Együtt egymásért – jótettekkel

Kiemelt cikk

 

EGYÜTT EGYMÁSÉRT – JÓTETTEKKEL EGY JOBB VILÁGÉRT

 

Nap mint nap sok-sok civil közösség tesz azért, hogy jobbá tegyék a közösségek életét. A dm most szeretné ezt a segítő tevékenységet megjutalmazni, és a fáradozásokat támogatni. Lássuk meg a tenni akaró embert, a támogatandó ügyet, a rászoruló családot!

A dm pályázatot hirdet magyarországi civil szervezetek számára – a Magyar Adományozói Fórum közreműködésével (a továbbiakban közreműködő) – az alábbi feltételekkel:

A pályázati felhívás célja:
A helyi közösségek támogatása az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan:
• egészséges életmódra nevelést népszerűsítő programok támogatása
• szociálisan hátrányos helyzetben élő családok és gyermekek támogatása
• környezetvédelem, energiafelhasználás csökkentése, „zöld” energiaforrások fejlesztése, környezettudatos életmódra, szemléletre nevelés témakörében benyújtott programok támogatása
• állatvédelemmel kapcsolatos programok támogatása

Kik pályázhatnak:
A pályázatra olyan civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek és szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek, amelyek bejegyzett székhelye Magyarországon van és megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek. Az egyházi intézmények és politikai pártok nem tekinthetők civil szervezetnek.

Jogi forma szerint pályázók lehetnek:
1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott azon civil szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat), amelyek bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább egy (1) éve bejegyzésre kerültek, és azóta aktívan működnek, valamint nincs köztartozásuk;
2. a hatályos Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott egyesületek és alapítványok (ide nem értve a közalapítványt), amelyek bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább egy (1) éve bejegyzésre kerültek, és azóta aktívan működnek, valamint nincs köztartozásuk;
3. a 2006. X. tv alapján létrehozott szociális szövetkezetek (ide nem értve a foglalkoztatási szövetkezeteket), amelyek bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább egy (1) éve bejegyzésre kerültek, és azóta aktívan működnek, profitjukat (vagy hasonló többletüket) nem osztják fel, és nincs köztartozásuk.
Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be.

A pályázat benyújtásának menete:
Pályázatot 2016. május 31-ig (24:00) az https://www.dm-egyuttegymasert.hu/ oldalon (2016. 04.28-tól elérhető) a pályázati online adatlapot kitöltve lehet benyújtani.

A pályázati adatlaphoz kérjük, csatolják az alábbi dokumentumot:
• a szervezet utolsó elfogadott éves jelentése, mérlege és eredmény kimutatása
Kérjük, fordítsanak gondot a pályázati űrlap kérdéseinek értelmezésére, és válaszaikban fogalmazzanak tömören és egyértelműen. Kerüljék az általános megfogalmazásokat, legyenek lényegre törőek, segítsék mondanivalójuk megértését.
Minden pályázót biztatunk arra, hogy bizonytalanság esetén kérdéseikkel, problémáikkal keressék meg a közreműködőket, vegyék igénybe az e-mailes és telefonos konzultáció lehetőségét. (Ugyanakkor kész pályázatok előzetes elolvasására és véleményezésére a közreműködő munkatársai nem vállalkoznak, ez az értékelők feladata.) A konzultációs lehetőség elérhetősége: Koncz Anna, , (1) 700 00 20.

A projektek által elnyerhető támogatás:
A rendelkezésre álló keret: 5.000.000 Ft.
Az elnyerhető összeg legfeljebb 500.000 Ft.
Magyarországon 10 pályázat kerül támogatásra.
A 10 támogatott között a támogatási keret egyenlő arányban, nyertesenként 500.000 Ft összegben oszlik meg.

A pályázati projekt futamideje: 2016. augusztus 1. és 2017. január 31. A nyertesek kötelesek a projektet 2016. október 1.–ig megkezdeni

Elszámolható költségek:
Minden a projekt végrehajtásához indokolt, arányos mértékű és szükséges közvetlen költség elszámolható, amelyek a támogatott szervezetnél merülnek fel, az alábbiak szerint:
• szükségesek a projekt végrehajtásához;
• szerepelnek a pályázatban beadott projekt költségvetésben;
• a projekt végrehajtása alatt keletkeznek (azaz a költséghez kapcsolódó teljesítés, a számlázás és a kifizetés is a projekt futamideje alatt történik);
• azonosíthatók és ellenőrizhetők, a projekt megvalósítója számviteli nyilvántartásában elszámolt költségek;
• ésszerűek, indokoltak és megfelelnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek, különösen a hatékonyság és gazdaságosság feltételének;
• megfelelnek a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak;
• számlákkal és bizonylatokkal, vagy azokkal egyenértékű könyvelési dokumentumokkal vannak alátámasztva;
A fentiek szerint különösen az alábbi költségek támogathatóak:
• a projektben részt vevő alkalmazottak bér- és járulékköltsége (a foglalkoztatás teljes költsége elszámolható, függetlenül attól, hogy munkaviszonyról, megbízási szerződésről vagy számlás vállalkozóról van szó);
• a projektben résztvevő alkalmazottak és egyéb résztvevők (például önkéntesek, résztvevők) utazási költségei és napidíja (megadva az utazás célját, módját és távolságát) irányadó számviteli szabályok szerint;
• a projekthez szükséges (új vagy használt) berendezések és kellékek kölcsönzése vagy vásárlása;
• szolgáltatások költségei, ideértve a rendezvényeket, nyomtatás és kiadvány költségeket, honlap fejlesztés és egyéb szolgáltatások költségeit;
• pályázó szervezet általános működési költségei, a projekt méretéhez arányos mértékben (könyvelés, irodabérlet, takarítási, karbantartási költségek, közműdíjak, telefon, internet, posta stb.);

Az értékelés folyamata:
A pályázatok formai és jogi-adminisztratív előszűrésen mennek át, amit a közreműködő munkatársai végeznek el, a pályázat beadásától számított 15 munkanapon belül.

