Elérhető a NEA gyakran ismételt kérdéseinek listája

Kiemelt cikk

Tájékoztatjuk a Tisztelt Pályázókat, hogy elérhető a Nemzeti Együttműködési Alap „Civil szervezetek működési célú támogatása 2016.” pályázatait érintő Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) listája.

 

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK

A NEA-16-M jelű „Civil szervezetek működési célú támogatása 2016.” című pályázati kiíráshoz (a felhívások kódja: NEA-16-M).

Hol érhető el az EPER?

A munkálatokat az EPER-ben, az EMET-rendszerében szükséges végezni! Az alábbi belépési ponton érheti el alrendszerünket: www.eper.hu – „EMET-Rendszer” – „Új pályázói belépés” – felületen. Továbbá az EPER-hez található egy pályázói belépési pont az EMET honlapján, melyet az alábbi linken érhet el:
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/eper/

Az EPER-EMET –belépési kódok ( felhasználónév, jelszó) igénylése hogyan történik?

A belépési kódokat a e-mailen igényelheti a következő adatok megadásával: szervezet neve, adószáma, címe, e-mail címe, hivatalos képviselő neve. Továbbá az e-mailhez mellékletként csatolni szükséges az EPER-ben regisztrált, aláírási jogosultsággal rendelkező hivatalos képviselő erre vonatkozó kérelmét aláírásával ellátva.

Az EPER belépést követően nem látható a pályázati kategóiáknál egy NEA pályázat sem, hol találhatóak a pályázati kategóriák?

Ebben az esetben valószínűleg nem az EMET-EPER felületén regisztrált, kérjük az alábbi belépési pontot használja:
http://eper.hu/eperemet/paly/palybelep.aspx

Azon pályázók esetében, akik az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő más pályázati kategóriái kapcsán már nyújtottak be regisztrációs nyilatkozatot 2015-ben és azt a Támogatáskezelő érvényesnek nyilvánította szükséges-e ismételten a regisztrációs nyilatkozat beküldése a NEA pályázataihoz is?

Felhívjuk figyelmüket, hogy a szervezet adatait az Országos Bírósági Hivatal alábbiakban megjelölt honlapján a Civil Szervezetek Névjegyzékével szükséges egyeztetni.
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-keres
Amennyiben a szervezet rendelkezik érvényes EPER regisztrációval nem szükséges a nyilatkozat ismételt beküldése. Amennyiben időközben változott a szervezet valamely adata, akkor szükséges benyújtani új regisztrációs nyilatkozatot postai úton. Kérjük, a megváltozott adatokat hivatalos iratokkal is igazolja, ezen dokumentumokat csatolja regisztrációs nyilatkozatához.

Az EPER, belépést követően arra figyelmezetet, hogy a szervezetnek nincs érvényes regisztrációs nyilatkozata a 2015-ös évre, azonban nem történt változás a szervezet adataiban. Szükséges-e ez esetben a regisztrációs nyilatkozat beküldése?

Nem, amennyiben nem történt változás a szervezet adataiban, nincs további teendő. A szervezet regisztrációja meghosszabbításra kerül. A szervezet adatait az Országos Bírósági Hivatal adataival szükséges egyeztetni.

Mekkora a pályázati díj és milyen formában fizethető be, milyen számlára?

A pályázat benyújtása során, a pályázat beadása napjáig 2.000,-Ft összegű pályázati díjat kell megfizetni kizárólag banki utalással a pályázatot benyújtó szervezet adószáma és NEA feltüntetésével az alábbi számlaszámra:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000
(IBAN: HU17100320000145146100000000).
Továbbá az utalást alátámasztó banki dokumentumot az EPER-be a „dokumentumbeküldőn” keresztül csatolni szükséges. A pályázati díjat nem kell befizetni, ha a NEA-16-SZ kiíráshoz kapcsolódóan egyszer már befizette.

Kinyomtatható-e benyújtott pályázati adatlap és a költségvetés részletezése?

Igen, a pályázati adatlapon lapfülenként a Ctrl+P billentyűparancs segítségével kinyomtatható az adatlap képe.
A költségvetés tétel részletezését – amennyiben nem látható teljes terjedelemben – a kívánt rubrikában szereplő szöveg kijelölését követően, kivágás (Ctrl+C billentyűparancs), majd új szöveges dokumentumba beillesztést (Ctrl+V billentyűparancs) követően nyomtathatjuk ki. A kivágás-beillesztés funkció használatára az egér jobb gombját a kijelölt szövegen tartva is lehetőség nyílik.

Pályázhat-e nem közhasznú civil szervezet?

Igen, a NEA pályázatai esetében nincs ezzel kapcsolatos kitétel.
A közhasznú jogállását a szervezet elvesztette, erről azonban még nem kapott kézhez bírósági végzést, vagy az ellen fellebbezés van folyamatban.

Szükséges-e ez esetben a Saját adatok módosítása és új regisztrációs nyilatkozat beküldése?

Nem szükséges.

A szervezet hivatalos képviselője vagy címe módosult, a szervezet kérvényezte a változtatást az illetékes hatóságnál, azonban a változtatás még nem emelkedett jogerőre. Ez esetben a módosítást szükséges-e átvezetni az EPER Saját adatok pontjában?

Nem szükséges, azonban szükséges a változtatást alátámasztó dokumentumokat (a szervezet döntéshozó szerve által hozott változtatásról szóló jegyzőkönyv oldalhű digitális másolata, a változás illetékes hatósághoz történő bejelentését igazoló dokumentum oldalhű digitális másolata) az EPER Dokumentumbeküldőjének segítségével csatolnia a pályázat benyújtásakor. A
formai ellenőrzés során bekövetkező jogerőre emelkedés esetében, a dokumentumok beküldése magyarázza az EPER adatai és a birosag.hu-n elérhető adatok közötti ellentmondást. A jogerős bírósági végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül szükséges az EPER adatok módosítása és új regisztrációs nyiltakozat beküldése.

