Jobban ki kell használni a kultúrházat

Kiemelt cikk

Jobban ki kell használni a kultúrházakat

„Az önkormányzati válasz­tások közeledtével fontos, hogy összegezzük megvalósításain­kat, de legalább annyira fontos a továbbra is létező gondok beazo­nosítása, az ezzel kapcsolatos cé­lok kitűzése. Az egyik olyan kér­dés, amivel hangsúlyosan fog­lalkoznunk kell, a községi mű­velődési házak helyzete. Ezek biztonságos működését biztosí­tanunk kell” – jelentette ki Szé­kely István, a Kulturális Autonó­mia Tanács (KÁT) elnöke.

Sok magyar többségű tele­pülésen sikerült a művelődé­si házakat felújítani, de ezek az épületek gyakran nincse­nek kellőképpen kihasználva. A szűkös költségvetés mindenhol gondot okoz, de ennek ellenére több olyan kérdés is van, amely­ben a polgármester, a helyi ta­nács léphet. Talán legfontosabb a főállású kultúrfelelős alkal­mazása. „Kezeljük prioritás­ként személyét, hiszen ő nem­csak a közművelődés szempont­jából fontos, hanem a település mindennapjainak történéseit is fel tudja pörgetni. Sok helyen gondot okoz a megfelelő kom­petenciával rendelkező kulturá­lis menedzser hiánya, ezért ősz­től az EMKE és magyarorszá­gi Nemzeti Művelődési Intézet partnerségével akkreditált kép­zéssorozatot indítunk számuk­ra kulturális programok szer­vezéséről, a helyi értékfeltárás- ról” – fogalmazott a KÁT elnö­ke. „Ahhoz, hogy a kultúrházak betöltsék rendeltetésüket, tevé­kenységükbe civil szervezeteket is be kell vonnunk. Fogalmaz­zuk újra ezeket az intézménye­ket egy olyan multifunkcioná­lis közösségi térként, amely té­rítésmentesen lehetőséget kínál a község minden önszerveződő csoportjának” – tette hozzá.

Szabadság, 2016. április 15.