ABB mentorprogram

Hazai
ABB mentorprogram női műszaki felsőoktatási hallgatóknak

Pályázati és részvételi feltételek
Az alábbi feltételeknek megfelelő pályázókat várjuk: 
– 2. és 3. éves BSc, 4. vagy 5. éves MSc női hallgató
– Aktív hallgatói jogviszony (nappali, aktív féléves) valamely magyarországi műszaki főiskola vagy egyetem hallgatójaként 
Kizáró ok: A Kiíró a pályázatra azon hallgatók jelentkezését fogadja el, akik a pályázati, és/vagy a nyertes időszakban az ABB versenytársánál szakmai gyakorlatot nem folytatnak és/vagy nem dolgoznak.

A pályázati dokumentáció
– 1-2 oldalas önéletrajz (magyar és angol nyelven)
– 1-1,5 oldalas motivációs levél – Mely tartalmazza, hogy a pályázó miért tartja érdekesnek a programot, milyen előnyöket lát, milyen hosszú távú tervei vannak a műszaki pályán (magyar és angol nyelven)

Határidő
– A pályázat beadási határideje: 2018. november 9.
– A pályázatokat a  email címre kell beküldeni, az email tárgymezőben kérjük feltüntetni: “ABB női mentorporgram”
– A pályázati kiírással kapcsolatos kérdéseket írásban a címen lehet feltenni. Az email tárgymezőben kérjük feltüntetni: “ABB női mentorprogram”

A pályázaton nyertes
– 5 fő női hallgató, 5 hónapon keresztül 5 alkalommal (2019. január, február, március, április, május, tervezetten 9.00 és 13.00 óra között) részt vehet a pályázati felhívásban részletezett programban, amelynek költségeit (étkezés, gyárlátogatás) Kiíró a nyertes pályázóval aláírásra kerülő szerződésben rögzítettek szerint viseli. 
– Vidéki hallgatóknak a havi egyszeri konzultációra való eljutás költségét Kiíró a nyertes pályázóval aláírásra kerülő szerződésben rögzítettek szerint viseli, utazási költségét számla alapján megtéríti
– A pályázaton nyertest terhelő kötelezettség(ek) nem teljesítése a mentorprogramból történő kizárást vonhatja maga után.
– Vállalja, hogy a havonta megrendezésre kerülő konzultációkon részt vesz. 

A pályázatok értékelése
A pályázat érvényességének vizsgálata: 
Valamennyi beérkező pályázat iktatásra majd értékelésre kerül. 

A pályázat érvénytelen a következő esetekben:
– A pályázatnak egy, illetve több része vagy egésze nem érkezik be a kiírt határidőre.
– A Pályázó nem felel meg a kiírásban szereplő feltételeknek.

A pályázat értékelési szempontrendszere:
A beadott pályázatok értékelését a Kiíró szakemberei végzik, a következő szempontok figyelembe vételével: 
– Motiváltság
– Szakmai rátermettség
– Minimum középfokú angol nyelvtudás (szóban és írásban egyaránt)
– Rendszerszemlélet
– Formai áttekinthetőség: szerkezet, design, stílus, nyelvhelyesség
– A pályázat elbírálásánál előnyt jelent korábbi tanulmányi versenyeken elért eredmény, szakmai tevékenységben való aktív részvétel, munkatapasztalat.

A beérkezett pályázatok alapján kiválasztott jelentkezők személyes meghallgatására is sor kerül majd, amely meghallgatáson való részvétel költsége a Pályázót terheli. 

A kiértékelés határideje és formája
A pályázatokat a fenti szempontok alapján a Kiíró értékeli, és a nyertes pályázó nevét 2018. december 14-ig közzéteszi a http://www.abb.hu weboldalon. 

A Pályázó a közzétételhez / nyilvánosságra hozatalhoz a pályázata benyújtásával visszavonhatatlanul hozzájárul. 

Hozzájárulás
Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázattal (vagy annak egy részével) kapcsolatban korlátozásmentes, térítésmentes felhasználási jogot engedjen a Kiírónak, amelynek eredményeképp megilleti a Kiírót a mű kizárólagos, az Szjt. 17.§-ában meghatározott valamennyi módon történő felhasználás iránti joga bel- és külföldön, magyar és bármely idegen nyelven.
A Kiírót megillető kizárólagos felhasználási jog magában foglalja az Szjt.-ben írt valamennyi felhasználási módot, beleértve ebbe az átdolgozás iránti jogot is és a digitális műfelhasználást is, mely jelenti a művek digitális formában történő tárolását elektronikus eszközön, valamint a számítógépes hálózaton átvitt művek anyagi formában való előállítását is, mint pl. a számítógép merevlemezére történő letöltése, a számítógépi programok futtatása, művek közönséghez közvetítése számítógépes hálózaton keresztül. A Kiíró a pályázati hozzájárulással megszerzett felhasználási jogot minden korlátozástól mentesen (korlátlan alkalom és példányszám vonatkozásában) gyakorolhatja.
Pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázaton történő eredményes részvétele esetén a neve, valamint azon oktatási intézmény neve, ahol tanul, a Kiíró honlapján közzétételre kerüljön.
Kiíró fenntartja a jogát annak, hogy a pályázatot bármikor, indokolás nélkül visszavonja, vagy az elbírálási határidőt meghosszabbítsa. A mentorprogram odaítélésnek a joga a Kiíró kizárólagos döntési jogkörébe tartozik, így a Kiíró döntése a Pályázó által nem vitatható, és a kiírói döntés felülvizsgálata semmilyen formában sem kérhető.
Pályázó a pályázat benyújtásával a pályázati feltételeket maradéktalanul tudomásul veszi,-és egyben elfogadja.
https://new.abb.com/hu/karrier/lehetosegek/diakok