A helyi identitás és kohézió erősítése

Hazai

A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A helyi identitás és kohézió erősítése” című (TOP-5.3.1-16 kódszámú) felhívás.
1.    A Felhívás 1.1. pontjában az alábbi szövegrészek kiegészítésre kerültek:
–    „Az EFOP-1.3.1.-15-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekt biztosítja (átfogóan) a közösségfejlesztési programok módszertanát és egy pénzügyileg fenntartható mentorhálózatot – amely a kiemelt projekt fizikai zárásáig áll rendelkezésre –, illetve az EFOP finanszírozza a több megyében megvalósuló közösségfejlesztési programokat és az oktatási típusú intézkedések módszertanát.”
–    „helyszíni mentorálás, tanácsadás: a közösségfejlesztési folyamatot, a partnerségi együttműködést (közösségi tervezést) a helyszínen nyomonköveti, szakmailag-módszertanilag támogatja egy, a közösségfejlesztés, közösségi tervezés területén tapasztalattal rendelkező szakember (az ún. kulturális közösségfejlesztő mentor)”
–    informatikai folyamatkövetés-támogatás a Cselekvő közösségek projekttel való kapcsolódás vonatkozásában: a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt Online vezetői információs és monitoring rendszer (OVIMOR) felületének használata.
2.    A Felhívás 3.1.1. fejezetének A. 4. alpontja pontosításra került. Új dokumentum létrehozása kizárólag az egyéb, a településnek vagy a térségnek a helyi cselekvési tervében foglalt irányvonalához illeszkedő stratégiai dokumentum esetében lehetséges.
3.    A Felhívás 3.4.1.1. fejezetének A. 3. pontja a közösségfejlesztési folyamat léptékére vonatkozóan kiegészítésre került.
4.    A Felhívás 3.4.1.1. fejezetének A. pontja kiegészült az alábbival: „A „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt által biztosított Online vezetői információs és monitoring rendszer (OVIMOR) a http://cselekvokozossegek.hu/ weboldalon keresztül érhető el. Az OVIMOR rendszerbe való adatfeltöltések megtörténtéről a kiemelt projekt igazolást állít ki, melyet a kedvezményezetteknek a mérföldkövekhez benyújtani szükséges.”
3.    A Felhívás 3.4.1.1. fejezetének B. 1. pontja pontosításra került az alábbi szövegrésszel: „A helyi cselekvési tervet célterületenként szükséges elkészíteni.”
4.    A Felhívás 3.4.1.1. fejezetének B. 5. c. alpontja kiegészült az alábbival: „A megyei mentorirodák és mentorok elérhetőségei a http://cselekvokozossegek.hu/mentorhalozat/mentorirodak/ weboldalon keresztül érhetőek el.”
5.    A Felhívás 3.4.1.1. fejezetének B. 5. e. alpontja módosításra került, kiegészült a Közösségfejlesztő animátor OKJ képzéssel és a Közösségszervező BA szakkal.
6.    A Felhívás 3.4.2. fejezetében az alábbi módosítások történtek:
–    az 1. mérföldkőnél szereplő szövegrész pontosításra került,
–    a 2. mérföldkőnél csatolandó dokumentumok köre kiegészült az aktualizált költségvetéssel,
–    a 3. mérföldkőből törlésre kerültek az aktualizált OVIMOR feltöltések.
7.    A Felhívás 3.7.1. fejezete kiegészült az alábbi mondattal: Az indikátorok definíciója megtalálható jelen felhívás 8. fejezet E) pontjában, illetve a TOP indikátor adatlapok között, a https://www.palyazat.gov.hu/node/57573 felületen.
8.    A Felhívás 5.7. fejezetében az alábbi bekezdés kiegészítésre került: „A közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása önállóan támogatható tevékenységre minimum 15 millió Ft, maximum 40 millió Ft összeg számolható el célterületenként (település(ek), településrész). További tevékenységek megvalósítása esetén és a célcsoport nagyságának (500-15 000 fő) függvényében a projektméret kb. 15-55 millió Ft lehet. Ha több célterület is meghatározásra kerül a projektben, abban az esetben a projektméret igazodik ahhoz, figyelembe véve a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében meghatározott minimum és maximum igényelhető támogatási összeg mértékét.”
