A GYŐRI SZÜLÉSZETÉRT Alapítvány

Magyarország, GyőrA Szülészeti Osztály betegellátásának színvonalát fenntartó, illetve növelő feltételekhez való hozzájárulás, orvosi műszervásárlás. Az orvosok szakmai felkészültségét biztosítandó, szakkönyvek, folyóiratok finanszírozása. Az osztály dokumentációját a kor színvonalára emelő irodatechnikai berendezések beszerzéséhez való hozzájárulás. Egészségügy

"A GYÚRÓI ISKOLÁÉRT" ALAPÍTVÁNY

Magyarország, GyúróA gyermekek testi és szellemi nevelésének, fejlődésének, taníttatásának elősegítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. "A GYÚRÓI ISKOLÁÉRT" ALAPÍTVÁN...

"A Helyi TV Stúdióért" Alapítvány

Magyarország, ZalalövőHelyi tv létrehozásának és a stúdió kialakításának feltételei biztosítása. Egyéb tevékenység

A Holnap Fiataljaiért Egyesület

Magyarország, MarcaliA Holnap Fiataljaiért Egyesület elő kívánja mozdítani az ifjúság érdekeinek megjelenítését és érvényesítését az őket érintő döntések kialakítása során. Az egyesület célja, hogy a fiatalok helyben maradásának elősegítése által hozzájáruljon Magyarország fejlődéséhez az itt élők életfeltételeinek, életminőségének javításához, a vidék fejlődéséhez segítséget nyújtson. Ifjúsági

Szeretne megjelenni szervezetével ezen listában?

Ha Ön civil szervezet képviselője, kattintson a „jelentkezem” gombra!

jelentkezem

A Hon Alapítvány

Magyarország, VárpalotaOlyan művészi törekvések támogatása, amelyek a Kárpát medence népeinek sorsfordító eseményeit, történelmét és hagyományait dolgozzák fel. A Hon Alapítvány...

A HÖOK a Hallgatókért Alapítvány

Magyarország, BudapestA magyarországi felsőoktatási intzéményekben tanuló hallgatók szakmai, kulturális, tömegsport és egyéb közösségi tevékenységienek támogatása. Az alapítvány támogatja a felsőoktatási intézmények hallgatóiból álló önszerveződő csoportokat, melyek keretet adnak a polarizált érdeklődésű hallgatók igényeinek kielégítéséhez. Segíti a hallgatói kezdeményezésű szakmai rendezvények, bemutatók megrendezését, hozzájárul a szabadidő kulturált eltöltését szolgáló rendezvények megszervezéséhez. Elősegíti a felsőoktatási sport sportági sajátosságai szerinti eszközeinek bővítését, hozzájárul működésük színvonalasabbá tételéhez. Elősegíti a hallgatói szakmai utak létrejöttét és azt, hogy minél színvonalasabb szakmai ismretekehez jussanak a résztvevő hallgatók. Pk.60128/1999/23.sz.végz.el további cél: Az alapítvány támogatja a hátrányos helyzetű és szociálisan rászoruló - kü- lönösen az állami gondozásban felnevelt, árva vagy félárva - hallgatók tanulmá- nyainak folytatását. Pk60128/1999/23. sz. végzéssel célkiegészítés: Az alapítvány támogatja a hátrányos helyzetű és szociálisan rászoruló - különösen az állami gondozásban felnevelt, árva vagy félárva - hallgatók tanumányainak folytatását. A HÖOK a Hallgatókért Alapítvá...

A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület

Magyarország, BorsodnádasdSzociális, karitatív

A Jövő Háza Alapítvány

Magyarország, BudapestA gazdasági élet különböző területein elősegíteni a környezetkímélő, innovatív eszközök, módszerek, berendezések kutatását, társadalmi méretű elterjesztését, népszerűsítését. A kulturális élet területén a különböző művészeti ágak, a média, az oktatás önálló és egymást segítő területeinek a jövő érdekében kívánatos feltárása. A Jövő Háza Alapítvány...

