2018 a külhoni magyar családok éve

Budapest Hazai

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet aBethlen Gábor Alap 2018. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

 

1.      A PÁLYÁZAT CÉLJA 

A Magyar Állandó Értekezlet döntése értelmében a 2018. év tematikus programjaként „2018 a külhoni magyar családok éve” lett meghirdetve. Jelen pályázat célja a Horvát Köztársaságban, a Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában (a továbbiakban: szomszédos államok) működő civil szervezetek, egyházi szervezetek vállalkozók családokat segítő tevékenységének és szolgáltatás nyújtásának támogatása. Családokat segítő tevékenység: olyan programok, tevékenységek, szolgáltatások fejlesztése, amelyek a pályázó eddigi tevékenységéhez képest várhatóan legalább további tíz család boldogulásához járul hozzá.

 

A pályázat célja:

A)     A szomszédos államokban létrejött olyan alapítványok, civil, nonprofit és egyházi szervezetek támogatása, melyek tevékenysége segíti a helyi közösségek és családok mindennapi életét.

B)     A szomszédos államokban 2017. január 1-je előtt alapított magyar vállalkozások támogatása a Kárpát-medencei gazdasági térség erősítése érdekében, melynek keretében mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával, forgalmazásával kapcsolatos olyan támogatási cél/program/projekt/fejlesztés (a továbbiakban együtt: projekt) valósul meg, mely hozzájárul családbarát munkahelyek, családokat segítő tevékenységek, szolgáltatások kialakításához, fejlesztéséhez.

C)     A szomszédos államokban 2017. január 1-je előtt alapított magyar vállalkozások támogatása a Kárpát-medencei gazdasági térség erősítése érdekében, melynek keretében nem mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával, forgalmazásával kapcsolatos olyan projekt valósul meg, mely hozzájárul családbarát munkahelyek, családokat segítő tevékenységek, szolgáltatások kialakításához, fejlesztéséhez.

 

2.      A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁRGYA

A szomszédos országokban működő civil, nonprofit és egyházi szervezetek (egyházak, belső egyházi jogi személyek), továbbá vállalkozások családokat segítő tevékenységének támogatása, mely során családbarát munkahelyek, szolgáltatások és programok megvalósítására kerül sor.

 

3.  A PÁLYÁZÓKKAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSAKOR, A LEHETSÉGES PÁLYÁZÓK KÖRE

3.1. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA tv.) 1. §-ában és 3. §-ában foglaltak figyelembevételével pályázatot nyújthat be horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai és ukrajnai székhelyű adószámmal rendelkező, 2017. január 1-je előtt bejegyzésre került, folyamatosan működő:

3.1.1. civil szervezet mely létesítő okiratában felsorolt tevékenységei összhangban vannak jelen pályázati felhívás céljával;

3.1.2. egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye mely létesítő okiratában felsorolt tevékenységei összhangban vannak jelen pályázati felhívás céljával;

3.1.3. (profitorientált vagy nonprofit) gazdasági társaság, egyéni vállalkozó[1], mely az alábbi kritériumoknak megfelel:

 • mikrovállalkozás vagy kisvállalkozás (a pályázó vállalkozásnak a helyi jogszabályoknak megfelelően hatósági nyilvántartásba bejegyzett vállalkozásnak kell lennie, előtársaság nem pályázhat),és;
 • magyar vállalkozásnak minősül

[1] Pályázati szempontból nem támogathatóak Szerbiában földműveléssel foglalkozó természetes személyek, akkor sem ha BPG (broj poljoprivredog gazdinstva) regisztrációs számmal rendelkeznek.

