Tutori programok

Kolozsvár Tudástár

Kovács Kinga Tünde

Tutori programok erdélyi román egyetemeken

 

Erdélyi magyarokként mindig kettős rendszerbe illeszkedünk. Természetesen a magyar kultúra és intézményei meghatározóak számunkra, tehát tevékenységünket a magyar kultúra kontextusában értelmezzük és minősítjük. Romániában élünk, tehát a román intézményi keretek és megoldások is fontosak számunkra, ezeket is figyelembe kell vennünk, ha azt vizsgáljuk: mit ér ilyen vagy olyan vonatkozásban az, amit erdélyi magyarokként teljesítünk. A Civil Fórum tehetséggondozással foglalkozó számában az erdélyi magyar helyzeten túl be kell mutatnunk magyarországi vonatkozásokat és az idevágó román helyzetről is tájékozódnunk, tájékoztatnunk kell. De ha belegondolunk, ha az erdélyi román egyetemek tutori programjaival foglalkozunk, valamennyire az is a saját házunk tája, hiszen az erdélyi magyar egyetem végzettjének ugyanazon a munkaerőpiacon kell boldogulnia, mint az erdélyi román egyetem diplomásának. Mint annyiszor, ha nem rendelkezünk előzetesen adatokkal, az internetes keresőmotort, a Google keresőt vesszük igénybe, lássuk, mit hoz felszínre a címszavas keresés. Hosszabb keresés után a következő erdélyi (illetve partiumi – bár mai szóhasználatban nem mindig válik ez külön) állami egyetemek keretében találtunk tutori programokat: Babeș-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár), Nyugati Tudományegyetem (Temesvár). Lucian Blaga Tudományegyetem (Nagyszeben), 1 Decembrie Tudományegyetem (Gyulafehérvár), a Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (Marosvásárhely), Aurel Vlaicu Tudományegyetem (Arad). Kiválasztottam azt az egyetemet, amely esetében átfogó leírást találtam a honlapon: a továbbiakban a Temesvári Nyugati Tudományegyetem egyik karának a tutori programját foglalom össze röviden az egyetem honlapján feltüntetett adatokra támaszkodva. 1 A Temesvári Nyugati Tudományegyetem Filozófiai, Politikatudományi és Kommuniká- ciótudományi Karán egy dékán helyettes felel a tutori programért. A dékán helyettes évkezdéskor szakmai egyeztetést tart a szakági tutorokkal. A szabályzat értelmében minden tutor köteles hetente minimum heti 2 órán át a hozzá beosztott hallgatókkal foglalkozni. Egy tutor-diák találkozó minimum 10-15 percig tart. Megjegyzendő, hogy elfogadott az elektronikus úton való kapcsolattartás és kommunikáció is. A tutori a kapcsolattartás során arra ösztönzi a hallgatókat, hogy számoljanak be az oktatással kapcsolatos véleményükről, gondokról, igyekszik a gyengébb diá- kokat felkarolni, illetve kiegészíteni a tanórák estleges hiányosságait. A tutor a feltárt hiányossá- gokról köteles a felelős dékán helyettest tájékoztatni. Nem csupán egyénileg foglalkozhat a diá- kokkal, hanem egy kisebb csoport csoportmunkáját is irányíthatja. A konkrét célok közé a program szerint a következők tartoznak: 2 • Bizalmi légkör kialakítása a hallgatók és a tutorok/oktatók között. 1 http://www.uvt.ro/files/5f04eae4daf13e36ef262d6802ffe2c993da191c/ (2014.11.25.) 2 A fordítás során a pontosságra törekedtem, még akkor is, ha magyarul a szöveg nem hangzik túl jól. • A hallgatók tájékoztatása a kar felépítését, a szakok és perspektívák vonatkozásá- ban. • A hallgatók számára módszertani támogatás nyújtása. • Meg kell teremteni a lehetőséget arra, hogy a hallgatók megismerjék az egyetemet, képesek legyenek beilleszkedni és teljes értékű diákéletet folytatni. • A diákokban alakuljanak ki a csoportban való munka képessége, ugyanakkor értsék meg, hogy az egyéni és a csoportos munka miként illeszkedik egymáshoz. • A hallgatók felkészítése