A vidéki térségek falvainak megújítása

Hazai
FELHÍVÁS 
A vidéki térségek falvainak megújítására

A felhívás címe: Egyedi szennyvízkezelés 
A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.2-16 
Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségben működő települési önkormányzatok, önkormányzati társulások számára a 2000 lakosegyenérték alatti települések autonóm és természetközeli szennyvízkezelésének megvalósítása érdekében. 
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vidéki térségek falvaiban az alapvető szolgáltatások fejlesztését, a falvak megújulását. A cél elérését a Kormány a vidéki térségben működő települési önkormányzatok, önkormányzati társulások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén. 
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 
– a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt. 
– A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket maximálisan 155 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. 
– Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatási összeg legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 77,5 millió Ft összegű támogatási előleget biztosít. 
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy: 
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak a vidéki térségek falvaiban az alapvető szolgáltatások fejlesztéséhez, melyek hozzájárulnak a települések megújulásához. 
– a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet. 

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja 
Az intézkedés átfogó célja a vidéki települések épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztése. Jelen pályázati felhívás lehetőséget nyújt a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, településcsoportok számára, a 2000 lakosegyenérték alatti vidéki településeknek, valamint a 2000 lakosegyenérték alatti településrészek esetében az autonóm természetközeli, illetve egyedi szennyvíztisztítási megoldások létesítésre. Az intézkedés célja, hogy a szennyvízkezelés megfelelő megválasztásával a vidéki települések környezetterhelése csökkenjen, valamint jelentősen hozzájárul a vidéki életminőség javításához. 
A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak Budapest és a fővárosi agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások. Az érintett településeket a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú melléklete tartalmazza. 
1.2. A rendelkezésre álló forrás 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 milliárd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 70-80 db. 
1.3. A támogatás háttere 
Jelen Felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10-én elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: IH) hirdeti meg a 1721/2015. (X. 6.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. A Felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 7.2.1. számú, Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben művelet szolgál. 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását. 
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja! 