9.    A Felhívás 6.1. fejeztében pontosításra kerültek az árajánlatok csatolására vonatkozó elvárások. Továbbá pontosításra került a Helyzetjelentés, a Közlekedésbiztonsági programhoz kapcsolódóan a programok tematikájának, a közlekedésbiztonsági tevékenységek és kapcsolódó költségterv bemutatása, az Integrált Településfejlesztési Stratégia, valamint a Helyi Esélyegyenlőségi Program benyújtási formájával kapcsolatos elvárás.
10.    Módosult a Felhívás mellékletét képező „Segédlet a Megalapozó dokumentum elkészítéséhez” c. dokumentum. A bevezető szövegrésze kiegészült az alábbiakkal:
„Egy támogatási kérelemben egy vagy több célterület is kijelölésre kerülhet, így lehetőség van arra, hogy egy megalapozó dokumentumban több célterület is bemutatásra kerüljön, külön-külön bemutatva az egyes célterületekre vonatkozó adatokat, pl.: célterület elhelyezkedése, helyzetértékelés, célterület célcsoportja. Fontos azonban, hogy a célterület(ek)re vonatkozó információk egyértelműen meghatározásra kerüljenek.”
„Amennyiben több célterület is meghatározásra kerül a megalapozó dokumentumban, a célterületek bemutatásához szükséges mértékben a terjedelemi korlát meghaladható.”
11.    Módosult a Felhívás mellékletét képező Módszertani Útmutató Segédlet a közösségfejlesztési folyamatok költségeinek tervezéséhez c. mellékletének a 6.1.3 pontja.


FELHÍVÁS
Közösségfejlesztő programok megvalósítására a megyékben

A Felhívás címe: A helyi identitás és kohézió erősítése
A Felhívás kódszáma: TOP-5.3.1-16
Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok, az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, az egyházak, a civil szervezetek és a nonprofit szervezetek részére, a települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a helyi közösségek fejlesztését. A cél elérését a Kormány a helyi önkormányzatok, az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, az egyházak, a civil szervezetek és a nonprofit szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
– a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
– a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak a települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése cél eléréséhez.
– a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A helyi közösségek fejlesztése elsősorban települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalás erősödését jelenti. Ez a társadalmi felzárkózási politikának is fontos eszköze, a közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködnek a problémák megoldásában.
Az intézkedés kapcsán közösségi térségi, települési, illetve településrészi helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, továbbá – a TOP ERFA beruházásaihoz, illetve egyéb infrastrukturális beavatkozások előkészítéséhez kapcsolódóan – közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulhatnak meg.
A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés. A beavatkozás következtében a meglévő (humán) erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a település, települési közösségek életében.
A TOP egyik legfontosabb célkitűzése a fejlesztések integrált módon történő megvalósítása, ezért a szinergikus hatások érvényesülése érdekében javasolt a jelen intézkedés keretében megvalósításra kerülő tevékenységeket a TOP ERFA intézkedései által támogatott tevékenységekkel összekapcsolni.
A célzott helyi közösségfejlesztési programokat a TOP az EFOP-pal szinergiában finanszírozza, az alábbi lehatárolással:
– Az EFOP-1.3.1.-15-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekt biztosítja (átfogóan) a közösségfejlesztési programok módszertanát és egy pénzügyileg fenntartható mentorhálózatot, illetve az EFOP finanszírozza a több megyében megvalósuló közösségfejlesztési programokat és az oktatási típusú intézkedések módszertanát.
– A TOP finanszírozza az ERFA intézkedéseihez közvetlenül kapcsolódó programokat és a helyi kihatású közösségfejlesztési programokat. Utóbbi keretében biztosítja a helyi közösségfejlesztési szakember bevonását, alkalmazását.