az egyetemi munkára, az egyetemi stúdiumok megszervezésének elsajátítására, az adott lehetőségek kiaknázására. • A tanulmányok során hasznos információforrások azonosítása és kiválasztására való felkészítés. • Módszertani felkészítés és támogatás annak érdekében, hogy a hallgatóban kialakuljanak a tudás elsajátításához szükséges képességek. • Az oktatási tevékenységekhez szükséges pedagógiai szakanyagok elemzése illetve elkészítése. • A hallgatók ösztönzése arra, hogy kialakítsák saját tanulási stílusokat a jövőbeni karrier érdekében. • A szakmai etika megismertetése, a szakmai erkölcs térhódításának elősegítése. • Az alkotó gondolkodás elősegítése az egyetemi tanulmányok során. A tutoris tevékenységekre vonatkozóan a szabályzat következőket ezt tartalmazza: • Az elvárásoknak a létező adottságokhoz való igazítása, jelenségek megértetése. • A tutoris hallgatók tevékenységének figyelemmel követése, monitorozása. Ennek érdekében figyelembe kell venni a hallgatók egyéni lehetőségeit és érdekeit, segí- teni kell az időgazdálkodásban. • A tutoris csoport tevékenységének az elemzése és értékelése. Ennek keretében vizsgálják a kialakult gyakorlatot, fel kell tárni a kihasználatlan lehetőségeket, ösztönözni kell a csoportos tevékenységeket. • A hallgatók személyes jellegzetességeinek a feltárása és megértése. • A tutoris foglalkozási módszerek értékelése, új lehetőségek keresése. • A hallgatók részéről megfogalmazott igények és szükségletek folyamatos elemzé- se. • Egyetemi szintű tutori politika kifejlesztése. Például a tutor javaslatot tehet a felvételi rendszer megváltoztatására, hatékonyabbá tételére. • A tutoris hallgatók számára feladatfüzet kialakítása és ennek érvényesítése. • A tutoris tevékenység minőségének és eredményeinek a felmérése. A szabályzat konkrét pontokat tartalmazó részét elejétől végéig lefordítottam. Erre azért volt szükség, hogy világos legyen: ennek a tutori programnak más a célja, más a filozófiája, mint az erdélyi magyar felsőoktatásban kialakított programoké. Az erdélyi magyar tutori programok kifejezett célja a tehetségápolás. Abból indulnak ki, hogy a tömegessé vált felsőoktatás korában a hallgatók között a jobbak nem kapnak elegendő személyes motivációt arra, hogy folyamatosan dolgozzanak és teljesítsenek, mert az átlagos szintet könnyen, kevés munkával is elérik. Tehát azokat, akik többet, jobbat szeretnének, a tutori programok helyzetbe kívánják hozni, ezek számára lehetőséget kínálnak. A fent idézett program és szabályzat alaptétele szintén az, hogy a tömegesedéssel bajba került a felsőoktatás. De erre a választ nem a hallgatói elit megsegítésével keresi, hanem az egyetemi rendszer belső reformjával. Az oktatóknak ír elő plusz feladatokat, hogy segítsék a hallgatókat – minden hallgatót, és nem csak azokat, akik ezt külön igénylik. Konkrét megjegyzésként ide kívánkozik, hogy a tevékenységek közé olyan pontot is beiktattak, amelynek a célok között volna a helye (A tutoris foglalkozási módszerek értékelése, új lehetőségek keresése.). Ebből arra a következtetésre is juthatunk, hogy a rendszer még nincs letisztulva, keresik a megoldást. A két eltérő szemlélet és ugyanarra a helyzetre adott eltérő válaszok okán felmerül a kérdés, hogy talán hasznos volna az erdélyi magyar és román felsőoktatás képviselőinek egy mű- helybeszélgetés keretében megvitatni, melyik módszer a jobb. Lehet, más román állami egyetem másként szervezi a tutorit. Sapientiás hallgatóként azt hiszem, hogy a nálunk működő elittámogatás a jó – de lehet, hogy egy temesvári diák is éppígy hazabeszélne.

Megjelent: Civil Fórum Lap 2014/1 sz.