A kultúra és az audiovizuális tartalom

Hazai

KREATÍV EURÓPA (2014-2020) 
KULTURÁLIS-KREATÍV ÁG 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – EACEA/06/2019 

 

A kultúra és az audiovizuális tartalom digitális úton történő áthidalása

1. CÉLKITŰZÉSEK ÉS LEÍRÁS 
Ez a felhívás az európai kulturális és kreatív ágazatot támogató program (KREATÍV EURÓPA) végrehajtására vonatkozó, 2013. december 11-i 1295/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeleten és annak 2014. június 27-i helyesbítésén alapul. 
11295/2013/EU rendelet, közzétéve az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013. december 20-án (HL L 347/221) és 2014. június 27-én (HL L 189/260).
A szakpolitikai fejlesztés, az innováció, a kreativitás, a közönségfejlesztés, valamint az új üzleti és irányítási modellek elősegítésére irányuló egyedi célkitűzés keretei között a Kreatív Európa program kulturális-kreatív ága a következőkhöz nyújt támogatást: 
– az alkotások finanszírozására, forgalmazására és piaci hasznosítására irányuló új, szektorközi üzleti megközelítések vizsgálata 
A következő projektek részesülnek támogatásban: 
a) új alkotási módok létrehozása különböző kulturális és kreatív ágazatok, köztük az audiovizuális ágazat ötvözése és innovatív technológiák, köztük a virtuális valóság felhasználása révén; 
vagy 
b) innovatív szektorközi megközelítések és eszközök előmozdítása a kultúra és a kreativitás, köztük a kulturális örökség hozzáférhetővé tételnek, terjesztésének, népszerűsítésének és/vagy piaci hasznosításának a megkönnyítése érdekében. 
A végrehajtott intézkedések eredményeit nyilvános workshop szervezésén és a fellépés hatásának értékelésén keresztül meg kell osztani az érdekelt felekkel és a politikai döntéshozókkal. 

2. TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZÓK 
A pályázatot egy konzorciumnak kell benyújtania, amely legalább 3 jogi személyből áll, amelyek a Kreatív Európa programban részt vevő három különböző országból származnak és különböző kulturális és kreatív ágazatokban – ideértve az audiovizuális ágazatot is -többféle szakértelemmel rendelkeznek. 
A konzorcium valamennyi tagjának a Kreatív Európa programban részt vevő valamely országban székhellyel kell rendelkeznie (lásd az alábbi linket). 
Elbírálásra jogosultak az alábbi országok valamelyikében alapított jogi személyektől érkező pályázatok, amennyiben azok megfelelnek a Kreatív Európa program létrehozásáról szóló rendelet 8. cikkében meghatározott összes feltételnek: 
– a 2001/822/EK tanácsi határozat 58. cikke szerint a programban való részvételre jogosult uniós tagállamok és tengerentúli országok és területek; 
– az előcsatlakozási stratégiában részesülő csatlakozó országok, tagjelölt országok és potenciális tagjelölt országok, az ezen országok uniós programokban való részvételére vonatkozóan a megfelelő keretmegállapodásokban, társulási tanácsi határozatokban vagy hasonló megállapodásokban megállapított általános elvekkel és feltételekkel összhangban; 
– az EFTA országai, amelyek részesei az EGT-megállapodásnak, az EGT-megállapodás rendelkezéseivel összhangban; 
– a Svájci Államszövetség, az országgal megkötendő kétoldalú megállapodás alapján; 
– az európai szomszédságpolitika hatálya alá tartozó országok, az ezen országokkal együtt az uniós programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodások alapján létrehozott eljárásokkal összhangban. 
A program nyitva áll az egyes kiválasztott országokra vagy régiókra irányuló két- vagy többoldalú együttműködések előtt is, az adott országok/régiók által megfizetett kiegészítő előirányzatok és az országokkal/régiókkal közösen meghatározandó egyedi eljárások alapján. 
A programban megnevezett célkitűzések megvalósításához való közös hozzájárulás alapján a programon belül lehetőség nyílik együttműködni és közös programokat szervezni olyan, a programban részt nem vevő országokkal és nemzetközi szervezetekkel, amelyek a kulturális és kreatív ágazat aktív szereplői; ilyenek például az UNESCO, az Európa Tanács, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet vagy a Szellemi Tulajdon Világszervezete. 
Az Unión kívüli országokban működő pályázók pályázatai is kiválaszthatók, amennyiben a támogatás odaítéléséről szóló határozat meghozatalának napjáig aláírásra kerül az érintett országnak a fent említett rendelettel létrehozott programban való részvétele feltételeit rögzítő megállapodás. 
(A rendelet 8. cikkében említett feltételeknek eleget tevő országok frissített listája, amely országokkal a Bizottság tárgyalásokat kezdett, az alábbi hivatkozáson érhető el: 
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en). 
A brit pályázók számára: Felhívjuk a figyelmét, hogy a támogathatóság feltételeinek a támogatás teljes időtartama alatt meg kell felelni. Ha az Egyesült Királyság a támogatási időszak alatt úgy lép ki az EU-ból, hogy nem köt vele olyan megállapodást, amely biztosítaná, hogy a brit pályázók továbbra is támogathatók maradjanak, Ön a továbbiakban nem kap uniós forrásokat (miközben adott esetben továbbra is részt vehet a programban), vagy Önnek előírják, hogy lépjen ki a projektből a támogatási megállapodás II.17 cikkének értelmében. 
A projektvezető nyújtja be a pályázatot valamennyi partner nevében. 
Természetes személyek nem jogosultak támogatásra, kivéve az önálló vállalkozókat vagy az azokkal egyenértékű személyeket (azaz az egyéni vállalkozókat), amennyiben a társaság nem rendelkezik a természetes személy jogi személyiségétől eltérő jogi személyiséggel. 

3. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 
Az audiovizuális és új digitális technológiát tartalmazó projekteket a következő területek legalább egyikén kell megvalósítani: múzeumok, élő előadás és/vagy kulturális örökség. 
A projektekben legalább 3 partnernek kell résztvennie, amelyeket a Kreatív Európa programban részt vevő 3 különböző országban hoztak létre. 
A projektenkénti minimális hozzájárulás 150 000 euró, amely a projekt teljes költségének legfeljebb 60% -át teszi ki. 
Az 150 000 eurót meg nem haladó projektek nem minősülnek támogathatónak. 
A költségek támogathatóságának időszaka 2020. január 1-jén kezdődik és 2021. június 30-án ér véget (18 hónap). 
A támogatás szempontjából csak a támogathatóság feltételeinek megfelelő pályázatokat veszik figyelembe. Amennyiben egy pályázat nem minősül támogathatónak, a pályázót erről indoklással ellátott levélben értesítik. 

4. KÖLTSÉGVETÉS 
Az alprogram teljes költségvetése 1,75 millió euró. 
Az Unió által nyújtott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a teljes támogatható költség 60%-át. 
A kért minimális támogatás projektenként 150 000 euró. 
Az 150 000 eurót meg nem haladó projektek nem minősülnek támogathatónak. 

5. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE 
A pályázatokat legkésőbb 2019. június 20-án déli 12.00óráig (brüsszeli idő szerint) kell benyújtani az online jelentkezési lap (elektronikus űrlap) használatával. A más módon benyújtott pályázatok nem fogadhatók el. 
A pályázóknak gondoskodniuk kell róla, hogy az e-nyomtatványokban kért, illetve említett összes dokumentumot mellékeljék a pályázathoz. 

8. RÉSZLETES INFORMÁCIÓK 
A pályázati útmutató teljes szövege és a jelentkezési lapok az alábbi internetcímen érhetők el: 
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/bridging-audiovisual-and-culture-content-through-digital-eacea062019_en 
A pályázatokat a pályázati útmutató valamennyi feltételének betartásával, a rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlapon kell benyújtani.