A Jövő Nemzedékéért Alapítvány

Magyarország, SzekszárdKiemelkedő teljesítmények jutalmazása az oktatás, a tanulás, a kultúra, a sport és más tevékenységben tanárok és diákok körében. A Jövő Nemzedékéért Alapítvány...

"A JÖVŐ Nemzedékéért" Alapítvány

Magyarország, Budapest"A JÖVŐ Nemzedékéért" Alapítvá...

A jövő nemzedékért Alapítvány

Magyarország, BonyhádAz oktatás, közoktatás, képzés helyzetében minőségi javulás és fejlődés meginditása érdekében szervezni és támogatni olyan kezdeményezéseket, amelyek elősegítik vagy lehetővé teszik az oktatási, képzési, továbbképzési és tanulás lehetőségeket, különös tekintettel a korszerű távoktatási módszerek tejesztésében. Egyéb tevékenység

A JÖVŐNKÉRT MA Alapítvány

Magyarország, Nyíregyházakulturális tevékenység, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, isrmeretterjesztés, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet, euróatlanti integráció elősegítése Egyéb tevékenység

A Kecskemét-Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány

Magyarország, KecskemétAz alapítvány célja: - A Kecskemét-Katonatelep városrészében élő ifjúság szabadidejének tartalmas és hasznos eltöltését támogatni, - A városrészben élő tehetséges fiatalok továbbtanulását elősegíteni, - Az ifjúság szervezett szórakozásáról gondoskodni, - A szabadidő rendszeres eltöltését biztosító közösségi helyiséget bérelni, esetleg kialakítani, - A városrész híreiről rendszeres tájékoztatást biztosítani az ott lakóknak, különös tekintettel az ifjúság nevelésére. - A városrészi iskolák diáksport versenyeinek megszervezése, megrendezése; a versenyeken sikerrel szereplő diák sportolók jutalmazása. Sikeres diák sportoló további sikereinek anyagi támogatása, a rászoruló sportoló továbbtanulásának segítése. Diák sportolók gyermek-és ifjúságvédelme, gyermek-és ifjúsági érdekképviselete. A felsorolt alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források felderítése és gyűjtése. Minden egyéb, az alapítvány célját szolgáló, azt előrevivő és az ott lakó ifjúság érdekeit képviselő kezdeményezés. Ifjúsági

A Kerecsendi Fiatalok Továbbtanulásáért Közalapítvány...

Magyarország, KerecsendHátrányos helyzetű tehetséges kerecsendi fiatalok tanulmányainak támogatása, továbbtanulási esélyek növelése a helyi oktatás feltételeinek fejlesztésével. A közalapítvány politikai szervezeteket, pártokat nem támogat. A Kerecsendi Fiatalok Továbbta...

A Keresztény Nevelésért Alapítvány

Magyarország, Egyéb tevékenység

A Körösladányi Óvodásokért - Gondtalan Gyermekkor Alapítvány...

Magyarország, KörösladányTámogatás nyújtása az óvodás korú gyermekek játékainak, kulturális és szabadidős tevékenységének fejlesztéséhez. A Körösladányi Óvodásokért - G...

A Köztársaság téri Óvodáért Alapítvány

Magyarország, PécsAz óvoda működésének anyagi támogatása. A Köztársaság téri Óvodáért Al...

A Láma Dalai Zenekar Egyesület

Magyarország, KiskunfélegyházaA Láma Dalai Reggae-Ska Zenekar munkájának megismertetése a hazai közönséggel, elsősorban az élőzene közvetítése útján. Ingyenes kulturális programok, az Egyesület zenekara, a Láma Dalai Reggae-Ska Zenekar saját koncertjeinek szervezése, ezáltal a zenekar dalainak, saját szerzeményeinek megismertetése mind szélesebb körben. Az igényes hangszeres élőzene népszerűsítése a fiatalok körében. A hangszeres játék és a mai könnyűzenei irányzatok bemutatása, oktatása. Körzeti és országos szinten ismert és hallgatott rádiócsatornák rendszeresen játszott repertoárjába a Láma Dalai Reggae-Ska zenekar dalainak felvételre nyerése, interjúk útján a zenekar tagjainak és munkájának megismertetése a cél közönséggel, elsőként a fiatalsággal, de szélesebb rétegekkel is. A Láma Dalai Zenekar Egyesület...

A Leukémiás Betegekért Alapítvány

Magyarország, BudapestA leukémiás betegek gyógyításának elősegítése– különös tekintettel a betegek életminőségének javítására - , valamint a hematológiai betegellátás korszerűsítése. Egészségügy

A Magyar Nyelvért

Magyarország, BudapestAz alapítvány célja: az oktatás, a közművelődés, a közigazgatás, a szakoktatás területén helyi feladatokat ellátó értelmiségi réteg képzése, továbbképzése, a magyar nyelv iskolai oktatásának és taneszköz-ellátásának elősegítése a határon túli magyarság körében, s ennek személyi feltételeit jelentő tanítóképzés és óvónőképzés, valamint pedagógus továbbképzés hazai intézményes segítése. Korszerű levelező, távoktató formák működtetése, intézmények fenntartása, működtetése a szükséges eszköz, ingatlan és személyi feltételek birtokában. A Magyar Nyelvért...

A Mecsek-Nyugat Falusi Vendéglátóinak Egyesülete

Magyarország, Cserkúta falusi vendéglátással kapcsolatos érdekösszefogás. A Mecsek-Nyugat Falusi Vendégl...

A Mecseki Kisvasútért Alapítvány

Magyarország, Pécsa mecseki kisvasút működtetésének támogatása. A Mecseki Kisvasútért Alapítvá...

"A Módszertani Bölcsöde Gyermekeiért" Alapítvány

Magyarország, SzékesfehérvárA Mószertani Bölcsődében gondozott gyermekek egészséges testi fejlődésének elősegítése, egészségvédelme, aktivításuk és kreativításuk támogatása, az ehhez szükséges környezet kialakítása, családjuknak tanácsadás, ötletadás, közös programok szervezése, játszócsoport, gyermekfelügyelet biztosítása. "A Módszertani Bölcsöde Gyerme...

A Mosolyért Közhasznú Alapítvány

Magyarország, BudapestAz alapítvány célja, hogy - az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény céljai és alapelvei alapján - hozzájáruljon a különböző immunrendszeri betegségekben szenvedő gyermekek gyógyításához, egészségi állapotuk stabilizáláshoz és javításához, rehabilitációjukhoz; hogy segítséget nyújtson az ezen betegségben szenvedő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez illetve ahhoz, hogy betegségük ellenére saját családjukban nevelkedhessenek, otthoni környezetben biztosítva számukra a gyógyuláshoz szükséges feltételeket, és megkaphassák az állapotuk javításához, illetve stagnálásához szükséges különleges ellátást. Az Alapítvány célja a betegségben szenvedő gyerekek társadalomba beilleszkedésének, esélyegyenlőségének, emberi méltóságának önrendelkezési jogának megteremtése, megőrzése és biztosítása a különböző egészségügyi intézményeken belüli, és otthoni, valamint ambuláns kezelések, illetve más alternatív gyógymódok alkalmazása során. Egészségügy

A Mosolygós Gyermekekért Alapítvány

Magyarország, Budapest- A hagyományőrzáshez szükséges eszközök, feltételek megteremtése. - Az alapítvány, mint közös fenntartó a Napköziotthonos Óvoda ( 1075. Bp. Holló u. 5-9.) oktatási tevékenységét fejleszti, ösztönzi pedagógiai programjának korszerűsítésével. - Az óvodáskorú gyermekek számítógéppel való megismertetése és az ehhez szükséges eszközök, számítógépek vásárlása minden csoportnak. - Sportnapok, kulturális programok, kiránsulások szervezése, busz bérlése, óvodai programok rendezése. - Az alapítvány céljainak megfelelő foglalkozásokat vezető óvónők tiszteletdíjazása. - Egészségmegőrzés, preventív torna (jóga, úszás, láb- és testtartást javító torna, korcsolya, stb.) feltételeinek javítása, eszközkészlet bővítése. - Egészséges étkezési szokások kialakításához szükséges gasztronómiai ismereteket alapozó konyhatechnikai jártasságot fejlesztő eszközök vásárlása az óvoda részére. - A közösen fenntartott óvoda foglalkozásaihoz szükséges eszköztárának bővítése (pl.:műszaki cikkek, TV, magnó, játékok, mászókák stb.) vásárlása. A Mosolygós Gyermekekért Alapí...

A Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskoláért Alapítván...

Magyarország, MosonmagyaróvárKiemelkedő tanulmányi eredmények elérésére ösztönzés. A Móra Ferenc Általános Iskola Kiváló Tanulója emlékplakett adományozása, idegen nyelvtanítás tárgyi feltételeinek javítása, nyelvvizsgázók támogatása. Német nemzetiségi hagyományok ápolása, iskolai művészeti csoportok működésének támogatása, segítése. A testnevelés tárgyi feltételeinek javítása. Kiemelkedő sporteredmények elérésére ösztönzés, jutalmazás. Tanulmányi- és sportversenyek szervezése a város, illetve a régió tanulói számára. Az iskola nemzetközi kapcsolatainak ápolása. A Mosonmagyaróvári Móra Ferenc...

„A mozgás- és tánckultúra fejlesztéséért” Alapítvány...

Magyarország, MosonmagyaróvárOrszágos versenyrendszerek, művészeti fesztiválokra járó „Okay Dance” versenycsapatok ruha és utazási költségeinek támogatása. „A mozgás- és tánckultúra fejl...

A Mozgó Cívisért Közhasznú Egyesület

Magyarország, DebrecenSzervezetek és közösségek egészségtudatosságának megerősítése a sport és szabadidős mozgásformák eszközrendszerén keresztül. Sport, hobbi, szabadidő

A Munkácsy Szakközépiskoláért" Alapítvány

Magyarország, ZalaegerszegA Zalaegerszegi Munkácsy Mihály Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet diákjainak a tanulásban való esélyegyenlősége segítése, az eredményesség elismerése, a nevelők szakmai munkájának megbecsülése. A Munkácsy Szakközépiskoláért"...

A Muraszemenyei Értelmi és Halmozottan Sérültekért Alapítván...

Magyarország, MuraszemenyeA Muraszemenyei Kiskorú és Felnőtt fogyatékosok otthonában élők életkörülményeinek javítása, részükre szervezett kirándulások, rendezvények támogatása, az intézmény dolgozói továbbképzésének, továbbtanulásának, tanulmányútjának támogatása, színvonalas munkavégzés díjazása. A Muraszemenyei Értelmi és Hal...

A Művészetoktatásért Újfehértón Alapítvány

Magyarország, ÚjfehértóA tanulók számára növendék hangversenyek szervezése, azok tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása. A tanulók versenyeztetéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása, versenyek szervezése; hangszerek beszerzése, felújítása, művészeti fesztiválok, táborok szervezése, a tehetséges növendékek tandíjának átvállalása, jutalmazásuk biztosítása. A Művészetoktatásért Újfehértó...

A Nagyigmándi Óvodáért Közalapítvány

Magyarország, NagyigmándNevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. A Nagyigmándi Óvodáért Közalap...

"A nagyiváni gyermekekért" Alapítvány

Magyarország, Nagyiván"A nagyiváni gyermekekért" Ala...

A Nagysápi Általános Iskolai Gyermekekért Alapítvány...

Magyarország, NagysápAz általános iskolás korú tanulók oktatási-nevelési feltételeinek javítása. A Nagysápi Általános Iskolai G...

A nagysápi óvodás gyermekekért Alapítvány

Magyarország, NagysápAz óvodás korú gyermekek oktatása-nevelése érdekében: pedagógia program célkitűzéseit segítő fejlesztő eszközök vásárlása és fejlesztő programok megvalósítása. Sportszerek vásárlásához való hozzájárulás, sport és kulturális programokban való részvétel. Támogatás az egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtéséhez. Óvoda játszóudvarának fejlesztése. Minden olyan tevékenység, amely az óvoda fejlesztését, működései feltételeinek javítását érdemben és ténylegesen elősegíti. A nagysápi óvodás gyermekekért...

A Nagyszénási Katolikus Templomért és Egyházközségért Alapít...

Magyarország, NagyszénásA hitélet, az oktatás és a szociális munkák támogatása, a nagyszénási Római Katolikus Nagyboldogasszony Plébániatemplom belső felújítása, a plébánia és egy új közösségi ház létrejöttének anyagi alapjainak megteremtése. Kulturális események szervezése, lebonyolítása. Egyéb tevékenység

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány

Magyarország, Galambok a helyi, (a hazai és a határon átnyúló) regionális munkaerőpiac mindenkori elvárásainak megfelelő komplex foglalkoztatási, képzési, pszicho-szociális gondozást nyújtó programok felkutatása és megvalósítása; a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatása, kulcsképesség-fejlesztése, számukra munkaerő-piaci tréningek nyújtása; kulcsképességek fejlesztése és a tudásszint emelése informális képzési programok szervezésével és lebonyolításával; tanulmányok folytatásának elősegítése, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű emberek számára szervezett oktatási programok, célorientált fejlesztő foglalkozások révén; a projektek megvalósítása érdekében a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése; a képzési, foglalkoztatási programok megvalósításának helyszínén közösségfejlesztés; hatékony felnőttképzési, munkaerő-piaci fejlesztési programok módszertanának kidolgozása, megvalósításuk elősegítése, szakmai tanácsadással, szervezetfejlesztéssel; a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoporttal közvetlenül foglalkozó szakemberek képzése, továbbképzése, kompetenciafejlesztése, számukra különböző szolgáltatások nyújtása; a hazai és a külföldi felnőttképzési, foglalkoztatási szervezetekkel együttműködési kapcsolatok kialakításának támogatása, a látogatások alkalmával szerzett tapasztalatok alapján új, alternatív ellátási formák bevezetése; kapcsolattartás más hazai és külföldi szervezetekkel, kölcsönös tapasztalatcsere; közreműködés a foglalkoztatási célú szervezetek érdekképviseletben. Ennek érdekében kapcsolattartás a területen dolgozó szakemberekkel; hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásának segítése. A Nap Harmata Közhasznú Alapít...

A Naszályi Tanulóifjúságért Alapítvány

Magyarország, NaszályNaszály község tanulóifjúságának támogatása. A Naszályi Tanulóifjúságért Al...

„A német és osztrák nép hagyományainak ápolásáért, anyanyel-...

Magyarország, MosonmagyaróvárNémet nyelvtanulás támogatása (eszközök vásárlása, nyelvvizsgadíj kifizetése), külföldi kapcsolatok ápolása, hagyományőrzés. „A német és osztrák nép hagyom...

A népi hagyományok ápolásáért Alapítvány

Magyarország, NyíregyházaAz Igrice Néptáncegyüttes munkájának segítése, koreográfiák vásárlásával, szakmai táborok szervezésével. Ruhatárának folyamatos felújítása, külföldi utazásuk támogatása. A népi hagyományok ápolásáért ...

A Neurológia Támogatására Alapítvány Közhasznú Szervezet...

Magyarország, MátészalkaAlapítvány célja: a Mátészalkai Területi Kórház Neurológiai Osztály és Szakrendelő betegellátási körülményeinek javítása. Az alapítvány nyitott, tevékenységét önkéntesek irányítják. Fizetett alkalmazottak nincsenek.Egészségügy

A Nők Világa Közhasznú Alapítvány

Magyarország, BudapestA Nők Világa Közhasznú Alapítvány tartós közérdekű célja a lelki bántalmazás ellen fellépés, a méltóságteljes életért való küzdelem elősegítése. Ezen belül is: 1. A társadalom széles rétegeiben a figyelem felkeltése a lelki bántalmazás veszélyeire és következményeire. 2. A lelki bántalmazás módszereinek ismertetése előadások és írásos ismertetőanyagok formájában azzal a céllal, hogy a bántalmazottak felismerjék és tudatosítsák helyzetüket, hiszen csak ekkor képesek tenni ellene. 3. A lelkileg bántalmazottak (elsősorban nők) segítése, egyéni vagy csoportos személyiségfejlesztése, melynek során védettebbé válhatnak a lelki bántalmazással, illetve annak következményeivel szemben. 4. Mivel a lelki bántalmazást sok esetben fizikai bántalmazás követi, célunk a családon belüli erőszak megelőzése, a családon belüli erőszak ellen való küzdelem. Szociális, karitatív

A nyelvi kultúra fejlesztéséért Alapítvány

Magyarország, PusztaszabolcsA Velinszky László Gimnázium és Szakközépiskolában a nyelvtanulás és nyelvtanítás eszközrendszerének támogatása. Továbbá az alapító okiratban írtak. A nyelvi kultúra fejlesztéséér...

A Nyiroködémás Betegek Rehabilitációjáért Alapítvány...

Magyarország, BudapestA nyiroködémás betegek gyógyításának támogatása. Egészségügy

A Nyolcosztályos Bocskai István Gimnáziumért Alapítvány...

Magyarország, HajdúböszörményOktatástechnikai eszközök beszerzésének elősegítése. Pedagógusok továbbképzésének támogatása. A gimnáziumi tanulók versenyeztetése. A diákok üdültetésének támogatása. Tehetséggondozás és kiváló tanulók jutalmazása. A Nyolcosztályos Bocskai Istvá...

A Pálfai Általános Iskola gyermekeinek oktatásáért, nevelésé...

Magyarország, PálfaAz ált. isk. oktatás és nevelés támogatása. A Pálfai Általános Iskola gyer...

A pannonhalmi óvodát és bölcsödét támogató alapítvány...

Magyarország, PannonhalmaA pannonhalmi JÁTÉK-VÁR ÓVODA és BÖLCSŐDE, valamint az intézménybe járó gyermekek támogatása, a nevelési, oktatási munka segítése ezen belül: 1. Az óvodába és bölcsődébe járó gyermekek testi és szellemi fejlődésének elősegítése. 2. A tárgyi feltételek javítása, természetes anyagú eszközök, berendezési tárgyak, játékok beszerzése. 3. A gyerekek mozgásigényének minél jobb kielégítése, ehhez szobai és udvari mozgást fejlesztő játékok bővítése. 4. A kézműves tevékenységekhez szükséges alapanyagok biztosítása, kézműves programok megvalósítása. 5. Az intézményhez kapcsolódó programok támogatása, pályázatok lebonyolításának elősegítése. 6. A bábcsoport működéséhez szükséges feltételek javítása. A pannonhalmi óvodát és bölcsö...

A Parasznyai Ifjúságért Egyesület

Magyarország, Parasznya“A Parasznyai Ifjúságért” Egyesület olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az alapszabályban meghatározott célra alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét. Egyesületünk célja Parasznya község ifjúsága közösségi, valamint kulturális életének szervezése, kulturális és egyéb közösségi programok megvalósítása, a település ifjúsága művészeti alkotómunkájának elősegítése. Egyesületünk, egy kis Pitypalatty-völgyi település, Parasznya fiataljaiból alakult. Fontosnak tartjuk, hogy szabadidőnket, ebben a kis közösségben, hasznosan, értelmesen és a település javára töltsük el. A települési programokban aktívan részt veszünk, a testvértelepüléssel történő kapcsolattartásban, a programok szervezésében és bonyolításában. Együttműködünk a településen lévő Művelődési Központtal, és az Önkormányzattal Fontosak tartjuk, hogy szabadidőnket, ebben a kis közösségben, hasznosan, értelmesen és a település javára, az önkormányzattal szorosan együttműködve töltsük el.A Parasznyai Ifjúságért Egyesü...

A Park utcai Német nemzetiségi Óvodéért Alapítvány

Magyarország, MohácsA nevében jelölt óvoda anyagi támogatása. A Park utcai Német nemzetiségi...

Légy aktív

Szeretnél másokon segíteni vagy egy jó ügy érdekében cselekedni? Mi segítünk neked megtalálni a legideálisabb civil szervezetet.

csatlakozom
123