Szavaztak a civilek finanszírozásáról

Kiemelt cikk

A kneszet első körben megszavazta a civil szervezetek finanszírozását átláthatóvá tevő törvényjavaslatot

Az iz­ra­e­li par­la­ment, a kne­szet el­ső ol­va­sat­ban meg­sza­vaz­ta a ci­vil szer­ve­ze­tek kül­föl­di fi­nan­szí­ro­zá­sá­nak be­je­len­té­si kö­te­le­zett­sé­gé­ről szó­ló, “át­lát­ha­tó­sá­gi” tör­vény­ter­ve­ze­tet – je­len­tet­te a je­ru­zsá­le­mi köz­szol­gá­la­ti rá­dió kedd reg­gel.

 

A kne­szet ple­ná­ris ülé­sén öt­ve­nen tá­mo­gat­ták negy­ven­há­rom kép­vi­se­lő el­le­né­ben a tör­vény­ja­vas­la­tot, amely sze­rint a költ­ség­ve­té­sük több mint fe­lét kül­föl­di kor­mány­za­ti in­téz­mé­nyek ál­tal biz­to­sí­tott pénz­for­rá­sok­ból fe­de­ző ci­vil szer­ve­ze­tek­nek ezen­túl min­den hi­va­ta­los ok­má­nyuk­ban és hir­de­té­sük­ben nyom­ta­tott for­má­ban és az in­ter­ne­ten is je­lez­ni­ük kell, hogy kül­föld­ről kap­nak pénz­ügyi tá­mo­ga­tást.

Az új sza­bá­lyo­zást az Európai Unió, va­la­mint több eu­ró­pai kor­mány is el­len­zi. Az Európai Parlament több tu­cat brüssze­li kép­vi­se­lő­je a sza­va­zás előtt le­vél­ben fi­gyel­mez­tet­te a kép­vi­se­lő­ket a tör­vény Izrael de­mok­ra­ti­kus be­ren­dez­ke­dé­sét fe­nye­ge­tő ve­szé­lye­i­re – je­len­tet­te hír­adó­já­ban a tí­zes té­vé­csa­tor­na.

A kne­szet vé­gül a ja­vas­lat egy “sze­lí­dí­tett” for­má­ját sza­vaz­ta meg, ki­ma­radt be­lő­le az Ajelet Saked igaz­ság­ügy-mi­nisz­ter ere­de­ti vál­to­za­tá­ban sze­rep­lő, so­kat vi­ta­tott pont, amely a par­la­ment­ben és a kor­mány­za­ti in­téz­mé­nyek­ben az érin­tett ci­vil szer­ve­ze­tek kép­vi­se­lő­it meg­kü­lön­böz­te­tő jel­vény vi­se­lé­sé­re kö­te­lez­te vol­na – ér­te­sült a Háárec cí­mű új­ság hon­lap­ja.

Benjámin Netanjahu mi­nisz­ter­el­nök ké­ré­sé­vel szem­ben az át­lát­ha­tó­sá­gi tör­vény nem lesz kö­te­le­ző “az utol­só dol­lá­rig” min­den kül­föl­di pénz­ügy se­gít­ség ese­tén, ha­nem csu­pán a na­gyobb­részt nem iz­ra­e­li for­rá­sok fel­hasz­ná­lás­kor.

Az iz­ra­e­li szak­ér­tők sze­rint az el­ső ol­va­sat­ban el­fo­ga­dott tör­vény­ja­vas­lat el­ső­sor­ban a bal­ol­da­li ci­vi­lek szer­ve­ze­tei el­len irá­nyul, mert azok fő­ként a kül­föl­di kor­má­nyok tá­mo­ga­tá­sát él­ve­zik, míg a jobb­ol­da­li ci­vil szer­ve­ze­te­ket kül­föl­di ma­gán­em­be­rek pénz­ügyi se­gít­sé­gé­vel mű­köd­te­tik, ami­re a sza­bá­lyo­zás nem vo­nat­ko­zik.

A ja­vas­lat elő­ter­jesz­tői sze­rint a ci­vil szer­ve­ze­te­ket azért fi­nan­szí­roz­zák fő­leg eu­ró­pai kor­mány­za­tok, hogy ez­ál­tal be­le­szól­ja­nak Izrael bel­ügye­i­be, és az em­be­ri jo­gok han­goz­ta­tá­sá­nak ürü­gyén ide­gen ér­de­ke­ket kép­vi­sel­je­nek.

“Saked meg­pró­bál­ja el­hall­gat­tat­ni a bal­ol­da­li szer­ve­ze­te­ket, és nem ér­ti a de­mok­rá­cia alap­ér­té­ke­it. Nem ezek a szer­ve­ze­tek já­rat­ják le a vi­lág­ban Izraelt, ha­nem Saked és te­le­pes­ba­rá­tai”- je­len­tet­te ki a tör­vény­ja­vas­lat­tal kap­cso­lat­ban a bal­ol­da­li Merec pár­tot ve­ze­tő Zahava Galon.

“Ez a tör­vény egy újabb lé­pés az el­hall­gat­ta­tás és a jo­gi el­le­he­tet­le­ní­tés elő­re ki­ter­velt fo­lya­ma­tá­ban, mely­nek vé­ge az em­be­ri jo­gi szer­ve­ze­tek tör­vé­nyen kí­vül he­lye­zé­se lesz. Mert azt su­gal­maz­za, hogy meg fog­nak je­löl­ni és ül­döz­ni fog­nak, áru­ló­nak és az ál­lam el­len­sé­gé­nek nyil­vá­ní­ta­nak min­den­kit, aki bí­rál­ni me­ré­sze­li a rend­szert” – tet­te hoz­zá.

(MTI)
Forrás: webradio.hu