A közösségfejlesztés szükségessége kiemelten fontos: a támogatásokból megvalósuló infrastruktúrafejlesztések kiegészítéseként már a 2007-2013-as programozási időszakban is nagyban hozzájárultak a beruházások elfogadtatásához. Annak érdekében, hogy ez a gyakorlat továbbra is alkalmazható legyen, kiterjesztésre kerüljön, és még intenzívebben szolgálja a településen élő, dolgozó személyeket és működő szervezeteket:
– egyrészt jelen Felhívás kiemelten támogatja a közösségfejlesztési folyamatok és a partnerségi együttműködés (közösségi tervezés) megvalósítását,
– másrészt azok eredményességének és hatékonyságának biztosítása érdekében az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló a “Cselekvő közösségek” – aktív közösségi szerepvállalás” című, EFOP-1.3.1.-15-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekt (továbbiakban: “Cselekvő közösségek” kiemelt projekt) is támogatja.
A “Cselekvő közösségek” kiemelt projekt – 2016-2019 közötti megvalósítási időszaka alatt – az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a jelen Felhívásra sikeres közösségfejlesztési, helyi együttműködéseket erősítő támogatási kérelmeket benyújtó kedvezményezetteknek:
előzetes szakmai tanácsadás: a jelen Felhívásra támogatási kérelmet benyújtani kívánó szervezetek számára egyrészt tájékoztató napok, másrészt személyes konzultáció keretében megvalósuló szakmai, módszertani tanácsadás;
helyszíni mentorálás, tanácsadás: a közösségfejlesztési folyamatot, a partnerségi együttműködést (közösségi tervezést) a helyszínen nyomonköveti, szakmailag-módszertanilag támogatja egy, a közösségfejlesztés, közösségi tervezés területén tapasztalattal rendelkező szakember;
a megvalósítást támogató szakmai kiadványok: papíralapú, online és elektronikus kiadványok;
képzések: képzések, szakmai tapasztalatcserék a kedvezményezett projektek megvalósításban közreműködő kulturális szakembereknek, közművelődési, muzeális és könyvtári intézmények munkatársai számára, továbbá szakmai műhelyek, tapasztalatcserék a települések vezetői számára;
szakmai műhelyek: tapasztalatcserék egyrészt a kedvezményezettek között, másrészt az elmúlt években sikeres közösségfejlesztési, közösségi tervezési folyamatot megvalósító településekre, jó gyakorlatok bemutatása;
kommunikációs felületek (nagyobb láthatóság): a Közösségek Hete országos rendezvénysorozat központi népszerűsítő kampánya;
informatikai folyamatkövetés-támogatás: a “Cselekvő közösségek” kiemelt projekt Online vezetői információs és monitoring rendszer (OVIMOR) felületének használata.
Tárgyi Felhívás a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja.
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon3 12,979 milliárd Ft.
3Az operatív programban rögzítettek alapján.
A felhívás teljes keretösszegének becsült támogatástartalma 12,979 milliárd Ft, amely mértéke minden esetben a támogatott projektek támogatási intenzitása alapján kerül odaítélésre.
A területi egység számára rendelkezésre álló forrás meghatározása és a támogatási kérelmek várható darabszáma a felhívás területi egységre vonatkozó terület-specifikus mellékletében található.
Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága hirdeti meg az 1005/2016. (I. 18.) számú Kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása:
Az 1.-6. pontokban, valamint azok alpontjaiban meghatározott tevékenységek csak együttesen támogathatóak, mindegyik pont megvalósítása kötelező, kidolgozásukhoz részletes szakmai támogatást a “Cselekvő közösségek” kiemelt projekt módszertani útmutatója (a továbbiakban: Módszertani útmutató) ad. A Módszertani útmutatóban ismertetett teljes közösségfejlesztő folyamatot meg kell valósítani.
1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés:
A tervezés eredményeképpen kialakuló helyi cselekvési terv célja, hogy meghatározza a projekt további tevékenységeinek tematikáját, amely a települési vagy térségi identitás egy vagy több – a TOP célkitűzéseivel is összhangban álló – érték mentén szerveződik (pl.: történelmi, kulturális vagy természeti értékek, társadalmi együttélés, összetartozás, fenntarthatóság, új-gazdaság, stb.).
2. A projekt által érintett térség, település, településrész közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele, elsősorban a közművelődési, muzeális és könyvtári intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével.