Amely szervezet az elmúlt három évben részesült NEA támogatásban nyújthat-e be idén is támogatási igényt?

Igen, a korlátozó jogszabályi rendelkezést hatályon kívül helyezte a jogalkotó.

Van-e lehetőség idén másik kollégiumhoz benyújtani a pályázatot, mint az előző évben?

Igen, amennyiben a szervezet alapcél szerinti tevékenységei között több kollégiumhoz köthető tevékenység is szerepel, az EPER regisztráció során a szervezet főtevékenységét aszerint kell megjelölni, hogy melyik kollégiumhoz kívánja a pályázatát benyújtani. A főtevékenység módosítására a Saját adatok menüpontban van lehetőség, módosítást követően új regisztrációs nyilatkozat beküldése szükséges.

Milyen jogállású szervezetek nyújthatnak be pályázatot a NEA kiírásaira?

Egyesületek, alapítványok és szövetségek. A pályázati kiírás 5. „ Pályázók köre” pontja tartalmazza az ezzel kapcsolatos bővebb információkat.

A 2015-ben létrejött civil szervezeteknek nincs 2014. évi beszámolója, ez esetben hogyan nyújthatnak be pályázatot?

Az utolsó üzleti évről szóló beszámoló elkészítése és letétbehelyezése feltétele a pályázat benyújtásának. Ez esetben a beszámoló elkészítése és letétbe helyezése a pályázat benyújtása előtt szükséges. Felhívjuk figyelmüket arra, abban az esetben nem nyújthat be pályázatot, ha a támogatási igényt benyújtó civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló végzés a pályázat benyújtásának évében emelkedett jogerőre.

Mitől függ, hogy egy szervezet nyertes lesz vagy várólistára kerül?

A tartalmi bírálati szempontokat a pályázati kiírás 15. pontja tartalmazza. A pályázatok szakmai bírálatát a NEA Kollégiumai végzik. A Kollégium a pályázatokat tételesen megvizsgálja, tartalmilag értékeli és pontozza. A pályázatok pontszám szerinti csökkenő sorrend képeznek rangsort. Amennyiben pontegyenlőség szerint, a rangsor nem dönthető el, akkor a rangsort – pontegyenlőségnél – a pályázat benyújtásának ideje alapján kell megállapítani (az előbb benyújtott pályázat a rangsorban előbbre kerül). A támogatási keretösszeg kimerülését követően a rangsorban következő pályázatok várólistára kerülnek, a bírálaton elért rangsor helyezésük szerint.

Milyen formában biztosítható az elvárt önrész?

A pályázat benyújtásához önrészként a támogatási összeg legalább 10%-át saját forrásként szükséges vállalni. A szükséges saját forrás biztosítása történhet természetben (különösen közérdekű önkéntes munka formájában, dologi feltételek vagy szolgáltatások biztosításával ), és/vagy pénzben, pénzforrásban vagy pénzeszközben. A pénzben, pénzforrásban vagy pénzeszközben rendelkezésre álló saját forrásról a pályázatban nyilatkozni kell ( hivatalos képviselő aláírásával), amit a „dokumentumbeküldőn” keresztül az EPER-be fel kell csatolni.

Mit jelent a letétbehelyezési igazolás?

A letétbehelyezés az utolsó, lezárt üzleti év számviteli beszámolójának OBH-nál történő letétbehyezését jelenti. Letétbehelyezés igazolásául elfogadható : A postára adás feladóvevénye, vagy az OBH igazolása, illetve az OBH érkeztető bélyegzője.

Szükséges-e EPER-be feltölteni a számviteli beszámolót?

A pályázat formai vizsgálatakor ellenőrzésre kerül, hogy van –e a pályázónak a www.birosag.hu oldalon, vagy az EPER-ben elérhető, teljes, a pályázó adatait olvashatóan tartalmazó, aláírt, keltezett az utolsó leárt üzleti évről szóló számviteli beszámolója. Amennyiben a pályázó meggyőződött arról, hogy a www.birosag.hu oldalon elérhető a kért beszámoló, úgy nem szükséges az EPER-be is feltölteni.

Mit jelent az átlátható szervezet?

Az a szervezet minősül átlátható szervezetnek, aki a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti feltételeknek megfelel.

Amennyiben a saját forrás igazolását önkéntes munkával kívánja fedezni a szervezet, úgy kizárólag a Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény hatálya (Köt tv.) alatt végzett önkéntes munka számolható el?

Igen, a következők alapján:
A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény szerinti közérdekű önkéntes munka egy órára jutó értékének számításánál a mindenkori kötelező legkisebb havi munkabér százhatvanad részét kell figyelembe venni a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése alapján.

Működési célú támogatásra pályázhat-e a szervezet, ha a legutolsó lezárt üzleti évéről szóló számviteli beszámolója alapján az árbevétele meghaladja az 50 millió forintot?

Igen, de csak visszatérítendő működési támogatás nyújtható a Civil tv. 57. § (1) bek., NEAr. 14. § (1) bekezdése értelmében.
Igen, de csak visszatérítendő működési támogatás nyújtható a Civil tv. 57. § (1) bek., NEAr. 14. § (1) bekezdése értelmében.
A GYIK az alábbi linken is elérhető.
Forrás: emet.gov.hu