Az előszűrés során a közreműködő az alábbi szempontokat vizsgálja:
• a pályázat a megadott határidőn belül érkezett be;
• a pályázó szervezet jogi formája megfelel a feltételeknek;
• a pályázó szervezet székhelye Magyarországon van;
• a pályázó szervezet csak egy pályázatot nyújtott be;
• a pályázat ütemterve a megadott keretek között marad;
• a pályázat megfelel a pályázati program általános célkitűzéseinek és elveinek;
Szükség esetén a közreműködő szervezet e-mailen keresztül további tisztázó kérdéseket tehet fel, amelyekre a pályázónak 5 munkanapon belül kell válaszolnia. Ha a pályázó elmulasztja a válaszadást a megadott határidőig, akkor a pályázat – a hiányosság természetétől függően – elutasításra kerül.
A pályázó szervezet illetve a projekt a fent részletezett formai és jogi/adminisztratív szempontok szerinti meg nem felelése következtében kizárásra kerül, amelyről a közreműködő munkatársai a pályázat beadásától számított 15 munkanapon belül értesítik a pályázót.

2) A pályázat jogi-adminisztratív szűrésen való megfelelés után az értékelés az alábbiak szerint folytatódik.
Az pályázatot a formai előszűrés után kettő független értékelő önállóan pontozza, és szövegesen is értékeli az alábbi szempontok mentén, 0-3 pontig terjedő skálán:
1. A pályázó szervezet eddigi tevékenysége és tapasztalatai alapján képes lesz-e a tervezett projekt megfelelő minőségű lebonyolítására
2. A tervezett tevékenység összhangban áll-e a pályázati felhívás célkitűzéseivel és a célcsoport(ok) szükségleteivel
3. A tervezett tevékenységekkel elérhető-e a kívánt cél és célcsoport
4. A projekt megvalósítása hatással van a helyi közösségek életére, a helyi közösségek jólétét szolgálja
5. Mennyire kidolgozott a tevékenységek bemutatása, mennyire képeznek a tevékenységek és módszerek kerek egészet
6. Várható-e az eredmények, hatások fennmaradása és további hasznosulása a projekt vége után
7. A tervezett költségvetés reális és a tevékenységekkel alátámasztott-e
Az értékelők javaslatot tesznek a dm Kft. részére a pályázat támogatására vagy elutasítására valamint a pályázatok rangsorára. Az értékelés 2016. június 30-ig zajlik le. A tartalmi elbírálás során az értékelők további információkat kérhetnek a projektre és a szervezetre vonatkozóan.

A kérdéseket a közreműködő munkatársa küldi ki e-mailen a pályázónak. Az e-mailben megjelölik a válaszadás határidejét is – ez alapesetben a kiküldéstől számított 5 munkanap. A válaszadás elmulasztása esetén a pályázatot a rendelkezésre álló információk alapján fogják értékelni.

3) Az értékelők által adott pontszámok alapján tett javaslatokat és felállított rangsort a dm Kft. munkatársai vizsgálják felül és döntik el a végleges támogatottak névsorát 2016. július 15-ig.

A szerződéskötés menete:
A támogatási szerződések megkötésére a nyertesek nyilvános bejelentését követően kerül sor.
A szerződés mellékleteként az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
• a szervezetet létesítő alapító okirat (alapszabály vagy alapító okirat);
• a bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat;
• az elnökség/kuratóriumi tagok névsora;
• bankszámlaszámot és a banki aláírást igazoló banki aláírás-bejelentő karton másolata.
A nyertes közhasznú szervezetek a kapott adományról adózási célra igazolást kötelesek kiállítani a dm Kft. részére a szerződésben részletezendők szerint.

A kifizetések ütemezése:
A nyertes projektek számára a támogatás kifizetésére 2016. augusztus 31-ig kerül sor, amennyiben a támogatási szerződést 2016. augusztus 15-ig a felek alá írják.

Beszámoló készítése:
A támogatottnak a projekt lezárását követő 30 napon belül beszámolót kell küldenie a közreműködők részére.
A beszámolók tartalmi és pénzügyi részből állnak, és a később megküldendő adatlapon kell elkészíteni őket. A tartalmi beszámolónak ki kell térnie a tevékenységekre, eredményekre, az elért hatásokra, valamint a tervektől való eltéréseket itt is szükséges indokolni. A beszámolóhoz mellékelni kell a projekt végrehajtása során keletkező kézzelfogható termékeket és dokumentumokat (pl. kiadványok, sajtómegjelenések, rendezvények jelenléti ívei stb.).
A pénzügyi beszámoló táblázatban szereplő kiadásokat megfelelő dokumentációval kell alátámasztani, a magyar könyvviteli szabályoknak megfelelően. A közreműködők fenntartják a jogot, ha szükséges, minden pénzügyi adat ellenőrzésére.
A közreműködők a beszámolókat a beküldés után 15 munkanapon belül ellenőrzik, majd ezt követően tisztázó kérdéseket tehetnek fel, és további dokumentumokat kérhetnek be (beleértve pénzügyi dokumentumok másolatait). A beszámoló hiánypótlására 8 nap áll rendelkezésre (szükség esetén 8 nappal meghosszabbítható).