3.2.     Jelen pályázati felhívás alkalmazása tekintetében

a) civil szervezet: a civil társaság, a polgári társulás, – a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével — az egyesület, – a pártalapítvány, a szakszervezeti alapítvány kivételével – alapítvány;

b) jármű: szállító- vagy vontató eszköz, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is, így különösen: a személygépkocsi, kisteherautó, teherautó, lakókocsi, gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű;

c) kisvállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő vállalkozás.

d) magyar vállalkozás: az az egyéni vállalkozó, valamint az a mikrovállalkozás és kisvállalkozás, amelynek tulajdonosa (tagja, részvényese) — jogi személy tulajdonos esetén a jogi személy tulajdonos tulajdonosai —, aki a szomszédos államok valamelyikében állandó lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személynek minősül.

e) mikrovállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő vállalkozás.

3.3. A támogatást igénylő, 3.1. pontban felsorolt vállalkozó, vállalkozás, szervezet, intézmény, jogi személy (beleértve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014 EU rendelet melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozásokat is) — a továbbiakban együtt: pályázó — jelen pályázati felhívásra kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

3.4.  A pályázó vállalkozás vagy annak tulajdonosa, tagja, részvényese nem lehet tulajdonosa, tagja, részvényese más, jelen pályázati felhíváson induló vállalkozás(ok)nak. Kizárólag a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetek pályázhatnak, így amennyiben a pályázó tulajdonosa nem magánszemély, hanem egyéb szervezet, akkor a tulajdonosi struktúrát addig kell bemutatni, amíg végső tulajdonos(ok) személye egyértelműen megállapítható.

4.      IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS 

4.1 A teljes támogatási keretösszeg 200.000.000 Ft, mely felhasználásról a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján a Bethlen Gábor Alap Kollégiumának javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága (a továbbiakban: Támogató) dönt.

4.2   A megpályázható támogatás pályázónként 250.000 forint- 2.000.000 forint közötti összeg lehet.

4.3   Megpályázható támogatás – kizárólag – vállalkozásokra vonatkozó speciális szabályai:

 • mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, forgalmazásával kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások esetén 250.000 Ft – 2.000.000 Ft közötti összeg. A támogatás mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak minősül 1408/2013/EU rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerint. A csekély összegű (de minimis) támogatástartalom EUR-ban történő meghatározása a 2018.09.25-én érvényes EKB árfolyamon történik.
 • nem mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, forgalmazásával kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások esetén 250.000 Ft – 2.000.000 Ft közötti összeg. A támogatás általános csekély összegű támogatásnak minősül 1407/2013/EU rendelet a 6. cikk (1) bekezdése szerint. A csekély összegű (de minimis) támogatástartalom EUR-ban történő meghatározása a 2018.09.25-én érvényes EKB árfolyamon történik.

 

4.4   A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

4.5 A támogatás nyújtása egy összegben, támogatási előlegként folyósítva, utólagos beszámolási kötelezettséggel történik. A Támogató fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik valamely korábbi pályázatuk vonatkozásában beszámolási és/vagy hiánypótlási kötelezettségüknek határidőben nem tettek eleget, támogatást nem biztosít.

4.6   A támogatás intenzitása 100%.

4.7   A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

5.      A PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSI PARAMÉTEREI

 • Megvalósítási időszak: 2018.01.01. – 2019.04.30.
 • A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2018.10.16.
 • Benyújtási határidő: 2018.10.31. 14.00  Közép-európai idő szerint
 • Elszámolási határidő: a nyertes pályázónak (a továbbiakban: Kedvezményezett) a projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2019.05.30. napjáig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) felületén.

 

6.      TÁMOGATHATÓ KIADÁSOK 

A pályázat keretében kizárólag a projekt megvalósításához szükséges, a megvalósítási időszakban – azaz 2018. 01. 01. és 2019. 04. 30. között – teljesült gazdasági események számolhatóak el a „Pályázati és elszámolási útmutató” 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

 