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek: 
3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása 
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 
a) Kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzésének segítségével a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vagy elszikkasztás után talajba vezetése; 
b) Nagyobb kapacitású, több lakóingatlant kiszolgáló, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzése 50 lakosegyenértékig, a hozzá kapcsolódó gyűjtőhálózat kialakítása; 
c) Egyedi, zárt szennyvíztárolók létesítése, az azokból nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz meglévő szabad kapacitással és fogadó műtárggyal rendelkező művi szennyvíztisztító telepre szállítása; 
d) A vízügyi és vízvédelmi hatóság által a szennyvíztisztító telepre határozattal megállapított bírság, vagy szintén határozattal a szennyezéscsökkentési ütemtervben megfogalmazott kötelezés alapján, továbbá a befogadó jó állapotának elérése érdekében a már meglévő, üzemelő 2000 lakosegyenérték alatti biológiai szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvizének utótisztítása természetközeli szennyvíztisztítási eljárással; 
e) Decentralizált szennyvízkezelés: gyűjtőrendszer és egyedi szennyvízkezelő berendezések a tisztított szennyvíz helyben tartásával, természetközeli tisztított szennyvíz hasznosítással (pl. nyárfás öntözés), vagy utótisztításával, felszíni víz, vagy talaj befogadóval; 
f) Gyűjtőrendszer és elé kapcsolt biológiával rendelkező természetközeli szennyvíztisztító telep kiépítése a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vezetésével, vagy helyben tartásával, illetve a tisztított szennyvíz részbeni vagy teljes hasznosításával
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak a támogatható tevékenységekkel együtt támogathatóak: 
– Előkészítési tevékenységek (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése); 
– Projektmenedzsment tevékenységek; 
– Próbaüzem; 
– Monitoring rendszer kiépítése (amennyiben jogszabályi előírás alapján kötelező); 
– Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállító gépjármű beszerzése; 
– Az egyedi szennyvízkezelő berendezésekből kikerülő szennyvíziszap szállításához szükséges jármű vásárlása; 
– Az üzemeltetéssel kapcsolatos képzés, szemléletformálás, üzemelő berendezések bemutatóján részvétel, amennyiben releváns; 
– A Települési Szennyvízkezelési Program készítése, vagy felülvizsgálata; 
– A támogatásból létrehozandó létesítmények megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt infrastrukturális beruházások megvalósítása; 
– A projekt keretében létrehozott szennyvíz-csatornahálózat építésével közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel azonos minőségi és mennyiségi paraméterekkel történő helyreállítása, szakmai indokoltság alapján. Teljes forgalmi sáv felújítása kizárólag indokolt esetben, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiadott, a projekt által érintett útszakaszra vonatkozó kötelezés alapján lehetséges. 
A Felhívás keretében más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre: 
– Meglévő szennyvíztisztító telep bővítése, rekonstrukciója; 
– Fenntartási, karbantartási tevékenységek; 
– Oldómedencék telepítése (tisztítómezővel, vagy anélkül, programszerű telepítéssel, vagy anélkül); 
– Üdülőterületi, zártkerti, külterületi területeken szakszerű egyedi szennyvízkezelő létesítmények (egyedi szennyvízkezelő berendezések, egyedi zárt szennyvíztárolók, oldómedence) létesítése; 
– Szennyvízhálózat rekonstrukciós munkái; 
– A 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének hatálya alá tartozó, illetve a Budapest és a fővárosi agglomerációhoz tartozó települések szennyvízkezelési megoldásai; 
– Az a beruházás, amely a 2000 lakosegyenérték alatti településen/településrészen a 2007-2013-as programozási időszakban támogatásban részesült és a kötelező fenntartási idő nem telt le; 
– Elő-közművesítés; 
Előközművesítésnek minősül, ha az alábbi kritériumok közül legalább az egyik fennáll: 
– a terület vagy ingatlan vezetékes ivóvíz-ellátással, vagy a vízügyi hatóság által engedélyezett és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 26. pont b) alpontjában meghatározott saját célú vízi létesítményből biztosított ellátással nem rendelkezik; 
– a tervezett közművezeték olyan terület ellátására irányul, amelyen az ingatlanok többségén (legalább 51%) állandó tartózkodásra alkalmas épület vagy az épületekben állandó bejelentett (az önkormányzatnál nyilvántartott) lakos nem található. 
– Olyan kapacitások kiépítése, amelyek későbbi kihasználása a Települési Szennyvízkezelési Programban nincs reálisan alátámasztva, illetve általában az engedélyeknek meg nem felelő létesítmények kialakítása; 
– A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz lerakó kialakítása, bővítése, lezárása, rekultiválása; 
– Csapadékvíz-elvezető rendszer építése, bővítése, rekonstrukciója; 
– Felhagyott szennyvíztisztító telep bontása, kármentesítése, rekultivációja. 
3.1.1 A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása 
Az elnyert finanszírozásból megvalósított közmű-infrastruktúra (pl.: közmű, önkormányzati vagyonkezelés) kiépítés, fejlesztés, felújítás üzemeltető részére történő átadása abban az esetben nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben: 
a) az üzemeltető az üzemeltetési tevékenység végzése vonatkozásában az uniós joggal összhangban létrehozott jogi monopóliummal rendelkezik, nem versenyez hasonló (liberalizált) szolgáltatásokkal, valamint a szabályozási környezet alapján más liberalizált földrajzi- vagy termékpiacon nem tevékenykedhet, vagy 
b) az üzemeltető az infrastruktúrát piaci feltételek mellett üzemelteti. 

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe. 
4.1 Támogatást igénylők köre 
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 
A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, településcsoportok körében: 
– a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok és 
– a Mötv. 87. § szerinti társulásaik nyújthatnak be támogatási kérelmet. 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van is van lehetőség. 
Támogatási kérelmet az a szervezet nyújthat be, amely rendelkezik az MVH eljárási törvény (2007. évi XVII. törvény) 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél. 
Konzorcium esetében a konzorcium összes tagjának rendelkeznie kell a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló MVH eljárási törvény (2007. évi XVII. törvény) 28. § szerinti ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B. § c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszosan kerülnek elbírálásra. Jelen felhívás keretében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a benyújtás első lehetséges napját követő huszonnégy hónapig van lehetőség. 
A támogatási kérelmek benyújtása 2016.04.22-től 2018.04.16-ig lehetséges. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 
Az első szakasz zárása: 2016. 06. 15. 
A második szakasz zárása: 2016. 10. 14. 
A harmadik szakasz zárása: 2017. 03. 14. 
A negyedik szakasz zárása: 2017. 10. 13. 
Az ötödik szakasz zárása: 2018. 04. 16. 
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. 
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja. 
Ha a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásra kerül, akkor a kérelem legkésőbb az IH közleményben meghatározott időpontig szerkeszthető és nyújtható be. 
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak. 
A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik. 
5.1 A támogatás formája 
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 
5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége 
Jelen Felhívás szempontjából nem releváns. 
5.3 A támogatás mértéke, összege 
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 155 millió Ft. 
https://www.palyazat.gov.hu/node/57613
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag