Huszár Ákos: Tanulmány

Tudástár

 

Civiltársadalom-elméletek és újosztály-elméletek

a rendszerváltás után

 

 

Mind a civil társadalom fogalmának újrafelfedezése, mind az újosztály-elméletek létrejötte – illetve az irányzat tradíciójának megkonstruálása – az 1970-es évekre tehető, mindkét irányzat jelentős szerepet játszik azonban az 1989–90-es közép-kelet-európai rendszerváltások értékelésében is.[1] A civiltársadalom-elméletek és az újosztály-elméletek – bár különböző mértékben és mélységben – megfogalmaznak olyan kordiagnosztikai megállapításokat, amelyek érintik a dolgozat elején megfogalmazott, a kritikai elmélethez kapcsolódó kérdéseket, vagyis hozzájárulhatnak a mai társadalmak adottságainak, illetve lehetőségeinek felméréséhez, és ezzel a mai társadalmak kritikai elméletéhez. Rekonstruálhatók olyan válaszok, amelyek e különböző irányzatok berkein belül egyrészt az egyenlőtlenségi mechanizmusok, másrészt a társadalmi nagycsoportok, illetve kollektív cselekvők, harmadrészt pedig a fellelhető utópiák kérdésére felelnek. A két elméletcsokor által az 1970-es, illetve 1980-as években megfogalmazott kordiagnosztikai megállapítások alapján a három előzetes kérdés vonatkozásában következő hipotézisek, illetve várakozások emelhetők ki:

  1. A későkapitalista társadalmakban az állam aktívan beleavatkozik a gazdaságba, ez mindkét irányzat elemzése szerint az egyenlőtlenségi rendszer átalakulásával jár, ami szükségessé teszi a marxi elmélet felülvizsgálatát. A hetvenes-nyolcvanas években mindegyikük abból indul ki, hogy az állam csökkenti a piaci egyenlőtlenségeket. A rendszerváltás után az egyenlőtlenségi mechanizmusokra vonatkozó korábban kialakított elképzeléseiket a civiltársadalom-elméletek lényegében nem, az újosztály-elméletek azonban alaposan módosítják.
  2. Az egyenlőtlenségi rendszer átalakulásával együtt mindkét elméleti áramlat a társadalmi nagycsoportok, illetve kollektív cselekvők képződésének újfajta módjával számol. Az újosztály-elméletek a későkapitalista társadalmakat továbbra is osztálytársadalomnak tartják, s az osztályelemzés módszerére támaszkodnak, ám egy új osztály, az értelmiség felemelkedését prognosztizálják. A civiltársadalom-elméletek viszont ezzel szemben az osztálytagozódás elmosódását érzékelik, illetve új, különböző szempontok alapján szerveződő kollektív cselekvők felbukkanását várják.
  3. A civiltársadalom-elméletek magja egy viszonylag jól körvonalazható demokratikus utópia. A demokráciák pluralitása, illetve a demokratizálódás általuk vallott felfogása révén igyekeznek választ adni a van és a legyen közötti közvetítés kérdésére. Az újosztály-elméletek ezzel szemben kevésbé tekinthetők konzisztensnek a legyen vonatkozásában, illetve az általuk előre jelzett változások irányának értékelésében.

 

Kérdés azonban, az államszocializmus bukása, illetve az 1989–90-es változások után mennyiben tarthatóak ezeknek az elméleteknek a megállapításai? Mennyiben felelnek meg a közép-kelet-európai rendszerváltásokhoz kapcsolódó események, illetve az azóta kibontakozó folyamatok hipotéziseiknek, várakozásaiknak? Értelmezhetőek-e egyáltalán az elmúlt húsz év történései a civiltársadalom-elméletek, illetve az újosztály-elméletek által kínált fogalmi keret segítségével?

Az alábbiakban az iménti három hipotézist elsősorban Közép-Kelet-Európára, illetve ezen belül is különösen Magyarországra vonatkozóan vizsgálom. Célom ehelyütt nem az említett kérdések beható empirikus elemzése, csupán érvek, illetve ellenérvek felsorakoztatására szorítkozom a civiltársadalom-elméleték, illetve az újosztály-elméletek által megfogalmazott hipotézisek érvényességére vonatkozóan. Mindez természetesen nem helyettesítheti az alapos empirikus vizsgálatokat, viszont irányíthatja azokat.

A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődésének mechanizmusai

 

A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődésének mechanizmusai kapcsán az 1970-es években mindkét irányzat az állam szerepének felértékelődéséből indult ki. A Marx által kínált fogalmi keretet részben éppen azért vetették el, mivel az értéktöbblet elsajátításának általa kidolgozott elméletét inadekvátnak tartották a megváltozott empirikus valóságra. A főbb egyenlőtlenségi mechanizmusok a későkapitalista társadalmakban eszerint már nem a Marx által leírt tőke-munka viszonyhoz kapcsolódnak, hanem az állam által közvetítettnek tekinthetők.

Ennek a belátásnak ad hangot Jean L. Cohen terjedelmes Marx kritikájában (Cohen, 1982), miközben a civil társadalom fogalmának rehabilitálását, illetve egy új kritikai rétegződéselmélet (critical strtification theory) létrejöttét sürgeti. A társadalmi egyenlőtlenségek alakulásával kapcsolatban az állam szerepének az újraértékelése – legalábbis Cohen számára, illetve a civil társadalom mai elméleteinek a vonatkozásában – elsősorban azonban Habermas (1994a) 1970-es években született elemzéseihez kapcsolódik.

Habermas éles határvonalat húz a kapitalizmus két formája, a korai liberális kapitalizmus, illetve a 20. század második felére létrejövő szervezett vagy államilag szabályozott kapitalizmus között. Elgondolásai szerint mindegyik formáció kapitalizmusnak tekinthető ugyan, mivel a gazdasági cselekvések koordinációjának elsődleges terepe mindegyik esetben a piac, lényeges különbség azonban, hogy a szervezett kapitalizmusra az állam aktívabb gazdasági szerepvállalása jellemző. Az állam új szerepkészlete közé tartozik egyrészt a gazdasági szereplők számára kiszámítható környezetet teremtő globális tervezés, amelynek elemei között található például az állandó gazdasági növekedés biztosítása, a pénz értékének a stabilitására vagy a teljes foglalkoztatottságra való törekvés. Másrészt pedig az állam kiigazítja a piac működésében keletkező zavarokat, aktív beavatkozással „mindenütt helyettesíti a piaci mechanizmust, ahol csak a feleslegként felhalmozott tőke számára értékesítési feltételeket teremt vagy ezeket javítja” (Habermas, 1994a, 62. – Kiemelés az eredetiben.).

Mindez Habermas szerint alapvetően érinti a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődési mechanizmusait. A kései kapitalizmusban eszerint nem beszélhetünk a gazdasági folyamatok önálló működéséről, ami megkérdőjelezi az értéktörvény Marx által jellemzett mechanizmusát, illetve a profitráta tendenciaszerű eséséről szóló megállapításokat is.[2] A piac által kitermelt egyenlőtlenségek az állami politika szűrőjén mennek keresztül, ami elengedhetetlenné teszi a társadalmi egyenlőtlenségek alakulása kapcsán az állami szerepvállalás hatásainak elemzését.

Habermas nem is tartja valószínűnek, hogy Marx jóslatának megfelelően a későkapitalista társadalmakban gazdasági válság fog kitörni. Meglátása szerint az állam sikeresen simítja el a kapitalista gazdaság által kitermelt ellentmondásokat, azzal a következménnyel azonban, hogy a gazdasági rendszerben gyökeredző válságtünetek a politikai rendszerbe tevődnek át. A lehetséges válságtendenciákat elemezve ezért sokkal nagyobb esélyt ad annak, hogy a megnövekedett állami szerepvállalás következtében a későkapitalista társadalmaknak legitimációs válsággal kell megküzdeniük.

Az 1970-es években felbukkanó újosztály-elméleteknek, ahogy feljebb részben már volt róla szó, hasonló elképzeléseik vannak az egyenlőtlenségi mechanizmusok átalakulásával kapcsolatban. Gouldner (1979) a változó kapitalista társadalom alapvető jellemzőjének tartja, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek egyre kevésbé a tulajdonhoz, illetve a piac működéséhez kötődnek. A későkapitalista társadalmak egyik legfontosabb, és elemzése alapján egyre növekvő jelentőségű egyenlőtlenségi dimenziója a képzettség, illetve a tudás. Több tényező mellett szintén az állam gazdasági szerepvállalásának erősödését említi a kulturális tőke felértékelődése kapcsán. Az állam növekedésével olyan új, elsősorban gazdasági irányítási pozíciók keletkeznek, amelyek egyrészt magas képzettséget feltételeznek, másrészt pedig nagyfokú döntéshozói hatalommal járnak.

Konrád és Szelényi (1989) elemzései szerint az államszocialista társadalmakban, az államosítások, illetve a piaci mechanizmusok kiiktatása következtében a főbb társadalmi egyenlőtlenségek az állami újraelosztás rendszerében elfoglalt pozíciótól függenek elsősorban. A közép-kelet-európai államszocialista társadalmak a racionális redisztribúció modellje révén egy olyan, történelmileg új integrációs modellt működtetnek, amelynek a hosszú távú életképessége azon múlik, hogy a főbb irányítási pozíciók betöltésénél a kiválasztás szempontja eltolódik-e az ideológiai megbízhatóságtól a szakértelem felé. A legfőbb egyenlőtlenségi dimenzióként tehát ők is a képzettséget, illetve a tudást jelölik meg.

A közép-kelet-európai rendszerváltó társadalmak átalakuló egyenlőtlenségi mechanizmusainak jellemzésére nyilvánvalóan nem alkalmasak ezek az elemzések. Nem alkalmasak akkor sem, ha az újonnan létrejövő egyenlőtlenségi rendszerek a régiekben gyökereznek, és akkor sem, ha elfogadjuk, hogy az 1989–1990-es közép-kelet-európai változások irányát elsősorban nyugati minták határozták meg (vö. Habermas, 1991). Ezt támasztják alá a nyugati kapitalizmus működésében az 1980-as években bekövetkező változások, s az 1989–90-es közép-kelet-európai rendszerváltások sajátosságai is.

A civiltársadalom-elméleteknek, illetve az újosztály-elméleteknek a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődési mechanizmusairól alkotott elképzelései, illetve ezzel kapcsolatban az állam szerepére vonatkozó megállapításaik szinte a keletkezésük pillanatában elavulttá váltak. Az ezen elméletek megszületését követő 1980-as évekre tehető ugyanis az a világgazdasági fordulat, amelynek során a második világháborút követő, nemzetállami keretek közé „beágyazott liberalizmust” a globalizált gazdaságra épülő neoliberalizmus váltja fel (Ó Riain, 2000). Ennek következtében alapvetően alakul át az az állam, társadalom és gazdaság kapcsolatát jellemző viszonyrendszer, amelyből ezek az elméletek kiindultak. Míg korábban az aktív állami intervenció társadalmi és gazdasági hatásainak felmérésé volt a fő kérdés, s a civiltársadalom-elméletek és az újosztály-elméletek e kiindulópont alapján fogalmazták meg az egyenlőtlenségi rendszerekre vonatkozó elképzeléseiket, addig az 1980-as évektől a korábban köztulajdonban tartott vállalatok privatizációja, az eddig a piaci logikától elzárt területek liberalizációja, illetve általánosan az állam szabályozó funkciójának a korlátozása jellemző. Az állam szerepe ennek következtében átalakul, feladatkörének centrumába a globális gazdasági verseny feltételeihez történő alkalmazkodás kerül, amelyet a fennhatósága alá tartozó terület tőkevonzó képességének, illetve versenyképességének növelése révén kíván elérni (Hartmann–Honneth, 2007, 121–123.; Wade, 2008, 5–7.).

Az 1989–1990-es közép-kelet-európai rendszerváltások sajátosságai is arra utalnak, hogy a civiltársadalom-elméletek és az újosztály-elméletek korábbi megállapításai revízióra szorulnak. Annak ellenére szükséges a korábbi feltételezések felülvizsgálata, hogy – ezeknek az elméleteknek az alapvető kiindulópontjához hasonlóan – az átmenet során az állam kitüntetett szerepe az egyenlőtlenségi mechanizmusok működésében vitathatatlan.[3] Az új rendszer gazdasági, politikai intézményeinek az arculatát a rendszerváltó országok többségében a régi és az új elit alkui, illetve a rendszerváltó kormányok intézkedései határozták meg. A politikai folyamatoknak az átmenet sajátos jellegéből fakadóan tehát különösen fontos, meghatározó szerepe van a rendszerváltás után kialakuló egyenlőtlenségi rendszerekkel kapcsolatban. Más fajta szerepe azonban, mint ahogy azt az újosztály-elméletek, illetve a civiltársadalom-elméletek idézett megállapításai sugallják. Habermas, Gouldner, illetve Konrád és Szelényi ugyanis azt fejtegetik, hogy milyen hatásai vannak annak, ha az állam kivon bizonyos területeket a piaci mechanizmus működése alól, illetve ha az állam korrigálja, kiigazítja a piac működéséből fakadó zavarokat. Közép-Kelet-Európában a rendszerváltás idején más a helyzet, ehelyütt éppen fordítva, a túlsúlyos állam bizonyos tevékenységi köreinek felszámolásáról van szó, illetve a piaci intézmények létrehozásáról. Az átmenet során a politika célja a tervgazdaság lebontása, a gazdasági cselekvések állami koordinációja helyett a piac árszabályzó rendszerének bevezetéséről van szó, az állami tulajdon túlsúlya helyett pedig a magánosítás jelenti a politika fő irányvonalát. Ehelyütt tehát az egyenlőtlenségi mechanizmusok kapcsán nem a „gazdasági hajtóerők és a politikai ellenvezérlés” eredőjét kell kiszámítani, a kérdés az, hogy a felülről irányított piaci átmenet milyen egyenlőtlenségi mechanizmusokat hoz működésbe.

A civiltársadalom-elméletek berkein belül e nagy jelentőségű változások ellenére lényegében elmarad az egyenlőtlenségi mechanizmusokra vonatkozó korábbi feltételezések újragondolása. Az újosztály-elméletek harmadik hulláma azonban (Eyal–Szelényi–Townsley, 1998), a korábbi munkák megállapításait felülvizsgálva, s elsősorban a közép-kelet-európai változásokra reflektálva igyekszik felvetni újra a kérdést. A kapitalisták nélküli kapitalista fejlődés egyik legfontosabb sajátossága, hogy mivel az előző társadalmi formáció talaján nem jött létre olyan tulajdonos osztály, amely a változások fő aktora lehetne, elsősorban politikai hatalmuk, illetve gazdasági irányító funkcióik révén az értelmiség bizonyos csoportjai válnak az átalakulás főszereplőivé. Szelényiék elemzése szerint ráadásul az 1990-es évek közepén a tulajdonviszonyok roppant átláthatatlanok és nem figyelhető meg számottevő tőkekoncentráció. Ezek alapján jutnak arra a következtetésre, hogy a posztszocialista társadalmak egyenlőtlenségi rendszere jócskán eltér a nyugati társadalmakban megfigyelhetőktől. Közép-Kelet-Európában eszerint nem a tulajdon a fontos, hanem a rendelkezés; nem a tőke-munka viszony tekinthető a fő egyenlőtlenségi dimenziónak, hanem inkább a képzettség, a szakértelem; az új társadalom elitcsoportja kevésbé a tulajdonosok köréből rekrutálódik, inkább a menedzserek és a főbb gazdaságirányítói pozíciók betöltői vannak a társadalmi struktúra csúcsán.

Kérdés azonban, hogy mennyire tekinthetők időtállónak, ezek a rendszerváltást közvetlenül követő évek megfigyelésén alapuló megállapítások? Ha az átalakulás első időszakában szükségképpen döntő szerepe is van a politikai dimenziójának az új társadalmi-gazdasági rendszer kialakításában, csaknem húsz évvel a rendszerváltás eseményei után már kevésbé jogosult az egyenlőtlenségi rendszer jellemzői kapcsán az államnak az átmenetben játszott szerepére utalni. Az állam gazdasági szerepe az elmúlt évek során alaposan megváltozott, a gazdasági szféra pedig a társadalom többé-kevésbé autonóm alrendszereként működik. A magánszféra súlya a gazdaságban már az 1990-es évek végére elérte a 70%-ot és ma is körülbelül ezen a szinten áll. Ezzel párhuzamosan csökkent az állami, illetve az önkormányzatoknál foglalkoztatottak aránya is. Az állam mára csupán a közigazgatásban tekinthető kizárólagos tulajdonosnak. Jelentősége az elmúlt években különösen csökkent a villamos energia-, gáz-, illetve a vízellátás esetében, és az oktatásban és az egészségügyben is megjelent már a magántőke (KSH, 2006).

E tendenciák ismeretében nem meglepő, hogy az egyenlőtlenségi dimenziók vizsgálata kapcsán a figyelem elsősorban a gazdaság működésére, illetve a munkaerőpiac sajátosságaira irányul. Döntő, hogy valaki be tud-e kapcsolódni a munkaerőpiacra, s ha igen, akkor milyen módon. Számos kutató ennek nyomán a közép-kelet-európai társadalmak meghatározó egyenlőtlenségi mechanizmusának a tőke-munka viszonyt tartja. Szalai Erzsébet (2001; 2006a) Marxot parafrazálva a rendszerváltás óta eltelt időszakot az eredeti tőke- és jövedelemátcsoportosítás időszakaként értelmezi. Megállapításai szerint erre az időszakra jellemző, hogy a magyar társadalomban zéróösszegű játszma zajlik, vagyis az egyik társadalmi csoport csupán más társadalmi csoportok rovására képes saját erőforrásait növelni. Ennek a folyamatnak következtében pedig Közép-Kelet-Európában is meghatározó szerepet játszik a koncentrált tőke. Szalaihoz hasonlóan Ferge Zsuzsa (2006) is a mai magyar társadalom egyenlőtlenségi rendszerében a tőke-munka viszonyt tartja meghatározónak. Álláspontja szerint az államszocializmus felbomlása után „a hatalmi viszony domináns helyét a tőkeviszony vette át a piaci társadalomban” (Ferge, 2006, 487.).

Miként jellemezhető azonban globális kapitalizmus neoliberális világában a tőke-munka viszony, amelyhez 1989–1990 után a közép-kelet-európai országok is integrálódtak, és milyen új egyenlőtlenségi mechanizmusokat hoz működésbe? Erre a kérdésre talán a 2008-ban nyilvánvaló vált világgazdasági váláság tapasztalatai alapján kielégítő módon választ lehet majd adni. A válság azonban, amelynek következményei jelenleg még beláthatatlanok magában hordhatja és vélhetően magával is hozza a globális kapitalizmus alapvető átalakulását (Wade, 2008). A kapitalizmus folyamatosan változik, változott, az új körülményekre, illetve a kritika újabb formáira reagálva (Boltanski–Chiapello, 2005), ami az egyenlőtlenségi mechanizmusok új fajtáinak a működésbe lépését eredményezheti.

Az 1980-as évek neoliberális fordulata a globalizáció egyre intenzívebb folyamatának talaján ment végbe. E folyamat alapvető jellemzője, hogy a liberalizálció, privatizáció és dereguláció politikáját folytató nemzetállamok cselekvési tere beszűkül a multinacionális vállalatokkal szemben. A gazdaság működésének főbb sarokpontjait az olyan gazdasági integrációs övezetek jelölik ki, mint az Európai Unió, a NAFTA vagy az AFTA, a globális gazdasági folyamatok alakításában pedig a különböző nemzetközi pénzügyi, illetve gazdasági szervezetek – illetve ezeken a szervezeteken keresztül egyes különösen nagy gazdasági, illetve politikai súllyal rendelkező államok, elsősorban az Egyesült Államok – rendelkeznek nagy befolyással (Stiglitz, 2003).

A gazdasági globalizáció olyan folyamatokkal jellemezhető, mint a pénzpiacok globális integrációja, a tőke minden korábbinál szabadabb áramlása, illetve a világkereskedelem volumenének növekedése. E tényezők azonban nem feltétlenül jelentenek újdonságot a történelem korábbi korszakaihoz képest, az utóbbi időben legfeljebb fokozódásuk figyelhető meg. A világ globális integrációja és a kapitalizmus működése szempontjából azonban új fejleményként értékelhető egyrészt a termelés globalizációja, amely révén a termékek és szolgáltatások korábban nemzeti kertek között zajló előállítása is nemzetköziesül (Robinson–Harris, 2000),[4] valamint az, hogy a gazdaságban a termelő tőkével szemben egyre komolyabb szerepet játszik a spekulatív tőke (Szalai, 2006b, 35.).[5] E folyamatok kibontakozásához az új kommunikációs technikák rohamos fejlődése és elterjedése szolgáltatja a technikai alapot, amely az egyenlőtlenségi mechanizmusok működését sem hagyja érintetlenül.

Az új információs technológiák fejlődése a társadalmi kapcsolatok szerveződésének új fajta módját teszi lehetővé, amit a leggyakrabban a hálózatosodás fogalmával illetnek (lásd pl. Boltanski, 2002; Boltanski–Chiapello, 2005; Castells, 2005). A hálózatok az együttműködés rugalmas, innovatív, a gyors változásokra hatékonyan reagálni képes új formáit hozzák létre, amely átalakítja a vállalatok menedzsmentjének működését, átalakítja a termelés és értékesítés megszervezésének formáit is és ezzel párhuzamosan a foglalkoztatás hagyományos módjait is. A vállalatok vezetése egyre kevésbé hierarchikus szervezetekre épül, sokkal inkább tágabb döntési szabadsággal, illetve felelőségi körrel rendelkező, hálózatokká szerveződő irányítási egységekre (Castells, 2005, 223–282.). A munkaerőpiacon pedig az élethosszig tartó, a vállalat irányában nagyfokú lojalitást megkövetelő teljes állásokat lazább, rugalmasabb és a munkavállalók számára egyben nagyobb bizonytalanságot is jelentő részmunkaidős, távmunkás, alvállalkozói stb. foglalkozások váltják fel (Castells, 2005, 283–432.).

A vállalatirányítás átalakuló módszereinek, illetve a foglalkoztatás új formáinak terjedése következtében egyre inkább elmosódik a tőke és a munka között húzódó, korábban világosnak tetsző választóvonal. Boltanski és Chiapello például a kizsákmányolás problémájának tárgyalásakor nem a tőke-munka viszonyra hivatkozik. A fő választóvonal szerintük a mobilak, illetve a „röghöz kötöttek” között feszül. Az egyik oldalon a rugalmas, nyelveket beszélő, alkalmazkodni képes, kötöttségektől mentes csoportok állnak, a másik oldalon viszont azok, akik nem rendelkeznek ilyen képességekkel, illetve helyi, családi stb. kötöttségeik miatt nem vagy kevésbé képesek a helyváltoztatásra (Boltanski–Chiapello, 2005, 360–372).[6] A globális hálózati gazdaságban így immár a legfontosabb kérdés, hogy ki milyen módon képes a globális gazdasági hálózatokba bekapcsolódni vagy még inkább, hogy képes-e egyáltalán erre: „Az új gazdasági rendszer a maga keretei között lehet nagyon dinamikus, és ugyanakkor erősen szelektív, kirekesztő jellegű és meglehetősen instabil is. Az új kommunikációs és információs technológiák segítségével a tőke, a termelés és a kereskedelem hálózatai képesek megtalálni az értékteremtés forrásait bárhol a világon, és ezekkel kapcsolatokat létesítenek. Miközben azonban a nemzetgazdaságok domináns szegmensei bekapcsolódnak a globális hálózatokba, az egyes országok, régiók és gazdasági szektorok, illetve a helyi társadalmak más szegmensei leválasztódnak az információs globális gazdaság jellemző felhalmozási és fogyasztási folyamatairól” (Castells, 2005, 191.). A helyi speciális egyenlőtlenségi rendszerek tehát nem függetlenek a globális folyamatoktól, sokkal inkább meghatározó, hogy miként kapcsolódnak a nemzetközi gazdasági hálózatokhoz.

E problémakörrel szoros összefüggésben, illetve a külföldi tőkének a privatizáció során a magyar gazdaságban megnövekedett szerepe kapcsán merült fel Magyarországon (újra, bár a korábbiaktól eltérő tartalommal) a kettős gazdaság, illetve a kettős társadalom gondolata (Lengyel, 1998; Szalai, 2001). E felfogás szerint alapvető különbség mutatkozik a nagy, elsősorban külföldi vállalatok, illetve a magyarországi kis-, és közepes vállalkozások, illetve a hozzájuk kapcsolódó munkavállalók munkakörülményei, jövedelmezőségi esélyi, illetve kulturális jellemzői között, ami a társadalmi struktúra megkettőződését eredményezi.

Bár természetesen nem lehet egységes képet alkotni, számos kutató úgy látja (lásd pl. Szalai, 2001), hogy az elmúlt időszakban Magyarországon megtelepült külföldi vállalatok nem illeszkednek szervesen a magyar gazdaságba. Egyrészt ezek a vállalatok termelésüket elsősorban exportra alapozzák, vagyis nem a helyi piacot célozzák meg, másrészt pedig a külföldi multinacionális vállalatok rendszerint stabil beszállítói körrel működnek együtt, amelybe a magyarországi kis-és közepes vállalkozásoknak csekély mértékben sikerült bekapcsolódniuk. A két vállalkozói csoport, illetve a hozzájuk kapcsolódó munkavállalói kör jócskán eltérő szociológiai karakterrel jellemezhető[7], amit elsősorban a képzettség, illetve a kulturális tőke terminusaiban lehet megragadni. Elsősorban azok képesek a nagy multinacionális vállalatokhoz kapcsolódni, illetve részt venni a globális gazdaságban, akik egyrészt magas szintű, specializált szaktudással rendelkeznek, másrészt pedig, kik számára nem jelent problémát egy vagy több idegen nyelv magas szintű használata.

A közép-kelet-európai rendszerváltások okozta változások elsősorban az újosztály-elméletek képviselőit késztették arra, hogy újragondolják korábbi elképzeléseiket a társadalmi egyenlőtlenségeket alakító mechanizmusokról: a racionális redisztribúció modellje révén kialakuló értelmiségi osztályhatalom képzetét a menedzserkapitalizmus tézise váltotta fel. A civiltársadalom-elméletek ezzel szemben rendszerint elismerően regisztrálják, hogy a közép-kelet-európai társadalmakban a rendszerváltások következtében átalakul az állam és a társadalom viszonya, az egyenlőtlenségi mechanizmusok ezzel párhuzamos változása kapcsán azonban gyakorlatilag elmarad a reflexió. Pedig a kérdés vizsgálata nem csupán az államszocializmus bukása után új gazdasági rendszer kialakításán fáradozó országok esetében elengedhetetlen, a nyolcvanas évek neoliberális fordulata az egész világot megváltoztatta, ahogy a jelenlegi világgazdasági válság következményei is mélyrehatóak lehetnek és az egyenlőtlenségi mechanizmusok alapvető átalakulását eredményezhetik.

Társadalmi nagycsoportok, kollektív cselekvők

 

Mindkét irányzat Marx-kritikájának középpontjában tulajdonképpen az osztályelmélet állt. A későkapitalista társadalmakra vonatkozóan ugyanis tarthatatlannak vélték az osztálystruktúra egyszerűsödésére, a tőkések, illetve munkások antagonisztikus szembenállására vonatkozó marxi megállapításokat, nem is beszélve azokról a fejtegetésekről, amelyek az osztályok történelmi szerepét, illetve a munkásosztály univerzalitását hangsúlyozták. Az államszocialista társadalmak esetében pedig a magántulajdon felszámolása ellenére sem az osztálynélküli társadalom vízióját látták megvalósulni. A probléma kezelésére azonban elméletileg különböző utakat kerestek, amelyek közül mindenképpen a civiltársadalom-elméletek által választott tekinthető radikálisabbnak.

Az újosztály-elméletek kritikája az osztályelemzés megújítását célozza. A marxi megközelítést elutasítva vagy a tőke differenciáltabb fogalma révén (Gouldner) vagy az integrációs mechanizmusok Polányi által kidolgozott elméletét felhasználva (Konrád–Szelényi) igyekeznek egy általánosabb fogalmi keretet kidolgozni az osztályelemzés számára. Erre az általánosabb fogalmi keretre támaszkodva fogalmazzák meg jellegzetes téziseiket, mely szerint a későkapitalista, illetve az államszocialista társadalmakban ugyan csökkent a tulajdon jelentősége, azonban egyrészt mégis osztálytársadalmakról van szó; másrészt pedig, hogy egyre inkább a tudás, illetve a szakértelem birtokosai, vagyis az új értelmiségi osztály, kerül uralkodó pozícióba.

A civiltársadalom-elméletek ezzel szemben mintha nem csupán az osztályelmélet marxi változatát, de az osztályelemzést magát utasítanák el. A nyugati jóléti államokban létrejött osztálykompromisszum következménye ugyanis éppen hogy nem a társadalmi struktúra polarizálódása, hanem a középrétegek súlyának megnövekedése. Ez pedig azzal jár, hogy egyre kevésbé a gazdaságban betöltött szerep jelöli ki az egyének társadalmi pozícióját. Habermas (1994a) korai elemzésének is az az egyik legfontosabb megállapítása, hogy a későkapitalista társadalmak által működtetett egyenlőtlenségi rendszer jellegzetessége, hogy a különböző rétegeket érintő hátrányok nem osztályspecifikusan jelentkeznek. Ulrich Beck (2003), illetve Gerhard Schulze (2000) ezzel párhuzamosan a társadalmi struktúra átalakulásával kapcsolatban a legfontosabb tendenciának az individualizálódást tekinti. Beck szerint a 20. század második felében létrejött kockázati társadalmak társadalmi szerkezete már nem írható le sem a rend, sem az osztály kategóriájával. Schulze az egyéni, illetve csoportidentitások létrejötte kapcsán a társadalmi munkamegosztáshoz kapcsolódó instrumentális racionalitás helyett az egyénekhez köthető élményracionalitás jelentőségét hangsúlyozza. A későkapitalista társadalmak társadalmi struktúrája így egyre inkább kisebb és változékonyabb miliőcsoportokkal jellemezhető, a miliőcsoportok képződése kapcsán pedig a kulturális sajátosságok, illetve a fogyasztói szokások tekinthetők meghatározóknak.[8]

Az osztályelemzés elutasításával együtt a civiltársadalom-elméletek bírálják Marxot annyiban is, amennyiben egybemossa az osztályképződés kérdéskörét a kollektív cselekvés problémájával. A társadalmi struktúra ábrázolása valójában elválasztható és elválasztandó a kollektív cselekvők azonosításától. Az egy adott társadalomban hasonló strukturális pozíciót elfoglalók nem feltétlenül fognak azonos kollektív célokért fellépni, ahogyan ezt például Mancur Olson (1997) megmutatta. Az érdekek azonossága mellett számos egyéb feltételnek kell még teljesülnie a kollektív cselekvés megvalósításához. Klaus Eder (1993) ezzel összhangban az osztályelemzés, illetve a kollektív cselekvés problémájának elválasztása mellett érvel. Bár az osztálytagozódás strukturáló erejét továbbra is jelentősnek tartja, úgy véli, hogy a kollektív cselekvés nem vezethető le közvetlenül a strukturális tényezőkből. Álláspontja szerint a kultúra az a közbejövő változó, amely jelentéssel ruházza fel a struktúrákat, illetve közvetít a strukturális pozíció és a kollektív cselekvés között (Eder, 1993, 1–16.).

A civiltársadalom-elméletek ennek megfelelően Marxszal, illetve az újosztály-elméletekkel szemben a későkapitalista társadalmak legfontosabb kollektív cselekvőinek nem az osztályokat tartják, hanem a különböző módon szerveződő egyéb kollektív aktorokat, illetve különösen az új társadalmi mozgalmakat. A társadalmi mozgalmak azok a dinamikus szereplők, amelyek a társadalmi változás aktoraivá válhatnak. Ezek társadalmi bázisa jellemzően nem köthető osztályjellegű csoportosulásokhoz, önazonosságukat inkább különböző posztmateriális értékek határozzák meg, amelyek felértékelődését a középrétegek kiszélesedésének második világháború után megfigyelhető folyamata tesz lehetővé.

Kérdés azonban, hogy melyik fogalmi keret nyújt alkalmasabb eszközöket az 1989–90 óta zajló folyamatok értelmezéséhez. Vajon a rendszerváltást és az azóta zajló eseményeket inkább a stratégiát váltó értelmiség új osztályprojektjének kell-e taratanunk, ahogy az újosztály-elméletek képviselői vélik? Vagy a civiltársadalom-elméletek várakozásainak megfelelően az 1980-as években megerősödő civil társadalom, az újonnan megjelenő kollektív aktorok fellépése következtében megvalósuló demokratizálódásnak, amely az elmélet utópikus reményeit beváltva a politikai és a gazdasági rendszer átalakításával járt, illetve ami alapja lehet a további demokratizálódásnak? Milyen kollektív aktorok azonosíthatóak az átmenet során és az azt követő időszakban, s ezek vajon milyen tényezők mentén szerveződnek? Megfigyelhető-e az osztályképződés folyamata vagy inkább posztmateriális értékek határozzák meg az új szereplők önazonosságát?

A civiltársadalom-elméletek a közép-kelet-európai országokban az 1980-as években megélénkülő ellenzéki tevékenységre, s ezzel a civil társadalom erősödésére irányítják rá a figyelmet. A különböző alulról szerveződő civil szervezetek, illetve társadalmi mozgalmak eszerint komoly szerepet játszottak a rendszerváltás során végbement politikai, gazdasági és társadalmi változások alakításában. A civil társadalom politikai szerepe, illetve szerveződési módja Közép-Kelet-Európában az átmenet időszakában azonban Arató András (1999, 2000) szerint különböző szakaszokra osztható, a különböző szakaszokban pedig a civil társadalom belső tagolódása, illetve érdekérvényesítési csatornái eltérő terminusokkal jellemezhetőek.

Az első szakasz a civil társadalom „hőskorszaka”, vagy ahogy Arató utal rá a „civil társadalom-stratégia” megfogalmazódásának időszaka. Az új társadalmi mozgalmak megjelenése mellett ez az a fejlemény, ami a civiltársadalom-fogalom újabb felbukkanásának és a hozzá kapcsolódó elméleti munka megindulásának is az alapjául szolgált.[9] Ennek a  szakasznak a kezdete az 1970-es évek második felére tehető és a lengyelországi Szolidaritás létrejöttéhez köthető. A Szolidaritás mozgalom 1980-ban jött létre a lengyel kormányzat áremelési döntései elleni tiltakozás következtében. Hamarosan olyan országos szintű, jelentős taglétszámmal rendelkező szervezetté vált, amely a lengyel társadalom széles csoportjai számára tette lehetővé az önkéntes politikai részvétel régóta ismeretlen tapasztalatát. A Szolidaritás működésére jellemző, hogy az állampárti elittel szemben különböző ideológiai beállítottságú és társadalmi hátterű csoportokat volt képes együtt tartani és eközben cselekvőképesen fellépni. A Szolidaritás sikere többek között annak köszönhető, hogy az elsősorban a Szovjetunióhoz való viszony által meghatározott geopolitikai helyzetben reális politikai javaslatokat fogalmazott meg és jelentős – a szocialista gyári munkásokra támaszkodó – tömegbázisára alapozva képes volt ezeket hatékonyan érvényesíteni (lásd elsősorban Ash, 1990).

Közép-Kelet-Európa más országaiban nem jött létre ilyen jelentős, a társadalom széles rétegeit maga mögött tudó egységes szervezet, de az 1980-as években ezekben az országokban is a civil társadalom erősödése figyelhető meg. Magyarországon mindez elsősorban különböző vitakörök, illetve klubok megjelenését jelenti, amelyek gyakran az egyetemekhez kötődtek, s amelyek társadalmi bázisát mindenekelőtt különböző értelmiségi csoportok alkották. De ezek mellett az inkább informális intézmények mellett megjelentek nagyobb csoportokat megmozgató társadalmi mozgalmak, mint például a békemozgalmak és a zöld mozgalmak; vagy szakmai és érdekvédelmi szervezetek, mint például a Vállalkozók Országos Szövetsége vagy a Nyilvánosság Klub (Arato, 1999; 2000). E különböző ellenzéki intézmények összekapcsolódásához a második nyilvánosság fórumai, elsősorban a szamizdat kiadványok járultak hozzá. A civil társadalom e féllegális intézményei lehetőséget nyújtottak az aktuális társadalmi problémák, illetve a különböző politikai alternatívák megfogalmazásához (lásd elsősorban Csizmadia, 1995).

A demokratikus átmenet során a második szakaszt Arató András a civil társadalomnak a politikai társadalomba való átmeneteként értékeli (Arato, 2000, 61–63.). Magyarországon 1988-tól a különböző civiltársadalmi intézmények bázisán jönnek létre olyan új pártjellegű szerveződések, mint az MDF az SZDSZ és a Fidesz, illetve alakulnak újra olyan történelmi pártok, mint a Független Kisgazdapárt (Ripp, 2006). Ezek a „protopártok”, a civil társadalom korábbi szervezeteihez képest egyrészt szilárdabb szervezeti háttérrel rendelkeznek, másrészt pedig képesek az Ellenzéki Kerekasztal keretében egységes politikai alternatívát megfogalmazni. Politikai súlyukat pedig éppen a mögöttük álló állampolgári támogatás teremti meg. Ez teszi lehetővé, hogy a széleskörű nyilvánosság előtt zajló Nemzeti Kerekasztal tárgyalások keretében egyenrangú félként lépjenek fel az MSZMP-vel szemben, s tárgyalásos formában érjék el a demokratikus átmenet főbb garanciáit, köztük a szabad választások kiírását 1990-ben (Bruszt, 1990).

A harmadik szakasz kezdete éppen az első szabad választásokhoz köthető (Arato, 2000, 63–80.). Magyarországon ezt követően a civil társadalom korábbi meghatározó szereplői, illetve a civil bázison létrejövő pártok a politikai társadalom meghatározó (elit) szereplőivé vállnak, betöltve a képviseleti demokráciákban kiosztott szerepeket. Ezzel párhuzamosan azonban a civil társadalom demobilizálódása figyelhető meg, vagyis a civil szereplők egyre kevésbé vesznek részt a kollektív célok megfogalmazásában, illetve a kormányzat ellenőrzésében. Megfigyelhető ugyan az államszocialista társadalmakban elnyomott állampolgári kezdeményezések újraéledése, illetve új tiltakozási kultúra kialakulása (Szabó, 1998a), ezek azonban politikai szempontból kevésbé jelentősek. A parlamenti pártok válnak a politikai folyamatok legfőbb alakítóivá, a civil kezdeményezések, illetve az állampolgári tiltakozás különböző formái – talán a taxisblokád és a Bokros-csomag elleni tiltakozás kivételével – politikai szempontból jelentéktelenek maradnak (Kukorelli, 1991; Szabó, 1998b).

A civil táradalom politikai szerepének, illetve szerveződési módjának jellemzésére a kétezres évek tapasztalatai fényében alighanem új terminusokat kell keresni. Ezek egyike lehet a Szabó Máté (2004) által felvetett polarizáció kifejezés. Mindez mindenekelőtt magába foglalja a civil társadalom újbóli politikai aktivizálódását, más konstellációban azonban, mint az 1980-as években. Míg a rendszerváltást megelőző időszakban az ellenzéki szervezetek egymással folytatott vitái és küzdelmei ellenére e szervezetek körében egységet teremtett az állampárthoz való viszony, illetve az államszocializmus demokratizálásának közös politikai célja, addig mára alapvetően a domináns politikai pártok megosztottsága alakítja a civil táradalom és a politikai társadalom viszonyát is. E változás egyik következménye, hogy a politikai aktivizálódás egyre kevésbé a civil társadalom ideájához kapcsolódó állampolgári kezdeményezésekhez köthető, sokkal inkább a domináns pártok impulzusai révén következik be. A nyilvánosság csatornáin átszűrődő, s társadalmi támogatottsággal rendelkező ügyek így kevésbé alulról érkeznek, sokkal inkább a pártok igyekeznek politikai céljaikhoz parlamenten kívüli erőket is kapcsolni. A pártok efféle törekvéseire a legkézenfekvőbb és legnagyobb súlyú példa a polgári körök Fidesz által kezdeményezett mozgalma, de említhetőek a mindegyik oldalon elszaporodó politikai nagygyűlések vagy a párt szimpatizánsait összefogni törekvő támogatói hálózatok. Ezzel a nagy pártok exportálják a pártpolitikai küzdelmeket és a megosztottságot a civil szférába.

A civil táradalom szerepének és szerveződési módjának leírására egy másik párhuzamos terminus lehet a globalizálódás (Anheimer–Glasius– Kaldor, 2004a; 2004b). Az élet különböző területein megfigyelhető növekvő globális integráció ugyanis nem hagyja érintetlenül a politika világát sem (Falk, 2000; Held, 2000). Mindez egyrészt a hagyományos nemzetállami politikai szereplők hatalmi pozícióinak a gyengülésével jár, másrészt viszont új politikai szereplők létrejöttét, illetve megerősödését segíti elő, ahogy például a különböző nemzetközi szervezetek, vagy a nemzetközi civil szervezetek és mozgalmak esetében megfigyelhető. E folyamatok Magyarországon is kézzelfoghatóan jelentkeznek, ahogy a különböző nemzetközi civil szervezetteknek, mint például a Greenpeace vagy az Attac mozgalomnak megalakultak a hazai fiókszervezetei vagy a másik oldalról a magyarországi civil szervezetek képviselői is folyamatosan képviseltetik magukat a különböző nemzetközi civil fórumokon, illetve részt vesznek a jelentősebb tiltakozó akciókban.

A kétezres évektől talán rá lehet mutatni a középosztályosodás folyamatának halvány tendenciájára (vö. például Csite–Kovách–Kristóf, 2006), ami magyarázatot adhat a civil társadalom aktivizálódására, valamint a polarizáció és a globalizáció jelenségére. Ez megfelelne a civiltársadalom-elméletek feltevéseinek. Az elmúlt húsz évet tekintve Magyarországon azonban bizonyosan nem ez a változások fő iránya. Az egyenlőtlenségi rendszer átalakulása inkább a társadalom polarizálódását, s az egyenlőtlenségek növekedését hozta magával.[10] A rendszerváltás óta eltelt időszak egészét tekintve összességében nem állapítható meg, hogy a civiltársadalom-elméletek várakozásaival összhangban Magyarországon erős középosztály alakult volna ki, amelynek bázisára támaszkodva különböző posztmateriális értékek mentén szerveződő társadalmi mozgalmak és egyéb civil szereplők aktívan részt vennének a kollektív célok megfogalmazásában.

A civiltársadalom-elméletek felfogásával szemben a társadalomtudományi, illetve közéleti diskurzusban egy másik értelmezési keret vált meghatározóvá, amelyet a különböző elitelméletek kínáltak. Az 1980-as évek vége, illetve az 1990-es évek eleje óta legalábbis Hankiss, illetve Staniszkis nyomán az egyik legintenzívebben kutatott probléma, hogy vajon a korábbi államszocialista elitnek sikerül-e, sikerült-e megőrizni az elitpozícióját az új társadalmi formációban is. Vagy a kérdést kettébontva, egyrészt hogy mi történik az államszocialista elittel, át tudja-e menteni vajon a hatalmát, másrészt pedig, hogy vajon milyen társadalmi csoportokból verbuválódik az új elit.

Az elitelméleteknek közös vonásuk, hogy a rendszerváltást követő változásokat elsősorban nem alulról induló, fokozatosan kibontakozó és szélesebb társadalmi csoportok részvételével zajló politikai folyamatoknak tekintik. A piacgazdasági átmenet „természetes” hordozója – egy az államszocialista társadalom talaján kialakuló, illetve megizmosodó polgári réteg – ugyanis ezen elméletek szerint nem létezik vagy legalábbis erőtlen. A változás katalizátorává és a kerekasztal-tárgyalások résztvevőiként az új társadalmi formáció gazdasági, politikai berendezkedésének kialakítóivá így különböző elitcsoportok váltak.

Az elitelméletek egy abszolút apolitikus, érdekeit megjeleníteni képtelen vagy legalábbis nem megjelenítő társadalmat ábrázolnak, a változások irányának megszabását pedig különböző, szervezett kollektív aktorokként fellépő elitcsoportoknak tulajdonítják. Különbség leginkább ott fedezhető fel közöttük, hogy milyen elitcsoportokat azonosítanak. Némelyek az elsősorban értelmiségi ellenzéki csoportok mellett a pártelit szerepét hangsúlyozzák, amely a politikai monopóliumáról lemondva a gazdaság területén igyekszik elitpozíciókat szerezni. Mások pedig inkább a Kádár-rendszerben politikai csúcspozíciót nem vállaló, ám fontos gazdasági döntéshozói hatalommal rendelkező technokraták, illetve vállalatvezetők jelentőségét hangsúlyozzák.

Nem véletlen, hogy Szelényiék is az elitvitákhoz kapcsolódva fejtették ki a posztkommunista menedzserizmus elméletét. Az ő számukra is az a legfontosabb kérdés, hogy mi történik az államszocialista elittel, illetve hogy milyen társadalmi csoportokból rekrutálódik az új elit. A mozgalmas kilencvenes évek posztkommunista társadalmait eközben különböző társadalmi háttérrel rendelkező, illetve különböző ideológiákkal felvértezett elitcsoportok küzdelmeinek csatatereként ábrázolják. Hipotézisük szerint az 1990-es évek második felében ezekben a küzdelmekben a technokrácia és a humanisztikus értelmiség koalíciójának sikerült elfoglalni a főbb gazdaságirányító, illetve politikai pozíciókat, így ők állnak nyerésre. Győzelmük pedig egy új, a nyugati kapitalista társadalmaktól eltérő társadalmi formáció kifejlődése előtt nyitja meg a teret. Várakozásaik szerint talán Közép-Kelet-Európában valósulhat meg az, amit a korai menedzserelméletek képviselői is vizionáltak, hogy ezeknek a szűk elitfrakcióknak sikerül uralmuk bázisát kiszélesíteni, s az értelmiséget osztállyá szervezve megszilárdítják e társadalmi formációt, s ezzel együtt természetesen saját privilegizált helyzetüket is.

Bár Szelényi és munkatársai a posztkommunista menedzserizmust potenciálisan életképes rendszernek tartották a posztkommunista menedzserizmus elmélete az 1990-es évek elejének teóriája maradt. Az évtized második felétől számos kutatás számolt be arról, hogy a posztkommunista társadalmakban is kialakult és egyre aktívabb társadalmi szerepet vállal egy nagytulajdonos réteg (pl. Kolosi–Sági, 1997; Kolosi, 2000; Szalai, 2001; Csite–Himesi–Kovach, 2001; Laki–Szalai, 2004). Legújabb könyvükben már Szelényiék számára is az a legfontosabb kérdés a közép-kelet-európai átalakulás kapcsán, hogy honnan érkezik az új nagyburzsoázia és milyen a társadalmi összetétele (King–Szelényi, 2004, 123–143.). Az új osztály posztkommunista stratégiája ezeknek a megfigyeléseknek a tükrében újra csak sikertelen próbálkozásnak bizonyult.

Szalai Erzsébet ráadásul az új évezred első évtizedének a közepétől kezdve az „újkapitalizmus intézményesüléséről”, s ezzel a gazdasági elit egyéb elitcsoportok felett gyakorolt uralmának a megszilárdulásáról beszél (Szalai, 2004; 2005). Korábbi elemzéseiben (lásd elsősorban Szalai, 2001) Szalai még tartózkodik attól, hogy a posztkommunista társadalmakat osztálytársadalmakként jellemezze, illetve hogy a társadalom alsó és felső csoportjai közötti ellentétet osztályharcként ábrázolja. Erre, megfogalmazása alapján két fő oka volt. Egyrészt korábban már idézett álláspontja szerint az 1990-es évek az eredeti jövedelemátcsoportosítás időszaka, amelyet ő alapvetően kizsákmányolásként értékel. A kizsákmányolás alapja azonban szerinte elsősorban nem a tőke-munka viszony, hanem az elit hatalmi helyzete. A társadalmi struktúra csúcsán található csoport így nem alkot önálló osztályt, Szalai megfogalmazása szerint „belsőleg rendiesen tagolt, osztályvonásokkal rendelkező hatalmi elitről” (Szalai, 2001, 256.) van szó. Ebből a hatalmi helyzetből fakad az is, hogy az eredeti jövedelemátcsoportosítás kárvallottjai a különböző kormányzati ciklusokban különböző társadalmi csoportok: elemzése alapján 1994 és 1998 között elsősorban a középrétegek, az 1998 és 2002 közötti időszakban azonban már a társadalom alsó csoportjai. A második alapvető indoka, hogy elutasítsa az osztályelemzést, illetve hogy mellőzze az osztályharc kategóriáját, hogy hiányzik az egyik harcoló fél. Az érdekeit hatékonyan érvényesítő elitcsoportokkal szemben egy apolitikus, atomizált és szervezetlen társadalom áll, amely nem rendelkezik megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy bekapcsolódjon a döntéshozó folyamatokba. A szakszervezetek, amelyek az eredeti jövedelemátcsoportosítás természetes gátjai lehettek volna erőtlenek, szétforgácsoltak, képtelenek fogyatkozó tagságuk érdekeit hatékonyan képviselni.

A korábbi folyamatokhoz képeset alapvető változásként értékeli azonban Szalai, hogy az Orbán kormány utolsó éveitől nagy mértékű jóléti intézkedések bevezetésére kerül sor, amit ráadásul a kormányváltás után a „jóléti rendszerváltás” programjával kampányoló Medgyessy Péter kétszer száznapos hangulatjavító intézkedései követnek. Ennek következtében, Szalai megfogalmazása szerint „ebben az időszakban a profitráta süllyed és a beruházások növekedési üteme csökken, mert a munkajövedelmek a tőkejövedelmeket jelentősen meghaladó mértékben nőnek – mégpedig a legalacsonyabb kategóriájú munkajövedelmek esetében is” (Szalai, 2004, 2.).

Mindez megfigyelései szerint a gazdasági elit, s különösen a nemzetközi- és hazai nagytőke korábbiakban példátlan nyílt ellentámadását eredményezi. Az ellentámadás elemei között említi Szalai például a Forint elleni 2003-as spekulatív támadást, illetve azt, hogy egyre gyakrabban hangzanak el a nyilvánosságban a neoliberális gazdaságpolitika követésére vonatkozó követelések. Ezek között szerepel a nagy ellátórendszerek piaci reformja, illetve többek közt az állami szféra karcsúsítása, a rászorultság elvének érvényesítése a szociálpolitikában, illetve vállalkozások adóterheinek csökkentése (Szalai, 2004, 2–4.). Az ellentámadás eredménye Szalai álláspontja szerint az elitcsoportok egymáshoz való hatalmi viszonyának kikristályosodása, a gazdasági elit dominanciájának megszilárdulása (osztállyá szerveződése?), mind az egyéb elitcsoportok, mind a munkavállalók felett.

Szalai szerint a parlamenti ciklus közepén végrehajtott miniszterelnök-csere sem elsősorban rövid távú, politikai-hatalomtechnikai tényezőkkel magyarázható, véleménye szerint „a tényleges okok ezzel szemben elsődlegesen a gazdasági-hatalmi viszonyok – előzőekben bemutatott [H. Á.] – átrendeződésében ragadhatóak meg” (Szalai, 2005, 4.). Ezzel kapcsolatban megállapítható, hogy Gyurcsány Ferenc, ha első ciklusában nem is, 2006-os újraválasztását követően radikális reformpolitikát hirdetett meg, amelynek főbb elemei egybecsengenek az előbb említett követelésekkel. Programjának végrehajtását azonban – amelyek között hangsúlyos helyen szerepelt a piaci mechanizmusok bevezetése az egészségügyi ellátás rendszerébe, illetve az oktatás területére – a társadalmi támogatottságának elpárolgása lehetetlenné tette. 2008 márciusában a reformprogram szimbolikus elemeit érintő három „díjat” népszavazáson utasította el a magyar társadalom nagy többséggel (lásd Szoboszlai, 2009).

Értelmezhető esetleg ez a mozzanat, illetve a kormányzat elmúlt évekbeli működését kísérő heves tiltakozási hullám úgy, hogy a gazdasági elittel szemben az alsóbb rétegek az osztállyá szerveződés útjára léptek és egyre inkább aktivizálódnak? Ezt a feltevést támogathatja, hogy a referendumot kezdeményező Fidesz a „szociális népszavazás” értelmezési keretébe igyekezett beleilleszteni az esemény kapcsán zajló nyilvános vitákat. Arra utal ugyanis, hogy ma Magyarországon sikeres lehet egy osztálymotívumokat hangsúlyozó politika. Ellentmond azonban ennek az értelmezésnek, hogy az utóbbi idők konfliktusai jellemzően nem e problémakörhöz kapcsolódtak. Sokkal inkább szimbolikus kérdések álltak a tüntetések és tiltakozások középpontjában, mint Gyurcsány Ferenc balatonöszödi beszéde, vagy a melegek jogainak a problémája (lásd Szabó et al, 2009).

Akárhogy is, az utóbbi évek eseményei arra utalnak, hogy a társadalmi nagycsoportok szerveződésének és a kollektív cselekvés formáinak a mintázatai átalakulóban vannak. Ezt a folyamatot ráadásul csak tovább erősíthetik a világgazdasági válság magyarországi hatásai is. Újfajta társadalmi bázisra támaszkodva új kollektív cselekvők léphetnek fel, ami végső soron a rendszerváltás óta meglehetősen stabil pártstruktúra átalakulásával is járhat.

Utópia

 

A hegeli elképzelést, mely szerint a polgári társadalom a szubjektivitás kibontakozása, illetve az állam általánossága révén képes biztosítani az egyéni szabadságot, illetve az össztársadalmi szolidaritást Marx elutasítja. Nála a polgári társadalom meghaladása a feltétele az „emberi társadalom” kialakulásának, amit a proletárforradalom révén vél megvalósíthatónak, s a proletariátus univerzalitása által igazolhatónak. Mind az újosztály-elméletek mind a civiltársadalom-elméletek elutasítják ezeket a nézeteket, valódi alternatívát azonban csak a civiltársadalom-elméletek igyekeznek kidolgozni.

Az újosztály-elméletek mindenekelőtt a munkásosztály megerősödését és a burzsoázia feletti győzelmének vízióját vitatják, elképzeléseik szerint egy új értelmiségi osztály kerülhet ki győzedelmesen ebből a történelmi küzdelemből. Eközben azonban csupán a megjegyzések szintjén foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy normatíve mit jelenthet egyik vagy másik osztály győzelme. Gouldner, Marxhoz hasonlóan, az értelmiség univerzalitására hivatkozva úgy látja, hogy még mindig az értelmiség a legjobb lap a történelemben, Konrád és Szelényi azonban ezzel szemben a társadalom önismeretének végletes elvesztését vizionálja, ha a transzkontextuális tudás birtokosai osztállyá szerveződve tudásukat pusztán saját osztályérdekük megfogalmazására használják. A rendszerváltás utáni új újosztály-projektek teoretikusainál pedig javarészt a megjegyzések is elmaradnak, pusztán az új projekt megvalósulása jeleinek összegyűjtögetésére, illetve lehetséges sikerének mérlegelésére koncentrálnak.

Az újosztály-elméletek kevésbé foglalkoznak ezzel a kérdéssel, a civiltársadalom-elméletek leglényegesebb teljesítménye azonban egy demokratikus utópia kidolgozása. Ennek során, többek közt a proletariátus univerzalitásának marxi hiposztazálásával szemben a demokratikus döntéshozatal és akaratképzés elengedhetetlen fontosságát hangsúlyozzák, az alap és felépítmény tanának ökonomizmusával szemben pedig a különböző társadalmi- és politikai intézmények önállóságára mutatnak rá és elismerik a képviseleti demokrácia nyugaton kialakult intézményének teljesítményét. Elismerik a képviseleti demokráciát, mégis ennek további demokratizálását szorgalmazzák. A további demokratizálás pedig elképzeléseik szerint a civiltársadalmi, illetve az állampolgári részvétel erősödése révén következhet be, s változatos intézményi berendezkedési módokat életre segítve mindhárom általuk elkülönített társadalmi szférát érintheti: mindenekelőtt magát a civil társadalmat, de a politikai- és a gazdasági rendszert is.

Ahogy a civil társadalom fogalmának használhatóságával kapcsolatban számos kétség merült fel (Kumar, 2001a), úgy a hozzá kapcsolódó demokratikus utópia tartalmát is többen bírálták. Ezeknek a bírálatoknak az egyik része elméletinek tekinthető és az utópia igazolhatóságát, illetve kívánatosságát vitatja, a másik része azonban – többek között a közép-kelet-európai rendszerváltások tapasztalatai alapján – az utópia „hatékonyságát” kérdőjelezi meg, vagyis hogy képes-e a saját eszméi irányába transzformálni a valóságot (vö. Mannheim, 1996).

A legátfogóbb kritikáknak azok tekinthetők, amelyek a civiltársadalom-elméletek politikairól alkotott felfogását kérdőjelezik meg. Eszerint a civil társadalom utópiájának magja a konszenzus, illetve a konszenzusra való törekvés, ami valójában antipolitikai természetű, mivel a konfliktus – hiábavaló – megszüntetésére törekszik. A politikai alapvető ismertető jegye ezen ellentétes felfogás szerint ugyanis az egyetértéssel szemben a konfliktus: a politikai szféráját a barát-ellenség reláció konstituálja, amelynek szükségszerű létrejötte az ember antropológiájából levezethető (Schmitt, 2002). Ebben a szellemben bírálta Körösényi András többek közt a rendszerváltás körüli időszakban közép-kelet-európában megfogalmazódó civiltársadalom-elméleteket (Körösényi, 1996),[11] de a kritika kiterjeszthető minden olyan politikai filozófiai irányzatra is, amelynek alapvető kiindulópontja a diskurzus, így például a deliberatív demokrácia különböző elméleteire (Körösényi, 2005a). E kritikák szerint a politikai megszüntetésére való törekvés káros, legfeljebb azzal az eredménnyel járhat, hogy a konfliktusokat a politikai szférája helyett más – például a gazdaság vagy a kultúra – területekre tereli (Schmitt, 2002), vagy pedig még hevesebb és kibékíthetetlenebb konfliktusokat hívhat életre (Körösényi, 2005b).

A kritikák következő sora a civil társadalom mai elméleteit közvetlenül érinti. Arató és Cohen (1992a), illetve Habermas (1996b, 372.) is hangsúlyozzák, hogy a civil társadalmat nem tekinthetjük egy egységes, kollektív célokért fellépő makroszubjektumnak. Ha így tennénk akkor a proletariátusnak történelmi szerepet vindikáló Marx által elkövetett hibák változatlan módon újra jelentkeznének. Márpedig egyes kritikák szerint a Cohen és Arató által leírt civil társadalom nehezen jellemezhető másképp. Hudson Meadwell érvelt amellett, hogy a Cohen és Arató számára a civil társadalom paradigmatikus mintáját a Szolidaritás mozgalom testesíti meg: egy egységes, a kormánnyal szembenálló, többé-kevésbé világos célokkal rendelkező, cselekvőképes mozgalom. A plurális civil társadalom ideája azonban nehezen egyeztethető össze ezzel a képpel. „A civil társadalom így inkább az azonosság, mint a különbözőség révén konstituálódik, az egység jellemző rá inkább, mint a sokféleség. Az érvelés végén csupán egyetlen új (belsőleg differenciált) társadalmi mozgalom marad, egyetlen kollektív identitás, egyetlen életvilág, amely olyan aléletivilágokból épül fel, amelyek csupán apróságokban térnek el egymástól (Meadwell, 1995, 193.).

Ha Meadwell téved és Cohen és Arató, illetve Habermas kijelentéseit fogadjuk el, akkor viszont nehéz az utópia társadalmi bázisát világosan körülhatárolni. A civil társadalom metaközösségét (Walzer) különböző érdekek, illetve értékek mentén szerveződő szorosabb-lazább szervezettséggel rendelkező és a legeltérőbb politikai célokért fellépő szervezetek alkotják – köztük ráadásul olyanok, amelyek nem feltétlenül új jogok létesítését, vagy a demokratizálódás elmélyítését szorgalmazzák. Tehát a civil társadalmat alkotó különböző kollektivitások nem feltétlenül civilek és tevékenységük egyáltalán nem biztos, hogy az utópia realizálódásának irányába mutat. Ennyiben találó Jeffrey Alexander megjegyzése, hogy „Cohen és Arató a civil birodalomra empirikusan deskriptívnek tekinti Habermas idealizált kommunikációelméletét” (Alexander, 1993), s elfogadható az érvelése, mely szerint valójában empirikus kérdés, hogy egy civil szervezetet, vagy a civil társadalmat magát mennyiben is lehet „civilnek” tekinteni. Cohen és Arató védekezhet ezzel a váddal szemben úgy, hogy amikor ők demokratizálódásról beszélnek, akkor nem csupán az állam és a gazdaság lebeg a szemük előtt, hanem mindenekelőtt magának a civil társadalomnak demokratizálása – ezzel azonban csak még nyilvánvalóbbá válik az az apória, hogy a civil társadalom náluk egyszerre a demokratizálódás alanyaként és címzettjeként jelenik meg.

Mindenesetre az igazság, vagy a koherencia nem feltétele annak, hogy egy utópia történelmi értelemben hatékonynak bizonyuljon. Az 1989–90-es közép-kelet-európai változások kapcsán számos érv felhozható a civiltársadalom-elméletek által hangoztatott elvek gyakorlati sikere mellett. Számos ismérv idézhető, amelyek a rendszerváltás utáni időszakban egyrészt a demokratizálódás előrehaladásáról, másrészt pedig a civil társadalom intézményesülésének a felgyorsulásáról tájékoztatnak.

A rendszerváltás után egyrészt Közép-Kelet-Európa országaiban kiépültek a képviseleti demokrácia intézményei. Az államszocializmus egypártrendszerével szemben 1990 óta demokratikus választásokon mérik össze erőiket a különböző pártok. A hatalommegosztás elve alapján intézményesen elkülönül egymástól a végrehajtó-, törvényhozó-, illetve a bírói hatalom. A centralizált tanácsrendszert önkormányzati rendszer váltotta fel és létrejöttek az érdekképviselet különböző demokratikus intézményei, például a különböző szakmai kamarák vagy a szakszervezetek. Ezekkel a változásokkal megteremtődött a demokratikus politika számára nélkülözhetetlen intézményi környezet.

Megszűnt továbbá az állam hegemón szerepe, s létrejöttek az alapvető emberi- és állampolgári jogok védelmét szolgáló intézmények, így például az alkotmánybíróság vagy az onbudsmani rendszer. Az állam irányította tervgazdaságot piacgazdaság váltotta fel, ahol a gazdasági szereplők autonóm módon, illetve pusztán a piaci szabályokhoz igazodva hozhatják meg gazdasági döntéseiket. Működnek a plurális nyilvánossághoz elengedhetetlen fórumok, így például a sajtó és az egyéb kommunikációs médiumok. Érvényesül az egyesülés szabadsága és intézményes garanciák védik a privát szférát.

E változások tehát egyértelműen a demokratizálódás irányába mutatnak. Az államszocializmus bukása és a demokratikus intézmények közép-kelet-európai kiépülése összhangban van a civil társadalom utópiájába foglalt várakozásokkal. Nehéz azonban a változások kapcsán olyan elemekre rámutatni, ami az alkotmányos demokrácia (vö. Kis, 2000) nyugati modelljén is túlmutatna, márpedig a civil társadalom mai elméleteinek hangsúlyozottan ilyen célkitűzései vannak. A civil társadalom utópiája ugyanis, ha erősen kötődik is az államszocialista rezsimek kritikájához, saját intenciói szerint nem rendszerspecifikus: egyszerre kellene mércéül szolgálnia az államszocialista társadalmak mellett a kapitalista társadalmak kritikájához is. Kérdéses azonban, hogy mennyire tud megfelelni ennek az önmaga által támasztott kívánalomnak.

A kelet-közép-európai átalakulás kapcsán a legtöbb korai értékelés azt sugallja, hogy kevésbé. Jürgen Habermas (1991) például „helyrehozó forradalomként” értelmezi az 1989–1990-es változásokat, számára a közép-kelet-európai rendszerváltások inkább „fantáziátlanságukkal”, illetve a nyugat másolásával tűnnek ki mintsem azzal, hogy új eszmék irányába terelik a valóságot. Maga Arató András (1990), a civil társadalom egyik legjelentősebb mai teoretikusa is hasonló módon értékel. Arató arra figyelmeztet, hogy a rendszerváltás utáni időszak fő tendenciája Magyarországon egyrészt a gazdasági liberalizáció, másrészt pedig az elitdemokrácia intézményeinek kiépülése aktív társadalmi részvétel helyett. Eszerint a kelet-közép-európai államok inkább a kapitalizmus importját választották, s nem egy radikális demokrata irányba mozdultak el.

Az új osztály 1990 utáni elméletei részben a civil társadalom gondolatkörére utalva látnak ugyan arra esélyt, hogy keleten egy a nyugatitól jócskán különböző társadalmi formáció alakul ki, diagnózisuk mégsem tekinthető azonban a civiltársadalom-elméletek igazolásának. Ha a civil társadalom utópiája hatékonynak is bizonyult valamilyen értelemben, az újosztály-elméletek ideológiaként leplezik le azt. Ha a civiltársadalom-elméletek utópiájukat univerzálisként igyekeznek is igazolni, amely az össztársadalmi érdeket szolgálja, az újosztály-elméletek az értelmiségi osztály hatalmi ambícióit alátámasztó ideológiaként ismernek rá. Az autonómia, szabadság, részvétel és a civil társadalom utópiájához kapcsolódó egyéb pozitív tartalmak áldásai eszerint nem össztársadalmi szinten, hanem osztályspecifikusan jelentkeznek, s a társadalom csupán egy ki csoportja számára állnak rendelkezésre.

Pedig, legalábbis mennyiségi ismérvek alapján, a rendszerváltás utáni évek Magyarországon egyértelműen a civil tárdalom kiépülése, illetve megerősödése időszakának tekinthetők. Amíg 1989-ben a különböző jogi formákban működő civil szervezetek száma 10000 alatt marad, addig az 1990-es évek végéig ez a szám folyamatosan növekszik. Az ezredforduló körüli évek értékei pedig már arra utalnak, hogy a civil szféra az alapítások számát tekintve stabilizálódott, a működő civil szervezetek száma elért egy alapvetően magas 50000 körüli szintet, amelyhez képest csupán apróbb változások figyelhetőek meg (Nagy–Sebestény–Szabó, 2007, 34.).

A nonprofit szervezetek számának puszta növekedésénél többet mond azonban a civil szervezetek által végzett tevékenységi körök változása. Amíg rendszerváltást megelőzően, az 1949 és 1989 között alapított nonprofit szervezetek több mint 60%-a a politikai szempontból neutrálisabb sport, valamint szabadidő és hobbi területén működött (28%, illetve 34,3%), addig e tevékenységi köröknek az összes tevékenységi körhöz viszonyított aránya a rendszerváltás utáni különböző időszakokban rendre 20–30% között mozog. Az 1990 után alakult szervezetek működése tehát elsősorban más tevékenységi körökhöz kapcsolódik. Ezek közül a rendszerváltást közvetlenül követő időszakokban kiemelkedik az oktatással foglalkozó nonprofit szervezetek növekedésének aránya (a korábbi 2,9%-hoz képest 1990–1995 között 19,2%, a következő 1996–2000-es időszakban pedig 17,0%). Számottevő emellett azonban még a civiltársadalom-elmétek politikai várakozásaihoz szorosabban kapcsolódó, a szakmai, gazdasági érdekképviselettel, valamint gazdaságfejlesztéssel foglalkozó, illetve a szociális ellátás területén működő szervezetek alapításának gyakorisága, de növekedés figyelhető meg a környezetvédelmi civil szervezetek esetében is (Bocz et al., 2006, 112.).

A nonprofit szféra helyzete gazdasági szempontból is stabilnak mondható, az elmúlt években legalábbis folyamatosan növekedtek a szektorban működő szervezetek bevételei (Bocz et al. 2006, 38.). A bevételek növekedése azonban nem járt a rendelkezésre álló források diverzifikálódásával. A nonprofit szervezetek bevételeink jelentős része valamilyen csatornán keresztül az államtól érkezik. A bevételek területén ráadásul nagyfokú koncentráció figyelhető meg. 2004-ben, az összes nonprofit szervezet 14%-át kitevő, 8 millió forintnál nagyobb költségvetéssel rendelkező szervezetek rendelkeztek az összes bevétel 94%-ával. Szembetűnők továbbá a szervezeti forma, illetve a területi elhelyezkedés tekintetében tapasztalt egyenlőtlenségek is. A nonprofit szervezetek 3,1%-t képviselő közhasznú társaságoknál koncentrálódik a bevételek 33,2%-a, a budapesti székhellyel rendelkező civil szervezetek 24,8%-a pedig a bevételek 61,5%-a felett rendelkezik (Bocz et al., 2006, 41–45.).

Mindezek alapján azonban a civil társadalom intézményesülésének, illetve megerősödésének csupán a mennyiségi oldalára tudunk következtetni. S ha az adatok, elsősorban a civil szervezetek számának robbanásszerű megszaporodása, kedvező következtetések levonására adhatnak is okot, a „statisztikailag erős civil társadalom” (Miszlivetz–Jensen, 1998) nem feltétlenül jelenti a civil társadalom utópiája megvalósulásának gyakorlati igazolását. Ennek mérlegeléséhez más tényezőket is figyelembe kell venni.

A kilencvenes évek második felében a habermasi társadalomelmélet, illetve a civiltársadalom-elméletek kordiagnosztikai megállapításait mérlegre téve Felkai Gábor (1997) igyekezett felmérni a „magyar politikai közgondolkodás” állapotát. Számos szempontra kiterjedő mentalitástörténeti elemzése roppant borús diagnózist állít fel. A szabadságról alkotott felfogás Magyarországon szerinte kevésbé a politikai döntéshozatalban való részvétel lehetőségéhez kapcsolódik, sokkal inkább a kényszertől, többek közt az állami beavatkozástól való mentesség jelentéstartalma itatja át. Ezzel párhuzamosan azonban a magyar gondolkodást nagyfokú etatizmus jellemzi, ami kisebb jelentőséget tulajdonít az állampolgári kötelességeknek, annál inkább igényli az állami gondoskodást az egyéni felelősségvállalással szemben. Ez az etatizmus azonban – a paradoxont tovább élezve – a politikusok, illetve a politikai intézmények iránti nagyfokú bizalmatlansággal és politikai apátiával társul. Ezek alapján Felkai szerint „a magyar életvilág vagy civil társadalom nagyon kevéssé civil jellegű, azaz alapvetően nem polgári értékeket hordoz. Az öntudatos, érdekeit nyilvánosan és érdekközösségben a politikai rendszerbe becsatornázó polgári nyilvánosság színterei helyett amorf, kétségbeesett tömegek csendes szitkozódása, illetve különlegesen kedvező önszervezési eszközöket birtokló szakmai csoportok szinte kizárólagosan anyagi javakért folyó harca tapasztalható” (Felkai, 1997, 117.).

Az elmúlt időszak folyamatait tekintve nehéz olyan fejleményekre rámutatni, ami Felkai téziseit radikálisan módosítaná. A civil szervezetek számának növekedése ellenére a különböző önkéntes szervezetekben való állampolgári részvétel mértéke a 2000-res években is meglehetősen alacsony. Mindegyik vizsgált szervezettípus esetében 10% alatt marad azoknak az aránya, akik valamely szervezet aktív tagjaként működtek.[12] A legmagasabb részvételt az egyházi, illetve vallási szervezetek esetében tapasztalhatjuk, ahol az aktív, illetve nem aktív tagok aránya meghaladja a 30%-ot, a többi esetben azonban még e kettő összege is alig, illetve el sem éri a 10%-ot. Ezek az adatok arra utalnak, hogy nem csupán a politikai pártok vannak messze az állampolgároktól – amit a civiltársadalom-elméletek támogatói rendszerint felrónak a képviseleti demokrácia híveinek –, de az önkéntes szervezetekben való részvétel is csupán az állampolgárok törpe kisebbségére jellemző. Mindez – természetesen más tényezők mellett – magyarázatot adhat arra, hogy 1989–90 után miért nem jöttek létre civil bázison olyan társadalmi mozgalmak vagy jelentősebb kollektív cselekvők, amelyek a kollektív célok megfogalmazása, illetve a társadalmi változások irányának befolyásolása tekintetében komoly szerepet tölthettek volna be a rendszerváltás óta eltelt időszakban.[13]

A civil aktivitásra vonatkozó adatokkal összhangban az emberek túlnyomó többsége leértékeli e szervezetek társadalmi és politikai jelentőségét és nem és tartja fontosnak a civil szervezetek munkájában való részvételt.[14] Hasonló elidegenedett viszony rajzolódik ki a politikai rendszer csúcsintézményeinek működésére vonatkozó kérdések nyomán is. Általános vélemény, hogy a fontos döntéseket a hétköznapi embernek nincs lehetősége befolyásolni és a kormányt nem is érdekli, hogy mit gondolnak az e döntések következményeit viselők.[15] A rendszerváltás óta – továbbá – gyakorlatilag folyamatosan csökken a politikusok, illetve a politikai intézmények iránti állampolgári bizalom. A legnagyobb presztízzsel azok az intézmények rendelkeznek, amelyek rendszerint távolabb vannak a napi politikai eseményektől, mint például az alkotmánybíróság vagy a köztársasági elnök, a legrosszabb megítélésre pedig elsősorban a képviseleti, illetve a végrehajtó intézmények számíthatnak, mindenekelőtt a pártok, a parlament, illetve a kormány.

Magyarországon az állampolgárok, úgy tűnik, nem tartják megfelelőeknek a rendszerváltás után létrejött intézményeket saját problémáik megoldására, túlnyomó többségük azonban nem is törekszik rá, hogy ezeket megváltoztassa.[16] Az önkéntes szervezetekben való részvételt mutató adatokkal párhuzamosan az erősebb politikai aktivitás is csupán egy szűkebb rétegre jellemző, amit egy valamivel tágabb érdeklődő csoport egészít ki. Gyakran azonban ez az aktívabb csoport sem – s tegyük hozzá a hivatásos politikusok sem – a demokratikus normáknak megfelelően gyakorolja a részvételre vonatkozó jogait és nem a hozzájuk kapcsolódó elvek szellemében használja a demokratikus intézményeket. A civiltársadalom-elméletek várakozásai szempontjából lényeges, hogy ez ráadásul különösen jellemző a közvetlen részvételt lehetővé tevő intézmények, mint például a népszavazás vagy a politikai tiltakozások esetében. A népszavazás intézménye, a referendumra bocsátott semmitmondó kérdések áradata révén válik a mindenkit érintő problémák felvetése és eldöntése helyett össznépi kérdezzfelelekké, a politikai tiltakozások pedig a különböző párhuzamos tüntetések és ellentüntetések megszaporodása nyomán egyre kevésbé a saját érdekek, illetve értékek bemutatásának, sokkal inkább a másik elhallgattatásának eseményeivé válnak.

A civiltársadalom-elméletek legfontosabb – empirikusan is tesztelhető – várakozása szerint egy jól működő társadalomban az állampolgárok aktívan részt vesznek a közéletben, s kényszermentes diszkurzív folyamat keretében alakítják ki közös akaratukat. A politika általuk használt fogalma nem csupán a politikai alrendszeren belül zajló tevékenységekre utal, hanem a kollektív célok kijelölésének, illetve a közös döntések meghozatalának össztársadalmi folyamatára, amelynek nem csupán a par excellence politikai szervezetek a részesei, de minden állampolgár és az állampolgárok különböző szerveződései is. Az elmúlt csaknem húsz év közép-kelet-európai fejleményei talán ezeket a pontotokat igazolják a legkevésbé. Az 1989–90-es átmenet számos olyan intézményi változást hozott magával, amelyek megsokszorozták az állampolgárok lehetőségét arra, hogy bekapcsolódjanak a politikai folyamatokba, a rendszerváltást követő időszakban azonban ez nem járt politikai aktivitás erősödésével és nem jött létre egy olyan felvilágosult politikai kultúra sem, ami elengedhetetlen ezeknek az intézményeknek a működtetéséhez. Ha Cohen és Arato várakozásai szerint a demokratizálódás folyamatának a civil társadalomból kell kiindulnia és csak ezután érintheti az állam és a gazdaság rendszereit, akkor Magyarországon ma még magának a civil társadalomnak a demokratizálódásán van a sor.

Kordiagnózis

 

Milyen kordiagnosztikai teljesítményt tulajdoníthatunk az újosztály-elméleteknek, illetve a civiltársadalom-elméleteknek? Mindegyik irányzat kezdetei jóval a rendszerváltás előtti időszakra esnek, mennyire lehetnek érvényesek állításaik az 1990 utáni évekre? S ha megállapításaik sok szempontból találóak is, mennyire kidolgozottak, koherensek ezek az elméletek? Kritikai elméleteknek tarthatóak-e egyáltalán a korábban megfogalmazott meghatározás alapján?

Így vagy úgy, a rendszerváltás utáni időszakra vonatkozóan a civil társadalom fogalma mindegyik irányzat számára központi jelentőségű, ahogy a fogalom használatának a gyakorisága más kontextusokban is igencsak megszaporodott (Kumar, 2001a; Miklósi, 2000). A civil társadalom fogalma társadalmi szervezetek, illetve társadalmi mozgalmak önértelmezésének alapja, olyan központi alkotóelem, amely más csoportosulásokkal szemben a saját helyüket kijelöli. A politikai diskurzusok gyakori szereplője, amely a hozzá tapadó jelentéstartalmak révén képes a saját pozíció felértékelésére vagy éppen az ellenfél lejáratására. Fontos megismerési kategória a tapasztalati tudományok számára is, amennyiben számos empirikus kutatás bázisául szolgál. A kritikai elmélet területén pedig legalább kettős tanulsággal szolgálhat a civil társadalom fogalmának felértékelődése. Először egy történeti, másodszor pedig egy a kritikai elmélet szisztematikus építkezésére vonatkozó összefüggésre hívom fel a figyelmet.

Történeti vonatkozásban, megszületése óta belső feszültség tapasztalható a civiltársadalom-elméletek irányzatán belül. A feszültség forrása pedig, hogy egyrészt önértelmezésük szerint a civiltársadalom-elméletek (legalábbis a minimalista irányzataik) a – Habermas módjára újraértelmezett – marxi kritikai elmélet intencióit kívánják továbbvinni. Másrészt viszont e szándékukhoz, a Marx által élesen bírált hegeli Jogfilozófiában találják meg az egyik legfontosabb intellektuális kapaszkodót. Marx céljait kívánják tehát követni, de mindenekelőtt Hegelre támaszkodva. Megőrizhetők-e azonban a marxi intenciók hegeli alapon és részben Marx ellenében? Minden bizonnyal. Kérdés azonban, hogy mennyiben sikerült mindez a civil társadalom mai elméleteinek?

A polgári társadalom marxi kritikája azt igyekszik világossá tenni, hogy a polgári társadalom fogalmához Hegel által hozzárendelt normatív tartalmakat zárójelbe teszi a polgári társadalom osztályantagonizmusa. A civiltársadalom-elméletek teoretikusai értik és akceptálják Marx Hegellel szemben megfogalmazott ellenvetéseit, viszont azt vetik Marx szemére, hogy Marx kései fogalmi építkezése, illetve következtetései maguk teszik zárójelbe a polgári társadalom értékeit. A feladat számukra, hogy a polgári társadalom hegeli fogalmát újraértelmezve a civil társadalom fogalmának bázisán megoldást találjanak mindkét problémakörre. Eleinte e feladatnak láthatóan tudatában voltak – nem véletlen, hogy Jean L. Cohen egy új, a civil társadalom fogalmához kapcsolódó kritikai rétegződéselmélet (critical stratification theory) megteremtésére szólít fel korai munkájában (Cohen, 1982) – később azonban a társadalmi egyenlőtlenségek alakulására, illetve a társadalmi nagycsoportok képződésére vonatkozó kérdést láthatóan egyre inkább háttérbe szorítják a civil társadalom fogalmának politikai filozófiai vonatkozásai.[17] Ez a megállapítás különösen érvényes az 1990 utáni időszakra, a közép-kelet-európai változások ugyanis politikai vonatkozásban sok szempontból közel esnek a civiltársadalom-elméletek várakozásaihoz, égetően hiányoznak azonban az átformálódó egyenlőtlenségi mechanizmusok által teremtett újfajta egyenlőtlenségekre vonatkozó megállapítások.

A civiltársadalom-elméletek belső feszültsége az 1990-es évek újosztály-elméleteinek kritikája nyomán vált még nyilvánvalóbbá. Az újosztály-elméletek ugyanis éppen a civiltársadalom-elméletek által figyelmen kívül hagyott új egyenlőtlenségekre utalva, a posztkommunista társadalmak társadalmi nagycsoportjainak küzdelmei alapján kérdőjelezik meg a civiltársadalom-elméletek által kidolgozott utópia normatív helyességét. A civil társadalom utópiája eszerint pusztán egy ideológia, amely nem az egész társadalom számára kínál valamiféle kívánatos víziót, hanem csupán az értelmiségi osztály hatalmi törekvéseihez szolgál bázisul. Az újosztály-elméletek tehát az ideológiakritika régi fegyverét alkalmazva az eszme univerzalitását azáltal kérdőjelezik meg, hogy egy meghatározott társadalmi csoporthoz kötik és ezzel rámutatnak partikularitására.

Az újosztály-elméleteknek a civil társadalom utópiáját illető kritikája kiáltó módon veti fel a kérdést, hogy vajon felfedezhető-e valami párhuzam a mai viták, illetve Marx Hegel-kritikája között. Mindegyik esetben egyrészt az állam és társadalom viszonyának valamely a polgári társadalom, illetve a civil társadalom fogalmára támaszkodó normatív jellemzéséről van szó, illetve másrészt ezeknek a normatív elképzeléseknek az osztályalapú kritikájáról. Vajon Hegel és Marx vitája ismétlődik meg újra az 1990-es években a civiltársadalom-elméletek, illetve az újosztály-elméletek képviselői között?

Véleményem szerint nem, s ez már a második pontot, a kritikai elmélet szisztematikus építkezését érinti. Az a tény, hogy az 1990-es években a civil társadalom néha utópiaként, néha pedig ideológiaként bukkan fel, rámutat a kritikai elmélet egyik központi apóriájára, illetve a civiltársadalom-elméletek és az újosztály-elméletek mint kritikai elméletek fogyatékosságára.

Marxnál még az egyenlőtlenségi mechanizmusok vizsgálata szolgált alapul ahhoz, hogy következtetéseket vonjon le a kapitalista társadalmak társadalmi struktúrájára. A társadalmi struktúra alkotóelemeiként azonosított osztályok mint kollektív cselekvők politikai törekvéseit elemezve pedig egy olyan, általa normatíve helyesnek tekintett jövőképre mutatott rá, amit a társadalmi osztályok egyikének érdekében állhat, illetve érdekében áll megvalósítani. Elmélete erős normatív tartalmat hordoz tehát és ráadásul úgy, hogy az eszme társadalmi bázisára is képes rámutatni. E három elem összefüggéséből következnek kordiagnosztikai megállapításai a kapizmus váláságára, illetve a kapitalista társadalmakat felváltó szocialista formációra vonatkozóan. Amíg azonban Marxnál egységben voltak, illetve egymásból következtek a kordiagnózis különböző elemei, a civiltársadalom-eleméletek, illetve az újosztály-elméletek esetében nem lelehetünk ilyen elméletei struktúrára. A kritikák nyomán mintha mindegyik irányzatból kilúgozódott volna az egyik elem és ennyiben az általuk kidolgozott kritikai elméletek részlegesek maradnak.

A civiltársadalom-elméletek egy demokratikus utópiát vázolnak fel, különös részletességgel tárgyalva, hogy milyen intézményi környezet jellemez egy jól berendezett társadalmat, képtelenek azonban rámutatni egy olyan reális társadalmi erőre, amely azon munkálkodik, vagy legalábbis elviekben érdekében állna, hogy ez az eszmény ne csak eszmény maradjon. Hegel még hosszasan elemzi a polgári társadalom „rendjeit” – köztük az általános rendet –, amelyek nála a polgári társadalom alapját képezik a szegények jelentette veszéllyel szemben. A civiltársadalom-elméletek azonban csupán az eszme normatív érvényességére figyelnek, könnyen válnak ennyiben az ideológiakritika áldozatává. A társadalmi mozgalmak, amennyiben komolyan vesszük a társadalmi pluralizmust, nyilvánvalóan nem tölthetik be az eszme hiányzó társadalmi bázisának a szerepét. Elképzelhető ugyan, hogy egy gyakorlati diskurzus résztvevőjeként minden érintett egyetértésre jutna az utópia tartalmát illetően, mindez azonban nem hidalja át a van és a legyen közötti szakadékot.

Az újosztály-elméletek ezzel szemben, önértelmezésük szerint, valós társadalmi szereplők különböző politikai stratégiáit vizsgálják, adott társadalmi-gazdasági körülmények között. Igyekeznek pontosan azonosítani a cselekvő alanyt, elemzik a társadalomszerkezeti pozícióját és megpróbálnak rámutatni sajátos törekvéseikre. Ezek alapján a tényezők alapján elvileg megállapítható, hogy mennyiben lehet sikeresnek tekinteni e kollektív cselekvő hatalmi aspirációit: sikerül-e egy adott társadalmi rend működését átalakítani és a saját elképzelések alapján stabilizálni azt. Az újosztály-elméletek azt vizsgálják, hogy milyen esélyei vannak annak, hogy a fennálló radikálisan megváltozzon, nem törekszenek azonban olyan kritikai-utópikus mércék kidolgozására, amelyek alapján e politikai törekvések kívánatos voltát meg lehetne ítélni. Ez különbözteti meg tulajdonképpen az újosztály-elméletek civiltársadalom-kritikáját a polgári társadalom marxi kritikájától. A rosszabbik esetben egyfajta kézikönyvet készítenek ambiciózus jövőbeli új új osztályok számára, amely alapján jövőbeli politikai stratégiáikat körültekintőbben megtervezhetik. A jobbik esetben pedig, különböző hatalmi törekvéseket leleplezve, a társadalmi uralom adott formájával a radikális egyenlőség, vagy uralomnélküliség homályos utópiáját helyezik szembe.

Úgy tűnik, hogy a marxi-hegeli társadalomelmélet kritikája azt követeli meg, hogy az, aki ma társadalomkritikát kíván művelni, két egymást látszólag kizáró út közül válasszon. Vagy erős normatív tartalmat hordoz, vállalva, hogy törekvései ideológiaként lepleződnek le, vagy a társadalom hatalmi struktúráit elemezve „realista” lesz, viszont lemond arról, hogy utópikus eszményeket nevezzen meg. A kritikai elmélet megújítását célozva a civiltársadalom-elméletek, illetve az újosztály-elméletek által az elmúlt években kidolgozott különböző utak legalábbis ezt mutatják.

Az egyik oldalon, a legyen kérdését boncolva, a normatív elvek igazolásának kifinomult feladata marad, akkor is, ha ez nem találkozik a fellelhető kollektív cselekvők önnön célkitűzéseivel, illetve a társadalmi-gazdasági adottságok meghatározta politikai folyamatokkal. Az utópia helyességének a kritériuma ugyanis a racionális igazolás, nem az, hogy mások is iránymutatónak tartsák, mindez legfeljebb az utópia hatékonyságát érintheti. Az igazolható utópiák kidolgozásának magányos feladata így annak elfogadását feltételezi, hogy „a késő kapitalizmus viszonyai között (…) az igazság csodálatra méltóan kicsiny csoportokhoz menekült”. A másik oldalon, a realisták számára, a kényszerítő társadalmi-gazdasági feltételeknek, illetve a kollektív cselekvők politikai törekvéseinek a vizsgálata jelenti a feladatot. Nem tévedhet azonban az utópiák homályos mezejére, ha az adottságok, illetve lehetőségek szigorú számbavétele alapján kíván a jövőbeli társadalmi változások irányára következtetni. Nem beszélhet a legyenről, az igazolható utópia értelmében, ha egyszerűen nincs olyan társadalmi erő, amely ennek megvalósítására szövetkezne, illetve ha egyszerűen nem lehet egyetlen igazolható utópia megvalósulását sem prognosztizálni. Számára így csupán az elnyomás, illetve kizsákmányolás keserű regisztrálása marad.

 

 

Irodalom

 

Alexander, Jeffrey C., 1993, The Return to Civil Society. Contemporary Sociology, 12 (6), 797–803.

Anheimer, Helmut – Glasius, Marlies – Kaldor, Mary, 2004a, Globális civil társadalom I. Budapest, Typotex

Anheimer, Helmut – Glasius, Marlies – Kaldor, Mary, 2004b, Globális civil társadalom II. Budapest, Typotex.

Arató András, 1990, Forradalom, civil társadalom és demokrácia Kelet-Euróüában. Mozgó Világ, (8), 11–22.

Arató András, 1999, Civil társadalom, forradalom és alkotmány. Budapest, Új Mandátum

Arato, Andrew, 2000, Civil Society, Transition, and the Problem of Institutionalization. In: Arato, Andrew: Civil Society, Constitution and Legitimacy. New York, Rowman & Littlefield, 43–80.

Ash, Timothy Garton, 1990, A lengyel forradalom. A szolidaritás. Budapest, AB–Beszélő

Beck, Ulrich, 2003, A kockázat-társadalom. Út egy másik modernitásba. Budapest, Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság–Századvég.

Berger Viktor, 2008, Életstílus- és miliőkutatások a német szociológiában: a hagyományos struktúramodellek alternatívái? Replika, 64–65, 115–130.

Bocz József et al, 2006, Nonprofit szervezetek Magyarországon 2004. Budapest, KSH

Boltanski, Luc, 2002, Létezik-e hálózati morál? Igazolás és kritika a kapitalizmus új képződményeiben. In: Felkai Gábor – Molnár Attila Károly – Pál Eszter (szerk.): Forrásvidékek. Társadalomtudományi tanulmányok Némedi Dénes 60. születésnapjára. Budapest, Új Mandátum, 412–426.

Boltanski, Luc – Chiapello, Eve, 2005, The New Spirit of Capitalism. London, Verso.

Bruszt László, 1990, 1989: Magyarország tárgyalásos forradalma. In: Kurtán Sándor – Sándor Péter – Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve. Budapest, AULA–OMIKK, 160–167.

Castells, Manuel, 2005, A hálózati társadalom kialakulása. Az információ kora. I. kötet. Budapest, Gondolat–Infonia

Cohen, Jean L., 1982, Class and Civil Society. The Limits of Marxian Critical Theory. Oxford, Martin Robertson.

Cohen, Jean L. – Arato, Andrew, 1992a, Civil Society and Political Theory. Cambridge, The MIT Press

Csizmadia Ervin, 1995, A magyar demokratikus ellenzék (1968–1988). Monográfia. Budapest, T–Twins.

Csite András – Kovách Imre – Kristóf Luca, 2006, Fogyasztói csoportok az ezredforduló Magyarországán. . In: Kovách Imre (szerk.): Társadalmi metszetek. Budapest, Napvilág, 253–292.

Csite András – Himesi Zsuzsa – Kovách Imre, 2001, A gazdasági elit szociológiai összetételének és jellemzőinek empirikus vizsgálata. (kézirat)

Eder, Klaus, 1993, The New Politics of Class. Social Movements and Cultural Dynamics in Advanced Societies. London, Sage

Eyal, Gil – Szelényi, Iván – Townsley, Eleanor, 1998, Making Capitalism Without Capitalists. Class Formation and Elite Struggles in Post-Communist Central Europe. London, Verso.

Felkai Gábor, 1997, Két társadalomelméleti illúzió széttörése a jelenkori magyar közgondolkodáson. Szociológiai Figyelő, (1–2), 100–124.

Fáber Ágoston, 2007, A kapitalizmus új szelleme – a társadalmi egyenlőtlenségek új dimenziói. Replika, 60, 147–162.

Fáber Ágoston, 2008, Találkoznak-e a párhuzamosok a végtelenben? Pierre Bourdieu és Luc Boltanski kapitalizmusbírálata. Replika, 62, 109–125.

Falk, Richard, 2000, Global civil society and the democratic prospect. In: Holden, Barry (ed.): Global Democracy: Key Debates. London: Routledge, 162-178.

Ferge Zsuzsa, 2006, Struktúra és szegénység. In: Kovách Imre (szerk.): Társadalmi metszetek. Budapest, Napvilág, 479–500.

Gouldner, Alvin, 1979, The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class. London, The Macmillan Press

Hankiss Elemér, 1989, Kelet-európai alternatívák. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó

Habermas, Jürgen, 1991, Mit jelent a szocializmus ma? A „helyrehozó forradalom” és a baloldali gondolkodás megújulásának szükségessége. Világosság, (2), 104–117.

Habermas, Jürgen, 1994a, Válságtendenciák a kései kapitalizmusban. In: Habermas, Jürgen: Válogatott tanulményok. Budapest, Atlantisz, 59–140.

Habermas, Jürgen, 1996b, Civil Society and the Public Sphere. In: Habermas, Jürgen: Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge, Polity Press, 329–387.

Hartmann, Martin – Honneth, Axel, 2007, A kapitalizmus paradoxonjai. Replika, 59, 117–133.

Held, David 2000. The changing contours of political community: rethinking democracy in the context of globalization. In Holden, Barry (ed.) Global Democracy: Key Debates. London: Routledge, 17–31.

King, L. Peter – Szelényi Iván, 2004, Theories of the New Class. Intellectuals and Power. Minneapolis, University of Minnesota Press.

Kis János, 2000, Liberális demokrácia. In: Kis János: Alkotmányos demokrácia. Három tanulmány. Budapest, INDOK, 57–106.

Kolosi Tamás, 2000, A terhes babapiskóta. A rendszerváltás társadalomszerkezete. Budapest, Osiris

Kolosi Tamás – Sági Matild, 1997, Az új tőkésosztály önképe, társadalmi megítélése. In: Hankiss Elemér – Matko István (szerk.): A tulajdon kötelez. Budapest, Figyelő

Konrád György – Szelényi Iván, 1989, Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz. Budapest, Gondolat.

Körösényi András, 1996, A magyar politikai gondolkodás főárama (1989–1196). Századvég, (3), 80–107.

Körösényi András, 2005a, Vezér és demokrácia: politikaelméleti tanulmányok. Budapest, L’Harmattan

Körösényi András, 2005b, A barátság politikája versus az ellenség politikája. Századvég, 38 (4), 127–146.

Központi Statisztikai Hivatal, 2006, Magyarország 2005. Budapest, KSH.

Kukorelli István, 1991, Pártok, civil társadalom a parlamenten kívül. In: Kurtán Sándor – Sándor Péter – Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve. Budapest, Ökonómia–Ecomix, 187–194.

Kumar, Krishan 2001a, The Return of the Repressed: Social Theory after the Fall of Communism. In: Kumar, Krishan: 1989. Revolutionary Ideas and Ideals. Minneapolis, University of Minnesota Press, 238–255.

Kumar, Krishan, 2001, Civil Society: An Inquiry into the Usefulness of a Historical Term, In: Kumar, Krishan: 1989. Revolutionary Ideas and Ideals. Minneapolis, University of Minnesota Press, 142–171.

Laki Mihály – Szalai Júlia, 2004, Vállalkozók vagy polgárok? Budapest: Osiris

Lengyel György, 1998, Gazdasági szereplők és magatartások. Szociológiai Szemle, (2), 47–66.

Mannheim Károly, 1996, Ideológia és utópia. Budapest, Atlantisz.

Meadwell, Hudson, 1995, Post-Marxism, No Friend of Civil Society. In: Hall, John (ed.): Civil Society. Theory, History, Comparison. Cambridge, Polity Press, 183–199.

Miklósi Zoltán, 2000, A rendszerváltás kulcsfogalmai. Világosság, (6–7), 44–49.

Nagy Renáta – Sebestény István – Szabó István, 2007, Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2005. Budapest, KSH.

Neumann László, 2006, Az érdekérvényesítés intézményeinek működése. In: Kovách Imre (szerk.): Társadalmi metszetek. Budapest, Napvilág, 405–430.

Olson, Mancur, 1997, A kollektív cselekvés logikája. Budapest, Osiris

Ó Riain, Seán, 2000, States and Markets in an Era of Globalization. Annual Review of Sociology, 25, 187–213.

Ripp Zoltán, 2006, Rendszerváltás Magyarországon 1987–1990. Budapest, Napvilág

Robinson, William I. – Harris, Jerry, 2000, Towards a Global Ruling Class? Globalization and the Transnational Capitalist Class. Science & Society, 64 (1), 11–54.

Schmitt, Carl, 2002, A politikai fogalma. In: Schmitt, Carl: A politikai fogalma. Válogatott politika- és államelméleti írások. Budapest, Osiris–Pallas Stúdió–Attraktor, 15–55.

Schulze, Gerhard, 2000, Élménytársadalom. A jelenkor szociológiája. A hétköznapi élet esztétizálódása. Szociológiai Figyelő, 1–2, 135–157.

Staniszkis, Jadwiga, 1991, Political Capitalism in Poland. East European Politics and Societies, 5 (1), 127–141.

Stiglitz, Joseph E., 2003, A viharos kilencvenes évek. Budapest, Napvilág.

Szabó Máté, 1998a, A társadalmi mozgalmak szerepe a demokratikus politikai rendszer intézményesedésében. In: Szabó Máté: Társadalmi mozgalmak és politikai tiltakozás. Budapest, Villányi úti könyvek, 13–44.

Szabó Máté, 1998b, A taxisblokád és utóélete – kihívás a társadalomtudományok számára. In: Szabó Máté: Társadalmi mozgalmak és politikai tiltakozás. Budapest: Villányi úti könyvek, 45–68.

Szabó Máté, 2004, Globalizáció, európaizáció, polarizáció: a politikai tiltakozások trendjei és a gyülekezés joga. In: Sándor Péter – Vass László – Sándor Ágnes – Tolnai Ágnes (szerk.): Magyarország politikai évkönyve. Budapest, DKMK, 295–312.

Szabó Máté – Hajas Barnabás – Halász Zsolt – Lápossy Attila, 2009, Tüntetések Budapesten. In: Sándor Péter – Vass László (szerk.): Magyarország Politikai Évkönyve 2008-ról. I. kötet. Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja, 226–242.

Szalai Erzsébet, 2001, Gazdasági elit és társadalom a magyarországi újkapitalizmusban. Budapest, Aula.

Szalai Erzsébet, 2004, Az újkapitalizmus intézményesülése – és válsága. Kritika, (4), 2–4.

Szalai Erzsébet, 2005, A kormányváltás politikai gazdaságtana. Kritika, (6), 2–7.

Szalai Erzsébet, 2006b, Az újkapitalizmus és ami utána jöhet. Budapest, ÚMK.

Szoboszlai György, 2009, Országos népszavazás 2008-ban: előzmények, következmények, szabályozások és értelmezések. Szavazzunk-e arra, hogy többet fizessünk? In: Sándor Péter – Vass László (szerk.): Magyarország Politikai Évkönyve 2008-ról. I. kötet. Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja, 243–272.

Tóth István György, 2006, Jövedelemeloszlás 1987 és 2005 között. In: Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi Riport 2006, Budapest, Tárki, 42–64.

Wade, Robert, 2008, Financial Regime Change? New Left Review, 53, 5–21.

 

 

[1] A jelen dolgozat egy korábbi munkám zárófejezetének átszerkesztett  változata. Az eredeti szöveg a következő helyen érhető el: Huszár Ákos: A kritikai elmélet rekonstrukciója. Budapest: Napvilág, 2009, 141–179.

[2] „Az értéktörvény csak azzal a – liberális kapitalizmusban megközelítőleg megvalósult – feltétellel tudta kifejezésre juttatni a cserefolyamatok kettős (irányítási és kizsákmányolási) jellegét, hogy az osztályuralmat politikamentesen gyakorolják. Az azonban, hogy miként és milyen mértékben gyakorolják a gazdasági hatalmat és biztosítják a kizsákmányolást, konkrét hatalmi konstellációktól függ, amelyeket nem dönt el előzetesen a munkaerő-piac autonóm és hatékony mechanizmusa. Az államnak ma olyan funkciókat kell ellátnia, amelyek nem magyarázhatók a termelőmód fennmaradásának feltételeivel és nem vezethetők le a tőke immanens mozgásából sem. Ez a mozgás már nem az értékelméletileg megragadható piaci mechanizmuson keresztül játszódik le, hanem a még mindig hatékony gazdasági hajtóerők és a politikai ellenvezérlés végeredménye, melyben a termelési viszonyok eltolódása fejeződik ki” (Habermas, 1994a, 86. – Kiemelés az eredetiben.).

[3] Vö. ezzel kapcsolatban a politikai kapitalizmus tézisét (Staniszkis, 1991), illetve lásd még Hankiss (1989) korai hipotézisét.

[4] Robinson és Harris szerint ráadásul ez a fejlemény megteremti a lehetőségét egy globális tőkésosztály létrejöttének.

[5] A jelenlegi válság okainak a beható feltárása még várat magára, ezek között azonban minden bizonnyal komoly szerep jut a spekulatív tőkének (lásd Szalai, 2009).

[6] Boltanski és Chiapello kapitalizmuselméletéről, illetve kizsákmányolásról alkotott felfogásukról lásd Fáber Ágoston (2007; 2008) írásait.

[7] Szalai Erzsébet meglátásai alapján elsősorban a következőekkel: „… a rendszerváltás elmúlt tíz évében kettős gazdasági struktúra és egy erre épülő kettős társadalomszerkezet alakult ki Magyarországon. Szemben áll egymással egy, a nyugati piacokhoz kötődő, külföldi dominanciájú, koncentrált tulajdonosi és szervezeti struktúra, nyugati termelésszervezési modell és életstílus – és egy döntően a belső piachoz kapcsolódó, hazai dominanciájú, dekoncentráltabb tulajdonosi és szervezeti struktúrájú, rendies, paternalista vonásokat felmutató termelésszervezési modell és az arra épülő életstílus” (Szalai, 2001, 240.).

[8] A társadalmistruktúra-kutatás németországi történetéről, illetve újabb fejleményeiről lásd Berger Viktor (2008) összefoglaló tanulmányát.

[9] Kis János egy 1980-as interjúban a résztvevő szemével a következő módon fogalmazta meg e stratégia magját és ezzel kapcsolatban a Szolidaritás mozgalom jelentőségét:

„Szovjet Kelet-Európa eddigi történetében kétféle kísérlet volt, amelynek a szószóló azt ígérték, hogy az eredmény valamilyen független, demokratikus rendszer lesz. Az egyiknek a klasszikus példája a magyar 56 és a csehszlovák 68. Nem hinném, hogy bárki is komolyan gondolná, hogy amíg a Szovjetunió vitathatatlan vezető hatalom a kelet-európai térségben, addig a magyar 56 és a csehszlovák 68 megismétlődhet happy-enddel is.

A másik változat az olyan felülről adagolt reformok sorozata, amilyen az 1968 körüli magyar reform volt, kulturális és politikai kísérőjelenségeivel. Ezek nem hívnak ki szovjet katonai beavatkozást, de bármikor visszafordíthatók. Azok az elemek, amelyek a reform radikális folytatása mellett vannak, nem rendelkeznek önálló pozíciókkal, amelyekre támaszkodva megvédhetnék az elért vívmányokat és a kormányzat ellenállásával szemben is új engedményeket kényszerítenének ki.

Tehát azt gondolom, hogy a mai Kelet-Európában a demokrácia felé való közelítés útja a két történelmi zsákutca között vezet: sem a rendszer teljes autoritásának teljes kétségbevonása, sem felülről bevezetett reformok hálás tudomásulvétele. Hanem olyan korlátozott átalakulások, amelyek mögött a hatalomtól független, önállóan szervezett erők állnak. Ez a lengyel ellenzék taktikai programja 1976 óta, és ez a program válik ma valóra Lengyelországban” (Kis, 1980, 123.).

[10] Az elmúlt időszakban a jövedelmi egyenlőtlenségek markáns növekedése figyelhető meg. 1987-ben a legalsó, illetve a legfelső jövedelmi decilis átlagjövedelmeinek aránya 4,6%-os értéket mutatott. Ez a szám az 1990-es évek folyamán folyamatosan növekedett és 2003-ra a felső decilis átlagjövedelme már több mint nyolcszorosa volt az alsó decilis jövedelemátlagának. 2005-re a jövedelmi egyenlőtlenségek aránya valamelyest csökkent, a mutató azonban így is a 8-as érték körül mozog (Tóth, 2006).

[11] Vö Körösényi szavait: „A magyar politikai gondolkodás főáramában a civil társadalom fogalma olyan ‘természeti’ állapotot ír le, ahol nincsen háború, konfliktusok vannak ugyan, de azok a politika/állam közbeiktatása nélkül, azaz a civil társadalom keretében – konszenzussal vagy kompromisszumok nélkül – megoldódnak. Ezt a civil társadalmat az egyéni szabadság, az érdekek egyensúlya (klasszikus pluralizmus, illetve láthatatlan kéz), a morálisan helyes rend és a társadalmi béke jellemzi. Ez a harmónia pártérdekektől, politikai és állami beavatkozástól mentes, illetve éppen ez a politikamentesség a harmónia garanciája. Miként a gazdaságban a szabad piac ‘láthatatlan keze’ (illetve a korporatív egyezségek rendszere) teremti meg az egyensúlyt (illetve a konszenzust), úgy a civil társadalomban is egy ehhez hasonló »láthatatlan kéz« működik. Az idea a politika, s ezáltal az uralom kiküszöbölése” (Körösényi, 1996, 93).

[12] A következő elemzések során használt adatok az ISSP 2004-es Citizenship-kutatásának a Tárki által elkészített magyar adatbázisából származnak. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Tárki adatbankjának, hogy rendelkezésemre bocsátotta ezeket az adatokat.

[13] A jelenlegi részvételt mutató adatoknál azonban talán még érdekesebb az, hogy mely szervezetek esetében tapasztalható a részvétel csökkenése. Az egyházak voltak a leginkább képesek arra, hogy megtartsák korábbi tagjaikat, bár meglepő módon az adatok alapján a pártok tagsága is meglehetősen stabilnak mutatkozik. Meglepő ez főleg az egykori MSZMP tagságra utalva, de annak fényében is, hogy a rendszerváltás környékén (újra)alakuló pártok esetében is tapasztalható elvándorlás. A legnagyobb csökkenés a szakszervezetek, illetve az egyéb szakmai érdekképviseleti szervezetek esetében figyelhető meg. Mindez egyszerre utalhat egyrészt az érdekképviselet 1990 előtti működési módjára, de még inkább a szakszervezeteknek és az egyéb érdekképviseletei szervezeteknek a rendszerváltás után megfigyelhető csökkenő súlyára (Neumann, 2006).

[14] Tíz társadalmi-politikai attitűdkérdés közül a válaszadók messze a társadalmi vagy politikai szervezet munkájában való részvételt tartották a legkevésbé fontosnak. Nyolcfokú skálán az értékelések átlaga alig haladja meg a hármas értéket, holott a fontossági sorrendben a civil szervezeteket közvetlenül megelőző, „a világ más részein élők” segítésének fontosságára vonatkozó kérdés esetében is eléri ez az érték a négyet.

[15] A megkérdezettek több mint 60%-a válaszolta azt, hogy egyetért vagy teljesen egyetért ezekkel a megállapításokkal. Nem meglepő ezek után, hogy a válaszadók szintén több mint 60%-a nyilatkozott úgy, hogy nem túlságosan, vagy egyáltalán nem érdekli a politika.

[16] Illetve úgy véli, hogy erre nincs is lehetősége. A megkérdezettek csaknem 90%-a nyilatkozott úgy, hogy sem egyedül, sem másokkal összefogva nem lenne képes tenni valamit egy rossz törvénnyel szemben.

[17] Erre utalhat az is, hogy az 1992-ben a Jean L. Cohen és Arató András által közösen jegyzett fő mű végül a Civil Society and Political Theory címet kapta (lásd Cohen–Arato, 1992a).