3. A helyi cselekvési terv alapján a település, településrész, térség lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása a közművelődési, muzeális, könyvtári, intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével:
a) közösségi akciók, tevékenységek, események,
b) programok, folyamatok,
c) a helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése,
d) részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése.
4. A település társadalom- és gazdaságfejlesztése tekintetében meghatározó dokumentumok közül a helyi cselekvési tervhez illeszkedő stratégiai dokumentum(ok)nak – a 3. d) pont szerinti – részvételi fórumok keretei között való áttekintése és amennyiben releváns, megújítása, új dokumentum létrehozása:
a) helyi esélyegyenlőségi program,
b) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-a szerinti közművelődési rendelet,
c) egyéb, a településnek vagy a térségnek a helyi cselekvési tervében foglalt irányvonalához illeszkedő stratégiai dokumentum.
5. A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása (infrastruktúra-fejlesztés nélkül).
6. A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása:
a) képzések szervezése a közösségfejlesztési folyamatban érintett lakosok (a közösségfejlesztési folyamat generálásában, megvalósításában kulcsszerepet betöltő “központi mag”), szakemberek és a település vezetői (polgármester, képviselő-testületi tagok), valamint a közigazgatásban dolgozók számára, a projekt céljának megfelelő képzéseken való részvétel biztosítása érdekében;
b) a közösségfejlesztési folyamatban érintett lakosok (a közösségfejlesztési folyamat generálásában, megvalósításában kulcsszerepet betöltő “központi mag”), szakemberek és a település vezetőinek közös részvételével megvalósuló belföldi és külföldi (Európai Unión belüli) tanulmányutak, belföldi és nemzetközi (Európai Unión belüli) tapasztalatcsere.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:
a) Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321, 322, 327, 328)
b) Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37)
c) Többségi önkormányzati tulajdonú jogi személyiségű vállalkozások (GFO 113, 114, 116, 117, 121, 123, 128, 129)
d) Többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság (GFO 572, 573, 575, 576)
e) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529, 563, 565, 569)
f) Egyházi jogi személy (GFO 55)
g) Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 591, 599)
h) Közalapítvány (GFO 561, 562)
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. Amennyiben nem konzorciumvezető, akkor konzorciumi tagként kötelező bevonni a fejlesztéssel érintett település helyi önkormányzatát (GFO 321).
Elvárás, hogy a támogatást igénylő vagy legalább egy konzorciumi tag minimum kétéves szakmai tapasztalattal rendelkezzen az alábbi területek valamelyikén: – kulturális, vagy
– közösségfejlesztés, vagy
– szociális vagy gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások vagy
– terület/település/vidékfejlesztés.
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklete, A nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről 2014-2020 programozási időszak 3.8.2.5 pontjában meghatározott tevékenységek megvalósítására:
a) Területi (megyei) önkormányzat (GFO 321)
b) Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
c) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
d) Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
Egy település területére vonatkozóan egy támogatási kérelem nyújtható be. Újabb támogatási kérelem beadása abban az esetben lehetséges, amennyiben az előző támogatási kérelem elutasításra vagy visszavonásra került.
Baranya, Hajdú-Bihar és Komárom-Esztergom megye esetében a támogatást igénylők körére vonatkozó előírások a Felhívás adott területi egységre vonatkozó terület-specifikus mellékletében találhatók.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF 2. fejezetében szabályozott Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:
a) Amely nem rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.§-a szerinti öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programmal. (amennyiben releváns)
b) Amely nem rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63.§-a szerinti esélyegyenlőségi tervvel. (amennyiben releváns)
Az ÁÚF 2. fejezetében szabályozott Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás azon támogatási kérelemre:
a) Amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.
b) Amennyiben a jelen Felhívásra benyújtott projekt más, azonos célú forrásból, azonos tevékenység megvalósítására támogatásban részesül. Jelen felhívás keretében támogatható tevékenységekre elnyert támogatás más hazai vagy európai uniós támogatással nem kombinálható.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége a felhívás területi egységre vonatkozó terület-specifikus mellékletében kerül szabályozásra.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területspecifikus mellékleteiben kerül szabályozásra.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/top-531-16-a-helyi-identits-s-kohzi-erstse-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumetumok