Otthon Melege Program

Kiemelt cikk

A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
“A tervezettnél két nappal később, 2019. május 22-én 10 órakor kezdődhet a pályázatok benyújtása az Otthon Melege Program Földgázüzemű konvektorok cseréjére irányuló alprogramjára. A módosításról az Innovációs és Technológiai Minisztérium a személyi jövedelemadó bevallások benyújtásának zavartalansága érdekében döntött.
A 2018. évi személyi jövedelemadó egységes bevallási határnapja 2019. május 20. Ennek figyelembevételével az Otthon Melege Program Földgázüzemű konvektorok cseréjére irányuló alprogramjára a tervezettnél két nappal később, 2019. május 22-én 10 órakor kezdődhet a pályázatok benyújtása.
A kétnapos halasztásról azokra a pályázókra gondolva döntött a tárca, akik az utolsó pillanatra hagyják adóbevallásuk véglegesítését, ők így arra a napra mentesülnek a további adminisztrációs feladatok alól, több idejük lesz a nyugodt felkészülésre a sikeres pályázatbenyújtás érdekében.

A Földgázüzemű konvektorok cseréjére irányuló alprogram pályázatai változatlan feltételekkel, elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül nyújthatóak be, ügyfélkapus azonosítást követően 2019. augusztus 30-i végső határidővel.
A támogatás maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 60 százaléka, akár 750 ezer forint is lehet.
A pályázatbenyújtó felület a https://konvektor2019.nfsi.hu linken érhető el. Az elektronikus pályázati rendszerrel, a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben a pályázatkezelő NFSI Nemzeti Fejlesztés és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán kérhető segítség (elérhetőségek a http://www.nfsi.hu/ oldalon).”


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Otthon Melege Program 
Földgázüzemű konvektorok cseréjére irányuló alprogram

Pályázat kódszáma: ZFR-KONVEKTOR/2017.
1. A pályázati konstrukció tárgya, célja 
A lakások elavult fűtés-, és melegvíz-ellátó rendszerei óriási energiaveszteséget, ezáltal többlet szén-dioxid kibocsátást okoznak. Az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését szolgáló épületenergetikai korszerűsítéseket célzó beruházások megvalósítása költséges, és emiatt gyakran kivitelezhetetlen magánszemélyek számára megfelelő támogatás nélkül. Jelen alprogram lehetőséget nyújt a lakosság számára, hogy lakóépületekben, illetve társasházi lakásokban található elavult gázkonvektorok cseréjével hozzájáruljanak Magyarország klímavédelmi céljaihoz, egyszersmind csökkentsék energiafogyasztásukat és a belőle eredő kiadásaikat. 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) a lakosság részére energiahatékonyság növelését, a meglévő lakóingatlanokban lévő lakások szén-dioxid-kibocsátás csökkentését eredményező, új gázkonvektorok felszerelésére irányuló, költséghatékony beruházások támogatására vonatkozó pályázati kiírást tesz közzé. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló NFM rendelet (továbbiakban: NFM rendelet) rögzíti a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának szabályait, mely alapján támogatás nyújtható energiahatékonyságot és energiatakarékosságot szolgáló intézkedésekre, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátás-csökkentését eredményező beruházásokra, intézkedésekre. 
A pályázatkezelési feladatok ellátását az NFSI Nemzeti Fejlesztés és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Pályázatkezelő) végzi. 
A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az energiahatékonyság javítása. 
Az éghajlatváltozás növekvő kockázata miatt a környezetvédelmi beavatkozások egyik legalapvetőbb formája a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok emissziójának csökkentése. Ez nemzetközi kötelezettség számunkra, ami egyúttal a nemzeti érdek érvényesítését is jelenti. 

2. A pályázati konstrukció forrása 
A támogatás nyújtása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. NFM fejezet 20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok, 35. alcím Klíma-, energia és zöldgazdaság-politika ágazati programok 4. jogcímcsoport Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (ÁHT: 338306) fejezeti kezelésű előirányzat terhére, vissza nem térítendő támogatás formájában, az elszámolás Támogató által történő elfogadását követően történik. 
Az alprogram meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1 500 000 000 Ft, azaz egymilliárd-ötszázmillió forint. 
A forrás elosztása régiónként történik a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján, épületszám/régió arányban megosztva a Pályázati Útmutatóban rögzítettek szerint.

3. Támogatás igénybevételére jogosultak köre 
Jelen pályázati kiírásra kizárólag magyar adóazonosító jellel rendelkező természetes személyek nyújthatnak be pályázatot. A beruházással érintett ingatlanban a pályázónak tulajdonjoggal kell rendelkeznie 
Kiskorú vagy cselekvőképtelen természetes személy nevében törvényes képviselője/gyámja vagy a cselekvőképtelen természetes személy nevében kirendelt gondnoka nyújthat be pályázatot. A pályázó személye ebben az esetben a kiskorú vagy cselekvőképtelen természetes személy. 
A jogosultsági feltételeket a Pályázati Útmutató tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Felhívásnak. 

4. Pályázattal elnyerhető támogatás 
A vissza nem térítendő támogatás mértéke miniszteri döntéssel kerül meghatározásra, mely alapján a megítélt összeg a kifizethető támogatás felső határát képezi. 
A támogatás formája vissza nem térítendő, az elszámolás elfogadását követő, azaz utólagos finanszírozású támogatás, amely pályázatonként egy épületre/társasházi lakásra igényelhető. 
A vissza nem térítendő támogatás mértéke és aránya: 
A támogatás maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 80%-a, de maximum 500 000 Ft azaz ötszázezer forint. 
FIGYELEM! Az elszámolható költségek nem haladhatják meg a fejlesztéssel elérhető energia-megtakarításra vetített 350,- Ft/kWh/év költséget. Amennyiben a költségek meghaladják a költségszintet, akkor a támogatás a költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra. 

5. Támogatható tevékenységek köre 
Jelen pályázati kiírással a kimutatható energia-megtakarítást és CO2 kibocsátás csökkenést eredményező konvektoros fűtési rendszerek korszerűsítése, felújítására irányuló beruházások támogathatóak. 
Az elérhető energia-megtakarítás és a CO2 kibocsátás csökkentés mértéke a pályázat benyújtása során kitöltendő adatlapon kerül meghatározásra, a lecserélésre kerülő, továbbá az újonnan beszerelendő gázkonvektor készülékek fő adatainak megadásával. 
A pályázat keretében támogathatóak a meglévő gázkonvektor(ok) új gázkonvektor(ok)ra történő cseréje vonatkozásában felmerült anyag- és munkadíjak, továbbá tervezési, engedélyeztetési és egyéb, az átvétellel kapcsolatos szakhatósági költségek, továbbá a tulajdoni lap költsége. 
Elszámolható költségnek minősülnek továbbá az új kéménybe kötendő gázkonvektorok kéményépítésével, átalakításával, korszerűsítésével kapcsolatos anyag, munka, illetve szakértői költségek is, melyek önállóan, konvektor csere nélkül nem támogató költségek. 
FIGYELEM! Azon épületek / lakások vonatkozásában, melyek esetében a beruházást megelőzően nem földgázüzemű gázkonvektorral valósult meg a fűtési hőenergia előállítása, támogatás nem igényelhető. 
A támogatható tevékenységek körének részletes ismertetését a Pályázati Útmutató tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Felhívásnak. 
6. Elszámolható és Nem elszámolható költségek 
Az elszámolható és a nem elszámolható költségek körének részletezését a Pályázati Útmutató tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Felhívásnak. 

7. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók 
A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül, ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével és a szkennelt dokumentumok csatolásával kerül benyújtásra. 
Valamennyi beérkező pályázat regisztrálásra kerül és egyedi azonosító jelet kap. 
Pályázatot elektronikusan benyújtani 2017. szeptember 21. 8:00 órától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges. A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén az NFM hivatalos honlapján, valamint a pályázatbenyújtó felületen hirdetményt tesz közzé a pályázati kiírás felfüggesztésének / lezárásának pontos idejéről. A közleményben megjelölt felfüggesztés időpontjától számított 24 órán belül lehetséges még a pályázatok benyújtása. 
A Pályázókat pályázati díj nem terheli. 
A pályázatbenyújtó felület elérhetősége: konvektor2017.nfsi.hu 

8. A döntés folyamata 
A pályázatok a benyújtás sorrendjében kerülnek feldolgozásra. A befogadott pályázatok szakmai (műszaki, energetikai) és pénzügyi szempontok szerint kerülnek értékelésre. 
Az értékelt pályázatok az igényelt támogatás összegével arányosan (CO2/Ft) elérhető CO2 megtakarítás figyelembevételével kerülnek rangsorolásra. A nem megfelelő energia- és költséghatékonyságú pályázatok elutasíthatóak az értékelői javaslatok alapján. 
A pályázatok az értékelői javaslatok alapján, régiós megbontás szerint, több döntési körben kerülnek miniszteri előterjesztésre
A pályázatok feldolgozását ismertető részletesebb feltételeket a Pályázati Útmutató tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Felhívásnak. 
9. Támogatói Okirat 
A támogatás felhasználása a döntést követően kiállított Támogatói Okirat alapján történik, mely dokumentum a döntési értesítővel egyidejűleg kerül elektronikus úton megküldésre. 

10. Pénzügyi elszámolás 
A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes feltételeket a Pályázati Útmutató tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Felhívásnak. 

11. További információk 
A pályázat benyújtásával kapcsolatban további részletes információ a Pályázati Felhívás elválaszthatatlan részét képező Pályázati Útmutató tartalmaz. 
Az elektronikus pályázati rendszerrel, illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálatán érhető el. 
Telefonszámok: 
+36-70/945-4294, +36-70/945-4250, +36-70/945-6542 
Telefonos ügyfélszolgálati idő: 
Hétfőtől csütörtöki: 8.00-16.00 
Pénteken: 8.00-14.00 
E-mail:  

12. A pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató között eltérés mutatkozik, a Pályázati Útmutatóban foglaltak mérvadók. A Pályázati Felhívás, a Pályázati Útmutató és annak mellékletei a http://www.nfm.gov.huelérhetőségen a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján, továbbá a konvektor2017.nfsi.hu pályázati portálon érhetőek el.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag