenlegi pályázati felhívásban a terv hat olyan ágazatban valósul meg, amelyben komoly szakemberhiány tapasztalható (lásd a támogathatósági feltételeket): A 3. rész szerinti szövetségek a terv megvalósítását ágazati szakképzettség-fejlesztési stratégia kidolgozásával támogatják. E stratégiának rendszerszintű és strukturális hatást kell kifejtenie a szakemberhiány, a készséghiány, illetve a strukturális munkaerőhiány csökkentésére, továbbá biztosítania kell a készségek megfelelő minőségét és színvonalát az ágazaton belüli növekedés, innováció és versenyképesség támogatása érdekében. Az ágazati szakképzettség-fejlesztési stratégiának a készségkereslet és -kínálat összehangolása céljából egyértelműen meghatározott tevékenységeket, mérföldköveket és eredményeket kell tartalmaznia az adott ágazat átfogó növekedési stratégiájának támogatása érdekében. Az 1. rész (a készségkereslet előrejelzése) és a 2. rész (reagálás az azonosított készségigényekre a szakoktatás és -képzés megtervezésén és megvalósításán keresztül) célkitűzéseit szerepeltetni kell az ágazati szakképzettség-fejlesztési stratégiában.
Amennyiben két vagy több pályázat ugyanannyi pontot kap, és a rendelkezésre álló költségvetés nem elegendő minden pályázat finanszírozására, az európai ágazati szakképzettség-fejlesztési tanácsok részesülnek előnyben.

2. A támogatható tevékenységek
Az ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek olyan, koherens, átfogó és változó tevékenységcsoportokat valósítanak meg, amelyek rugalmasak, és Európa-szerte hozzáigazíthatók a különböző aktuális és jövőbeli munkaerőpiaci igényekhez.
Az egyes részekben támogatott tevékenységek igazodnak az adott rész céljaihoz. Ezek részleteiről tájékozódjon az Erasmus + Útmutató kapcsolódó részében

3. Milyen szerepet töltenek be az ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségben részt vevő szervezetek/intézmények?
Pályázó/koordinátor: a pályázatot az összes partner nevében benyújtó részt vevő szervezet/intézmény. A koordinátor teljes körű felelősséggel tartozik azért, hogy a projekt megvalósítására a megállapodással összhangban kerüljön sor. A következő koordinációs feladatokat látja el:
– képviseli a szövetséget, és a nevében eljár az Európai Bizottság előtt;
– pénzügyi és jogi felelősséget vállal az egész projekt megfelelő operatív, adminisztratív és pénzügyi megvalósításáért;
– a projektpartnerekkel együttműködve koordinálja a szövetséget.
Teljes jogú partnerek: az ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetség megvalósításához tevékenyen hozzájáruló részt vevő szervezetek/intézmények. Minden teljes jogú partnernek meghatalmazást kell aláírnia, amelynek értelmében az aláíró fél elfogadja, hogy a projekt megvalósítása során a fentiekben felsorolt feladatokat a koordinátor lássa el a partnerség nevében. Ugyanez vonatkozik a partnerországok résztvevőire is.
Társult partnerek (opcionális): Az ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségekben részt vehetnek olyan társult partnerek, amelyek hozzájárulnak az ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek tevékenységeihez. Nem tartoznak szerződéses kötelezettségek hatálya alá, mivel nem részesülnek támogatásban. A projektben és a különböző munkacsomagokban való részvételüket és szerepüket egyértelműen ismertetni kell
Társult jogalanyok (opcionális): Olyan szervezetek, amelyek hozzájárulnak a projekt célkitűzéseinek és tevékenységeinek a megvalósításához. A társult jogalanyokat meg kell nevezni a támogatás iránti kérelemben, és e jogalanyoknak eleget kell tenniük az e pályázati útmutató III. mellékletében (Fogalmak magyarázata) ismertetett követelményeknek.

4. A résztvevő szervezetek, támogatáshatósági kritériumok, a futamidő és az értékelési szempontok
A fenti részletek az Ágazati szakképzettség-feljesztési szövetségekben részenként eltérnek, ezért a vonatkozó részhez kapcsolódó feltételekről tájékozódjon az Erasmus+ Útmutató kapcsolódó részében. 

5. A pályázás menete
Az ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek pályázattípus centralizált, a pályázatot az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA) kell benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. február 28. 12:00 (CET) 

6. Linkek, pályázati dokumentumok
A felhívás, a pályázati útmutató az elektronikus pályázati űrlappal együtt az Ágazati szakképzettség-feljesztési szövetségek központi honlapján (angol) találhatók.
7. Elérhetőségek
– Végrehajtó Ügynökség (Brüsszel): EACEA-EPLUS-SSA{kukac}ec.europa.eu
– eForm-mal kapcsolatos technikai problémák (Brüsszel): eacea-helpdesk{kukac}ec.europa.eu; +32 2 299 0705
http://www.tka.hu/palyazatok/4430/agazati-szakkepzettseg-fejlesztesi-szovetsegek