7.      NEM TÁMOGATHATÓ KIADÁSOK

 • személyi jellegű ráfordítások,
 • ingatlan fejlesztés (pl. épület építése, átalakítása), építmény építése (pl.  medence, kerítés, járda, út, parkoló, sportpálya, faház), továbbá épületgépészeti és infrastruktúra fejlesztés (fűtés- hűtés, napkollektor, napelem, víz-, gáz-, villanyvezeték, csatorna építés stb.)
 • ingatlanvásárlás;
 • amennyiben a Kedvezményezett tevékenysége vonatkozásában általános forgalmi adó (áfa) visszaigénylésre jogosult, akkor az áfa nem elszámolható költség;
 • jármű vásárlás,

kivétel:
11 Traktorok
111 Hagyományos felépítésű mezőgazdasági traktorok
112 Különleges traktorok
12 Magajáró betakarítók
121 Szántóföldi növények betakarító gépei
129 Egyéb betakarítók
19 Egyéb magajáró gépek
191 Magajáró rakodók
199 Magajáró egyéb gépek

 • mobiltelefon vásárlás;
 • késedelmi kamat, bírság;
 • jövedéki termékek (pl. alkohol, dohányáru termékek költségei);
 • pénzügyi teljesítést nem igénylő ügyletek (pl. beszámítás, engedményezés);
 • kamatköltségek;
 • készletek, termelési alapanyagok beszerzése;
 • terméktámogatási díj.
 • jármű vásárlás,

8.      NEM RÉSZESÜLHETNEK TÁMOGATÁSBAN 

8.1   politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek;

8.2   szakszervezetek;

8.3   azok a szervezetek, akik a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet fogalmának nem felelnek meg;

8.4   azok a pályázók és tulajdonosaik, amelyek/akik az adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződést – nekik felróható okból – maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget);

8.5   azok a pályázók és tulajdonosaik, amelyek/akik a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségnek nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel;

8.6   azok a pályázók és tulajdonosaik, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban;

8.7   azok a pályázók és tulajdonosaik, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be – a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül – vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 8.3.-8.6. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll;

8.8   az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. §-ában meghatározott személyek és szervezetek.

8.9   közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, illetve ilyen tevékenységet fejleszteni kívánó vállalkozások, vállalkozók.

 

9.    ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK

9.1   A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a támogatói okirat hatálybalépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges géptípus-változás, szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is.

9.2   A projektnek megfelelően kidolgozottnak kell lennie, a pályázat pontjait ki kell tölteni.

9.3   A projekt megvalósítására alkalmasnak kell lenni a helyszínének.

9.4   A projektnek a támogatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie.

9.5   A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar, vagy az adott országban hatályos rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.

9.6   A Kedvezményezett a beruházással létrehozott vagyont a támogatási jogviszony ideje alatt, a fenntartási időszak végéig (lásd: Általános Szerződési Feltételek, a továbbiakban: ÁSZF) kizárólag az Alapkezelő  előzetes jóváhagyásával, a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalása, átruházása mellett idegenítheti el, adhatja bérbe vagy más használatába, illetve terhelheti meg. Az Alapkezelő a jóváhagyás feltételeként kikötheti, hogy a kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében a beruházással létrehozott vagyon elidegenítése esetén az új tulajdonos a Kedvezményezett helyébe – részleges elidegenítés esetén a Kedvezményezett mellé – bérbe vagy más módon történő használatba adás esetén – e jogviszony fennállásának idejére –a támogatási jogviszonyba belépjen, vagy a kötelezettségek átvállalásáról egyoldalú nyilatkozatot tegyen.

9.7   A pályázat elutasításra kerülhet, ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, valamint ha az nincs összhangban a jelen pályázati felhívás célkitűzéseivel (Jelentős kockázatot jelenthet többek között a támogatási kérelem nem megfelelő kidolgozottsága; a projekt megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodási adatok.)

 

10.        A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FORMÁJA

A pályázat benyújtása elektronikus (e-pályázat) formában történik a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (a továbbiakban: NIR) segítségével. Elérhető: nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő  honlapjáról.

A pályázati csomag elemei:
 • pályázati felhívás;
 • pályázati (elektronikus) adatlap és mellékletei;
 • 2018. évi Pályázati és elszámolási útmutató a pályázati felhíváshoz;
 • ÁSZF.

Bethlen Gábor Alap